Vzdělávací služby

Merida Hradec ...Sanitární zařízení - hygienické potřeby - úklidová technika - profesionální úklidová chemie - prostorová...
O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Banka souborů

V této sekci naleznete veškeré elektronické soubory a dokumenty, které byly vydány zodpovědnými orgány státní správy v oblasti vzdělávání. Tyto soubory zde budou umístěny bez ohledu na logickou strukturu tohoto portálu. Soubory pak budou následně rozčleněny do zodpovídajících sekcí. Vzniklá duplicita některých souborů pak je samozřejmě možná. Tato sekce tedy slouží jako kompletní přehled dokumentace, ze které jsou jednotlivé tematické sekce následně zpracovávány a vytvářeny.

19.03.2018Reakce MŠMT na studentskou stávku
19.03.2018NÚV: Předběžný plán prací na revizi RVP všeobecného vzdělávání (2017 – 2020)
19.03.2018Požadavky školských odborů a MŠMT nad rámec střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 a doplnění návrhu na rok 2021
19.03.2018E-kniha Faridova jízda rikšou
16.03.2018Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
16.03.2018Tisková zpráva EDUin: Jak je to s domácími úkoly ve školách
15.03.2018Návrh zákona o zpracování osobních údajů (do vlády)
15.03.2018TZ Studenti Gymnázia Na Zatlance se připojili ke stávce, zazněla i Modlitba pro Martu - foto k akci
15.03.2018MŠMT připravilo pro školy praktický návod k GDPR
15.03.2018Hrubý plat učitele loni stoupl na 31.632 korun
15.03.2018Novela zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (v připomínkovém řízení)
14.03.2018AKTUÁLNÍ TÉMA Pedagogické komory: Revize rámcových vzdělávacích programů
14.03.2018Výsledky ankety Pedagogické komory: Nejlepším ministrem školství byl Petr Piťha, nejhorší byla Kateřina Valachová
13.03.2018ČSÚ: Odvětví vzdělávání mělo podprůměrný meziroční růst mezd
13.03.2018Porovnání segmentů kurikul pro základní vzdělávání Finska a ČR vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – srovnávací analýza
13.03.2018Učitelé se bojí o slíbené platy. Chtějí, aby vláda v demisi jasně řekla, kdy dostanou přidáno
13.03.2018Hodnocení Strategie digitálního vzdělávání k 1. 3. 2018
12.03.2018Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
12.03.2018Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD
12.03.2018E-Zpravodaj ČMOS PŠ 4/2018
11.03.2018ČŠI: K povinnosti vypracovávání domácích úkolů
11.03.2018Největší přání - Svět ve výuce
11.03.2018Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem
11.03.2018Odhad výsledků odměňování pedagogických pracovníků v roce 2017
11.03.2018Materiály MŠMT, které vám pomohou vypočítat si PHmax pro vaši střední školu
09.03.2018Zavedení praktické výuky do ZŠ-Průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
09.03.2018MŠMT: Informace o vyplacených platech ministrů a náměstků ministra za období 1.1.2016 – 31.12.2017
08.03.2018Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (v připomínkovém řízení)
08.03.2018České školy zazářily v prestižní evropské soutěži o vzdělávacích projektech
08.03.2018Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR
08.03.2018Veronika Mallatová Bartošová: Otevřený dopis ministrovi školství
07.03.2018Aplikované úlohy v matematice formou žákovských mini-projektů
07.03.2018Erasmus podporuje mezinárodní vzdělávání v Česku už 20 let
07.03.2018Revize RVP: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (podkladová studie pro průřezové téma)
06.03.2018Rok poté – dopady reformy společného vzdělávání
06.03.2018Revize RVP: Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti jako průřezová témata (podkladová studie)
06.03.2018Revize RVP: Environmentální výchova jako průřezové téma (podkladová studie)
06.03.2018Revize RVP: Mediální výchova jako průřezové téma (podkladová studie – revidovaná verze)
06.03.2018Dominik Dvořák: Současné kurikulární reformy
06.03.2018Leoš Dvořák, Irena Dvořáková: Anketa pro učitele fyziky všech typů škol k případným změnám RVP-výsledky
06.03.2018Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti žáků
05.03.2018Žádost o vyplnění sktrukturovaného dotazníku týkajícího se uzlových bodů vzdělávací soustavy
05.03.2018Závěry semináře k revizím RVP ve fyzice, který se konal 2.-3. března 2018 na MFF UK v Praze
05.03.2018Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky
03.03.2018Člověk v tísni: Stav výuky mediální výchovy na středních školách
02.03.2018Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 byla zveřejněna
02.03.2018DigiKoalice jednala o výuce kyberbezpečnosti na školách
02.03.2018NÚV: Co dělat když (oblast inkluzivního vzdělávání)
02.03.2018Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy
02.03.2018ČSSD: Reforma financování regionálního školství v ohrožení
01.03.2018MŠMT povoluje vznik nových škol, musejí ale splnit kritéria
01.03.2018Milan Hnilička se ujal funkce vládního zmocněnce pro sport
01.03.2018Rozhodnuto. O titul Zlatý Ámos bude bojovat šest finalistů
01.03.2018Novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (po připomínkovém řízení)
28.02.2018Ministr jednal se zástupci krajů o reformě financování škol
28.02.2018Ministr jednal o společném vzdělávání se zástupci poraden
28.02.2018Návrh pojetí revizí RVP (odborné vzdělávání)
28.02.2018Návrh pojetí revizí RVP (všeobecné vzdělávání)
27.02.2018Zahraniční aktuality - únor 2018
27.02.2018Tisková zpráva: Ministerstvo školství opět zamítá žádosti neveřejných škol
26.02.2018Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády (do připomínkového řízení)
26.02.2018Zápis z kulatého stolu na téma „Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole? Představení vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ“
26.02.2018FAQ k inkluzi: Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření - R 44-99
26.02.2018E-Zpravodaj ČMOS PŠ 4/2018
26.02.2018ČŠI: Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2016/2017
24.02.2018MSK: Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání
24.02.2018Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (rok 2017)
24.02.2018FAQ k inkluzi: Speciálně pedagogická péče
24.02.2018Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV
24.02.2018MPSV zapsalo jubilejní 550. dětskou skupinu
22.02.2018Novela zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - v přípomínkové řízení
22.02.2018FAQ k inkluzi: Podpůrná opatření – pomůcky
22.02.2018Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
21.02.2018MŠMT odpovídá na dotazy MŠ ve věci změny financování regionálního školství
21.02.2018Veřejné slyšení v Senátu ČR dne 6. 2. 2018 na téma: „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“ aneb, co ještě nebylo řečeno
21.02.2018Babiš: I dvouleté děti do školek patří. Vzdělané matky chtějí chodit do práce - Vláda zamítla návrh na změnu školského zákona ve věci vzdělávání 2letých dětí a povinného předškolního vzdělávání
21.02.2018FAQ k inkluzi: Plán pedagogické podpory
21.02.2018Do ruky školáků kladivo i lopatu. Praktická výuka se může vrátit do dvou let
20.02.2018Premiér Babiš chce pomocí legislativních opatření zvýšit prestiž řemesel
20.02.2018Představení projektu Resortní informační systém MŠMT
20.02.2018FAQ k inkluzi: Pedagogická intervence
19.02.2018ANKETA PEDAGOGICKÉ KOMORY: Kdo byl nejlepším a kdo nejhorším ministrem školství ČR?
19.02.2018FAQ k inkluzi: Individuálně vzdělávací plán
18.02.2018FAQ k inkluzi: Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
18.02.2018Zákonné a nezákonné užití učebnic, odborných publikací a literárních děl při výuce

Otevřít historii

(položka je dostupná pouze osobám, které mají zakoupenu službu Placený Virtuální kabinet)

Pondělí 19.03.2018, svátek má Josef


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co si myslíte o tvrzení, že peníze na inkluzi ukrajují z peněz na mzdy pedagogů?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.