Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Novinky v legislativě vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu

Jestliže vyjde ve Sbírce zákonů ČR jakýkoliv předpis anebo novelizace předpisu týkající se vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, ihned jej naleznete v této sekci.

13. týden
70/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 3. 2024
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
69/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 3. 2024
Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
12. týden
67/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 3. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
10. týden
54/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 3. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
8. týden
37/2024 Sb.
Vyhlášené znění 22. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
34/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
7. týden
30/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 2. 2024
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
6. týden
27/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 2. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
23/2024 Sb.
Vyhlášené znění 8. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
4. týden
14/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
12/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 1. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
1. týden
1/2024
Vyhlášené znění 5. 1. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
52. týden
454/2023
Částka 202 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
452/2023
Částka 201 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
447/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
445/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině
439/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
435/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
433/2023
Částka 196 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
423/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
422/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
421/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
419/2023
Částka 192 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
418/2023
Částka 192 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
413/2023
Částka 189 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
408/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
400/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
398/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024
397/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
396/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
395/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
371/2023
Částka 176 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
366/2023
Částka 172 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti
365/2023
Částka 172 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
50. týden
350/2023
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
348/2023
Částka 162 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.
345/2023
Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
47. týden
341/2023
Částka 158 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
338/2023
Částka 157 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady
45. týden
330/2023
Částka 154 rozeslaná dne 10. 11. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
44. týden
327/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
323/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
322/2023
Částka 151 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
318/2023
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
317/2023
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
307/2023
Částka 144 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
39. týden
299/2023
Částka 139 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
38. týden
291/2023
Částka 136 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
282/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
281/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
266/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
265/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
264/2023
Částka 122 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
31. týden
237/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
236/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
30. týden
232/2023
Částka 108 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
28. týden
218/2023
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
204/2023
Částka 97 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
25. týden
191/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
190/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
183/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
172/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
171/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů
24. týden
167/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
166/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
162/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
22. týden
141/2023
Částka 71 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
21. týden
131/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
20. týden
125/2023
Částka 65 rozeslaná dne 15. 5. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
111/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
102/2023
Částka 56 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
15. týden
97/2023
Částka 53 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
96/2023
Částka 52 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
85/2023
Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
10. týden
59/2023
Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
49/2023
Částka 29 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
4. týden
20/2023
Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3. týden
14/2023
Částka 8 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
13/2023
Částka 7 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
52. týden
471/2022
Částka 211 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
467/2022
Částka 209 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
465/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
464/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
462/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
461/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
452/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
451/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
445/2022
Částka 200 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
441/2022
Částka 198 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
438/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
437/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
435/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
433/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
429/2022
Částka 193 rozeslaná dne 21. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
50. týden
413/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
402/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
401/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
49. týden
388/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
45. týden
331/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
306/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
304/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
303/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
296/2022
Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
39. týden
292/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
291/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
37. týden
269/2022
Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
264/2022
Částka 121 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
256/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
253/2022
Částka 115 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
250/2022
Částka 115 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
249/2022
Částka 114 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
33. týden
237/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
210/2022
Částka 95 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
204/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
199/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
198/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
196/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
194/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
193/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
192/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
191/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
190/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
175/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
25. týden
161/2022
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
158/2022
Částka 74 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
24. týden
154/2022
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
150/2022
Částka 70 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
138/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
137/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
136/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
21. týden
133/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
126/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
125/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
122/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
121/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
116/2022
Částka 59 rozeslaná dne 13. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
18. týden
111/2022
Částka 55 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
17. týden
101/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
92/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
78/2022
Částka 43 rozeslaná dne 8. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
12. týden
67/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
65/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
63/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
62/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
61/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
60/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
11. týden
57/2022
Částka 32 rozeslaná dne 18. 3. 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
10. týden
47/2022
Částka 27 rozeslaná dne 11. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
8. týden
39/2022
Částka 21 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Zákon, kterým semění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
36/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
35/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
5. týden
26/2022
Částka 15 rozeslaná dne 6. 2. 2022
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
21/2022
Částka 12 rozeslaná dne 31. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
52. týden
531/2021
Částka 231 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
530/2021
Částka 230 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
520/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
519/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
518/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
511/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
508/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
506/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
504/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
50. týden
483/2021
Částka 216 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Vyhláška o následcích povinného očkování
479/2021
Částka 214 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
475/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
466/2021
Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
462/2021
Částka 208 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
460/2021
Částka 207 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
449/2021
Částka 202 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
441/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
434/2021
Částka 194 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021
430/2021
Částka 192 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
47. týden
420/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
416/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
415/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
414/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
412/2021
Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Vyhláška o rozpočtové skladbě
46. týden
405/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
393/2021
Částka 175 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
391/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
390/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
378/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
377/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
375/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
40. týden
363/2021
Částka 161 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39. týden
350/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
348/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
347/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
341/2021
Částka 149 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
36. týden
329/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
322/2021
Částka 142 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
320/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
319/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
316/2021
Částka 140 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
315/2021
Částka 139 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
313/2021
Částka 138 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
304/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
303/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
302/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
30. týden
288/2021
Částka 127 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
29. týden
273/2021
Částka 119 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
272/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
271/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
263/2021
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
256/2021
Částka 109 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
250/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
248/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
25. týden
236/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
23. týden
228/2021
Částka 94 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
200/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
199/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
195/2021
Částka 82 rozeslaná dne 17. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
192/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
17. týden
183/2021
Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2021
Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
173/2021
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
165/2021
Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
153/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
147/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
146/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
12. týden
137/2021
Částka 53 rozeslaná dne 23. 3. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
11. týden
135/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (prodloužení omezení vstupů do škol)
10. týden
130/2021
Částka 50 rozeslaná dne 15. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou starostové obcí)
129/2021
Částka 49 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
122/2021
Částka 45 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
121/2021
Částka 44 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
113/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 216 za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace omezuje volný pohyb osob na území ČR
112/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 212 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
109/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 209, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
106/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 206 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
100/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 200 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
98/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
96/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
94/2021
Částka 38 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
93/2021
Částka 37 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7. týden
72/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 140, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
71/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 137 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
64/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 130, kterým vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
63/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 129 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
59/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
6. týden
48/2021
Částka 22 rozeslaná dne 8. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
46/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
45/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
5. týden
40/2021
Částka 18 rozeslaná dne 1. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
35/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
3. týden
22/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření vyhlášených pod č. 595/2020 Sb., č. 598/2020 Sb., č. 599/2020 Sb., č. 10/2021 Sb., č. 11/2021 Sb. a č. 12/2021 Sb.
21/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
17/2021
Částka 9 rozeslaná dne 18. 1. 2021
Usnesení vlády ČR č. 54 o nařízení pohlížet na čestné prohlášení osob jako ako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek
2. týden
10/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 13 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
9/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2020 Sb., č. 598/2020 Sb. a č. 599/2020 Sb.
53. týden
612/2020
Částka 248 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
608/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
607/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
606/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
603/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
600/2020
Částka 243 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
598/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
597/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
593/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
589/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
588/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
585/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
52. týden
577/2020
Částka 236 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
572/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
569/2020
Částka 234 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
562/2020
Částka 230 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
561/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
560/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
559/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
558/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
557/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
541/2020
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o odpadech
51. týden
539/2020
Částka 221 rozeslaná dne 18. 12. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
536/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1335 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol na vzdělávání a účastníků ve školní družině, ve školním klubu
534/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1333 o změně usnesení vlády ČR č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb
50. týden
521/2020
Částka 215 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
517/2020
Částka 213 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
512/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek
511/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center
510/2020
Částka 209 rozeslaná dne 9. 12. 2020
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
49. týden
499/2020
Částka 204 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1263 o o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení
495/2020
Částka 203 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
493/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
487/2020
Částka 200 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
486/2020
Částka 199 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
484/2020
Částka 198 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
483/2020
Částka 197 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, a č. 411/2020 Sb., o zajištění poskytování sociálních služeb v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
475/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1199 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 29.11.2020 do 12.12.2020)
474/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1198 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 25.11.2020 do 29.11.2020)
473/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1197 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 23.11.2020 do 24.11.2020)
472/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1196 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 440/2020 Sb., č. 445/2020 Sb., č. 463/2020 Sb., č. 464/2020 Sb., č. 465/2020 Sb. a č. 446/2020 Sb.
471/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
469/2020
Částka 193 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
467/2020
Částka 192 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
464/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1191 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovacích zařízení (od 18.11.2020 do 20.11.2020)
44. týden
443/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a školských výchovných a ubytovacích zařízení
441/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
440/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
439/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
438/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
437/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
434/2020
Částka 177 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
431/2020
Částka 176 rozeslaná dne 26. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat a doporučení home office zamětnancům
43. týden
423/2020
Částka 170 rozeslaná dne 22. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
421/2020
Částka 169 rozeslaná dne 19. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1074, kterým se mění usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 - opětovné pololení praktického vyučování a praktické přípravy vybraných studijních a vzdělávacích oborů
42. týden
419/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, o možnosti cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky
418/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek a o nadále platných lékařských posudcích
414/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1033 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, atd.
411/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
408/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, školských výchovných zařízení
407/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách a pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, a omezení provozu provozovny stravovacích služeb a klubů či provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
405/2020
Částka 164 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
401/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, základních uměleckých škol a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů
398/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť omezili osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a omezili rozsah úředních hodin orgánů
397/2020
Částka 161 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
40. týden
391/2020
Částka 158 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
38. týden
373/2020
Částka 151 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
36. týden
358/2020
Částka 145 rozeslaná dne 31. 8. 2020
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
35. týden
354/2020
Částka 142 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
349/2020
Částka 140 rozeslaná dne 24. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
29. týden
319/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
311/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
306/2020
Částka 120 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
299/2020
Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
287/2020
Částka 110 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
285/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
284/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
262/2020
Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
260/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
259/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
21. týden
249/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
248/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
20. týden
236/2020
Částka 87 rozeslaná dne 11. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci)
19. týden
235/2020
Částka 86 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (kterým se nařízení o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb dle usnesení č. 239 nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
234/2020
Částka 85 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
233/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
232/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
227/2020
Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404, vyhlášené pod č. 158/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům a některé další povinnosti a usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207, vyhlášeného pod č. 79/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol ve vybraných oborech vzdělání)
18. týden
220/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
219/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
211/2020
Částka 75 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
207/2020
Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
205/2020
Částka 73 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17. týden
198/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
197/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
188/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
16. týden
179/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu)
178/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (zrušení Usnesení vlády České republiky č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání)
174/2020
Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení)
161/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
160/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
159/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
15. týden
158/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
157/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (ukončení zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání anebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)
156/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
151/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (povinnost při jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovat stanovené hygienické předpisy)
13. týden
136/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
135/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
134/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
133/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
130/2020
Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 130/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
124/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 124/2020 S., o přijetí krizového opatření (k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů))
123/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 123/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (tj. za odeslání datových zpráv fyzickými nebo právnickými osobami))
122/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 122/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým ukládá územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním záznamů veřejnosti)
118/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
116/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
12. týden
109/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné)
Částka 37 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
11. týden
90/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost žákům a studentům posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na vybrané profese)
89/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (povinnost vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení)
85/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (doporučení zaměstnavatelům zadávat nejvyšší možnou měrou práci na dálku a podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance)
84/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (úlevy v pracovněprávní legislativě-zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost formou čestného prohlášení, úlevy pracujícím cizincům, povolení ubytování ve školských uytovacích zařízeních)
79/2020
Částka 32 rozeslaná dne 13. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
74/2020
Částka 31 rozeslaná dne 12. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
69/2020
Částka 30 rozeslaná dne 12. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
9. týden
50/2020
Částka 22 rozeslaná dne 26. 2. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
8. týden
41/2020
Částka 19 rozeslaná dne 17. 2. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
7. týden
37/2020
Částka 16 rozeslaná dne 13. 2. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
5. týden
24/2020
Částka 10 rozeslaná dne 27. 1. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
17/2020
Částka 8 rozeslaná dne 27. 1. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
12/2020
Částka 5 rozeslaná dne 17. 1. 2020
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
52. týden
366/2019
Částka 152 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
365/2019
Částka 152 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
358/2019
Částka 150 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
357/2019
Částka 150 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
356/2019
Částka 149 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
355/2019
Částka 149 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
51. týden
352/2019
Částka 147 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
347/2019
Částka 146 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
343/2019
Částka 145 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
50. týden
335/2019
Částka 142 rozeslaná dne 17. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
49. týden
321/2019
Částka 137 rozeslaná dne 6. 12. 2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]
48. týden
316/2019
Částka 133 rozeslaná dne 28. 11. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
310/2019
Částka 132 rozeslaná dne 26. 11. 2019
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
47. týden
300/2019
Částka 127 rozeslaná dne 20. 11. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
299/2019
Částka 127 rozeslaná dne 20. 11. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
292/2019
Částka 124 rozeslaná dne 12. 11. 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
45. týden
282/2019
Částka 121 rozeslaná dne 6. 11. 2019
Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
280/2019
Částka 120 rozeslaná dne 6. 11. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
263/2019
Částka 115 rozeslaná dne 18. 10. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
252/2019
Částka 109 rozeslaná dne 4. 10. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
248/2019
Částka 106 rozeslaná dne 30. 9. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
224/2019
Částka 96 rozeslaná dne 5. 9. 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
35. týden
222/2019
Částka 95 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
219/2019
Částka 93 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
217/2019
Částka 92 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
203/2019
Částka 86 rozeslaná dne 15. 8. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
32. týden
196/2019
Částka 84 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
195/2019
Částka 84 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
191/2019
Částka 83 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
190/2019
Částka 83 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
29. týden
178/2019
Částka 77 rozeslaná dne 16. 7. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
26. týden
160/2019
Částka 68 rozeslaná dne 27. 6. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
158/2019
Částka 66 rozeslaná dne 27. 6. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
20. týden
126/2019
Částka 53 rozeslaná dne 16. 5. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
17. týden
110/2019
Částka 47 rozeslaná dne 24. 4. 2019
Zákon o zpracování osobních údajů
16. týden
107/2019
Částka 46 rozeslaná dne 16. 4. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
15. týden
99/2019
Částka 44 rozeslaná dne 9. 4. 2019
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
85/2019
Částka 40 rozeslaná dne 27. 3. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
11. týden
73/2019
Částka 31 rozeslaná dne 14. 3. 2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
70/2019
Částka 29 rozeslaná dne 14. 3. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
9. týden
62/2019
Částka 24 rozeslaná dne 28. 2. 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7. týden
50/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
49/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
48/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
46/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6. týden
32/2019
Částka 13 rozeslaná dne 7. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
53. týden
336/2018
Částka 163 rozeslaná dne 31. 12. 2018
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
52. týden
333/2018
Částka 161 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
332/2018
Částka 161 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
329/2018
Částka 160 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
325/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
324/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
321/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
310/2018
Částka 154 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Vyhláška o krajských normativech
300/2018
Částka 150 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
50. týden
284/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
280/2018
Částka 141 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
49. týden
274/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
273/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
265/2018
Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
263/2018
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
46. týden
259/2018
Částka 130 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
45. týden
254/2018
Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
44. týden
246/2018
Částka 124 rozeslaná dne 29. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
244/2018
Částka 122 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
241/2018
Částka 121 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
42. týden
232/2018
Částka 116 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
216/2018
Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
192/2018
Částka 94 rozeslaná dne 31. 8. 2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
184/2018
Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
33. týden
181/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
176/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
175/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
168/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
167/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
165/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
164/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
32. týden
163/2018
Částka 84 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
162/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
161/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
160/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
155/2018
Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
153/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
152/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
151/2018
Částka 79 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
149/2018
Částka 78 rozeslaná dne 2. 8. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
30. týden
145/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
144/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
140/2018
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
134/2018
Částka 68 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
128/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
25. týden
123/2018
Částka 61 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
118/2018
Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
117/2018
Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
22. týden
86/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
83/2018
Částka 44 rozeslaná dne 29. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
20. týden
77/2018
Částka 39 rozeslaná dne 15. 5. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
16. týden
65/2018
Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
15. týden
61/2018
Částka 30 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
59/2018
Částka 29 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
11. týden
42/2018
Částka 21 rozeslaná dne 13. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
4. týden
12/2018
Částka 8 rozeslaná dne 24. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis
52. týden
474/2017
Částka 172 rozeslaná dne 29. 12. 2017
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
471/2017
Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
470/2017
Částka 169 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
463/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
50. týden
444/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
436/2017
Částka 156 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
429/2017
Částka 153 rozeslaná dne 13. 12. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
49. týden
416/2017
Částka 147 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
411/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
409/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
406/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
48. týden
401/2017
Částka 142 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
399/2017
Částka 140 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
398/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
397/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
388/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
46. týden
375/2017
Částka 131 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
45. týden
367/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
42. týden
346/2017
Částka 119 rozeslaná dne 20. 10. 2017
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
342/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
341/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
327/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
37. týden
286/2017
Částka 101 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
276/2017
Částka 97 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
274/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
273/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
270/2017
Částka 93 rozeslaná dne 25. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
33. týden
260/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
257/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
243/2017
Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
32. týden
238/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
230/2017
Částka 84 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
226/2017
Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
210/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
202/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
201/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
24. týden
168/2017
Částka 60 rozeslaná dne 13. 6. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
160/2017
Částka 55 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
21. týden
147/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
146/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
18. týden
138/2017
Částka 49 rozeslaná dne 5. 5. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
15. týden
118/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
102/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
99/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13. týden
97/2017
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
93/2017
Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
85/2017
Částka 30 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
11. týden
74/2017
Částka 27 rozeslaná dne 13. 3. 2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
10. týden
71/2017
Částka 24 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
67/2017
Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
65/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
6. týden
24/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
23/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
52. týden
465/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
462/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
460/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
448/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
447/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
445/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
51. týden
440/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
433/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
425/2016
Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
50. týden
411/2016
Částka 167 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
386/2016
Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
45. týden
366/2016
Částka 146 rozeslaná dne 11. 11. 2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
44. týden
353/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
42. týden
337/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
336/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
39. týden
317/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
316/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
311/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
282/2016
Částka 109 rozeslaná dne 5. 9. 2016
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
35. týden
281/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
280/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
279/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
278/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
277/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
276/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
275/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
274/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
273/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
272/2016
Částka 106 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
270/2016
Částka 104 rozeslaná dne 24. 8. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
31. týden
249/2016
Částka 97 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
29. týden
230/2016
Částka 90 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
28. týden
217/2016
Částka 84 rozeslaná dne 15. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
25. týden
202/2016
Částka 76 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
24. týden
197/2016
Částka 74 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
196/2016
Částka 73 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
194/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
23. týden
179/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
178/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
166/2016
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
21. týden
163/2016
Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
150/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
147/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
18. týden
137/2016
Částka 53 rozeslaná dne 2. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
17. týden
135/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
134/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek
128/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
126/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
106/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
101/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
88/2016
Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
8. týden
66/2016
Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
58/2016
Částka 22 rozeslaná dne 22. 2. 2016
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
6. týden
54/2016
Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
51/2016
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
5. týden
48/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
32/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
31/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
27/2016
Částka 10 rozeslaná dne 28. 1. 2016
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
26/2016
Částka 9 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
2. týden
3/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
52. týden
400/2015
Částka 165 rozeslaná dne 29. 12. 2015
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
51. týden
391/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
389/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
385/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
379/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
372/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
370/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
369/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
359/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
353/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
351/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
50. týden
348/2015
Částka 148 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
47. týden
310/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
309/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
43. týden
278/2015
Částka 115 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
267/2015
Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39. týden
245/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
240/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
239/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
37. týden
233/2015
Částka 96 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
223/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
222/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
221/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
214/2015
Částka 89 rozeslaná dne 31. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
205/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
203/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
32. týden
198/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
197/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
29. týden
181/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb
180/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
177/2015
Částka 73 rozeslaná dne 23. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
28. týden
175/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
173/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
170/2015
Částka 69 rozeslaná dne 3. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
22. týden
127/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
17. týden
99/2015
Částka 41 rozeslaná dne 28. 4. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
16. týden
93/2015
Částka 39 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
82/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
9. týden
40/2015
Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. týden
25/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
24/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
17/2015
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
1. týden
3/2015
Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
51. týden
328/2014
Částka 130 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
50. týden
301/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
300/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
306/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
303/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
294/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
293/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
283/2014
Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
48. týden
281/2014
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
47. týden
272/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
45. týden
248/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
247/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
239/2014
Částka 102 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
242/2014
Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
42. týden
228/2014
Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
224/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
221/2014
Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
38. týden
204/2014
Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
197/2014
Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
189/2014
Částka 78 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
174/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
173/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
172/2014
Částka 72 rozeslaná dne 20. 8. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
170/2014
Částka 71 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
169/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
168/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
167/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
32. týden
165/2014
Částka 68 rozeslaná dne 8. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
30. týden
158/2014
Částka 64 rozeslaná dne 31. 7. 2014
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
157/2014
Částka 63 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
29. týden
140/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
136/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
126/2014
Částka 53 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
124/2014
Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
26. týden
121/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
24. týden
113/2014
Částka 47 rozeslaná dne 20. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
23. týden
103/2014
Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
17. týden
78/2014
Částka 31 rozeslaná dne 30. 4. 2014
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
16. týden
75/2014
Částka 28 rozeslaná dne 24. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
14. týden
70/2014
Částka 26 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
56/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13. týden
51/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
50/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
10. týden
37/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
36/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
7. týden
10/2014
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
19/2014
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
3. týden
12/2014
Částka 5 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
1. týden
354/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
346/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
475/2013
Částka 184 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
473/2013
Částka 182 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
471/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
467/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
461/2013
Částka 177 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
460/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
51. týden
439/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
435/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
434/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
440/2013
Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
437/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti
50. týden
422/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
422/2013
Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
406/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
391/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
395/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
394/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
389/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
388/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
365/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
45. týden
354/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
348/2013
Částka 137 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
44. týden
335/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
342/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
341/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
335/2013
Částka 130, rozeslaná dne 29. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
329/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
332/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
331/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
333/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
329/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
42. týden
328/2013
Částka 127, rozeslaná dne 16. října 2013
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
41. týden
326/2013
Částka 125, rozeslaná dne 11. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
40. týden
313/2013
Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
306/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
304/2013
Částka 116, rozeslaná dne 30. září 2013
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
38. týden
290/2013
Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
36. týden
274/2013
Částka 105, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
283/2013
Částka 107, rozeslaná dne 12. září 2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
34. týden
260/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
261/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
267/2013
Částka 103, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Sobota 13.04.2024, svátek má Aleš


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (3)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (4)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.