Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Novinky v legislativě vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu

Jestliže vyjde ve Sbírce zákonů ČR jakýkoliv předpis anebo novelizace předpisu týkající se vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, ihned jej naleznete v této sekci.

38. týden
291/2023
Částka 136 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
282/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
281/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
266/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
265/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
264/2023
Částka 122 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
31. týden
237/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
236/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
30. týden
232/2023
Částka 108 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
28. týden
218/2023
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
204/2023
Částka 97 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
25. týden
191/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
190/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
183/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
172/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
171/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů
24. týden
167/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
166/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
162/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
22. týden
141/2023
Částka 71 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
21. týden
131/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
20. týden
125/2023
Částka 65 rozeslaná dne 15. 5. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
111/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
102/2023
Částka 56 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
15. týden
97/2023
Částka 53 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
96/2023
Částka 52 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
85/2023
Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
10. týden
59/2023
Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
49/2023
Částka 29 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
4. týden
20/2023
Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3. týden
14/2023
Částka 8 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
13/2023
Částka 7 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
52. týden
471/2022
Částka 211 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
467/2022
Částka 209 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
465/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
464/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
462/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
461/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
452/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
451/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
445/2022
Částka 200 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
441/2022
Částka 198 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
438/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
437/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
435/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
433/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
429/2022
Částka 193 rozeslaná dne 21. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
50. týden
413/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
402/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
401/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
49. týden
388/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
45. týden
331/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
306/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
304/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
303/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
296/2022
Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
39. týden
292/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
291/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
37. týden
269/2022
Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
264/2022
Částka 121 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
256/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
253/2022
Částka 115 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
250/2022
Částka 115 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
249/2022
Částka 114 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
33. týden
237/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
210/2022
Částka 95 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
204/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
199/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
198/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
196/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
194/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
193/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
192/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
191/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
190/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
175/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
25. týden
161/2022
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
158/2022
Částka 74 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
24. týden
154/2022
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
150/2022
Částka 70 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
138/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
137/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
136/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
21. týden
133/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
126/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
125/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
122/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
121/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
116/2022
Částka 59 rozeslaná dne 13. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
18. týden
111/2022
Částka 55 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
17. týden
101/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
92/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
78/2022
Částka 43 rozeslaná dne 8. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
12. týden
67/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
65/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
63/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
62/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
61/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
60/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
11. týden
57/2022
Částka 32 rozeslaná dne 18. 3. 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
10. týden
47/2022
Částka 27 rozeslaná dne 11. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
8. týden
39/2022
Částka 21 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Zákon, kterým semění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
36/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
35/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
5. týden
26/2022
Částka 15 rozeslaná dne 6. 2. 2022
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
21/2022
Částka 12 rozeslaná dne 31. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
52. týden
531/2021
Částka 231 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
530/2021
Částka 230 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
520/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
519/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
518/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
511/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
508/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
506/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
504/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
50. týden
483/2021
Částka 216 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Vyhláška o následcích povinného očkování
479/2021
Částka 214 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
475/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
466/2021
Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
462/2021
Částka 208 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
460/2021
Částka 207 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
449/2021
Částka 202 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
441/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
434/2021
Částka 194 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021
430/2021
Částka 192 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
47. týden
420/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
416/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
415/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
414/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
412/2021
Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Vyhláška o rozpočtové skladbě
46. týden
405/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
393/2021
Částka 175 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
391/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
390/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
378/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
377/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
375/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
40. týden
363/2021
Částka 161 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39. týden
350/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
348/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
347/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
341/2021
Částka 149 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
36. týden
329/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
322/2021
Částka 142 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
320/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
319/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
316/2021
Částka 140 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
315/2021
Částka 139 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
313/2021
Částka 138 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
304/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
303/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
302/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
30. týden
288/2021
Částka 127 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
29. týden
273/2021
Částka 119 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
272/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
271/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
263/2021
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
256/2021
Částka 109 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
250/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
248/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
25. týden
236/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
23. týden
228/2021
Částka 94 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
200/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
199/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
195/2021
Částka 82 rozeslaná dne 17. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
192/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
17. týden
183/2021
Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2021
Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
173/2021
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
165/2021
Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
153/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
147/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
146/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
12. týden
137/2021
Částka 53 rozeslaná dne 23. 3. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
11. týden
135/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (prodloužení omezení vstupů do škol)
10. týden
130/2021
Částka 50 rozeslaná dne 15. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou starostové obcí)
129/2021
Částka 49 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
122/2021
Částka 45 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
121/2021
Částka 44 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
113/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 216 za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace omezuje volný pohyb osob na území ČR
112/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 212 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
109/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 209, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
106/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 206 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
100/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 200 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
98/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
96/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
94/2021
Částka 38 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
93/2021
Částka 37 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7. týden
72/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 140, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
71/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 137 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
64/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 130, kterým vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
63/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 129 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
59/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
6. týden
48/2021
Částka 22 rozeslaná dne 8. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
46/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
45/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
5. týden
40/2021
Částka 18 rozeslaná dne 1. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
35/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
3. týden
22/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření vyhlášených pod č. 595/2020 Sb., č. 598/2020 Sb., č. 599/2020 Sb., č. 10/2021 Sb., č. 11/2021 Sb. a č. 12/2021 Sb.
21/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
17/2021
Částka 9 rozeslaná dne 18. 1. 2021
Usnesení vlády ČR č. 54 o nařízení pohlížet na čestné prohlášení osob jako ako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek
2. týden
10/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 13 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
9/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2020 Sb., č. 598/2020 Sb. a č. 599/2020 Sb.
53. týden
612/2020
Částka 248 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
608/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
607/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
606/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
603/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
600/2020
Částka 243 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
598/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
597/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
593/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
589/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
588/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
585/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
52. týden
577/2020
Částka 236 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
572/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
569/2020
Částka 234 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
562/2020
Částka 230 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
561/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
560/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
559/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
558/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
557/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
541/2020
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o odpadech
51. týden
539/2020
Částka 221 rozeslaná dne 18. 12. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
536/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1335 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol na vzdělávání a účastníků ve školní družině, ve školním klubu
534/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1333 o změně usnesení vlády ČR č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb
50. týden
521/2020
Částka 215 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
517/2020
Částka 213 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
512/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek
511/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center
510/2020
Částka 209 rozeslaná dne 9. 12. 2020
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
49. týden
499/2020
Částka 204 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1263 o o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení
495/2020
Částka 203 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
493/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
487/2020
Částka 200 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
486/2020
Částka 199 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
484/2020
Částka 198 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
483/2020
Částka 197 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, a č. 411/2020 Sb., o zajištění poskytování sociálních služeb v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
475/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1199 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 29.11.2020 do 12.12.2020)
474/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1198 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 25.11.2020 do 29.11.2020)
473/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1197 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 23.11.2020 do 24.11.2020)
472/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1196 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 440/2020 Sb., č. 445/2020 Sb., č. 463/2020 Sb., č. 464/2020 Sb., č. 465/2020 Sb. a č. 446/2020 Sb.
471/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
469/2020
Částka 193 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
467/2020
Částka 192 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
464/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1191 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovacích zařízení (od 18.11.2020 do 20.11.2020)
44. týden
443/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a školských výchovných a ubytovacích zařízení
441/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
440/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
439/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
438/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
437/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
434/2020
Částka 177 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
431/2020
Částka 176 rozeslaná dne 26. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat a doporučení home office zamětnancům
43. týden
423/2020
Částka 170 rozeslaná dne 22. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
421/2020
Částka 169 rozeslaná dne 19. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1074, kterým se mění usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 - opětovné pololení praktického vyučování a praktické přípravy vybraných studijních a vzdělávacích oborů
42. týden
419/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, o možnosti cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky
418/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek a o nadále platných lékařských posudcích
414/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1033 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, atd.
411/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
408/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, školských výchovných zařízení
407/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách a pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, a omezení provozu provozovny stravovacích služeb a klubů či provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
405/2020
Částka 164 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
401/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, základních uměleckých škol a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů
398/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť omezili osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a omezili rozsah úředních hodin orgánů
397/2020
Částka 161 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
40. týden
391/2020
Částka 158 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
38. týden
373/2020
Částka 151 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
36. týden
358/2020
Částka 145 rozeslaná dne 31. 8. 2020
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
35. týden
354/2020
Částka 142 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
349/2020
Částka 140 rozeslaná dne 24. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
29. týden
319/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
311/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
306/2020
Částka 120 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
299/2020
Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
287/2020
Částka 110 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
285/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
284/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
262/2020
Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
260/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
259/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
21. týden
249/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
248/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
20. týden
236/2020
Částka 87 rozeslaná dne 11. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci)
19. týden
235/2020
Částka 86 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (kterým se nařízení o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb dle usnesení č. 239 nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
234/2020
Částka 85 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
233/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
232/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
227/2020
Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404, vyhlášené pod č. 158/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům a některé další povinnosti a usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207, vyhlášeného pod č. 79/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol ve vybraných oborech vzdělání)
18. týden
220/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
219/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
211/2020
Částka 75 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
207/2020
Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
205/2020
Částka 73 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17. týden
198/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
197/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
188/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
16. týden
179/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu)
178/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (zrušení Usnesení vlády České republiky č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání)
174/2020
Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení)
161/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
160/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
159/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
15. týden
158/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
157/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (ukončení zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání anebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)
156/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
151/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (povinnost při jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovat stanovené hygienické předpisy)
13. týden
136/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
135/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
134/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
133/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
130/2020
Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 130/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
124/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 124/2020 S., o přijetí krizového opatření (k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů))
123/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 123/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (tj. za odeslání datových zpráv fyzickými nebo právnickými osobami))
122/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 122/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým ukládá územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním záznamů veřejnosti)
118/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
116/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
12. týden
109/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné)
Částka 37 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
11. týden
90/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost žákům a studentům posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na vybrané profese)
89/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (povinnost vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení)
85/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (doporučení zaměstnavatelům zadávat nejvyšší možnou měrou práci na dálku a podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance)
84/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (úlevy v pracovněprávní legislativě-zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost formou čestného prohlášení, úlevy pracujícím cizincům, povolení ubytování ve školských uytovacích zařízeních)
79/2020
Částka 32 rozeslaná dne 13. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
74/2020
Částka 31 rozeslaná dne 12. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
69/2020
Částka 30 rozeslaná dne 12. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
9. týden
50/2020
Částka 22 rozeslaná dne 26. 2. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
8. týden
41/2020
Částka 19 rozeslaná dne 17. 2. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
7. týden
37/2020
Částka 16 rozeslaná dne 13. 2. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
5. týden
24/2020
Částka 10 rozeslaná dne 27. 1. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
17/2020
Částka 8 rozeslaná dne 27. 1. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
12/2020
Částka 5 rozeslaná dne 17. 1. 2020
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
52. týden
366/2019
Částka 152 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
365/2019
Částka 152 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
358/2019
Částka 150 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
357/2019
Částka 150 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
356/2019
Částka 149 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
355/2019
Částka 149 rozeslaná dne 31. 12. 2019
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
51. týden
352/2019
Částka 147 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
347/2019
Částka 146 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
343/2019
Částka 145 rozeslaná dne 20. 12. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
50. týden
335/2019
Částka 142 rozeslaná dne 17. 12. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
49. týden
321/2019
Částka 137 rozeslaná dne 6. 12. 2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]
48. týden
316/2019
Částka 133 rozeslaná dne 28. 11. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
310/2019
Částka 132 rozeslaná dne 26. 11. 2019
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
47. týden
300/2019
Částka 127 rozeslaná dne 20. 11. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
299/2019
Částka 127 rozeslaná dne 20. 11. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
292/2019
Částka 124 rozeslaná dne 12. 11. 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
45. týden
282/2019
Částka 121 rozeslaná dne 6. 11. 2019
Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
280/2019
Částka 120 rozeslaná dne 6. 11. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
263/2019
Částka 115 rozeslaná dne 18. 10. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
252/2019
Částka 109 rozeslaná dne 4. 10. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
248/2019
Částka 106 rozeslaná dne 30. 9. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
224/2019
Částka 96 rozeslaná dne 5. 9. 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
35. týden
222/2019
Částka 95 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
219/2019
Částka 93 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
217/2019
Částka 92 rozeslaná dne 30. 8. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
203/2019
Částka 86 rozeslaná dne 15. 8. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
32. týden
196/2019
Částka 84 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
195/2019
Částka 84 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
191/2019
Částka 83 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
190/2019
Částka 83 rozeslaná dne 8. 8. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
29. týden
178/2019
Částka 77 rozeslaná dne 16. 7. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
26. týden
160/2019
Částka 68 rozeslaná dne 27. 6. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
158/2019
Částka 66 rozeslaná dne 27. 6. 2019
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
20. týden
126/2019
Částka 53 rozeslaná dne 16. 5. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
17. týden
110/2019
Částka 47 rozeslaná dne 24. 4. 2019
Zákon o zpracování osobních údajů
16. týden
107/2019
Částka 46 rozeslaná dne 16. 4. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
15. týden
99/2019
Částka 44 rozeslaná dne 9. 4. 2019
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
85/2019
Částka 40 rozeslaná dne 27. 3. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
11. týden
73/2019
Částka 31 rozeslaná dne 14. 3. 2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
70/2019
Částka 29 rozeslaná dne 14. 3. 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
9. týden
62/2019
Částka 24 rozeslaná dne 28. 2. 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7. týden
50/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
49/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
48/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
46/2019
Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6. týden
32/2019
Částka 13 rozeslaná dne 7. 2. 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
53. týden
336/2018
Částka 163 rozeslaná dne 31. 12. 2018
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
52. týden
333/2018
Částka 161 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
332/2018
Částka 161 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
329/2018
Částka 160 rozeslaná dne 28. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
325/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
324/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
321/2018
Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
310/2018
Částka 154 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Vyhláška o krajských normativech
300/2018
Částka 150 rozeslaná dne 20. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
50. týden
284/2018
Částka 143 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
280/2018
Částka 141 rozeslaná dne 13. 12. 2018
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
49. týden
274/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
273/2018
Částka 138 rozeslaná dne 7. 12. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
265/2018
Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
263/2018
Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
46. týden
259/2018
Částka 130 rozeslaná dne 15. 11. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
45. týden
254/2018
Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
44. týden
246/2018
Částka 124 rozeslaná dne 29. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
244/2018
Částka 122 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
241/2018
Částka 121 rozeslaná dne 25. 10. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
42. týden
232/2018
Částka 116 rozeslaná dne 18. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
216/2018
Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
192/2018
Částka 94 rozeslaná dne 31. 8. 2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
184/2018
Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
33. týden
181/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
176/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
175/2018
Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
168/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
167/2018
Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
165/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
164/2018
Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
32. týden
163/2018
Částka 84 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
162/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
161/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
160/2018
Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
155/2018
Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
153/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
152/2018
Částka 80 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
151/2018
Částka 79 rozeslaná dne 3. 8. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
149/2018
Částka 78 rozeslaná dne 2. 8. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
30. týden
145/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
144/2018
Částka 76 rozeslaná dne 26. 7. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
140/2018
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
134/2018
Částka 68 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
128/2018
Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
25. týden
123/2018
Částka 61 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
118/2018
Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
117/2018
Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
22. týden
86/2018
Částka 45 rozeslaná dne 31. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
83/2018
Částka 44 rozeslaná dne 29. 5. 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
20. týden
77/2018
Částka 39 rozeslaná dne 15. 5. 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
16. týden
65/2018
Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
15. týden
61/2018
Částka 30 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
59/2018
Částka 29 rozeslaná dne 12. 4. 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
11. týden
42/2018
Částka 21 rozeslaná dne 13. 3. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
4. týden
12/2018
Částka 8 rozeslaná dne 24. 1. 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis
52. týden
474/2017
Částka 172 rozeslaná dne 29. 12. 2017
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
471/2017
Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
470/2017
Částka 169 rozeslaná dne 28. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
51. týden
463/2017
Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
50. týden
444/2017
Částka 158 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
436/2017
Částka 156 rozeslaná dne 15. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
429/2017
Částka 153 rozeslaná dne 13. 12. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
49. týden
416/2017
Částka 147 rozeslaná dne 8. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
411/2017
Částka 146 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
409/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
406/2017
Částka 145 rozeslaná dne 7. 12. 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
48. týden
401/2017
Částka 142 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
399/2017
Částka 140 rozeslaná dne 30. 11. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
398/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
397/2017
Částka 139 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
388/2017
Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
46. týden
375/2017
Částka 131 rozeslaná dne 13. 11. 2017
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
45. týden
367/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2017
Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
42. týden
346/2017
Částka 119 rozeslaná dne 20. 10. 2017
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
342/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
341/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017
Částka 117 rozeslaná dne 19. 10. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
327/2017
Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
37. týden
286/2017
Částka 101 rozeslaná dne 13. 9. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
276/2017
Částka 97 rozeslaná dne 30. 8. 2017
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
274/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
273/2017
Částka 95 rozeslaná dne 28. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
270/2017
Částka 93 rozeslaná dne 25. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
33. týden
260/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
257/2017
Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
243/2017
Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
32. týden
238/2017
Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
230/2017
Částka 84 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
226/2017
Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
210/2017
Částka 76 rozeslaná dne 14. 7. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
202/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
201/2017
Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
24. týden
168/2017
Částka 60 rozeslaná dne 13. 6. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
160/2017
Částka 55 rozeslaná dne 2. 6. 2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
21. týden
147/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
146/2017
Částka 52 rozeslaná dne 22. 5. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
18. týden
138/2017
Částka 49 rozeslaná dne 5. 5. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
15. týden
118/2017
Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
102/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
99/2017
Částka 39 rozeslaná dne 5. 4. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13. týden
97/2017
Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
93/2017
Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
85/2017
Částka 30 rozeslaná dne 20. 3. 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
11. týden
74/2017
Částka 27 rozeslaná dne 13. 3. 2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
10. týden
71/2017
Částka 24 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
67/2017
Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
9. týden
65/2017
Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
6. týden
24/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
23/2017
Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
52. týden
465/2016
Částka 186 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
462/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
460/2016
Částka 185 rozeslaná dne 30. 12. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
448/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
447/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
445/2016
Částka 181 rozeslaná dne 27. 12. 2016
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
51. týden
440/2016
Částka 179 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
433/2016
Částka 177 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
425/2016
Částka 173 rozeslaná dne 23. 12. 2016
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
50. týden
411/2016
Částka 167 rozeslaná dne 14. 12. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
386/2016
Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
45. týden
366/2016
Částka 146 rozeslaná dne 11. 11. 2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
44. týden
353/2016
Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
42. týden
337/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
336/2016
Částka 132 rozeslaná dne 18. 10. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
39. týden
317/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
316/2016
Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
311/2016
Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
282/2016
Částka 109 rozeslaná dne 5. 9. 2016
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
35. týden
281/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
280/2016
Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
279/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
278/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
277/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
276/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
275/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
274/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
273/2016
Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
272/2016
Částka 106 rozeslaná dne 31. 8. 2016
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
270/2016
Částka 104 rozeslaná dne 24. 8. 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
31. týden
249/2016
Částka 97 rozeslaná dne 3. 8. 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
29. týden
230/2016
Částka 90 rozeslaná dne 22. 7. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/2016
Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
28. týden
217/2016
Částka 84 rozeslaná dne 15. 7. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
25. týden
202/2016
Částka 76 rozeslaná dne 22. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
24. týden
197/2016
Částka 74 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
196/2016
Částka 73 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
194/2016
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
23. týden
179/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
178/2016
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
166/2016
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
21. týden
163/2016
Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
20. týden
150/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
147/2016
Částka 58 rozeslaná dne 17. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
18. týden
137/2016
Částka 53 rozeslaná dne 2. 5. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
17. týden
135/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
134/2016
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek
128/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
126/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016
Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
106/2016
Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
101/2016
Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
88/2016
Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
8. týden
66/2016
Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
58/2016
Částka 22 rozeslaná dne 22. 2. 2016
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
6. týden
54/2016
Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
51/2016
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
5. týden
48/2016
Částka 17 rozeslaná dne 5. 2. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
32/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
31/2016
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
27/2016
Částka 10 rozeslaná dne 28. 1. 2016
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
26/2016
Částka 9 rozeslaná dne 25. 1. 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
2. týden
3/2016
Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
52. týden
400/2015
Částka 165 rozeslaná dne 29. 12. 2015
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
51. týden
391/2015
Částka 164 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
389/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
385/2015
Částka 163 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
379/2015
Částka 161 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
372/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
370/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
369/2015
Částka 159 rozeslaná dne 23. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
359/2015
Částka 153 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
353/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
351/2015
Částka 151 rozeslaná dne 21. 12. 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
50. týden
348/2015
Částka 148 rozeslaná dne 18. 12. 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
47. týden
310/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
309/2015
Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
43. týden
278/2015
Částka 115 rozeslaná dne 26. 10. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
41. týden
267/2015
Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39. týden
245/2015
Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
240/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
239/2015
Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
37. týden
233/2015
Částka 96 rozeslaná dne 14. 9. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
223/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
222/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
221/2015
Částka 92 rozeslaná dne 10. 9. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
35. týden
214/2015
Částka 89 rozeslaná dne 31. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
205/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
203/2015
Částka 83 rozeslaná dne 17. 8. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
32. týden
198/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
197/2015
Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
29. týden
181/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb
180/2015
Částka 74 rozeslaná dne 24. 7. 2015
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
177/2015
Částka 73 rozeslaná dne 23. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
28. týden
175/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
173/2015
Částka 71 rozeslaná dne 15. 7. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
26. týden
170/2015
Částka 69 rozeslaná dne 3. 7. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
22. týden
127/2015
Částka 55 rozeslaná dne 4. 6. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
17. týden
99/2015
Částka 41 rozeslaná dne 28. 4. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
16. týden
93/2015
Částka 39 rozeslaná dne 20. 4. 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
82/2015
Částka 37 rozeslaná dne 17. 4. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
9. týden
40/2015
Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. týden
25/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
24/2015
Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
17/2015
Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
1. týden
3/2015
Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
51. týden
328/2014
Částka 130 rozeslaná dne 23. 12. 2014
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
50. týden
301/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
300/2014
Částka 122 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
306/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
303/2014
Částka 123 rozeslaná dne 18. 12. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
294/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
293/2014
Částka 119 rozeslaná dne 16. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
283/2014
Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
48. týden
281/2014
Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
47. týden
272/2014
Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
45. týden
248/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
247/2014
Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
239/2014
Částka 102 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
242/2014
Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
42. týden
228/2014
Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
224/2014
Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
221/2014
Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
38. týden
204/2014
Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
197/2014
Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
189/2014
Částka 78 rozeslaná dne 2. 9. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
34. týden
174/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
173/2014
Částka 73 rozeslaná dne 25. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
33. týden
172/2014
Částka 72 rozeslaná dne 20. 8. 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
170/2014
Částka 71 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
169/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
168/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
167/2014
Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
32. týden
165/2014
Částka 68 rozeslaná dne 8. 8. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
30. týden
158/2014
Částka 64 rozeslaná dne 31. 7. 2014
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
157/2014
Částka 63 rozeslaná dne 29. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
29. týden
140/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
136/2014
Částka 59 rozeslaná dne 22. 7. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
126/2014
Částka 53 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
124/2014
Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
26. týden
121/2014
Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
24. týden
113/2014
Částka 47 rozeslaná dne 20. 6. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
23. týden
103/2014
Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
17. týden
78/2014
Částka 31 rozeslaná dne 30. 4. 2014
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
16. týden
75/2014
Částka 28 rozeslaná dne 24. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
14. týden
70/2014
Částka 26 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
56/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60/2014
Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13. týden
51/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
50/2014
Částka 21 rozeslaná dne 31. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
10. týden
37/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
36/2014
Částka 14 rozeslaná dne 13. 3. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
7. týden
10/2014
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
19/2014
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
3. týden
12/2014
Částka 5 rozeslaná dne 21. 1. 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
1. týden
354/2014
Částka 142 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
346/2014
Částka 139 rozeslaná dne 31. 12. 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
475/2013
Částka 184 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
473/2013
Částka 182 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
471/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
467/2013
Částka 180 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
461/2013
Částka 177 rozeslaná dne 13. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
460/2013
Částka 177 rozeslaná dne 31. 12. 2013
Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
51. týden
439/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
435/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
434/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
440/2013
Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
437/2013
Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti
50. týden
422/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
422/2013
Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
406/2013
Částka 158 rozeslaná dne 12. 12. 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
391/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
395/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
394/2013
Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
389/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
388/2013
Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
365/2013
Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
45. týden
354/2013
Částka 140 rozeslaná dne 11. 11. 2013
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
348/2013
Částka 137 rozeslaná dne 8. 11. 2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
44. týden
335/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
342/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
341/2013
Částka 132, rozeslaná dne 30. října 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
335/2013
Částka 130, rozeslaná dne 29. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
329/2013
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
332/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
331/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
333/2013
Částka 129, rozeslaná dne 25. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
329/2013
Částka 128, rozeslaná dne 23. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
42. týden
328/2013
Částka 127, rozeslaná dne 16. října 2013
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
41. týden
326/2013
Částka 125, rozeslaná dne 11. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
40. týden
313/2013
Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
306/2013
Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
304/2013
Částka 116, rozeslaná dne 30. září 2013
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
38. týden
290/2013
Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
36. týden
274/2013
Částka 105, rozeslaná dne 10. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
283/2013
Částka 107, rozeslaná dne 12. září 2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
34. týden
260/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
261/2013
Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
267/2013
Částka 103, rozeslaná dne 30. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Úterý 03.10.2023, svátek má Bohumil


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.