Vzdělávací služby

Autokemp Komorník ...Autokemp leží v blízkosti lesa, na břehu rybníka Komorník o rozloze 60 ha, délce 3,5 km, dobré koupání, vodní...
O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů

Každý týden vychází ve Sbírce zákonů ČR soupis veškerých právních předpisů vydaných na základě schvalovacího procesu institucí zodpovědných za legislativní proces. Každý týden Vám tudíž budeme veškeré tyto předpisu přinášet, a to v co nejaktuálnějším čase.

50. týden
293/2018
Částka 146 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
292/2018
Částka 146 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
291/2018
Částka 145 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
290/2018
Částka 145 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
289/2018
Částka 144 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
288/2018
Částka 144 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
287/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
286/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
285/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
284/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
283/2018
Částka 142 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
282/2018
Částka 142 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
281/2018
Částka 141 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
280/2018
Částka 141 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
49. týden
279/2018
Částka 140 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
278/2018
Částka 139 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %
277/2018
Částka 139 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
276/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
275/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
274/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
273/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
272/2018
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
271/2018
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
270/2018
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
269/2018
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
48. týden
268/2018
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
267/2018
Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
266/2018
Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
265/2018
Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
264/2018
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
263/2018
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
262/2018
Částka 133 rozeslaná dne 20. 11. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
46. týden
261/2018
Částka 132 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
260/2018
Částka 131 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
259/2018
Částka 130 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
258/2018
Částka 130 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
257/2018
Částka 130 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
45. týden
256/2018
Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
255/2018
Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
254/2018
Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
253/2018
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2018
Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
252/2018
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
251/2018
Částka 127 rozeslaná dne 7. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
250/2018
Částka 126 rozeslaná dne 7. 11. 2018
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
44. týden
249/2018
Částka 125 rozeslaná dne 31. 10. 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
248/2018
Částka 125 rozeslaná dne 31. 10. 2018
Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
247/2018
Částka 124 rozeslaná dne 29. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
246/2018
Částka 124 rozeslaná dne 29. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
245/2018
Částka 123 rozeslaná dne 29. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
244/2018
Částka 122 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
243/2018
Částka 121 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
242/2018
Částka 121 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
241/2018
Částka 121 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
240/2018
Částka 120 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
239/2018
Částka 120 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
238/2018
Částka 119 rozeslaná dne 23. 10. 2018
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
237/2018
Částka 119 rozeslaná dne 23. 10. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
236/2018
Částka 119 rozeslaná dne 23. 10. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
42. týden
235/2018
Částka 118 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
234/2018
Částka 118 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
233/2018
Částka 117 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
232/2018
Částka 116 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
231/2018
Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
230/2018
Částka 114 rozeslaná dne 16. 10. 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
229/2018
Částka 114 rozeslaná dne 16. 10. 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
228/2018
Částka 114 rozeslaná dne 16. 10. 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
41. týden
227/2018
Částka 113 rozeslaná dne 12. 10. 2018
Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
Částka 113 rozeslaná dne 12. 10. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
226/2018
Částka 112 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
225/2018
Částka 112 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
224/2018
Částka 111 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
223/2018
Částka 111 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
222/2018
Částka 111 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
221/2018
Částka 110 rozeslaná dne 9. 10. 2018
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
40. týden
220/2018
Částka 109 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
219/2018
Částka 109 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
218/2018
Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
217/2018
Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
216/2018
Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
39. týden
215/2018
Částka 107 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020
214/2018
Částka 107 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
213/2018
Částka 107 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
212/2018
Částka 107 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
211/2018
Částka 106 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
210/2018
Částka 105 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
209/2018
Částka 105 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
208/2018
Částka 105 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
207/2018
Částka 104 rozeslaná dne 27. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
38. týden
206/2018
Částka 103 rozeslaná dne 21. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
205/2018
Částka 102 rozeslaná dne 20. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
204/2018
Částka 102 rozeslaná dne 20. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
203/2018
Částka 101 rozeslaná dne 20. 9. 2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
202/2018
Částka 101 rozeslaná dne 20. 9. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
37. týden
201/2018
Částka 100 rozeslaná dne 14. 9. 2018
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
200/2018
Částka 99 rozeslaná dne 14. 9. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
199/2018
Částka 99 rozeslaná dne 14. 9. 2018
Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
198/2018
Částka 98 rozeslaná dne 12. 9. 2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
197/2018
Částka 98 rozeslaná dne 12. 9. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
196/2018
Částka 97 rozeslaná dne 12. 9. 2018
Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
36. týden
195/2018
Částka 96 rozeslaná dne 5. 9. 2018
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
194/2018
Částka 96 rozeslaná dne 5. 9. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
193/2018
Částka 95 rozeslaná dne 5. 9. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
35. týden
192/2018
Částka 94 rozeslaná dne 31. 8. 2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
191/2018
Částka 93 rozeslaná dne 31. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
190/2018
Částka 92 rozeslaná dne 29. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
189/2018
Částka 92 rozeslaná dne 29. 8. 2018
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
188/2018
Částka 91 rozeslaná dne 29. 8. 2018
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
187/2018
Částka 91 rozeslaná dne 29. 8. 2018
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
34. týden
186/2018
Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
185/2018
Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
184/2018
Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
183/2018
Částka 89 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
33. týden
182/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
181/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
180/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
179/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
178/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
177/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
176/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
175/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
174/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
173/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
172/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
171/2018
Částka 87 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
170/2018
Částka 87 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
169/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
168/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
167/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
166/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
165/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
164/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
32. týden
163/2018
Částka 84 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
162/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
161/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
160/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
159/2018
Částka 82 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
158/2018
Částka 82 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
157/2018
Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
156/2018
Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
155/2018
Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
154/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
153/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
152/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
151/2018
Částka 79 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
150/2018
Částka 78 rozeslaná dne 2. 8. 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
149/2018
Částka 78 rozeslaná dne 2. 8. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
30. týden
148/2018
Částka 77 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
147/2018
Částka 77 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
146/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea
145/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
144/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
143/2018
Částka 75 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
142/2018
Částka 74 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
141/2018
Částka 73 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
140/2018
Částka 73 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
139/2018
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
138/2018
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
137/2018
Částka 71 rozeslaná dne 9. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
136/2018
Částka 70 rozeslaná dne 9. 7. 2018
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
26. týden
135/2018
Částka 69 rozeslaná dne 29. 6. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
134/2018
Částka 68 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
133/2018
Částka 68 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
131/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
130/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
129/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
128/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
127/2018
Částka 65 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
25. týden
126/2018
Částka 64 rozeslaná dne 22. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
125/2018
Částka 63 rozeslaná dne 22. 6. 2018
Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
124/2018
Částka 62 rozeslaná dne 22. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
123/2018
Částka 61 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
122/2018
Částka 60 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
121/2018
Částka 59 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
120/2018
Částka 59 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
119/2018
Částka 59 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
118/2018
Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
116/2018
Částka 57 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
115/2018
Částka 57 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
114/2018
Částka 57 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
24. týden
113/2018
Částka 56 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
112/2018
Částka 56 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
111/2018
Částka 56 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/2018
Částka 55 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Vyhláška o tabákových nálepkách
109/2018
Částka 54 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
108/2018
Částka 54 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
107/2018
Částka 54 rozeslaná dne 15. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
106/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
105/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
104/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
103/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
102/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
101/2018
Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
23. týden
100/2018
Částka 52 rozeslaná dne 8. 6. 2018
Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
99/2018
Částka 51 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
98/2018
Částka 50 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
97/2018
Částka 50 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
96/2018
Částka 49 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
95/2018
Částka 49 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
94/2018
Částka 48 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
93/2018
Částka 48 rozeslaná dne 5. 6. 2018
Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
22. týden
92/2018
Částka 47 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
91/2018
Částka 46 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
90/2018
Částka 46 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
89/2018
Částka 46 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
88/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
87/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
86/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
85/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
84/2018
Částka 44 rozeslaná dne 29. 5. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
83/2018
Částka 44 rozeslaná dne 29. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
82/2018
Částka 43 rozeslaná dne 28. 5. 2018
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
21. týden
81/2018
Částka 42 rozeslaná dne 21. 5. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
80/2018
Částka 41 rozeslaná dne 21. 5. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
20. týden
79/2018
Částka 40 rozeslaná dne 18. 5. 2018
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
78/2018
Částka 39 rozeslaná dne 15. 5. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
77/2018
Částka 39 rozeslaná dne 15. 5. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
19. týden
76/2018
Částka 38 rozeslaná dne 11. 5. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
18. týden
75/2018
Částka 37 rozeslaná dne 4. 5. 2018
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
74/2018
Částka 37 rozeslaná dne 4. 5. 2018
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
73/2018
Částka 37 rozeslaná dne 4. 5. 2018
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
72/2018
Částka 37 rozeslaná dne 4. 5. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17. týden
71/2018
Částka 36 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
70/2018
Částka 35 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Částka 35 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.
69/2018
Částka 34 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
68/2018
Částka 34 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
67/2018
Částka 34 rozeslaná dne 27. 4. 2018
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
16. týden
66/2018
Částka 33 rozeslaná dne 20. 4. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
65/2018
Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
64/2018
Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
63/2018
Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
15. týden
62/2018
Částka 31 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
61/2018
Částka 30 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
60/2018
Částka 29 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
59/2018
Částka 29 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
58/2018
Částka 29 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
14. týden
57/2018
Částka 28 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
56/2018
Částka 28 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
55/2018
Částka 28 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
54/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
53/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
52/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
51/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
50/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
49/2018
Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13. týden
48/2018
Částka 26 rozeslaná dne 29. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
47/2018
Částka 26 rozeslaná dne 29. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
46/2018
Částka 25 rozeslaná dne 23. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
45/2018
Částka 24 rozeslaná dne 23. 3. 2018
Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
44/2018
Částka 23 rozeslaná dne 23. 3. 2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
43/2017
Částka 22 rozeslaná dne 23. 3. 2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
11. týden
42/2018
Částka 21 rozeslaná dne 13. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
41/2018
Částka 21 rozeslaná dne 13. 3. 2018
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
10. týden
40/2018
Částka 20 rozeslaná dne 8. 3. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
39/2018
Částka 20 rozeslaná dne 8. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
38/2018
Částka 19 rozeslaná dne 7. 3. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
37/2018
Částka 19 rozeslaná dne 7. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
36/2018
Částka 19 rozeslaná dne 7. 3. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
35/2018
Částka 19 rozeslaná dne 7. 3. 2018
Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
9. týden
34/2018
Částka 18 rozeslaná dne 26. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
8. týden
33/2018
Částka 17 rozeslaná dne 22. 2. 2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75%
32/2018
Částka 17 rozeslaná dne 22. 2. 2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75%
31/2018
Částka 16 rozeslaná dne 21. 2. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
30/2018
Částka 16 rozeslaná dne 21. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
29/2018
Částka 15 rozeslaná dne 21. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
28/2018
Částka 15 rozeslaná dne 21. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
27/2018
Částka 15 rozeslaná dne 21. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
26/2018
Částka 14 rozeslaná dne 19. 2. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
25/2018
Částka 14 rozeslaná dne 19. 2. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
24/2018
Částka 14 rozeslaná dne 19. 2. 2018
Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
6. týden
23/2018
Částka 13 rozeslaná dne 9. 2. 2018
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
22/2018
Částka 13 rozeslaná dne 9. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
21/2018
Částka 13 rozeslaná dne 9. 2. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
20/2018
Částka 12 rozeslaná dne 7. 2. 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
19/2018
Částka 12 rozeslaná dne 7. 2. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
18/2018
Částka 12 rozeslaná dne 7. 2. 2018
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
17/2018
Částka 12 rozeslaná dne 7. 2. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
5. týden
16/2018
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
15/2018
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
14/2018
Částka 10 rozeslaná dne 29. 1. 2018
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
13/2018
Částka 9 rozeslaná dne 29. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
4. týden
12/2018
Částka 8 rozeslaná dne 24. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
11/2018
Částka 7 rozeslaná dne 19. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
10/2018
Částka 6 rozeslaná dne 16. 1. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
9/2018
Částka 6 rozeslaná dne 16. 1. 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
8/2018
Částka 5 rozeslaná dne 16. 1. 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
2. týden
7/2018
Částka 4 rozeslaná dne 11. 1. 2018
Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
6/2018
Částka 3 rozeslaná dne 9. 1. 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
5/2018
Částka 3 rozeslaná dne 9. 1. 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
4/2018
Částka 3 rozeslaná dne 9. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
3/2018
Částka 2 rozeslaná dne 9. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
2/2018
Částka 2 rozeslaná dne 9. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
1. týden
1/2018
Částka 1 rozeslaná dne 5. 1. 2018
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
52. týden
476/2017
Částka 172 rozeslaná dne 29. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
475/2017
Částka 172 rozeslaná dne 29. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
474/2017
Částka 171 rozeslaná dne 29. 12. 2017
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
473/2017
Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
472/2017
Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
471/2017
Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
470/2017
Částka 169 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
469/2017
Částka 169 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
468/2017
Částka 168 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
467/2017
Částka 168 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
466/2017
Částka 168 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
465/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
464/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
463/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
462/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
461/2017
Částka 166 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
460/2017
Částka 165 rozeslaná dne 21. 12. 2017
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
459/2017
Částka 165 rozeslaná dne 21. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
458/2017
Částka 165 rozeslaná dne 21. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
457/2017
Částka 164 rozeslaná dne 21. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
456/2017
Částka 163 rozeslaná dne 21. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
455/2017
Částka 162 rozeslaná dne 20. 12. 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
454/2017
Částka 162 rozeslaná dne 20. 12. 2017
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
453/2017
Částka 162 rozeslaná dne 20. 12. 2017
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
452/2017
Částka 161 rozeslaná dne 20. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
50. týden
451/2017
Částka 160 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
450/2017
Částka 160 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
449/2017
Částka 160 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
448/2017
Částka 159 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
447/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
446/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
445/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
444/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
443/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
442/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
441/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
440/2017
Částka 157 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
439/2017
Částka 157 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
438/2017
Částka 157 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
437/2017
Částka 157 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
436/2017
Částka 156 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
435/2017
Částka 155 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
434/2017
Částka 155 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
433/2017
Částka 154 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
432/2017
Částka 154 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
431/2017
Částka 154 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
430/2017
Částka 154 rozeslaná dne 14. 12. 2017
Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
429/2017
Částka 153 rozeslaná dne 13. 12. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
428/2017
Částka 152 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
427/2017
Částka 152 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
426/2017
Částka 152 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
425/2017
Částka 152 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
424/2017
Částka 151 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Částka 151 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.
423/2017
Částka 150 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
422/2017
Částka 149 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
421/2017
Částka 149 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
420/2017
Částka 149 rozeslaná dne 11. 12. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
49. týden
419/2017
Částka 148 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
418/2017
Částka 148 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
417/2017
Částka 148 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
416/2017
Částka 147 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
415/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
414/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
413/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
412/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
411/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
410/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
409/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
408/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
407/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
406/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
405/2017
Částka 144 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
404/2017
Částka 143 rozeslaná dne 4. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
403/2017
Částka 143 rozeslaná dne 4. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
402/2017
Částka 142 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
401/2017
Částka 142 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
400/2017
Částka 141 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
399/2017
Částka 140 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
398/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
397/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
396/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
395/2017
Částka 138 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
394/2017
Částka 138 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
393/2017
Částka 138 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
392/2017
Částka 138 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
391/2017
Částka 137 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
390/2017
Částka 137 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
389/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
388/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
387/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
386/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
47. týden
385/2017
Částka 135 rozeslaná dne 24. 11. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
384/2017
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
383/2017
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2017
Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
382/2017
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2017
Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
381/2017
Částka 133 rozeslaná dne 22. 11. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
380/2017
Částka 133 rozeslaná dne 22. 11. 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
379/2017
Částka 133 rozeslaná dne 22. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
46. týden
378/2017
Částka 132 rozeslaná dne 14. 11. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
377/2017
Částka 132 rozeslaná dne 14. 11. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
376/2017
Částka 132 rozeslaná dne 14. 11. 2017
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
375/2017
Částka 131 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
374/2017
Částka 131 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
373/2017
Částka 130 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
372/2017
Částka 129 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
371/2017
Částka 129 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
370/2017
Částka 129 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Zákon o platebním styku
45. týden
369/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
368/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
367/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
365/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
364/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
363/2017
Částka 127 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
362/2017
Částka 127 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
361/2017
Částka 127 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
44. týden
360/2017
Částka 126 rozeslaná dne 31. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
359/2017
Částka 125 rozeslaná dne 31. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
358/2017
Částka 124 rozeslaná dne 27. 10. 2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
357/2017
Částka 124 rozeslaná dne 27. 10. 2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
356/2017
Částka 123 rozeslaná dne 30. 10. 2017
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
355/2017
Částka 123 rozeslaná dne 30. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
354/2017
Částka 122 rozeslaná dne 30. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
353/2017
Částka 122 rozeslaná dne 30. 10. 2017
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
43. týden
352/2017
Částka 121 rozeslaná dne 24. 10. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
351/2017
Částka 120 rozeslaná dne 24. 10. 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
350/2017
Částka 120 rozeslaná dne 24. 10. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
349/2017
Částka 120 rozeslaná dne 24. 10. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
348/2017
Částka 120 rozeslaná dne 24. 10. 2017
Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
42. týden
347/2017
Částka 119 rozeslaná dne 20. 10. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
346/2017
Částka 119 rozeslaná dne 20. 10. 2017
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
345/2017
Částka 118 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
344/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
343/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
342/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
341/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
339/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
338/2017
Částka 116 rozeslaná dne 16. 10. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
337/2017
Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
336/2017
Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
335/2017
Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
334/2017
Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
333/2017
Částka 114 rozeslaná dne 12. 10. 2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
332/2017
Částka 114 rozeslaná dne 12. 10. 2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
331/2017
Částka 113 rozeslaná dne 11. 10. 2017
Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
330/2017
Částka 112 rozeslaná dne 11. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
329/2017
Částka 112 rozeslaná dne 11. 10. 2017
Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
40. týden
328/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
327/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
326/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
325/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
324/2017
Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
323/2017
Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
322/2017
Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017
Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
321/2017
Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
320/2017
Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
319/2017
Částka 109 rozeslaná dne 2. 10. 2017
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
318/2017
Částka 109 rozeslaná dne 2. 10. 2017
Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
39. týden
317/2017
Částka 108 rozeslaná dne 27. 9. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2017
Částka 108 rozeslaná dne 27. 9. 2017
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
315/2017
Částka 108 rozeslaná dne 27. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
314/2017
Částka 108 rozeslaná dne 27. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
313/2017
Částka 107 rozeslaná dne 25. 9. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
312/2017
Částka 107 rozeslaná dne 25. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
311/2017
Částka 107 rozeslaná dne 25. 9. 2017
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
38. týden
310/2017
Částka 106 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2017
Částka 105 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
308/2017
Částka 105 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
307/2017
Částka 105 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
306/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
305/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
304/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
302/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
301/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
300/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
299/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
297/2017
Částka 104 rozeslaná dne 19. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
37. týden
296/2017
Částka 103 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
295/2017
Částka 103 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
294/2017
Částka 103 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
293/2017
Částka 103 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
292/2017
Částka 103 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
291/2017
Částka 102 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
290/2017
Částka 102 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
289/2017
Částka 102 rozeslaná dne 15. 9. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
288/2017
Částka 101 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
287/2017
Částka 101 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
286/2017
Částka 101 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
285/2017
Částka 100 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
284/2017
Částka 100 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
36. týden
283/2017
Částka 99 rozeslaná dne 4. 9. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
282/2017
Částka 99 rozeslaná dne 4. 9. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
281/2017
Částka 99 rozeslaná dne 4. 9. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
35. týden
280/2017
Částka 98 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
279/2017
Částka 98 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
278/2017
Částka 97 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
277/2017
Částka 97 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
276/2017
Částka 97 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
275/2017
Částka 96 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
274/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
273/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
272/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
34. týden
271/2017
Částka 94 rozeslaná dne 25. 8. 2017
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
270/2017
Částka 93 rozeslaná dne 25. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
269/2017
Částka 92 rozeslaná dne 22. 8. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
268/2017
Částka 92 rozeslaná dne 22. 8. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
33. týden
267/2017
Částka 91 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
266/2017
Částka 91 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
265/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
264/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
263/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
262/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
261/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
260/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
259/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
257/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
256/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
255/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
254/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
253/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
252/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
251/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
250/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon o elektronické identifikaci
249/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
248/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
247/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017
Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
245/2017
Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
244/2017
Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
243/2017
Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
32. týden
242/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
241/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
240/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
239/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
238/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
237/2017
Částka 86 rozeslaná dne 4. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
236/2017
Částka 86 rozeslaná dne 4. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
235/2017
Částka 86 rozeslaná dne 4. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
234/2017
Částka 85 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
233/2017
Částka 85 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
232/2017
Částka 85 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
231/2017
Částka 84 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
230/2017
Částka 84 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
229/2017
Částka 83 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
228/2017
Částka 83 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
227/2017
Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
226/2017
Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
225/2017
Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/2017
Částka 81 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
223/2017
Částka 81 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
222/2017
Částka 81 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
30. týden
221/2017
Částka 80 rozeslaná dne 27. 7. 2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
220/2017
Částka 80 rozeslaná dne 27. 7. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
219/2017
Částka 80 rozeslaná dne 27. 7. 2017
Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
218/2017
Částka 80 rozeslaná dne 27. 7. 2017
Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu
217/2017
Částka 80 rozeslaná dne 27. 7. 2017
Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
29. týden
216/2017
Částka 79 rozeslaná dne 21. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
215/2017
Částka 78 rozeslaná dne 18. 7. 2017
Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
214/2017
Částka 77 rozeslaná dne 18. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
213/2017
Částka 77 rozeslaná dne 18. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
28. týden
212/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
211/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
210/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
209/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
208/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
207/2017
Částka 75 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
206/2017
Částka 74 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
205/2017
Částka 74 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
204/2017
Částka 73 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
203/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
201/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
200/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
198/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
197/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
196/2017
Částka 71 rozeslaná dne 10. 7. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
195/2017
Částka 71 rozeslaná dne 10. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
194/2017
Částka 71 rozeslaná dne 10. 7. 2017
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
193/2017
Částka 71 rozeslaná dne 10. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
26. týden
192/2017
Částka 70 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
191/2017
Částka 69 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
190/2017
Částka 69 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
189/2017
Částka 68 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
188/2017
Částka 68 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
187/2017
Částka 68 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
186/2017
Částka 68 rozeslaná dne 30. 6. 2017
Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
185/2017
Částka 67 rozeslaná dne 29. 6. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
184/2017
Částka 67 rozeslaná dne 29. 6. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
183/2017
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
182/2017
Částka 65 rozeslaná dne 26. 6. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
181/2017
Částka 65 rozeslaná dne 26. 6. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
180/2017
Částka 65 rozeslaná dne 26. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
179/2017
Částka 65 rozeslaná dne 26. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
178/2017
Částka 65 rozeslaná dne 26. 6. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
25. týden
177/2017
Částka 64 rozeslaná dne 22. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
176/2017
Částka 64 rozeslaná dne 22. 6. 2017
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
175/2017
Částka 64 rozeslaná dne 22. 6. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
174/2017
Částka 63 rozeslaná dne 21. 6. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
173/2017
Částka 63 rozeslaná dne 21. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
172/2017
Částka 63 rozeslaná dne 21. 6. 2017
Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
24. týden
171/2017
Částka 62 rozeslaná dne 16. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
170/2017
Částka 61 rozeslaná dne 16. 6. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
169/2017
Částka 60 rozeslaná dne 13. 6. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
168/2017
Částka 60 rozeslaná dne 13. 6. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
167/2017
Částka 59 rozeslaná dne 9. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
166/2017
Částka 59 rozeslaná dne 9. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
165/2017
Částka 58 rozeslaná dne 7. 6. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
164/2017
Částka 58 rozeslaná dne 7. 6. 2017
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
163/2017
Částka 57 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
162/2017
Částka 56 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
161/2017
Částka 55 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
160/2017
Částka 55 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
159/2017
Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
158/2017
Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
157/2017
Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2017
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
21. týden
156/2017
Částka 53 rozeslaná dne 23. 5. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
155/2017
Částka 53 rozeslaná dne 23. 5. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
154/2017
Částka 53 rozeslaná dne 23. 5. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
153/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
152/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
151/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
150/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
149/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
148/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
147/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
146/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
145/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
144/2017
Částka 51 rozeslaná dne 17. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
143/2017
Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
142/2017
Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
141/2017
Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017
141/2017
140/2017
Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
139/2017
Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017
Nařízení vlády o plánování obrany státu
18. týden
138/2017
Částka 49 rozeslaná dne 5. 5. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
137/2017
Částka 49 rozeslaná dne 5. 5. 2017
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
136/2017
Částka 48 rozeslaná dne 2. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
135/2017
Částka 48 rozeslaná dne 2. 5. 2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
17. týden
134/2017
Částka 47 rozeslaná dne 28. 4. 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
133/2017
Částka 47 rozeslaná dne 28. 4. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
132/2017
Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
131/2017
Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
130/2017
Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
129/2017
Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
128/2017
Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
127/2017
Částka 45 rozeslaná dne 24. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
16. týden
126/2017
Částka 44 rozeslaná dne 20. 4. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
125/2017
Částka 44 rozeslaná dne 20. 4. 2017
Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
124/2017
Částka 44 rozeslaná dne 20. 4. 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
123/2017
Částka 44 rozeslaná dne 20. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
15. týden
122/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
121/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
120/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
119/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč
118/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
117/2017
Částka 42 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
116/2017
Částka 42 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
115/2017
Částka 42 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
114/2017
Částka 41 rozeslaná dne 7. 4. 2017
Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
113/2017
Částka 41 rozeslaná dne 7. 4. 2017
Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
112/2017
Částka 41 rozeslaná dne 7. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
111/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
110/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
107/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
106/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
105/2017
Částka 40 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
104/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
103/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
102/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
100/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
99/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
98/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
97/2017
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
96/2017
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
95/2017
Částka 37 rozeslaná dne 31. 3. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
94/2017
Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93/2017
Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
92/2017
Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
91/2017
Částka 35 rozeslaná dne 29. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
90/2017
Částka 35 rozeslaná dne 29. 3. 2017
Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
89/2017
Částka 34 rozeslaná dne 29. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
88/2017
Částka 33 rozeslaná dne 29. 3. 2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
87/2017
Částka 32 rozeslaná dne 29. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
86/2017
Částka 31 rozeslaná dne 27. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
85/2017
Částka 30 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
84/2017
Částka 30 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
83/2017
Částka 30 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
82/2017
Částka 29 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
81/2017
Částka 29 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
80/2017
Částka 29 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
11. týden
79/2017
Částka 28 rozeslaná dne 17. 3. 2017
Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
78/2017
Částka 28 rozeslaná dne 17. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
77/2017
Částka 28 rozeslaná dne 17. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
76/2017
Částka 28 rozeslaná dne 17. 3. 2017
Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
75/2017
Částka 27 rozeslaná dne 13. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
74/2017
Částka 27 rozeslaná dne 13. 3. 2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
10. týden
73/2017
Částka 26 rozeslaná dne 10. 3. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
72/2017
Částka 25 rozeslaná dne 8. 3. 2017
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
71/2017
Částka 24 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
70/2017
Částka 23 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
69/2017
Částka 23 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
68/2017
Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
67/2017
Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
66/2017
Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
9. týden
65/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
64/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
63/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
62/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
61/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
60/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
59/2017
Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
58/2017
Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
57/2017
Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
56/2017
Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
55/2017
Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
54/2017
Částka 19 rozeslaná dne 28. 2. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
53/2017
Částka 19 rozeslaná dne 28. 2. 2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
52/2017
Částka 19 rozeslaná dne 28. 2. 2017
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
51/2017
Částka 19 rozeslaná dne 28. 2. 2017
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
50/2017
Částka 18 rozeslaná dne 27. 2. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
49/2017
Částka 17 rozeslaná dne 27. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
48/2017
Částka 17 rozeslaná dne 27. 2. 2017
Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
47/2017
Částka 17 rozeslaná dne 27. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
8. týden
46/2017
Částka 16 rozeslaná dne 24. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
45/2017
Částka 15 rozeslaná dne 20. 2. 2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %
44/2017
Částka 15 rozeslaná dne 20. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
43/2017
Částka 15 rozeslaná dne 20. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
42/2017
Částka 15 rozeslaná dne 20. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
7. týden
41/2017
Částka 14 rozeslaná dne 17. 2. 2017
Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
40/2017
Částka 13 rozeslaná dne 15. 2. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
39/2017
Částka 12 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
38/2017
Částka 12 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
37/2017
Částka 12 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
36/2017
Částka 12 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
35/2017
Částka 11 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
34/2017
Částka 11 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
33/2017
Částka 11 rozeslaná dne 14. 2. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
6. týden
32/2017
Částka 10 rozeslaná dne 9. 2. 2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %
31/2017
Částka 10 rozeslaná dne 9. 2. 2017
Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %
30/2017
Částka 10 rozeslaná dne 9. 2. 2017
Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
29/2017
Částka 10 rozeslaná dne 9. 2. 2017
Vyhláška o báňsko-technické evidenci
28/2017
Částka 9 rozeslaná dne 7. 2. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
27/2017
Částka 9 rozeslaná dne 7. 2. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
26/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
25/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
24/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
23/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
5. týden
22/2017
Částka 7 rozeslaná dne 3. 2. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
21/2017
Částka 7 rozeslaná dne 3. 2. 2017
Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
20/2017
Částka 6 rozeslaná dne 31. 1. 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
19/2017
Částka 6 rozeslaná dne 31. 1. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
18/2017
Částka 6 rozeslaná dne 31. 1. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
17/2017
Částka 6 rozeslaná dne 31. 1. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
16/2017
Částka 5 rozeslaná dne 25. 1. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15/2017
Částka 5 rozeslaná dne 25. 1. 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
14/2017
Částka 5 rozeslaná dne 25. 1. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13/2017
Částka 4 rozeslaná dne 25. 1. 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
12/2017
Částka 4 rozeslaná dne 25. 1. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
11/2017
Částka 3 rozeslaná dne 20. 1. 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
10/2017
Částka 3 rozeslaná dne 20. 1. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
2. týden
9/2017
Částka 2 rozeslaná dne 13. 1. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
8/2017
Částka 2 rozeslaná dne 13. 1. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
Částka 2 rozeslaná dne 13. 1. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
7/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
6/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
5/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2017
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
52. týden
466/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
465/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
464/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
463/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb
462/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
461/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
460/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
459/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
458/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
457/2016
Částka 184 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
456/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
455/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákonč. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
454/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákonč. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
453/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
452/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
451/2016
Částka 183 rozeslaná dne 29. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
450/2016
Částka 182 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
449/2016
Částka 182 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
448/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
447/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
446/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
445/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
444/2016
Částka 180 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
443/2016
Částka 180 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
442/2016
Částka 180 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
51. týden
441/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
440/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
439/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
438/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
437/2016
Částka 178 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Částka 178 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
436/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
435/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
434/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
433/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
432/2016
Částka 176 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
431/2016
Částka 176 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
430/2016
Částka 175 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
429/2016
Částka 175 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
428/2016
Částka 175 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
427/2016
Částka 175 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
426/2016
Částka 174 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
425/2016
Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
424/2016
Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
423/2016
Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
422/2016
Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
421/2016
Částka 171 rozeslaná dne 21. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
420/2016
Částka 170 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
419/2016
Částka 170 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
418/2016
Částka 170 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
417/2016
Částka 170 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Vyhláška o některých způsobech označování potravin
416/2016
Částka 169 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
415/2016
Částka 169 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
414/2016
Částka 169 rozeslaná dne 19. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
50. týden
413/2016
Částka 168 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
412/2016
Částka 167 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
411/2016
Částka 167 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
410/2016
Částka 167 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
409/2016
Částka 166 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
408/2016
Částka 166 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška o požadavcích na systém řízení
407/2016
Částka 166 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
406/2016
Částka 165 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
405/2016
Částka 165 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
404/2016
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
403/2016
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
402/2016
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
401/2016
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
400/2016
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
399/2016
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
398/2016
Částka 162 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
397/2016
Částka 162 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
396/2016
Částka 162 rozeslaná dne 12. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
49. týden
395/2016
Částka 161 rozeslaná dne 7. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
394/2016
Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2016
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
393/2016
Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
392/2016
Částka 159 rozeslaná dne 5. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
391/2016
Částka 159 rozeslaná dne 5. 12. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
390/2016
Částka 158 rozeslaná dne 2. 12. 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
389/2016
Částka 157 rozeslaná dne 2. 12. 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
388/2016
Částka 157 rozeslaná dne 2. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
387/2016
Částka 156 rozeslaná dne 2. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
386/2016
Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
385/2016
Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
384/2016
Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
383/2016
Částka 154 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
47. týden
382/2016
Částka 153 rozeslaná dne 25. 11. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
381/2016
Částka 153 rozeslaná dne 25. 11. 2016
Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
380/2016
Částka 152 rozeslaná dne 22. 11. 2016
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
46. týden
379/2016
Částka 151 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
378/2016
Částka 151 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o umístění jaderného zařízení
377/2016
Částka 151 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
376/2016
Částka 150 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
375/2016
Částka 150 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
374/2016
Částka 150 rozeslaná dne 18. 11. 2016
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
373/2016
Částka 149 rozeslaná dne 16. 11. 2016
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
372/2016
Částka 148 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
371/2016
Částka 148 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
370/2016
Částka 147 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
369/2016
Částka 147 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
368/2016
Částka 147 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
367/2016
Částka 147 rozeslaná dne 14. 11. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
45. týden
366/2016
Částka 146 rozeslaná dne 11. 11. 2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
365/2016
Částka 145 rozeslaná dne 11. 11. 2016
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
364/2016
Částka 144 rozeslaná dne 8. 11. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
363/2016
Částka 144 rozeslaná dne 8. 11. 2016
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
362/2016
Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
361/2016
Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016
Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
360/2016
Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016
Vyhláška o monitorování radiační situace
359/2016
Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016
Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
358/2016
Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
357/2016
Částka 142 rozeslaná dne 4. 11. 2016
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
356/2016
Částka 141 rozeslaná dne 4. 11. 2016
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
355/2016
Částka 140 rozeslaná dne 4. 11. 2016
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
44. týden
354/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
353/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
352/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
351/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
350/2016
Částka 138 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
349/2016
Částka 138 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
348/2016
Částka 137 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
347/2016
Částka 136 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
346/2016
Částka 136 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
345/2016
Částka 135 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Nařízení vlády o lodní výstroji
344/2016
Částka 134 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
343/2016
Částka 134 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
342/2016
Částka 134 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
341/2016
Částka 134 rozeslaná dne 26. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
340/2016
Částka 133 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)
339/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
338/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
337/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
336/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
335/2016
Částka 131 rozeslaná dne 17. 10. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
334/2016
Částka 131 rozeslaná dne 17. 10. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
333/2016
Částka 131 rozeslaná dne 17. 10. 2016
Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
41. týden
332/2016
Částka 130 rozeslaná dne 11. 10. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
331/2016
Částka 129 rozeslaná dne 10. 10. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
330/2016
Částka 129 rozeslaná dne 10. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
329/2016
Částka 129 rozeslaná dne 10. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
328/2016
Částka 128 rozeslaná dne 10. 10. 2016
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
40. týden
327/2016
Částka 127 rozeslaná dne 7. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
326/2016
Částka 127 rozeslaná dne 7. 10. 2016
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
325/2016
Částka 127 rozeslaná dne 7. 10. 2016
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
324/2016
Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
323/2016
Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
322/2016
Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
321/2016
Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.
320/2016
Částka 125 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
319/2016
Částka 125 rozeslaná dne 3. 10. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39. týden
318/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
317/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
316/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
315/2016
Částka 123 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
314/2016
Částka 123 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
313/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
312/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
311/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
310/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
309/2016
Částka 121 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
38. týden
308/2016
Částka 120 rozeslaná dne 23. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
307/2016
Částka 119 rozeslaná dne 23. 9. 2016
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
306/2016
Částka 119 rozeslaná dne 23. 9. 2016
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
305/2016
Částka 119 rozeslaná dne 23. 9. 2016
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
304/2016
Částka 118 rozeslaná dne 23. 9. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2016
Částka 117 rozeslaná dne 21. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
302/2016
Částka 117 rozeslaná dne 21. 9. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
301/2016
Částka 117 rozeslaná dne 21. 9. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
300/2016
Částka 117 rozeslaná dne 21. 9. 2016
Zákon o centrální evidenci účtů
299/2016
Částka 116 rozeslaná dne 21. 9. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2016
Částka 115 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
297/2016
Částka 115 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
296/2016
Částka 114 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
295/2016
Částka 114 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
294/2016
Částka 113 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
293/2016
Částka 113 rozeslaná dne 19. 9. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
37. týden
292/2016
Částka 112 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
291/2016
Částka 112 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
290/2016
Částka 112 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
289/2016
Částka 112 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
288/2016
Částka 111 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
287/2016
Částka 111 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
286/2016
Částka 111 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
285/2016
Částka 111 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
284/2016
Částka 110 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
283/2016
Částka 110 rozeslaná dne 12. 9. 2016
Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
36. týden
282/2016
Částka 109 rozeslaná dne 5. 9. 2016
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
35. týden
281/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
280/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
279/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
278/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
277/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
276/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
275/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
274/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
273/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
272/2016
Částka 106 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
271/2016
Částka 105 rozeslaná dne 29. 8. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
270/2016
Částka 104 rozeslaná dne 24. 8. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
269/2016
Částka 104 rozeslaná dne 24. 8. 2016
Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
33. týden
268/2016
Částka 103 rozeslaná dne 19. 8. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
267/2016
Částka 103 rozeslaná dne 19. 8. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
266/2016
Částka 103 rozeslaná dne 19. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
265/2016
Částka 103 rozeslaná dne 19. 8. 2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč
32. týden
264/2016
Částka 102 rozeslaná dne 10. 8. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
263/2016
Částka 102 rozeslaná dne 10. 8. 2016
Zákon atomový zákon
262/2016
Částka 101 rozeslaná dne 8. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
261/2016
Částka 101 rozeslaná dne 8. 8. 2016
Vyhláška o tabákových výrobcích
260/2016
Částka 101 rozeslaná dne 8. 8. 2016
Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
259/2016
Částka 101 rozeslaná dne 8. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
258/2016
Částka 100 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
257/2016
Částka 100 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon o spotřebitelském úvěru
256/2016
Částka 99 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
255/2016
Částka 99 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
254/2016
Částka 99 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
253/2016
Částka 99 rozeslaná dne 5. 8. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
252/2016
Částka 98 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
251/2016
Částka 98 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Zákon o některých přestupcích
250/2016
Částka 98 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
249/2016
Částka 97 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
248/2016
Částka 97 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
30. týden
247/2016
Částka 96 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
246/2016
Částka 96 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
245/2016
Částka 96 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
244/2016
Částka 96 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
243/2016
Částka 95 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
242/2016
Částka 95 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Zákon celní zákon
241/2016
Částka 94 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
240/2016
Částka 94 rozeslaná dne 29. 7. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
239/2016
Částka 93 rozeslaná dne 27. 7. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
238/2016
Částka 93 rozeslaná dne 27. 7. 2016
Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
237/2016
Částka 92 rozeslaná dne 27. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
236/2016
Částka 92 rozeslaná dne 27. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
235/2016
Částka 92 rozeslaná dne 27. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
29. týden
234/2016
Částka 91 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
233/2016
Částka 91 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád
232/2016
Částka 91 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
231/2016
Částka 90 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
230/2016
Částka 90 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2016
Částka 89 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
228/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
227/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
226/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
225/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
224/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
223/2016
Částka 87 rozeslaná dne 20. 7. 2016
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
222/2016
Částka 87 rozeslaná dne 20. 7. 2016
Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
221/2016
Částka 86 rozeslaná dne 19. 7. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
220/2016
Částka 86 rozeslaná dne 19. 7. 2016
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
28. týden
219/2016
Částka 85 rozeslaná dne 15. 7. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
218/2016
Částka 84 rozeslaná dne 15. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
217/2016
Částka 84 rozeslaná dne 15. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
216/2016
Částka 83 rozeslaná dne 13. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
215/2016
Částka 83 rozeslaná dne 13. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
214/2016
Částka 82 rozeslaná dne 11. 7. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
213/2016
Částka 82 rozeslaná dne 11. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
212/2016
Částka 82 rozeslaná dne 11. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
27. týden
211/2016
Částka 81 rozeslaná dne 4. 7. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
210/2016
Částka 81 rozeslaná dne 4. 7. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
209/2016
Částka 80 rozeslaná dne 30. 6. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
208/2016
Částka 79 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
207/2016
Částka 78 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
206/2016
Částka 77 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
205/2016
Částka 77 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
204/2016
Částka 77 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
203/2016
Částka 77 rozeslaná dne 27. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
25. týden
202/2016
Částka 76 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
201/2016
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
200/2016
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
199/2016
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
198/2016
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
24. týden
197/2016
Částka 74 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Částka 74 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.
196/2016
Částka 73 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
195/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
194/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
193/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
192/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
191/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
190/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
189/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
188/2016
Částka 71 rozeslaná dne 15. 6. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
187/2016
Částka 71 rozeslaná dne 15. 6. 2016
Zákon o dani z hazardních her
186/2016
Částka 71 rozeslaná dne 15. 6. 2016
Zákon o hazardních hrách
185/2016
Částka 70 rozeslaná dne 13. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
184/2016
Částka 70 rozeslaná dne 13. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
183/2016
Částka 70 rozeslaná dne 13. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
182/2016
Částka 69 rozeslaná dne 9. 6. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
181/2016
Částka 69 rozeslaná dne 9. 6. 2016
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
180/2016
Částka 69 rozeslaná dne 9. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
179/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
178/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
177/2016
Částka 67 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
176/2016
Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
175/2016
Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2016
Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
173/2016
Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
172/2016
Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
22. týden
171/2016
Částka 65 rozeslaná dne 31. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
170/2016
Částka 65 rozeslaná dne 31. 5. 2016
Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
169/2016
Částka 65 rozeslaná dne 31. 5. 2016
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
168/2016
Částka 65 rozeslaná dne 31. 5. 2016
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
167/2016
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2016
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
166/2016
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
21. týden
165/2016
Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
164/2016
Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
163/2016
Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
162/2016
Částka 62 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
161/2016
Částka 62 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
160/2016
Částka 61 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
159/2016
Částka 61 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
158/2016
Částka 61 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
157/2016
Částka 60 rozeslaná dne 20. 5. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016
156/2016
Částka 60 rozeslaná dne 20. 5. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
155/2016
Částka 60 rozeslaná dne 20. 5. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
154/2016
Částka 59 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.
153/2016
Částka 59 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
152/2016
Částka 59 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
151/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
150/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
149/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
148/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
147/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
19. týden
146/2016
Částka 57 rozeslaná dne 11. 5. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
145/2016
Částka 57 rozeslaná dne 11. 5. 2016
Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
18. týden
144/2016
Částka 56 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
143/2016
Částka 56 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
142/2016
Částka 55 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
141/2016
Částka 55 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
140/2016
Částka 55 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2016
Částka 54 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
138/2016
Částka 54 rozeslaná dne 6. 5. 2016
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
137/2016
Částka 53 rozeslaná dne 2. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
17. týden
136/2016
Částka 52 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
135/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
134/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek
133/2016
Částka 50 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
132/2016
Částka 50 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
131/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
130/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
129/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
128/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
126/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
124/2016
Částka 48 rozeslaná dne 19. 4. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016
123/2016
Částka 48 rozeslaná dne 19. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
122/2016
Částka 47 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
121/2016
Částka 47 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
120/2016
Částka 46 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
119/2016
Částka 45 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
118/2016
Částka 45 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
117/2016
Částka 45 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
116/2016
Částka 45 rozeslaná dne 18. 4. 2016
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
15. týden
115/2016
Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
114/2016
Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
113/2016
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
112/2016
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2016
Zákon o evidenci tržeb
14. týden
111/2016
Částka 42 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
110/2016
Částka 42 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
109/2016
Částka 42 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč
108/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
107/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
106/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
105/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
104/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
103/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
102/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
101/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
100/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
99/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
98/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Nařízení vlády o sazbách úhrady
97/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
13. týden
96/2016
Částka 39 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
95/2016
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
94/2016
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
93/2016
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Vyhláška o Katalogu odpadů
90/2016
Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
89/2016
Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
88/2016
Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
92/2016
Částka 37 rozeslaná dne 23. 3. 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
87/2016
Částka 35 rozeslaná dne 23. 3. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
86/2016
Částka 34 rozeslaná dne 23. 3. 2016
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
85/2016
Částka 33 rozeslaná dne 21. 3. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
84/2016
Částka 33 rozeslaná dne 21. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
83/2016
Částka 32 rozeslaná dne 21. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
82/2016
Částka 32 rozeslaná dne 21. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
Částka 32 rozeslaná dne 21. 3. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.
11. týden
81/2016
Částka 31 rozeslaná dne 17. 3. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
80/2016
Částka 31 rozeslaná dne 17. 3. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
79/2016
Částka 31 rozeslaná dne 17. 3. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
78/2016
Částka 31 rozeslaná dne 17. 3. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
77/2016
Částka 30 rozeslaná dne 14. 3. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
76/2016
Částka 30 rozeslaná dne 14. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
75/2016
Částka 30 rozeslaná dne 14. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
74/2016
Částka 29 rozeslaná dne 18. 3. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
73/2016
Částka 29 rozeslaná dne 18. 3. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
10. týden
72/2016
Částka 28 rozeslaná dne 7. 3. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
71/2016
Částka 27 rozeslaná dne 7. 3. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
70/2016
Částka 27 rozeslaná dne 7. 3. 2016
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
9. týden
69/2016
Částka 26 rozeslaná dne 4. 3. 2016
Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
8. týden
68/2016
Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
67/2016
Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
66/2016
Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
65/2016
Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
64/2016
Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
63/2016
Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
62/2016
Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
61/2016
Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
60/2016
Částka 23 rozeslaná dne 24. 2. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
59/2016
Částka 23 rozeslaná dne 24. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
58/2016
Částka 22 rozeslaná dne 22. 2. 2016
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
7. týden
57/2016
Částka 21 rozeslaná dne 19. 2. 2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
56/2016
Částka 20 rozeslaná dne 15. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
6. týden
55/2016
Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
54/2016
Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
53/2016
Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
52/2016
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
51/2016
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
5. týden
50/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
49/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
48/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
47/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
46/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
45/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon o službě vojáků v záloze
44/2016
Částka 16 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
43/2016
Částka 16 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
42/2016
Částka 15 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016
41/2016
Částka 15 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
40/2016
Částka 15 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
39/2016
Částka 15 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
38/2016
Částka 15 rozeslaná dne 3. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
4. týden
37/2016
Částka 14 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
36/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
35/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
34/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
33/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
32/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
31/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
30/2016
Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady
29/2016
Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
28/2016
Částka 11 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
27/2016
Částka 10 rozeslaná dne 28. 1. 2016
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
26/2016
Částka 9 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
25/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
24/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
23/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
22/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
21/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
20/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
19/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
18/2016
Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2. týden
17/2016
Částka 7 rozeslaná dne 22. 1. 2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %
16/2016
Částka 7 rozeslaná dne 22. 1. 2016
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
15/2016
Částka 6 rozeslaná dne 21. 1. 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
14/2016
Částka 5 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
13/2016
Částka 5 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
12/2016
Částka 4 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
11/2016
Částka 4 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
10/2016
Částka 3 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
9/2016
Částka 3 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
8/2016
Částka 3 rozeslaná dne 19. 1. 2016
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
4/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
3/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
2/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
1/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
1. týden
7/2016
Částka 2 rozeslaná dne 15. 1. 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
6/2016
Částka 2 rozeslaná dne 15. 1. 2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
5/2016
Částka 2 rozeslaná dne 15. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
52. týden
408/2015
Částka 169 rozeslaná dne 31. 12. 2015
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
407/2015
Částka 168 rozeslaná dne 31. 12. 2015
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
406/2015
Částka 167 rozeslaná dne 28. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
405/2015
Částka 167 rozeslaná dne 28. 12. 2015
Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
404/2015
Částka 167 rozeslaná dne 28. 12. 2015
Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
403/2015
Částka 167 rozeslaná dne 28. 12. 2015
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
402/2015
Částka 167 rozeslaná dne 28. 12. 2015
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
401/2015
Částka 166 rozeslaná dne 30. 12. 2015
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
400/2015
Částka 165 rozeslaná dne 29. 12. 2015
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
51. týden
399/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
398/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
397/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
396/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
395/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
394/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
393/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
392/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
391/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
390/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
389/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
388/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
387/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
386/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
385/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
384/2015
Částka 162 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
383/2015
Částka 162 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
382/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
381/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
380/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
379/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
378/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
376/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon o ukončení důchodového spoření
375/2015
Částka 160 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
374/2015
Částka 160 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
373/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
372/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
371/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
370/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
369/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
368/2015
Částka 158 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
367/2015
Částka 157 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
366/2015
Částka 156 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
365/2015
Částka 156 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
364/2015
Částka 155 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
363/2015
Částka 154 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
362/2015
Částka 154 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
361/2015
Částka 154 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
360/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
359/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
358/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
357/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
356/2015
Částka 152 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
355/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
354/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
353/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
352/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
351/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
350/2015
Částka 150 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
349/2015
Částka 149 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
50. týden
348/2015
Částka 148 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
347/2015
Částka 148 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
346/2015
Částka 147 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
345/2015
Částka 146 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
344/2015
Částka 145 rozeslaná dne 16. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
343/2015
Částka 145 rozeslaná dne 16. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
342/2015
Částka 144 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
341/2015
Částka 144 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
340/2015
Částka 144 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
339/2015
Částka 143 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
338/2015
Částka 143 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
337/2015
Částka 143 rozeslaná dne 14. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
336/2015
Částka 142 rozeslaná dne 11. 12. 2015
Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
335/2015
Částka 141 rozeslaná dne 11. 12. 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
334/2015
Částka 141 rozeslaná dne 11. 12. 2015
Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
333/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
332/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
331/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
330/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
329/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
328/2015
Částka 140 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
327/2015
Částka 139 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
326/2015
Částka 138 rozeslaná dne 9. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
325/2015
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
324/2015
Částka 137 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
323/2015
Částka 136 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
322/2015
Částka 136 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.
321/2015
Částka 136 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
320/2015
Částka 135 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
319/2015
Částka 135 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
318/2015
Částka 135 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
317/2015
Částka 135 rozeslaná dne 7. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
316/2015
Částka 134 rozeslaná dne 3. 12. 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
315/2015
Částka 134 rozeslaná dne 3. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
314/2015
Částka 133 rozeslaná dne 3. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47. týden
313/2015
Částka 132 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
312/2015
Částka 132 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
311/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
310/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
309/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
308/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
307/2015
Částka 130 rozeslaná dne 25. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
306/2015
Částka 130 rozeslaná dne 25. 11. 2015
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
305/2015
Částka 129 rozeslaná dne 23. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
304/2015
Částka 129 rozeslaná dne 23. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
303/2015
Částka 129 rozeslaná dne 23. 11. 2015
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
302/2015
Částka 128 rozeslaná dne 23. 11. 2015
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
45. týden
301/2015
Částka 127 rozeslaná dne 10. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.
300/2015
Částka 127 rozeslaná dne 10. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.
299/2015
Částka 126 rozeslaná dne 10. 11. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
298/2015
Částka 126 rozeslaná dne 10. 11. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
297/2015
Částka 125 rozeslaná dne 10. 11. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
296/2015
Částka 124 rozeslaná dne 9. 11. 2015
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
295/2015
Částka 123 rozeslaná dne 9. 11. 2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
294/2015
Částka 122 rozeslaná dne 9. 11. 2015
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
44. týden
293/2015
Částka 121 rozeslaná dne 5. 11. 2015
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
292/2015
Částka 121 rozeslaná dne 5. 11. 2015
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
291/2015
Částka 120 rozeslaná dne 3. 11. 2015
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
290/2015
Částka 119 rozeslaná dne 3. 11. 2015
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
289/2015
Částka 119 rozeslaná dne 3. 11. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
288/2015
Částka 119 rozeslaná dne 3. 11. 2015
Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
43. týden
287/2015
Částka 118 rozeslaná dne 30. 10. 2015
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
286/2015
Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
285/2015
Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
284/2015
Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
283/2015
Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
282/2015
Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
281/2015
Částka 116 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
280/2015
Částka 116 rozeslaná dne 29. 10. 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
279/2015
Částka 115 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
278/2015
Částka 115 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
277/2015
Částka 114 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
276/2015
Částka 113 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
42. týden
275/2015
Částka 112 rozeslaná dne 23. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
274/2015
Částka 112 rozeslaná dne 23. 10. 2015
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
273/2015
Částka 111 rozeslaná dne 23. 10. 2015
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
272/2015
Částka 110 rozeslaná dne 21. 10. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
271/2015
Částka 110 rozeslaná dne 21. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
41. týden
270/2015
Částka 109 rozeslaná dne 16. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
269/2015
Částka 109 rozeslaná dne 16. 10. 2015
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
268/2015
Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2015
Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
266/2015
Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
265/2015
Částka 107 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma
264/2015
Částka 107 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
263/2015
Částka 107 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
262/2015
Částka 106 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Vyhláška o regulačním výkaznictví
40. týden
261/2015
Částka 105 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
260/2015
Částka 105 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč
259/2015
Částka 104 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
258/2015
Částka 104 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
257/2015
Částka 104 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
256/2015
Částka 104 rozeslaná dne 9. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
255/2015
Částka 103 rozeslaná dne 6. 10. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
254/2015
Částka 103 rozeslaná dne 6. 10. 2015
Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
253/2015
Částka 103 rozeslaná dne 6. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
252/2015
Částka 102 rozeslaná dne 2. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
251/2015
Částka 102 rozeslaná dne 2. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
250/2015
Částka 102 rozeslaná dne 2. 10. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
249/2015
Částka 101 rozeslaná dne 1. 10. 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
248/2015
Částka 101 rozeslaná dne 1. 10. 2015
Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
39. týden
247/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015
246/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015
245/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
244/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
243/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
242/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
38. týden
241/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2023, 0,45 %
240/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
239/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
37. týden
238/2015
Částka 98 rozeslaná dne 17. 9. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice
237/2015
Částka 98 rozeslaná dne 17. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
236/2015
Částka 98 rozeslaná dne 17. 9. 2015
Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
235/2015
Částka 97 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
234/2015
Částka 97 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
233/2015
Částka 96 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
232/2015
Částka 96 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
231/2015
Částka 95 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
230/2015
Částka 95 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
229/2015
Částka 94 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
228/2015
Částka 94 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
227/2015
Částka 94 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
226/2015
Částka 93 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
225/2015
Částka 93 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
224/2015
Částka 93 rozeslaná dne 11. 9. 2015
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
36. týden
223/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
222/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
221/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
219/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
218/2015
Částka 91 rozeslaná dne 9. 9. 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
217/2015
Částka 91 rozeslaná dne 9. 9. 2015
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
35. týden
216/2015
Částka 90 rozeslaná dne 4. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
215/2015
Částka 90 rozeslaná dne 4. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
214/2015
Částka 89 rozeslaná dne 31. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
213/2015
Částka 88 rozeslaná dne 31. 8. 2015
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
212/2015
Částka 87 rozeslaná dne 28. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
211/2015
Částka 86 rozeslaná dne 25. 8. 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem
210/2015
Částka 86 rozeslaná dne 25. 8. 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera
33. týden
209/2015
Částka 85 rozeslaná dne 20. 8. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
208/2015
Částka 84 rozeslaná dne 20. 8. 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
207/2015
Částka 84 rozeslaná dne 20. 8. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
206/2015
Částka 84 rozeslaná dne 20. 8. 2015
Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
205/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
204/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
202/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
201/2015
Částka 82 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
200/2015
Částka 82 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
32. týden
199/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
198/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
197/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
196/2015
Částka 80 rozeslaná dne 10. 8. 2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
195/2015
Částka 80 rozeslaná dne 10. 8. 2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
194/2015
Částka 80 rozeslaná dne 10. 8. 2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
31. týden
193/2015
Částka 79 rozeslaná dne 5. 8. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
192/2015
Částka 79 rozeslaná dne 5. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
191/2015
Částka 79 rozeslaná dne 5. 8. 2015
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
190/2015
Částka 78 rozeslaná dne 4. 8. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
189/2015
Částka 78 rozeslaná dne 4. 8. 2015
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
188/2015
Částka 78 rozeslaná dne 4. 8. 2015
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu
187/2015
Částka 77 rozeslaná dne 3. 8. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
30. týden
186/2015
Částka 76 rozeslaná dne 29. 7. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
185/2015
Částka 76 rozeslaná dne 29. 7. 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
184/2015
Částka 75 rozeslaná dne 27. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
183/2015
Částka 75 rozeslaná dne 27. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
182/2015
Částka 75 rozeslaná dne 27. 7. 2015
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
29. týden
181/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
180/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
179/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
178/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
177/2015
Částka 73 rozeslaná dne 23. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
176/2015
Částka 72 rozeslaná dne 21. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
28. týden
175/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
174/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
173/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
172/2015
Částka 70 rozeslaná dne 10. 7. 2015
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
71/2015
Částka 70 rozeslaná dne 10. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
26. týden
170/2015
Částka 69 rozeslaná dne 3. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
169/2015
Částka 69 rozeslaná dne 3. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
168/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
167/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
166/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
165/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
164/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
163/2015
Částka 68 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
162/2015
Částka 67 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
161/2015
Částka 67 rozeslaná dne 1. 7. 2015
Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
160/2015
Částka 66 rozeslaná dne 30. 6. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
159/2015
Částka 66 rozeslaná dne 30. 6. 2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
158/2015
Částka 66 rozeslaná dne 30. 6. 2015
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
157/2015
Částka 65 rozeslaná dne 29. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
156/2015
Částka 64 rozeslaná dne 29. 6. 2015
Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
155/2015
Částka 64 rozeslaná dne 29. 6. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
25. týden
154/2015
Částka 63 rozeslaná dne 26. 6. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
153/2015
Částka 63 rozeslaná dne 26. 6. 2015
Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
152/2015
Částka 62 rozeslaná dne 25. 6. 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2026, 1,00 %
151/2015
Částka 62 rozeslaná dne 25. 6. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
150/2015
Částka 62 rozeslaná dne 25. 6. 2015
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
149/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
148/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
147/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
146/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
145/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
144/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
143/2015
Částka 61 rozeslaná dne 23. 6. 2015
Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
24. týden
142/2015
Částka 60 rozeslaná dne 19. 6. 2015
Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
141/2015
Částka 59 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015
140/2015
Částka 59 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
139/2015
Částka 59 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
138/2015
Částka 58 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
137/2015
Částka 58 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
136/2015
Částka 58 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
135/2015
Částka 58 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
134/2015
Částka 58 rozeslaná dne 16. 6. 2015
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
23. týden
133/2015
Částka 57 rozeslaná dne 11. 6. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
132/2015
Částka 57 rozeslaná dne 11. 6. 2015
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
22. týden
131/2015
Částka 56 rozeslaná dne 5. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
130/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
129/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
128/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
127/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
21. týden
126/2015
Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným
125/2015
Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
124/2015
Částka 53 rozeslaná dne 26. 5. 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření
123/2015
Částka 53 rozeslaná dne 26. 5. 2015
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
122/2015
Částka 52 rozeslaná dne 26. 5. 2015
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
20. týden
121/2015
Částka 51 rozeslaná dne 21. 5. 2015
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
120/2015
Částka 51 rozeslaná dne 21. 5. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
119/2015
Částka 50 rozeslaná dne 18. 5. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
118/2015
Částka 50 rozeslaná dne 18. 5. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
117/2015
Částka 50 rozeslaná dne 18. 5. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
116/2015
Částka 50 rozeslaná dne 18. 5. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
115/2015
Částka 49 rozeslaná dne 14. 5. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
114/2015
Částka 48 rozeslaná dne 14. 5. 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
19. týden
113/2015
Částka 47 rozeslaná dne 13. 5. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
112/2015
Částka 46 rozeslaná dne 13. 5. 2015
Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
18. týden
111/2015
Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
110/2015
Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
109/2015
Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2015
Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
107/2015
Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
106/2015
Částka 44 rozeslaná dne 4. 5. 2015
Nařízení vlády o oborech státní služby
105/2015
Částka 43 rozeslaná dne 4. 5. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
104/2015
Částka 43 rozeslaná dne 4. 5. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
103/2015
Částka 43 rozeslaná dne 4. 5. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
102/2015
Částka 42 rozeslaná dne 30. 4. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
17. týden
101/2015
Částka 42 rozeslaná dne 30. 4. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
100/2015
Částka 42 rozeslaná dne 30. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
99/2015
Částka 41 rozeslaná dne 28. 4. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
98/2015
Částka 41 rozeslaná dne 28. 4. 2015
Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
16. týden
97/2015
Částka 40 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
96/2015
Částka 40 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
95/2015
Částka 40 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
94/2015
Částka 39 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
93/2015
Částka 39 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
92/2015
Částka 39 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
91/2015
Částka 38 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
90/2015
Částka 38 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
89/2015
Částka 38 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
88/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
87/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
86/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
85/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
84/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
83/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
82/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
81/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
80/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
79/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
78/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
77/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
15. týden
76/2015
Částka 36 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
75/2015
Částka 36 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
74/2015
Částka 36 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
73/2015
Částka 36 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
72/2015
Částka 35 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
71/2015
Částka 34 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
70/2015
Částka 34 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
69/2015
Částka 34 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
68/2015
Částka 34 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
67/2015
Částka 33 rozeslaná dne 15. 4. 2015
Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
14. týden
66/2015
Částka 32 rozeslaná dne 9. 4. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
65/2015
Částka 32 rozeslaná dne 9. 4. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
64/2015
Částka 31 rozeslaná dne 7. 4. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
63/2015
Částka 31 rozeslaná dne 7. 4. 2015
Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
13. týden
62/2015
Částka 30 rozeslaná dne 3. 4. 2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
61/2015
Částka 30 rozeslaná dne 3. 4. 2015
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
60/2015
Částka 29 rozeslaná dne 2. 4. 2015
Nařízení vlády o stanovení seznamučinností pro jednotlivé vojenské hodnosti
59/2015
Částka 28 rozeslaná dne 2. 4. 2015
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
58/2015
Částka 28 rozeslaná dne 2. 4. 2015
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
57/2015
Částka 28 rozeslaná dne 2. 4. 2015
Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
56/2015
Částka 27 rozeslaná dne 31. 3. 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
55/2015
Částka 27 rozeslaná dne 31. 3. 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
54/2015
Částka 27 rozeslaná dne 31. 3. 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
12. týden
53/2015
Částka 26 rozeslaná dne 27. 3. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
52/2015
Částka 26 rozeslaná dne 27. 3. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
51/2015
Částka 25 rozeslaná dne 27. 3. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
50/2015
Částka 25 rozeslaná dne 27. 3. 2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
49/2015
Částka 25 rozeslaná dne 27. 3. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
48/2015
Částka 24 rozeslaná dne 23. 3. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.
11. týden
47/2015
Částka 23 rozeslaná dne 17. 3. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
46/2015
Částka 23 rozeslaná dne 17. 3. 2015
Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
10. týden
45/2015
Částka 22 rozeslaná dne 13. 3. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
44/2015
Částka 22 rozeslaná dne 13. 3. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
43/2015
Částka 21 rozeslaná dne 13. 3. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
42/2015
Částka 20 rozeslaná dne 10. 3. 2015
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
9. týden
41/2015
Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
40/2015
Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
39/2015
Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
8. týden
38/2015
Částka 18 rozeslaná dne 26. 2. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
37/2015
Částka 18 rozeslaná dne 26. 2. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
36/2015
Částka 18 rozeslaná dne 26. 2. 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic
7. týden
35/2015
Částka 17 rozeslaná dne 20. 2. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
34/2015
Částka 17 rozeslaná dne 20. 2. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
6. týden
33/2015
Částka 16 rozeslaná dne 13. 2. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.
32/2015
Částka 16 rozeslaná dne 13. 2. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
31/2015
Částka 16 rozeslaná dne 13. 2. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
30/2015
Částka 15 rozeslaná dne 13. 2. 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
29/2015
Částka 15 rozeslaná dne 13. 2. 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
5. týden
28/2015
Částka 14 rozeslaná dne 6. 2. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
27/2015
Částka 14 rozeslaná dne 6. 2. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
26/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
25/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
24/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
23/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
22/2015
Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
21/2015
Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
20/2015
Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
19/2015
Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
18/2015
Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.
17/2015
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
16/2015
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
15/2015
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Vyhláška Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
14/2015
Částka 10 rozeslaná dne 29. 1. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
13/2015
Částka 10 rozeslaná dne 29. 1. 2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
3. týden
12/2015
Částka 9 rozeslaná dne 23. 1. 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
11/2015
Částka 9 rozeslaná dne 23. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
10/2015
Částka 8 rozeslaná dne 21. 1. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
9/2015
Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2015
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
2. týden
8/2015
Částka 6 rozeslaná dne 16. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
7/2015
Částka 5 rozeslaná dne 12. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
1. týden
6/2015
Částka 4 rozeslaná dne 9. 1. 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
5/2015
Částka 4 rozeslaná dne 9. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Částka 3 rozeslaná dne 5. 1. 2015
Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
4/2015
Částka 3 rozeslaná dne 5. 1. 2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
3/2015
Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
2/2015
Částka 1 rozeslána dne 6. 1. 2015
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
1/2015
Částka 1 rozeslána dne 6. 1. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
328/2014
Částka 130 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
327/2014
Částka 130 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
326/2014
Částka 129 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
325/2014
Částka 129 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
324/2014
Částka 129 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
50. týden
301/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
300/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
323/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
322/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
321/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
320/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
319/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
318/2014
Částka 128 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
317/2014
Částka 127 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
316/2014
Částka 127 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
315/2014
Částka 127 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
314/2014
Částka 127 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
313/2014
Částka 126 rozeslaná dne 19. 12. 2014
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
312/2014
Částka 125 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
311/2014
Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
310/2014
Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
309/2014
Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
308/2014
Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
307/2014
Částka 124 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
306/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
305/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
304/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
303/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
302/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o katalogu správních činností
299/2014
Částka 121 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
298/2014
Částka 120 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.
297/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
296/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
295/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
294/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
293/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
yhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
292/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
291/2014
Částka 118 rozeslaná dne 15. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
290/2014
Částka 117 rozeslaná dne 11. 12. 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
289/2014
Částka 117 rozeslaná dne 11. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
288/2014
Částka 117 rozeslaná dne 11. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
287/2014
Částka 117 rozeslaná dne 11. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
286/2014
Částka 116 rozeslaná dne 8. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
285/2014
Částka 116 rozeslaná dne 8. 12. 2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
284/2014
Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
283/2014
Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
282/2014
Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
48. týden
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.
281/2014
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
280/2014
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
279/2014
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
47. týden
278/2014
Částka 113 rozeslaná dne 28. 11. 2014
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
277/2014
Částka 113 rozeslaná dne 28. 11. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
276/2014
Částka 112 rozeslaná dne 28. 11. 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
275/2014
Částka 112 rozeslaná dne 28. 11. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
274/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
273/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
272/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
271/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
270/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
269/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
268/2014
Částka 110 rozeslaná dne 24. 11. 2014
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
267/2014
Částka 109 rozeslaná dne 21. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
266/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
265/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
264/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
263/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
262/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2014
Částka 108 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
260/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
259/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
258/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
257/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
256/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
255/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
254/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
253/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
252/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
251/2014
Částka 107 rozeslaná dne 19. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
45. týden
250/2014
Částka 106 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
249/2014
Částka 106 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
248/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
247/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
246/2014
Částka 104 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
245/2014
Částka 104 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
244/2014
Částka 104 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
243/2014
Částka 104 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
242/2014
Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
241/2014
Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
240/2014
Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
239/2014
Částka 102 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
44. týden
238/2014
Částka 101 rozeslaná dne 7. 11. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
237/2014
Částka 101 rozeslaná dne 7. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
236/2014
Částka 100 rozeslaná dne 3. 11. 2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
235/2014
Částka 99 rozeslaná dne 6. 11. 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
234/2014
Částka 99 rozeslaná dne 6. 11. 2014
Zákon o státní službě
233/2014
Částka 98 rozeslaná dne 6. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
232/2014
Částka 97 rozeslaná dne 31. 10. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
231/2014
Částka 97 rozeslaná dne 31. 10. 2014
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
42. týden
230/2014
Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
229/2014
Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
228/2014
Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
227/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
226/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
225/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
224/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
223/2014
Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
222/2014
Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
221/2014
Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
220/2014
Částka 93 rozeslaná dne 20. 10. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
219/2014
Částka 93 rozeslaná dne 20. 10. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
218/2014
Částka 93 rozeslaná dne 20. 10. 2014
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
41. týden
217/2014
Částka 92 rozeslaná dne 14. 10. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
216/2014
Částka 91 rozeslaná dne 14. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
215/2014
Částka 91 rozeslaná dne 14. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
40. týden
214/2014
Částka 90 rozeslaná dne 10. 10. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
213/2014
Částka 90 rozeslaná dne 10. 10. 2014
Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč
39. týden
212/2014
Částka 89 rozeslaná dne 2. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
211/2014
Částka 89 rozeslaná dne 2. 10. 2014
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
210/2014
Částka 88 rozeslaná dne 30. 9. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
209/2014
Částka 88 rozeslaná dne 30. 9. 2014
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
208/2014
Částka 88 rozeslaná dne 30. 9. 2014
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
207/2014
Částka 87 rozeslaná dne 30. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
206/2014
Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
205/2014
Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
204/2014
Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
203/2014
Částka 85 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014
202/2014
Částka 85 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
201/2014
Částka 85 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
200/2014
Částka 84 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
199/2014
Částka 83 rozeslaná dne 25. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
36. týden
198/2014
Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
197/2014
Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
196/2014
Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
195/2014
Částka 81 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
194/2014
Částka 81 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
35. týden
193/2014
Částka 80 rozeslaná dne 5. 9. 2014
Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
192/2014
Částka 79 rozeslaná dne 3. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
191/2014
Částka 79 rozeslaná dne 3. 9. 2014
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
190/2014
Částka 78 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře
189/2014
Částka 78 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
188/2014
Částka 77 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
187/2014
Částka 77 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
186/2014
Částka 76 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
185/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
184/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
183/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
181/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
180/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
179/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
178/2014
Částka 75 rozeslaná dne 29. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
177/2014
Částka 74 rozeslaná dne 28. 8. 2014
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
176/2014
Částka 74 rozeslaná dne 28. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj
175/2014
Částka 74 rozeslaná dne 28. 8. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
174/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
173/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
172/2014
Částka 72 rozeslaná dne 20. 8. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
171/2014
Částka 72 rozeslaná dne 20. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
170/2014
Částka 71 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
169/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
168/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
167/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
32. týden
166/2014
Částka 69 rozeslaná dne 13. 8. 2014
Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
165/2014
Částka 68 rozeslaná dne 8. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
164/2014
Částka 67 rozeslaná dne 7. 8. 2014
Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
163/2014
Částka 67 rozeslaná dne 7. 8. 2014
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
31. týden
162/2014
Částka 66 rozeslaná dne 4. 8. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
161/2014
Částka 66 rozeslaná dne 4. 8. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
30. týden
160/2014
Částka 65 rozeslaná dne 1. 8. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
159/2014
Částka 65 rozeslaná dne 1. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů
158/2014
Částka 64 rozeslaná dne 31. 7. 2014
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
157/2014
Částka 63 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
156/2014
Částka 63 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
155/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
154/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
153/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
152/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
151/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
150/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
149/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
148/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
147/2014
Částka 62 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
29. týden
146/2013
Částka 61 rozeslaná dne 24. 7. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
145/2014
Částka 61 rozeslaná dne 24. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodovéhofondu a účastnického fondu
144/2014
Částka 61 rozeslaná dne 24. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
143/2014
Částka 60 rozeslaná dne 23. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
142/2014
Částka 60 rozeslaná dne 23. 7. 2014
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
141/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
140/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
139/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
138/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
137/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
136/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
135/2014
Částka 58 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
134/2014
Částka 57 rozeslaná dne 21. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
133/2014
Částka 57 rozeslaná dne 21. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
132/2014
Částka 57 rozeslaná dne 21. 7. 2014
Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
28. týden
131/2014
Částka 56 rozeslaná dne 17. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
27. týden
130/2014
Částka 55 rozeslaná dne 11. 7. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
129/2014
Částka 55 rozeslaná dne 11. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
128/2014
Částka 55 rozeslaná dne 11. 7. 2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
127/2014
Částka 54 rozeslaná dne 11. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
126/2014
Částka 53 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
125/2014
Částka 53 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
124/2014
Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
123/2014
Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
122/2014
Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
26. týden
121/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
120/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
119/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
118/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
117/2014
Částka 50 rozeslaná dne 26. 6. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
116/2014
Částka 49 rozeslaná dne 26. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
115/2014
Částka 48 rozeslaná dne 26. 6. 2014
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
24. týden
114/2014
Částka 47 rozeslaná dne 20. 6. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
113/2014
Částka 47 rozeslaná dne 20. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
112/2014
Částka 47 rozeslaná dne 20. 6. 2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
111/2014
Částka 46 rozeslaná dne 18. 6. 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
110/2014
Částka 46 rozeslaná dne 18. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
109/2014
Částka 46 rozeslaná dne 18. 6. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
108/2014
Částka 45 rozeslaná dne 13. 6. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
107/2014
Částka 45 rozeslaná dne 13. 6. 2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
106/2014
Částka 45 rozeslaná dne 13. 6. 2014
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
23. týden
105/2014
Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.
104/2014
Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
103/2014
Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
102/2014
Částka 43 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
101/2014
Částka 43 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22. týden
100/2014
Částka 42 rozeslaná dne 5. 6. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
99/2014
Částka 42 rozeslaná dne 5. 6. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %
98/2014
Částka 42 rozeslaná dne 5. 6. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
97/2014
Částka 41 rozeslaná dne 4. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
96/2014
Částka 41 rozeslaná dne 4. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.
21. týden
95/2014
Částka 40 rozeslaná dne 29. 5. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
94/2014
Částka 40 rozeslaná dne 29. 5. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
93/2014
Částka 40 rozeslaná dne 29. 5. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
92/2014
Částka 39 rozeslaná dne 27. 5. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
20. týden
91/2014
Částka 38 rozeslaná dne 22. 5. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
90/2014
Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
89/2014
Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
88/2014
Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
87/2014
Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
86/2014
Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
85/2014
Částka 36 rozeslaná dne 15. 5. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
84/2014
Částka 35 rozeslaná dne 15. 5. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %
83/2014
Částka 34 rozeslaná dne 14. 5. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
18. týden
82/2014
Částka 33 rozeslaná dne 9. 5. 2014
Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
81/2014
Částka 33 rozeslaná dne 9. 5. 2014
Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
80/2014
Částka 32 rozeslaná dne 7. 5. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
17. týden
79/2014
Částka 31 rozeslaná dne 30. 4. 2014
Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč
78/2014
Částka 31 rozeslaná dne 30. 4. 2014
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
16. týden
77/2014
Částka 30 rozeslaná dne 25. 4. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
76/2014
Částka 29 rozeslaná dne 25. 4. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
75/2014
Částka 28 rozeslaná dne 24. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
74/2014
Částka 28 rozeslaná dne 24. 4. 2014
Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
15. týden
73/2014
Částka 27 rozeslaná dne 16. 4. 2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
72/2014
Částka 27 rozeslaná dne 16. 4. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
71/2014
Částka 27 rozeslaná dne 16. 4. 2014
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
14. týden
70/2014
Částka 26 rozeslaná dne 9. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
69/2014
Částka 26 rozeslaná dne 9. 4. 2014
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
68/2014
Částka 26 rozeslaná dne 9. 4. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
67/2014
Částka 25 rozeslaná dne 9. 4. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
66/2014
Částka 25 rozeslaná dne 9. 4. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
55/2014
Částka 22 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
54/2014
Částka 22 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
53/2014
Částka 22 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
65/2014
Částka 24 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
64/2014
Částka 24 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
63/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
62/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
61/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
60/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
59/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
58/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
56/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
57/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
13. týden
52/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti
51/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
50/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
12. týden
49/2014
Částka 20 rozeslaná dne 28. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
48/2014
Částka 20 rozeslaná dne 28. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
11. týden
47/2014
Částka 19 rozeslaná dne 21. 3. 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
46/2014
Částka 19 rozeslaná dne 21. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
45/2014
Částka 19 rozeslaná dne 21. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
44/2014
Částka 18 rozeslaná dne 21. 3. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
43/2014
Částka 17 rozeslaná dne 18. 3. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014
42/2014
Částka 17 rozeslaná dne 18. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
41/2014
Částka 17 rozeslaná dne 18. 3. 2014
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
40/2014
Částka 16 rozeslaná dne 17. 3. 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání
39/2014
Částka 15 rozeslaná dne 17. 3. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %
38/2014
Částka 15 rozeslaná dne 17. 3. 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %
10. týden
37/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
36/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
35/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
34/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
33/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
32/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
9. týden
31/2014
Částka 13 rozeslaná dne 28. 2. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
30/2014
Částka 13 rozeslaná dne 28. 2. 2014
Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
29/2014
Částka 13 rozeslaná dne 28. 2. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
8. týden
28/2014
Částka 12 rozeslaná dne 24. 2. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
7. týden
27/2014
Částka 11 rozeslaná dne 19. 2. 2014
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
26/2014
Částka 11 rozeslaná dne 19. 2. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
25/2014
Částka 11 rozeslaná dne 19. 2. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
24/2014
Částka 11 rozeslaná dne 19. 2. 2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
23/2014
Částka 10 rozeslaná dne 18. 2. 2014
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
5. týden
22/2014
Částka 8 rozeslaná dne 7. 2. 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
21/2014
Částka 8 rozeslaná dne 7. 2. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
20/2014
Částka 8 rozeslaná dne 7. 2. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
19/2014
Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
18/2014
Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014
Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
17/2014
Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
16/2014
Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
15/2014
Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
14/2014
Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)
13/2014
Částka 6 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
12/2014
Částka 5 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
11/2014
Částka 5 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
10/2014
Částka 5 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
2. týden
9/2014
Částka 4 rozeslaná dne 17. 1. 2014
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
8/2014
Částka 4 rozeslaná dne 17. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
7/2014
Částka 4 rozeslaná dne 17. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
6/2014
Částka 4 rozeslaná dne 17. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
5/2014
Částka 3 rozeslaná dne 14. 1. 2014
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
1. týden
343/2014
Částka 136 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška o registraci vozidel
368/2014
Částka 145 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
367/2014
Částka 145 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
366/2014
Částka 145 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
365/2014
Částka 145 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
364/2014
Částka 144 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
363/2014
Částka 144 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
362/2014
Částka 144 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
361/2014
Částka 143 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
360/2014
Částka 143 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
359/2014
Částka 143 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
358/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
357/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
356/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
355/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
354/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
353/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
352/2014
Částka 141 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
351/2014
Částka 140 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
350/2014
Částka 140 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
349/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
348/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
347/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
346/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
345/2014
Částka 138 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
344/2014
Částka 137 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
342/2014
Částka 135 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
341/2014
Částka 134 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
340/2014
Částka 133 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
339/2014
Částka 133 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
338/2014
Částka 132 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
337/2014
Částka 132 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
336/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
335/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
334/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
333/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
332/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
331/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
330/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
329/2014
Částka 131 rozeslaná dne 29. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4/2014
Částka 2 rozeslaná dne 9. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
3/2014
Částka 2 rozeslaná dne 9. 1. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
2/2014
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
1/2014
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
475/2013
Částka 184 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
476/2013
Částka 184 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
474/2013
Částka 183 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
473/2013
Částka 182 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
471/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
470/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
469/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
468/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
467/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
466/2013
Částka 179 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
465/2013
Částka 179 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
464/2013
Částka 178 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
463/2013
Částka 178 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o seznamech návykových látek
462/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
461/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
460/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
459/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
458/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
457/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
456/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
455/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
454/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
453/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
51. týden
440/2013
Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
439/2013
Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
438/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
437/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti
436/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
435/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
434/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
50. týden
423/2013
Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
422/2013
Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
421/2013
Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
420/2013
Částka 163 rozeslaná dne 18. 12. 2013
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
419/2013
Částka 163 rozeslaná dne 18. 12. 2013
Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
418/2013
Částka 162 rozeslaná dne 16. 12. 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
417/2013
Částka 162 rozeslaná dne 16. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
416/2013
Částka 162 rozeslaná dne 16. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti
415/2013
Částka 162 rozeslaná dne 16. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
414/2013
Částka 161 rozeslaná dne 16. 12. 2013
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
49. týden
413/2013
Částka 160 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
412/2013
Částka 160 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
411/2013
Částka 159 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
410/2013
Částka 159 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
409/2013
Částka 159 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
408/2013
Částka 159 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
407/2013
Částka 159 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
406/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
405/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
404/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
403/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
402/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
401/2013
Částka 157 rozeslaná dne 11. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
400/2013
Částka 157 rozeslaná dne 11. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
399/2013
Částka 156 rozeslaná dne 9. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
398/2013
Částka 155 rozeslaná dne 9. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
397/2013
Částka 155 rozeslaná dne 9. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
396/2013
Částka 154 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
395/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
394/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
393/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
392/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
391/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
390/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
389/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
388/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
387/2013
Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %
386/2013
Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
385/2013
Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky,2013–2018 II, FIX %
384/2013
Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %
383/2013
Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
382/2013
Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
381/2013
Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.
380/2013
Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.
379/2013
Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
378/2013
Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
377/2013
Částka 149 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
376/2013
Částka 148 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
375/2013
Částka 147 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
374/2013
Částka 147 rozeslaná dne 29. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
373/2013
Částka 146 rozeslaná dne 26. 11. 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013
372/2013
Částka 146 rozeslaná dne 26. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
371/2013
Částka 145 rozeslaná dne 26. 11. 2013
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
370/2013
Částka 144 rozeslaná dne 25. 11. 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
369/2013
Částka 144 rozeslaná dne 25. 11. 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
368/2013
Částka 144 rozeslaná dne 25. 11. 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
46. týden
367/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
366/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
365/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
364/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
363/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
362/2013
Částka 142 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
361/2013
Částka 142 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
360/2013
Částka 142 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
359/2013
Částka 141 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
358/2013
Částka 141 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
357/2013
Částka 141 rozeslaná dne 18. 11. 2013
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
45. týden
356/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
355/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
354/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
353/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
352/2013
Částka 139 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
351/201
Částka 139 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
350/2013
Částka 138 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
349/2013
Částka 138 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
348/2013
Částka 137 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
347/2013
Částka 136 rozeslaná dne 6. 11. 2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
346/2013
Částka 136 rozeslaná dne 6. 11. 2013
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
345/2013
Částka 135 rozeslaná dne 5. 11. 2013
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
344/2013
Částka 134 rozeslaná dne 5. 11. 2013
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
44. týden
343/2013
Částka 133, rozeslaná dne 30. října 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
342/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
341/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
340/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
339/2013
Částka 131, rozeslaná dne 29. října 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
338/2013
Částka 131, rozeslaná dne 29. října 2013
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
337/2013
Částka 131, rozeslaná dne 29. října 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
336/2013
Částka 130, rozeslaná dne 29. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
335/2013
Částka 130, rozeslaná dne 29. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
334/2013
Částka 130, rozeslaná dne 29. října 2013
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
43. týden
333/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
332/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
331/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
330/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
329/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
42. týden
328/2013
Částka 127, rozeslaná dne 16. října 2013
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
41. týden
327/2013
Částka 126, rozeslaná dne 11. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.
326/2013
Částka 125, rozeslaná dne 11. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
325/2013
Částka 125, rozeslaná dne 11. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
324/2013
Částka 124, rozeslaná dne 10. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
323/2013
Částka 124, rozeslaná dne 10. října 2013
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
322/2013
Částka 123, rozeslaná dne 10. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
321/2013
Částka 122, rozeslaná dne 9. října 2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
320/2013
Částka 122, rozeslaná dne 9. října 2013
Vyhláška o vydání zlaté mince Železniční most v Žampachu po 5 000 Kč
319/2013
Částka 122, rozeslaná dne 9. října 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho
318/2013
Částka 121, rozeslaná dne 9. října 2013
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
317/2013
Částka 120, rozeslaná dne 9. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
316/2013
Částka 120, rozeslaná dne 9. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
40. týden
315/2013
Částka 119, rozeslaná dne 4. října 2013
Vyhláška o směnárenské činnosti
314/2013
Částka 119, rozeslaná dne 4. října 2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
313/2013
Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
312/2013
Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
311/2013
Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
310/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
309/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
308/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
307/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon o povinném značení lihu
306/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
305/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
304/2013
Částka 116, rozeslaná dne 30. září 2013
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
303/2013
Částka 116, rozeslaná dne 30. září 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
39. týden
302/2013
Částka 115, rozeslaná dne 27. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
301/2013
Částka 115, rozeslaná dne 27. září 2013
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
300/2013
Částka 115, rozeslaná dne 27. září 2013
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
299/2013
Částka 114, rozeslaná dne 27. září 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech - nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134
298/2013
Částka 114, rozeslaná dne 27. září 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
297/2013
Částka 113, rozeslaná dne 27. září 2013
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
296/2013
Částka 113, rozeslaná dne 27. září 2013
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
295/2013
Částka 113, rozeslaná dne 27. září 2013
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
294/2013
Částka 112, rozeslaná dne 27. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
293/2013
Částka 112, rozeslaná dne 27. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
292/2013
Částka 112, rozeslaná dne 27. září 2013
Zákon o zvláštních řízeních soudních
38. týden
291/2013
Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
290/2013
Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
289/2013
Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
288/2013
Částka 110, rozeslána dne 20. září 2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
287/2013
Částka 109, rozeslaná dne 17. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
286/2013
Částka 109, rozeslaná dne 17. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
285/2013
Částka 108, rozeslaná dne 17. září 2013
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
284/2013
Částka 108, rozeslaná dne 17. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
36. týden
283/2013
Částka 107, rozeslaná dne 12. září 2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
282/2013
Částka 107, rozeslaná dne 12. září 2013
Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
281/2013
Částka 107, rozeslaná dne 12. září 2013
Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
280/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
279/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
278/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
277/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon o směnárenské činnosti
276/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
275/2013
Částka 106, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
274/2013
Částka 105, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
273/2013
Částka 105, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
272/2013
Částka 105, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon o prekursorech drog
35. týden
271/2013
Částka 104, rozeslaná dne 2. září 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
270/2013
Částka 104, rozeslaná dne 2. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
269/2013
Částka 104, rozeslaná dne 2. září 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana
34. týden
268/2013
Částka 103, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
267/2013
Částka 103, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
266/2013
Částka 102, rozeslaná dne 28. srpna 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
265/2013
Částka 102, rozeslaná dne 28. srpna 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
264/2013
Částka 101, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
263/2013
Částka 101, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
262/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti
261/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
260/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
1. týden
441/2013
Částka 173 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
442/2013
Částka 174 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Středa 19.12.2018, svátek má Ester


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

O kolik % by podle Vás měly být optimálně zvýšeny platy pedagogických pracovníků?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.