Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Rámcové vzdělávací programyTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Popis řešené oblasti

Na úrovni státu jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Na školách se začnou pilotovat učební materiály pro informatiku
 • Stanovisko SKAV k probíhající revizi RVP
 • Revize RVP: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (podkladová studie pro průřezové téma)
 • Revize RVP: Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti jako průřezová témata (podkladová studie)
 • Revize RVP: Environmentální výchova jako průřezové téma (podkladová studie)
 • Revize RVP: Mediální výchova jako průřezové téma (podkladová studie – revidovaná verze)
 • Dominik Dvořák: Současné kurikulární reformy
 • Leoš Dvořák, Irena Dvořáková: Anketa pro učitele fyziky všech typů škol k případným změnám RVP-výsledky
 • Metodická sdělení k opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění Matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání
 • Revize RVP – vyhodnocení ankety
 • Aktualizovaný text RVP ZV - s účinností od 1. září 2017 (upraveny chyby)
 • Revize RVP nově určí, co mají školy učit a žáci umět
 • Návrh revizí RVP
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří
 • Aktualizovaný text RVP ZV - účinnost od 1. 9. 2017
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (Č. j. MSMT-38628/2016-1)
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2015
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání
 • RVP PV s účinností od 1.9.2016
 • Opatření ministryně, kterým se mění RVP PV s účinností od 1.9.2016
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016
 • Kontretizované očekávané výstupy RVP PV
 • Standardy RVP ZV
 • Pracovní verze upraveného RVP ZV (verze ze dne 6.1.2016)
 • Návrh upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) po odstranění Přílohy 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • Seznam rámcových vzdělávacích programů (RVP)
 • NPI ČR spustil veřejnou konzultaci k revizi RVP. Zapojit se může každý
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (návrh RVP k veřejné konzultaci – export z IS RVP k 28. 3. 2024)
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (návrh RVP k veřejné konzultaci – export z IS RVP k 28. 3. 2024)
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: Co se změnilo oproti stávajícímu RVP a proč
 • Návrh RVP ZV v textové podobě pro snazší připomínkování
 • Konec encyklopedickým znalostem? Bek zahájil debatu o učivu
 • NPI ČR: Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
 • MŠMT: Zadání pro NPI ČR k úpravám draftu revidovaného RVP ZV
 • Prohlášení Asociace speciálních pedagogů ČR k revizi RVP ZV
 • Reforma středních škol ovlivní celý vzdělávací systém včetně odkladů školní docházky, říká náměstek ministra školství Jiří Nantl
 • Pedagogický institut předloží ministerstvu nové učební plány pro ZŠ ke schválení v prosinci
 • MŠMT: Odstartovala kampaň Měníme osnovy
 • NPI ČR: Základní shrnutí koncepce revize rámcových vzdělávacích programů (říjen 2023)
 • Návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu
 • RVP SOV - Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
 • OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ OD 1. 9. 2023 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 • NPI ČR: Odpovědi na dotazy ke koncepcím vzdělávacích oblastí (revize RVP ZV)
 • RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Ministr Bek: Připravíme vzdělávací program pro nová lycea
 • POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. J. MSMT-12464/2023-3
 • MŠMT: Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. září 2023
 • MŠMT: Změny v řízení procesu revize RVP ZV
 • International Society for Education through Art: Prohlášení na podporu výtvarné výchovy v ČR
 • Vyjádření České hudební rady ke zveřejněným koncepcím vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámci revize RVP ZV
 • EDUin: FAQ k proměnám oborů v revizi RVP. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky
 • Hudební a výtvarná výchova mají skončit. Nový plán školní výuky čelí kritice
 • Hana Andrášová, Martin Lachout, Václav Velčovský: Zadání pro revize Rámcových vzdělávacích programů 2023 (disentní dokument holistického pojetí)
 • Nezávislá odborná skupina pro výuku cizích jazyků: Reakce na Hlavní směry revize RVP ZV
 • Dotazy pracovní skupiny Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky k Zadání pro NPI ČR Revize RVP ZV
 • Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP
 • Zadání pro NPI ČR - Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • MŠMT předalo NPI ČR technické zadání revize RVP ZV
 • Nový vzdělávací program pro ZŠ by měl být stručný a jasný, nabádá školní inspekce
 • Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze, kterou vzala porada vedení MŠMT 24. 11. 2022 na vědomí)
 • Odborníci MŠMT dál jednají o možnosti rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující
 • NPI ČR: Revize RVP ZV - proces práce
 • Jan Tupý: Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV)
 • Jan Tupý: Analýza RVP ZV (podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV)
 • Revize RVP ZV: Podkladové analytické studie
 • Tisková zpráva: Rozdělení obsahu vzdělávání na jádrový a rozvíjející nedává smysl. Vysvětlujeme proč
 • To hlavní z Hlavních směrů revize RVP ZV po vypořádání připomínek
 • Reakce na záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zrušit povinný další cizí jazyk v základním vzdělávání v rámci Velké revize Rámcových vzdělávacích plánů pro základní vzdělávání (RVP ZV)
 • MŠMT: Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze ke připomínkování)
 • Vzdělávání potřebuje hlubší změnu, kurikulum nestačí jen “provzdušnit”. SKAV zveřejňuje doporučení k revizi rámcových vzdělávacích programů
 • Stanovisko zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova k aktuálním tendencím v pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura
 • MŠMT: Inovace oborové soustavy a revize RVP pro střední odborné vzdělávání (materiál k diskuzi)
 • MŠMT: Konference zahajující veřejnou diskusi k hlavním směrům revize RVP ZV (videozáznam)
 • MŠMT: „Velká“ revize RVP ZV (prezentace)
 • Aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia
 • MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do RVP gymnázií
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění vybrané rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělání
 • Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole
 • Nové webové stránky představují členy a práci Expertního panelu k revizi RVP ZV
 • Podkladová studie k revizi RVP ZV pro 2. stupeň českého základnı́ho vzdělávánı́
 • 15. 9.: Výstupy veřejné konzultace ICT revize RVP pro gymnázia
 • NPI ČR: Veřejná konzultace k revizi RVP pro gymnázia
 • Revize RVP: Finanční náklady a průběh revizí (MŠMT)
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. září 2021
 • Nová výuka techniky se začlení do učiva ZŠ zřejmě až v roce 2023
 • Připomínky Jednoty školských informatiků k revizi RVP G v digitální oblasti
 • Připomínky k návrhu revize RVP G (vzdělávací oblast Informatika)
 • Výzva oborových pedagogických asociací a profesních skupin ředitelům základních škol k malé revizi RVP ZV
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k RVP oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K
 • Dopis členům Jednoty českých matematiků a fyziků a korespondence s MŠMT na téma Malá revize RVP - 2021
 • MŠMT: Návrh změn v RVP pro gymnázia
 • Nesouhlasné stanovisko oborových pedagogických asociací a profesních skupin ke změně RVP ZV
 • Stanovisko ČMOS PŠ k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • Školy se chystají na zavádění nové informatiky. Dostanou startovací balíček
 • 7 tezí k aktuální revizi RVP ZV – otevřený dopis ministru Robertu Plagovi
 • Stanovisko Jednoty školských informatiků k revizi RVP ZV v digitální oblasti
 • NPI ČR: Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV
 • MŠMT vydalo nové metodické příručky pro učitele českého jazyka, matematiky a ICT
 • Vyjádření Asociace učitelů hudební výchovy k revizím RVP základního vzdělávání
 • Stanovisko Společnosti pro hudební výchovu ČR k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Stanovisko Společnosti pro hudební výchovu ČR k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Stanovisko vedení Pedagogické komory, z. s., k revizi RVP ZV
 • Robert Plaga: Dopis ředitelům škol k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • Revize RVP ZV: FAQ - nejčastější dotazy
 • Co se mění v RVP ZV
 • Revize RVP ZV: Vzdělávací oblast Informatika
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Pojetí revize RVP dle SKAV (listopad 2020)
 • Vydání aktualizovaných RVP pro gymnázia
 • Štěpán Kment: Porovnání stavby zahraničních vzdělávacích programů (podkladová studie k revizi RVP)
 • Stanovisko konzultační skupiny NÚV k revizi RVP
 • Stanovisko konzultační skupiny NÚV k revizi RVP
 • Jan Tupý: Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP
 • D. Dvořák, J. Holec, M. Dvořáková: Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století
 • Ministr jednal s řediteli škol ohledně revizí RVP
 • Jitka Jarníková, Jan Tupý, Renata Votavová: Společné vzdělávání (podkladová studie pro revizi RVP)
 • MŠMT zodpovědělo na dotazy o složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů
 • Revize RVP: připravuje se konečně veřejná diskuse aneb Vize a cíle revize?
 • Revize RVP: přehled podkladových studií
 • Tisková zpráva EDUin: Revize vzdělávacích programů nesmí probíhat odděleně od klíčových testů
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Člověk a svět práce (revize RVP)
 • Děti se budou povinně učit techniku, nový předmět připomíná zrušené dílny
 • Hana Splavcová: Předškolní vzdělávání (podkladová studie k revizím rámcových vzdělávacích programů)
 • Návrh pojetí revizí RVP – odborné vzdělávání
 • Návrh pojetí revizí RVP – všeobecné vzdělávání
 • Podkladová studie oboru Člověk a technika
 • Podkladová studie oboru Fyzika
 • Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR
 • Eva Zelendová: Matematika a její aplikace (podkladová studie k revizi RVP)
 • NÚV: Odborné skupiny pro revize RVP
 • Revize RVP v oblasti Informatiky a informačních a komunikačních technologií
 • Revize RVP: Vyhodnocení ankety NÚV
 • Nové RVP pro zdravotnické obory
 • NÚV: Předběžný plán prací na revizi RVP všeobecného vzdělávání (2017 – 2020)
 • Návrh pojetí revizí RVP (odborné vzdělávání)
 • Návrh pojetí revizí RVP (všeobecné vzdělávání)
 • Tisková zpráva EDUIn: MŠMT chystá změny v obsahu vzdělávání na českých školách, doposud neveřejně
 • Metodické komentáře ke standardům ZV
 • Průvodce upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
 • Přehled úprav RVP ZV od roku 2004 do současnosti

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programyZ 561/2004, § 3, odst. 1
  Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředkůZ 561/2004, § 3, odst. 1
  Rámcové vzdělávací programy stanoví veškeré náležitosti týkající se vzdělávání podle jednotlivých oborů vzdělání, zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů a další potřebné náležitostiZ 561/2004, § 4, odst. 1
  Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům vybraných vědních disciplínZ 561/2004, § 4, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s příslušnými Ministerstvy, současně je projednává s orgány sociálních a hospodářských partnerůZ 561/2004, § 4, odst. 3
  Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a to s účinností nejdříve od začátku následujícího školního rokuZ 561/2004, § 4, odst. 4
  Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která je vydala, vždy způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 4, odst. 5
  Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 5, odst. 1
  Rámcový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodinyZ 561/2004, § 26, odst. 1
  Rámcový vzdělávací program pro základní a středním vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodinZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání stanoví nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnícíchZ 561/2004, § 26, odst. 3
  Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu mimo jiné s rámcovými vzdělávacími programyZ 561/2004, § 27, odst. 1
  Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka, používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu mimo jiné s rámcovými vzdělávacími programy. O použití těchto učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínekZ 561/2004, § 27, odst. 2
  Ministerstvo žádosti o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu nevyhoví, jestliže vzdělávání podle vzdělávacího programu připojeného k žádosti by bylo v zásadním rozporu s rámcovými vzdělávacími programyZ 561/2004, § 38a, odst. 5, písm. c)
  Do vyššího ročníku základní školy postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníkuZ 561/2004, § 52, odst. 1
  Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzděláníZ 561/2004, § 55, odst. 3
  Obsah a forma přijímací zkoušky do středního vzdělávání odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávánZ 561/2004, § 60b, odst. 1
  V rámci přijímacího řízení na střední školy do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy přijímací řízeníZ 561/2004, § 62, odst. 1
  Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzděláníZ 561/2004, § 63
  Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava ve střední škole může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 65, odst. 1
  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkouškyZ 561/2004, § 69, odst. 4
  Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je mimo jiné ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým vzdělávacím programem v příslušném oboru vzděláníZ 561/2004, § 73
  Ředitel školy stanoví v souladu mimo jiné s rámcovým vzdělávacím programem pro střední školy témata, obsah, formu a pojetí zkoušek a termíny jejich konáníZ 561/2004, § 74, odst. 3
  Počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací programZ 561/2004, § 79, odst. 1
  Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle mimo jiné rámcového vzdělávacího programuZ 561/2004, § 79, odst. 3
  Vzdělávání v nástavbovém studiu se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzděláníZ 561/2004, § 83, odst. 1
  Součástí přijímacího řízení do nástavbového studia, nejde-li o obor vzdělání s talentovou zkouškou, je vždy jednotná zkouška. Ředitel školy může dále stanovit přijímací zkoušku ověřující učivo dalších vzdělávacích oborů nebo jiné dovednosti a předpoklady uchazeče. Obsah a formu příjímací zkoušky stanoví v souladu se společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání nástavbového studiaZ 561/2004, § 83, odst. 3
  Délku zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání, stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzděláníZ 561/2004, § 84, odst. 1
  V rámci přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč hlásíZ 561/2004, § 84, odst. 2
  Délku zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzděláníZ 561/2004, § 85, odst. 1
  V rámci přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč hlásíZ 561/2004, § 85, odst. 2
  Účelem absolutoria v konzervatoři je ověřit, jak žáci dosáhli mimo jiné cílů vzdělávání stanovených rámcovým vzdělávacím programem v příslušném oboru vzděláníZ 561/2004, § 90, odst. 1
  Absolutorium v konzervatoři je komplexní odborná zkouška, která se skládá mimo jiné z teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovených rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 90, odst. 2
  Absolutorium v konzervatoři se skládá ze zkoušky z umělecko-pedagogické přípravy, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací programZ 561/2004, § 90, odst. 2
  Absolutorium v konzervatoři pro obor tanec se skládá mimo jiné z teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovených rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 90, odst. 2
  V rámci přijímacího řízení do vyšší odborné školy může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s maturitní zkouškouZ 561/2004, § 94, odst. 2
  V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice podstatně odlišuje, žádost zamítneZ 561/2004, § 108, odst. 5
  Při praktické zkoušce z odborného výcviku nebo z odborných předmětů závěrečné zkoušky nebo při zkoušce maturitní zkoušky konané formou praktické zkoušky, je podmínkou konání jednotlivé zkoušky absolvování praktického vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 113, odst. 5
  Osoba s alespoň základním vzděláním, která získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzděláníZ 561/2004, § 113c, odst. 1
  Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria podle tohoto zákonaZ 561/2004, § 113d
  Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku obsahuje rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven. V případě lesní mateřské školy popis zázemíZ 561/2004, § 147, odst. 1, písm. f)
  Finanční prostředky ze státního rozpočtu může právnická osoba vykonávající činnost školy použít také tehdy, zajišťuje-li v souladu s tímto zákonem a rámcovým vzdělávacím programem povinnou součást vzdělávání dětí, žáků a studentů u jiné fyzické nebo právnické osobyZ 561/2004, § 160, odst. 2
  Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. c)
  Nařízení vlády stanoví soustavu oborů vzdělání, pro něž jsou následně vydány rámcové vzdělávací programyNV 211/2010
  Ve středních školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30V 13/2005, § 2, odst. 2
  Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky stanovené rámcovým vzdělávacím programemV 13/2005, § 2, odst. 5, písm. e)
  Žák střední školy prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program, prospěch 1 - výbornýV 13/2005, § 3, odst. 7
  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání vycházejí mimo jiné z požadavků rámcových vzdělávacích programůV 13/2005, § 4
  Komisionální zkoušku koná žák při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzděláníV 13/2005, § 6, odst. 1, písm. a)
  Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osobV 13/2005, § 15, odst. 1
  Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programuV 13/2005, § 15, odst. 4
  Roční počet tréninkových jednotek se stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programemV 13/2005, § 16, odst. 2
  Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před stanoveným termínemV 16/2005, § 2, odst. 4
  Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole, požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotekV 33/2005, Příl., Čl. 1, odst. 1
  Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stranV 33/2005, Příl., Čl. 2, odst. 1
  Obsah státní jazykové zkoušky speciální je zaměřen obdobným způsobem jako u státní jazykové zkoušky všeobecné. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti a vysokou míru osvojení cizího jazyka, jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší speciální kurzy jazykových škol. Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 až 3000 lexikálních jednotek z obecné a profesně orientované slovní zásoby, zejména z oboru, v němž uchazeč pracujeV 33/2005, Příl., Čl. 3, odst. 2
  Obsah vzdělávání přípravné třídy základní školy se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programuV 48/2005, § 7, odst. 4
  Časový rozsah vzdělávání přípravné třídy základní školy je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročníkV 48/2005, § 7, odst. 5
  Učitel přípravné třídy základní školy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzděláváníV 48/2005, § 7, odst. 6
  Obsah výuky českého jazyka ve třídě pro jazykovou přípravu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzděláváníV 48/2005, § 11, odst. 3
  Obsah vzdělávání v kurzu pro získání základního vzdělání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzděláváníV 48/2005, § 13, odst. 1
  Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka základní školy v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzděláváníV 48/2005, § 15, odst. 5
  Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a současně je žákem kmenové školy, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky. Zkouška se koná ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a podle ročníku konkretizovaného vzdělávacího oboruV 48/2005, § 18, odst. 1
  Komise pro komisionální přezkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky anebo v zahraniční škole na území České republiky je tříčlenná a tvoří ji přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzděláváníV 48/2005, § 19, odst. 2, písm. c)
  Komise pro komisionální přezkoušení žáka základní školy je tříčlenná a tvoří ji přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzděláváníV 48/2005, § 22, odst. 2, písm. c)
  Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věkuV 71/2005, § 1, odst. 3
  V jednotlivých uměleckých oborech základního uměleckého vzdělávání (dále jen "vzdělávání") se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. Počet žáků v jednotlivých předmětech a odděleních a charakter skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzděláváníV 71/2005, § 1, odst. 7
  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věkuV 71/2005, § 3, odst. 2
  Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví školní vzdělávací programV 71/2005, § 4, odst. 1
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte nebo žáka ve školní matrice školy obsahují podle povahy činnosti školy označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žákaV 364/2005, § 1, písm. a)
  Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy pro žáky se zdravotním postižením, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje podle stanoveného principu, dále se předává údaj o vzdělávání žáka podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, včetně informace o způsobu integrace žákaV 364/2005, Příl. 1, část 2, Čl. 5, odst. 2

  Diskuzní fórum

  Rámcové vzdělávací programy

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.