Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů

Každý týden vychází ve Sbírce zákonů ČR soupis veškerých právních předpisů vydaných na základě schvalovacího procesu institucí zodpovědných za legislativní proces. Každý týden Vám tudíž budeme veškeré tyto předpisu přinášet, a to v co nejaktuálnějším čase.

28. týden
215/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 6. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
214/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 7. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení podle čl. 24 Evropské úmluvy o právní pomoci ve věcech trestních ve znění čl. 6 Druhého dodatkového protokolu k ní
213/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 7. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu
212/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 7. 2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 350. výročí úmrtí Karla Škréty
27. týden
211/2024 Sb.
Vyhlášené znění 2. 7. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/24 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XXIX zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
210/2024 Sb.
Vyhlášené znění 2. 7. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022
209/2024 Sb.
Vyhlášené znění 2. 7. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
208/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 7. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
207/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 21. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
206/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 29. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
205/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 7. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)
204/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 7. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“
26. týden
203/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 6. 2024
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023
202/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
201/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
200/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
199/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění vyhlášky č. 525/2021 Sb.
198/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 6. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 79/2013 Sb. m. s.
197/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
196/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
195/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
194/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
193/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
192/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
191/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 6. 2024
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 22. června 2024
190/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 6. 2024
Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy
189/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění pozdějších předpisů
188/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
187/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
186/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
185/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády
184/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
183/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
181/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 6. 2024
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním
180/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 6. 2024
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním
179/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 6. 2024
Zákon o hromadném občanském řízení soudním
25. týden
178/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
177/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 6. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
176/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
175/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
174/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
173/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020
172/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a opředávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů
171/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
170/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
169/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
168/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
167/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
166/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
165/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
163/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
162/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 6. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
161/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 6. 2024
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti
160/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 6. 2024
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
159/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 6. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
158/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 6. 2024
Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
157/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 6. 2024
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu
156/2024 Sb.
Vyhlášené znění 17. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
155/2024 Sb.
Vyhlášené znění 17. 6. 2024
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
154/2024 Sb.
Vyhlášené znění 17. 6. 2024
Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy
153/2024 Sb.
Vyhlášené znění 17. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
152/2024 Sb.
Vyhlášené znění 17. 6. 2024
Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění
24. týden
129/2024 Sb.
Vyhlášeno 13. 6. 2024 16:09:16, datum účinnosti 1. 7. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů
151/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 6. 2024
Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk
150/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
149/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 6. 2024
Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona
148/2024 Sb.
Vyhlášené znění 12. 6. 2024
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024
147/2024 Sb.
Vyhlášené znění 12. 6. 2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
146/2024 Sb.
Vyhlášené znění 12. 6. 2024
Vyhláška o požadavcích na výstavbu
145/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.
144/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 6. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023
143/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 26. 4. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
142/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 17. 3. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
23. týden
119/2024 Sb.
Vyhlášeno 4. 6. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
141/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 6. 2024
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
140/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 6. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.
139/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 6. 2024
Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka
22. týden
138/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 5. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.
137/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 5. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
136/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 5. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
135/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 5. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
134/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 5. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
133/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 24. 4. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 3 mezi vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem financí, a vládou Švýcarské konfederace, zastoupenou Federálním úřadem pro spravedlnost, týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
132/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 5. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
131/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 5. 2024
Vyhláška o dokumentaci staveb
130/2024 Sb.
Vyhlášené znění 28. 5. 2024
Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů
21. týden
128/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 5. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
127/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 5. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
126/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 5. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
125/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 5. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
124/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 5. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
123/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 5. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20. týden
122/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 5. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
121/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob
120/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob
118/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
117/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 5. 2024
Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
116/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 27. 3. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
115/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 5. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
19. týden
114/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 7. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií
113/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 5. 2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“
112/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 5. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
111/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 5. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
110/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 5. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
18. týden
109/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
108/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.
107/2024 Sb.
Vyhlášené znění 30. 4. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17. týden
106/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 4. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
105/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 4. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
104/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
103/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 4. 2024
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
102/2024 Sb.
Vyhlášené znění 25. 4. 2024
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
101/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/23 ve věci návrhu na zrušení § 2958 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
100/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
99/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept
98/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
97/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč
96/2024 Sb.
Vyhlášené znění 23. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
16. týden
95/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 4. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
94/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 4. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
93/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
92/2024 Sb.
Vyhlášené znění 18. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.
91/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 4. 2024
Zákon o munici
90/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 4. 2024
Zákon o zbraních a střelivu
89/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 4. 2024
Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
88/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 4. 2024
Zákon o správě voleb
87/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 4. 2024
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
15. týden
86/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 4. 2024
Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
85/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 4. 2024
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
84/2024 Sb.
Vyhlášené znění 11. 4. 2024
Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry
83/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 4. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
82/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 4. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
81/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 4. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
80/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 4. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
79/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.
78/2024 Sb.
Vyhlášeno 25. 4. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.
14. týden
77/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 4. 2024
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
76/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 4. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
75/2024 Sb.
Vyhlášeno 4. 4. 2024 14:47:27, platnost pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 5. 2025, částka 75/2024, ukončení platnosti pro ČR (nebo právní nástupce) 30. 4. 2032
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)
74/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 4. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
73/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 4. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022
72/2024 Sb.
Vyhlášené znění 4. 4. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023
13. týden
71/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 3. 2024
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024
70/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 3. 2024
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
69/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 3. 2024
Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
68/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 3. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
67/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 3. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
66/2024 Sb.
Vyhlášené znění 21. 3. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
65/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 15. 12. 2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie
64/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 3. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1534/23 o nároku poškozeného v trestním řízení na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem
63/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 3. 2024
Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou
62/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 3. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
11. týden
61/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 3. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
60/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 3. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2024 Sb., o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar
59/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 3. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2024 Sb., o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017
58/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 3. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2024 Sb., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
57/2024 Sb.
Vyhlášené znění 14. 3. 2024
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy
10. týden
56/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 3. 2024
Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení
55/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 3. 2024
Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
54/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 3. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
53/2024 Sb.
Vyhlášené znění 7. 3. 2024
Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
52/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
51/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
50/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
49/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství
48/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
47/2024 Sb.
Vyhlášené znění 5. 3. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.
9. týden
46/2024 Sb.
Vyhlášené znění 29. 2. 2024
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky
45/2024 Sb.
Vyhlášené znění 29. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
44/2024 Sb.
Vyhlášené znění 29. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády
43/2024 Sb.
Vyhlášené znění 29. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.
42/2024 Sb.
Vyhlášené znění 29. 2. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
41/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
40/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
39/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.
38/2024 Sb.
Vyhlášené znění 27. 2. 2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
8. týden
37/2024 Sb.
Vyhlášené znění 22. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
36/2024 Sb.
Vyhlášené znění 22. 2. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
35/2024 Sb.
Vyhlášené znění 22. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
34/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
33/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
32/2024 Sb.
Vyhlášené znění 20. 2. 2024
Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu
7. týden
31/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 2. 2024
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
30/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 2. 2024
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
29/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 2. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
28/2024 Sb.
Vyhlášené znění 13. 2. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. týden
27/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 2. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
26/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
25/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 2. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
24/2024 Sb.
Vyhlášené znění 8. 2. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
23/2024 Sb.
Vyhlášené znění 8. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
22/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 1. 1. 2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar
21/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 10. 7. 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017
20/2024 Sb.
Smlouva platná pro ČR (nebo právní předchůdce) od 8. 2. 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
5. týden
19/2024 Sb.
Vyhlášené znění 2. 2. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
18/2024 Sb.
Vyhlášené znění 2. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
17/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 2. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
16/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 2. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
15/2024 Sb.
Vyhlášené znění 1. 2. 2024
Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci
4. týden
14/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
13/2024 Sb.
Vyhlášené znění 26. 1. 2024
Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
12/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 1. 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
10/2024 Sb.
Vyhlášené znění 24. 1. 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
9/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 1. 2024
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
8/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 1. 2024
Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
7/2024 Sb.
Vyhlášené znění 19. 1. 2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany
6/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
5/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
4/2024 Sb.
Vyhlášené znění 16. 1. 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.
2. týden
3/2024 Sb.
Vyhlášené znění 12. 1. 2024
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
2/2024 Sb.
Vyhlášené znění 9. 1. 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
1. týden
1/2024
Vyhlášené znění 5. 1. 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
52. týden
469/2023
Částka 207 rozeslaná dne 31. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka 207 rozeslaná dne 31. 12. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 389/2023 Sb. a v zákoně č. 456/2023 Sb.
468/2023
Částka 206 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění vyhlášky č. 429/2021 Sb.
467/2023
Částka 206 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, a vyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
466/2023
Částka 206 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška o podmínkách provozování hazardních her
465/2023
Částka 205 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
464/2023
Částka 205 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
463/2023
Částka 204 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
462/2023
Částka 204 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
461/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů
460/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
459/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
458/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
457/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, na které se nevztahuje povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit jejich dodání po oznámeném datu přerušení nebo ukončení dodávek
456/2023
Částka 203 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
455/2023
Částka 202 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.
454/2023
Částka 202 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
453/2023
Částka 201 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
452/2023
Částka 201 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
451/2023
Částka 201 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel
450/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
449/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
448/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
447/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
446/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
445/2023
Částka 200 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině
444/2023
Částka 199 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.
443/2023
Částka 199 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu
442/2023
Částka 199 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
441/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 115/2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
440/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.
439/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
438/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti
437/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády
436/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
435/2023
Částka 198 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
434/2023
Částka 197 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
433/2023
Částka 196 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
432/2023
Částka 195 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 23/22 ve věci návrhu na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
431/2023
Částka 195 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.
430/2023
Částka 195 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
429/2023
Částka 195 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů
428/2023
Částka 195 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
427/2023
Částka 194 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
426/2023
Částka 194 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
425/2023
Částka 194 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
424/2023
Částka 194 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
423/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
422/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
421/2023
Částka 193 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
420/2023
Částka 192 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024
419/2023
Částka 192 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
418/2023
Částka 192 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
417/2023
Částka 191 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
416/2023
Částka 191 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny
415/2023
Částka 190 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
414/2023
Částka 190 rozeslaná dne 29. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
413/2023
Částka 189 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
412/2023
Částka 189 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
411/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
410/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky
409/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví
408/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
407/2023
Částka 188 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
406/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
405/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
404/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
403/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)
402/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
401/2023
Částka 187 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
400/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
399/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
398/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024
397/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
396/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
395/2023
Částka 186 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
394/2023
Částka 185 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
393/2023
Částka 184 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
392/2023
Částka 184 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění vyhlášky č. 211/2022 Sb.
391/2023
Částka 184 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření
390/2023
Částka 184 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření
389/2023
Částka 183 rozeslaná dne 27. 12. 2023
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění
51. týden
388/2023
Částka 182 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění vyhlášky č. 230/2023 Sb.
387/2023
Částka 182 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů
386/2023
Částka 182 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
385/2023
Částka 181 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
384/2023
Částka 180 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
383/2023
Částka 179 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
382/2023
Částka 179 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí
381/2023
Částka 179 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
380/2023
Částka 179 rozeslaná dne 22. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 363/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
379/2023
Částka 178 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
378/2023
Částka 178 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
377/2023
Částka 178 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění vyhlášky č. 22/2022 Sb.
376/2023
Částka 178 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
375/2023
Částka 178 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
374/2023
Částka 177 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 39/23 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
373/2023
Částka 177 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
372/2023
Částka 177 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
371/2023
Částka 176 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
370/2023
Částka 175 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
369/2023
Částka 174 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění vyhlášky č. 7/2014 Sb.
368/2023
Částka 173 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024
367/2023
Částka 172 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
366/2023
Částka 172 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti
365/2023
Částka 172 rozeslaná dne 20. 12. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
50. týden
364/2023
Částka 171 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.
363/2023
Částka 170 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 9. prosince 2023
362/2023
Částka 170 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
361/2023
Částka 170 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Josefa Suka
360/2023
Částka 170 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
359/2023
Částka 169 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
358/2023
Částka 168 rozeslaná dne 15. 12. 2023
Vyhláška o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření
357/2023
Částka 167 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
356/2023
Částka 167 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby
355/2023
Částka 166 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
354/2023
Částka 166 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů
353/2023
Částka 165 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
352/2023
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2024/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
351/2023
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
350/2023
Částka 164 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů
349/2023
Částka 163 rozeslaná dne 12. 12. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
49. týden
348/2023
Částka 162 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.
347/2023
Částka 162 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách
346/2023
Částka 161 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
345/2023
Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
344/2023
Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
343/2023
Částka 159 rozeslaná dne 4. 12. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
342/2023
Částka 159 rozeslaná dne 4. 12. 2023
Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury
47. týden
341/2023
Částka 158 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
340/2023
Částka 157 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
339/2023
Částka 157 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
338/2023
Částka 157 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady
337/2023
Částka 157 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
336/2023
Částka 156 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela
335/2023
Částka 156 rozeslaná dne 24. 11. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
334/2023
Částka 155 rozeslaná dne 21. 11. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.
333/2023
Částka 155 rozeslaná dne 21. 11. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
332/2023
Částka 155 rozeslaná dne 21. 11. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
45. týden
331/2023
Částka 154 rozeslaná dne 10. 11. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
330/2023
Částka 154 rozeslaná dne 10. 11. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
44. týden
329/2023
Částka 153 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
328/2023
Částka 153 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Částka 153 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 319/2023 Sb.
327/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
326/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
325/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
324/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
323/2023
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
322/2023
Částka 151 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
321/2023
Částka 151 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2023
Částka 150 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
319/2023
Částka 149 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
318/2023
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
317/2023
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
42. týden
316/2023
Částka 147 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024
315/2023
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
314/2023
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb
313/2023
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
312/2023
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
311/2023
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 284/2023 Sb.
41. týden
310/2023
Částka 145 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb.
309/2023
Částka 145 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
308/2023
Částka 145 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů
307/2023
Částka 144 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
306/2023
Částka 144 rozeslaná dne 13. 10. 2023
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
305/2023
Částka 143 rozeslaná dne 11. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
40. týden
304/2023
Částka 142 rozeslaná dne 6. 10. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
303/2023
Částka 142 rozeslaná dne 6. 10. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
302/2023
Částka 141 rozeslaná dne 6. 10. 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis
39. týden
301/2023
Částka 140 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024
300/2023
Částka 139 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
299/2023
Částka 139 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
298/2023
Částka 139 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
297/2023
Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí
296/2023
Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023
295/2023
Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád
294/2023
Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Hradec Králové po 5 000 Kč
293/2023
Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023
292/2023
Částka 137 rozeslaná dne 29. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
38. týden
291/2023
Částka 136 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
290/2023
Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
289/2023
Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
288/2023
Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
287/2023
Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
286/2023
Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
285/2023
Částka 134 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
284/2023
Částka 134 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Zákon o preventivní restrukturalizaci
283/2023
Částka 133 rozeslaná dne 22. 9. 2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
282/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
281/2023
Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
280/2023
Částka 131 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
279/2023
Částka 130 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
278/2023
Částka 130 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
277/2023
Částka 130 rozeslaná dne 19. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
37. týden
276/2023
Částka 129 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů
275/2023
Částka 128 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
274/2023
Částka 128 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
273/2023
Částka 127 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
272/2023
Částka 127 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
271/2023
Částka 126 rozeslaná dne 14. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
36. týden
270/2023
Částka 125 rozeslaná dne 7. 9. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
269/2023
Částka 124 rozeslaná dne 7. 9. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
268/2023
Částka 124 rozeslaná dne 7. 9. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského
267/2023
Částka 124 rozeslaná dne 7. 9. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
35. týden
266/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
265/2023
Částka 123 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
264/2023
Částka 122 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
263/2023
Částka 121 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky
262/2023
Částka 121 rozeslaná dne 31. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
34. týden
261/2023
Částka 120 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů
260/2023
Částka 120 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
259/2023
Částka 119 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
258/2023
Částka 119 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.
Částka 119 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.
257/2023
Částka 118 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
256/2023
Částka 117 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
255/2023
Částka 116 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
254/2023
Částka 116 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
253/2023
Částka 116 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
252/2023
Částka 115 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
251/2023
Částka 115 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
250/2023
Částka 115 rozeslaná dne 25. 8. 2023
Zákon o veřejných dražbách
32. týden
249/2023
Částka 114 rozeslaná dne 11. 8. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2043, VAR %
248/2023
Částka 114 rozeslaná dne 11. 8. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %
247/2023
Částka 113 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.
246/2023
Částka 113 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.
245/2023
Částka 113 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.
244/2023
Částka 112 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
243/2023
Částka 112 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
242/2023
Částka 111 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
241/2023
Částka 111 rozeslaná dne 8. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
240/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
239/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
238/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 sp. zn. Pl. ÚS 24/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
237/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
236/2023
Částka 110 rozeslaná dne 3. 8. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
235/2023
Částka 109 rozeslaná dne 31. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
234/2023
Částka 109 rozeslaná dne 31. 7. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
30. týden
233/2023
Částka 108 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2029, 5,75 %
232/2023
Částka 108 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
231/2023
Částka 107 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí
230/2023
Částka 107 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
229/2023
Částka 107 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.
228/2023
Částka 107 rozeslaná dne 28. 7. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
227/2023
Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci
227/2023
Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci
226/2023
Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
225/2023
Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
224/2023
Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
223/2023
Částka 105 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
222/2023
Částka 105 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu
221/2023
Částka 105 rozeslaná dne 14. 7. 2023
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022
220/2023
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
219/2023
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
218/2023
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 96/2022 Sb.
26. týden
217/2023
Částka 103 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
216/2023
Částka 102 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
215/2023
Částka 102 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů
214/2023
Částka 102 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
213/2023
Částka 101 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
212/2023
Částka 100 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
211/2023
Částka 100 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
210/2023
Částka 100 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
209/2023
Částka 100 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
208/2023
Částka 99 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče
207/2023
Částka 98 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
206/2023
Částka 98 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
205/2023
Částka 98 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti
204/2023
Částka 97 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
203/2023
Částka 97 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
202/2023
Částka 97 rozeslaná dne 30. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
201/2023
Částka 96 rozeslaná dne 27. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.
200/2023
Částka 96 rozeslaná dne 27. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
199/2023
Částka 96 rozeslaná dne 27. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.
25. týden
198/2023
Částka 95 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Sdělení Státní volební komise k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec
197/2023
Částka 95 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023
196/2023
Částka 95 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
Částka 95 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.
195/2023
Částka 94 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
194/2023
Částka 94 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.
193/2023
Částka 94 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
192/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
191/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
190/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
189/2023
Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
188/2023
Částka 92 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
187/2023
Částka 92 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
186/2023
Částka 91 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
185/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
184/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
182/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
181/2023
Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
180/2023
Částka 89 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
179/2023
Částka 89 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
178/2023
Částka 89 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany
177/2023
Částka 89 rozeslaná dne 23. 6. 2023
Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, /zákon o financování obrany/
176/2023
Částka 88 rozeslaná dne 21. 6. 2023
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
175/2023
Částka 88 rozeslaná dne 21. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
174/2023
Částka 88 rozeslaná dne 21. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
173/2023
Částka 87 rozeslaná dne 21. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
172/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
171/2023
Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů
24. týden
170/2023
Částka 85 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
169/2023
Částka 85 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
168/2023
Částka 85 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
167/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
166/2023
Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
165/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022
164/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
163/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2031, 6,20 %
162/2023
Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
161/2023
Částka 82 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Vyhláška o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
160/2023
Částka 81 rozeslaná dne 15. 6. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
159/2023
Částka 80 rozeslaná dne 13. 6. 2023
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání
23. týden
158/2023
Částka 79 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
157/2023
Částka 79 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem Osobní automobil Tatra 603
156/2023
Částka 78 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
155/2023
Částka 77 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
154/2023
Částka 76 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
153/2023
Částka 75 rozeslaná dne 9. 6. 2023
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
152/2023
Částka 74 rozeslaná dne 5. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
151/2023
Částka 73 rozeslaná dne 5. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
150/2023
Částka 73 rozeslaná dne 5. 6. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
149/2023
Částka 73 rozeslaná dne 5. 6. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
148/2023
Částka 73 rozeslaná dne 5. 6. 2023
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku
22. týden
147/2023
Částka 72 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.
146/2023
Částka 72 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
145/2023
Částka 72 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
144/2023
Částka 72 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
143/2023
Částka 72 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.
142/2023
Částka 71 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
141/2023
Částka 71 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
140/2023
Částka 70 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)
139/2023
Částka 69 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
137/2023
Částka 69 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
136/2023
Částka 69 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
135/2023
Částka 69 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
21. týden
138/2023
Částka 69 rozeslaná dne 31. 5. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
134/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Vyhláška o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Kroměříž po 5 000 Kč
133/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
132/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
131/2023
Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
20. týden
130/2023
Částka 67 rozeslaná dne 19. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
129/2023
Částka 66 rozeslaná dne 17. 5. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
128/2023
Částka 66 rozeslaná dne 17. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
127/2023
Částka 66 rozeslaná dne 17. 5. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
126/2023
Částka 65 rozeslaná dne 15. 5. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
125/2023
Částka 65 rozeslaná dne 15. 5. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
124/2023
Částka 64 rozeslaná dne 15. 5. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.
19. týden
123/2023
Částka 63 rozeslaná dne 10. 5. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
122/2023
Částka 63 rozeslaná dne 10. 5. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu
121/2023
Částka 63 rozeslaná dne 10. 5. 2023
Vyhláška o požadavcích na pokrmy
120/2023
Částka 63 rozeslaná dne 10. 5. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
17. týden
119/2023
Částka 62 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
118/2023
Částka 62 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
117/2023
Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
116/2023
Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
115/2023
Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách
114/2023
Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
113/2023
Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.
112/2023
Částka 60 rozeslaná dne 26. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
16. týden
111/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
110/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
109/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
108/2023
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
Částka 59 rozeslaná dne 21. 4. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb.
107/2023
Částka 58 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení
106/2023
Částka 57 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
105/2023
Částka 57 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
104/2023
Částka 57 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
103/2023
Částka 56 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí
102/2023
Částka 56 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
101/2023
Částka 56 rozeslaná dne 19. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
15. týden
100/2023
Částka 55 rozeslaná dne 14. 4. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %
99/2023
Částka 54 rozeslaná dne 14. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
98/2023
Částka 53 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
97/2023
Částka 53 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
96/2023
Částka 52 rozeslaná dne 13. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
14. týden
95/2023
Částka 51 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
94/2023
Částka 50 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
93/2023
Částka 50 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
92/2023
Částka 50 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.
91/2023
Částka 49 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
90/2023
Částka 49 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
89/2023
Částka 48 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
88/2023
Částka 48 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
87/2023
Částka 48 rozeslaná dne 5. 4. 2023
Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
13. týden
86/2023
Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023
85/2023
Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.
84/2023
Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
83/2023
Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
82/2023
Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
81/2023
Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
80/2023
Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
79/2023
Částka 45 rozeslaná dne 30. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
78/2023
Částka 45 rozeslaná dne 30. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
77/2023
Částka 45 rozeslaná dne 30. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
76/2023
Částka 45 rozeslaná dne 30. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
75/2023
Částka 44 rozeslaná dne 30. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
74/2023
Částka 43 rozeslaná dne 28. 3. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
73/2023
Částka 43 rozeslaná dne 28. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
72/2023
Částka 43 rozeslaná dne 28. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
12. týden
71/2023
Částka 42 rozeslaná dne 20. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
11. týden
70/2023
Částka 41 rozeslaná dne 17. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
69/2023
Částka 41 rozeslaná dne 17. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
68/2023
Částka 40 rozeslaná dne 15. 3. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
67/2023
Částka 40 rozeslaná dne 15. 3. 2023
Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
66/2023
Částka 39 rozeslaná dne 15. 3. 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky
65/2023
Částka 39 rozeslaná dne 15. 3. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
10. týden
64/2023
Částka 38 rozeslaná dne 10. 3. 2023
63/2023
Částka 38 rozeslaná dne 10. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
62/2023
Částka 38 rozeslaná dne 10. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
61/2023
Částka 37 rozeslaná dne 10. 3. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
60/2023
Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
59/2023
Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
58/2023
Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
57/2023
Částka 35 rozeslaná dne 8. 3. 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
9. týden
56/2023
Částka 34 rozeslaná dne 3. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Částka 34 rozeslaná dne 3. 3. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.
55/2023
Částka 33 rozeslaná dne 3. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
54/2023
Částka 33 rozeslaná dne 3. 3. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
53/2023
Částka 32 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
52/2023
Částka 32 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
51/2023
Částka 31 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
50/2023
Částka 30 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
49/2023
Částka 29 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
48/2023
Částka 28 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
47/2023
Částka 27 rozeslaná dne 28. 2. 2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
8. týden
46/2023
Částka 26 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
45/2023
Částka 26 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
44/2023
Částka 25 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
43/2023
Částka 25 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým
42/2023
Částka 25 rozeslaná dne 24. 2. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
41/2023
Částka 24 rozeslaná dne 22. 2. 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023
40/2023
Částka 23 rozeslaná dne 22. 2. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/ /2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
7. týden
39/2023
Částka 22 rozeslaná dne 16. 2. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
38/2023
Částka 22 rozeslaná dne 16. 2. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
37/2023
Částka 21 rozeslaná dne 14. 2. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
6. týden
36/2023
Částka 20 rozeslaná dne 10. 2. 2023
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
35/2023
Částka 19 rozeslaná dne 10. 2. 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
34/2023
Částka 19 rozeslaná dne 10. 2. 2023
Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
33/2023
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
32/2023
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
31/2023
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
30/2023
Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
5. týden
29/2023
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2023
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
28/2023
Částka 16 rozeslaná dne 3. 2. 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
27/2023
Částka 15 rozeslaná dne 31. 1. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
26/2023
Částka 14 rozeslaná dne 31. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
25/2023
Částka 13 rozeslaná dne 31. 1. 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
24/2023
Částka 12 rozeslaná dne 27. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
23/2023
Částka 11 rozeslaná dne 26. 1. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
22/2023
Částka 11 rozeslaná dne 26. 1. 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
21/2023
Částka 11 rozeslaná dne 26. 1. 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
20/2023
Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
19/2023
Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
18/2023
Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
3. týden
17/2023
Částka 9 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
16/2023
Částka 9 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava
15/2023
Částka 9 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem
14/2023
Částka 8 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
13/2023
Částka 7 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
12/2023
Částka 7 rozeslaná dne 17. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
2. týden
11/2023
Částka 6 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
10/2023
Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023
9/2023
Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023
8/2023
Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023
7/2023
Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků
6/2023
Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
5/2023
Částka 4 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
4/2023
Částka 3 rozeslaná dne 11. 1. 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy
1. týden
3/2023
Částka 2 rozeslaná dne 5. 1. 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
2/2023
Částka 2 rozeslaná dne 5. 1. 2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
1/2023
Částka 1 rozeslaná dne 2. 1. 2023
Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
52. týden
471/2022
Částka 211 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
470/2022
Částka 210 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
469/2022
Částka 209 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023
468/2022
Částka 209 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
467/2022
Částka 209 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
466/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
465/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
464/2022
Částka 208 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
463/2022
Částka 207 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
462/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
461/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
460/2022
Částka 206 rozeslaná dne 30. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
459/2022
Částka 205 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
458/2022
Částka 205 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
457/2022
Částka 205 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
456/2022
Částka 205 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
455/2022
Částka 205 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
454/2022
Částka 204 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně
453/2022
Částka 204 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky
452/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
451/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
450/2022
Částka 203 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
449/2022
Částka 202 rozeslaná dne 28. 12. 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023
51. týden
448/2022
Částka 201 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
447/2022
Částka 201 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
446/2022
Částka 201 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
445/2022
Částka 200 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
444/2022
Částka 200 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
443/2022
Částka 200 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
442/2022
Částka 199 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.
441/2022
Částka 198 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
440/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
439/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
438/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
437/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
436/2022
Částka 197 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
435/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
434/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
433/2022
Částka 196 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
432/2022
Částka 195 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
431/2022
Částka 195 rozeslaná dne 23. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
430/2022
Částka 194 rozeslaná dne 21. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.
Částka 194 rozeslaná dne 21. 12. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 384/2022 Sb.
429/2022
Částka 193 rozeslaná dne 21. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
428/2022
Částka 192 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
427/2022
Částka 192 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
426/2022
Částka 192 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce
425/2022
Částka 192 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
424/2022
Částka 191 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
423/2022
Částka 191 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
422/2022
Částka 190 rozeslaná dne 20. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
50. týden
421/2022
Částka 189 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
420/2022
Částka 189 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
419/2022
Částka 189 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
418/2022
Částka 188 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.
417/2022
Částka 187 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
416/2022
Částka 187 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
415/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
414/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
413/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
412/2022
Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
411/2022
Částka 185 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
410/2022
Částka 184 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
409/2022
Částka 184 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace
408/2022
Částka 184 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
407/2022
Částka 184 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
406/2022
Částka 183 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
405/2022
Částka 182 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
404/2022
Částka 182 rozeslaná dne 16. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
403/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí
402/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
401/2022
Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
400/2022
Částka 180 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
399/2022
Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
398/2022
Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
397/2022
Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
396/2022
Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
395/2022
Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů
49. týden
394/2022
Částka 178 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
393/2022
Částka 178 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
392/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
391/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
390/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
389/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
388/2022
Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
387/2022
Částka 176 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
386/2022
Částka 176 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
385/2022
Částka 175 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022
384/2022
Částka 175 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
383/2022
Částka 174 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
382/2022
Částka 174 rozeslaná dne 9. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
381/2022
Částka 173 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
380/2022
Částka 173 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Vyhláška o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení
379/2022
Částka 172 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
378/2022
Částka 172 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
377/2022
Částka 172 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
376/2022
Částka 171 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
375/2022
Částka 171 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
374/2022
Částka 170 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
373/2022
Částka 169 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
372/2022
Částka 169 rozeslaná dne 7. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
48. týden
371/2022
Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
370/2022
Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném
369/2022
Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
368/2022
Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
367/2022
Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.
366/2022
Částka 167 rozeslaná dne 2. 12. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
365/2022
Částka 166 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
364/2022
Částka 165 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
363/2022
Částka 165 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
362/2022
Částka 165 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
361/2022
Částka 164 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
360/2022
Částka 164 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
359/2022
Částka 163 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
358/2022
Částka 163 rozeslaná dne 30. 11. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
357/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
356/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
355/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.
354/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
353/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
352/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována
351/2022
Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
350/2022
Částka 161 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
349/2022
Částka 161 rozeslaná dne 28. 11. 2022
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
47. týden
348/2022
Částka 160 rozeslaná dne 23. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Částka 160 rozeslaná dne 23. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.
347/2022
Částka 159 rozeslaná dne 23. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
346/2022
Částka 159 rozeslaná dne 23. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
46. týden
345/2022
Částka 158 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Parlamentem dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022
344/2022
Částka 158 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
343/2022
Částka 157 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
Částka 157 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.
342/2022
Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
341/2022
Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
340/2022
Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
339/2022
Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.
338/202
Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
337/2022
Částka 155 rozeslaná dne 18. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
45. týden
336/2022
Částka 154 rozeslaná dne 9. 11. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
335/2022
Částka 154 rozeslaná dne 9. 11. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
334/2022
Částka 154 rozeslaná dne 9. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů
333/2022
Částka 154 rozeslaná dne 9. 11. 2022
Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
332/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
331/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
330/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
329/2022
Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
44. týden
328/2022
Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2022
Vyhláška o zárukách původu energie
327/2022
Částka 151 rozeslaná dne 3. 11. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
326/2022
Částka 151 rozeslaná dne 3. 11. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
325/2022
Částka 151 rozeslaná dne 3. 11. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
324/2022
Částka 150 rozeslaná dne 3. 11. 2022
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023
323/2022
Částka 149 rozeslaná dne 27. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
322/2022
Částka 149 rozeslaná dne 27. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
321/2022
Částka 149 rozeslaná dne 27. 10. 2022
Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
320/2022
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
319/2022
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
318/2022
Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
317/2022
Částka 147 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
316/2022
Částka 146 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření
315/2022
Částka 145 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
314/2022
Částka 144 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
313/2022
Částka 143 rozeslaná dne 31. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
43. týden
312/2022
Částka 142 rozeslaná dne 24. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
41. týden
311/2022
Částka 141 rozeslaná dne 14. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
310/2022
Částka 141 rozeslaná dne 14. 10. 2022
Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
309/2022
Částka 141 rozeslaná dne 14. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
308/2022
Částka 141 rozeslaná dne 14. 10. 2022
Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
307/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
306/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
305/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
304/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
303/2022
Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
40. týden
302/2022
Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
301/2022
Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
300/2022
Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
299/2022
Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
298/2022
Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
297/2022
Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů
296/2022
Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.
295/2022
Částka 137 rozeslaná dne 7. 10. 2022
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření
294/2022
Částka 136 rozeslaná dne 4. 10. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
293/2022
Částka 136 rozeslaná dne 4. 10. 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky
39. týden
292/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
291/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
290/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
289/2022
Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
288/2022
Částka 134 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
287/2022
Částka 134 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
286/2022
Částka 134 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
285/2022
Částka 133 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
284/2022
Částka 133 rozeslaná dne 30. 9. 2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
283/2022
Částka 132 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
282/2022
Částka 131 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
281/2022
Částka 131 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo)
280/2022
Částka 131 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
279/2022
Částka 130 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
278/2022
Částka 129 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč
277/2022
Částka 129 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
276/2022
Částka 129 rozeslaná dne 27. 9. 2022
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
38. týden
275/2022
Částka 128 rozeslaná dne 22. 9. 2022
Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
274/2022
Částka 127 rozeslaná dne 22. 9. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.
273/2022
Částka 126 rozeslaná dne 22. 9. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
37. týden
272/2022
Částka 125 rozeslaná dne 14. 9. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie
271/2022
Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
270/2022
Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
269/2022
Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
36. týden
268/2022
Částka 123 rozeslaná dne 8. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
267/2022
Částka 122 rozeslaná dne 5. 9. 2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
266/2022
Částka 122 rozeslaná dne 5. 9. 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových
265/2022
Částka 122 rozeslaná dne 5. 9. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
264/2022
Částka 121 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
263/2022
Částka 120 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
262/2022
Částka 120 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
261/2022
Částka 119 rozeslaná dne 30. 8. 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022
260/2022
Částka 119 rozeslaná dne 30. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
259/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.
258/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
257/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
256/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
255/2022
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Částka 118 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.
254/2022
Částka 117 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
253/2022
Částka 116 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
252/2022
Částka 116 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků
251/2022
Částka 116 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.
250/2022
Částka 115 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
249/2022
Částka 114 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
248/2022
Částka 113 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
247/2022
Částka 113 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
246/2022
Částka 113 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
245/2022
Částka 112 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
244/2022
Částka 112 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
243/2022
Částka 112 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
242/2022
Částka 111 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
241/2022
Částka 111 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
240/2022
Částka 111 rozeslaná dne 31. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
33. týden
239/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
238/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
237/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
236/2022
Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
32. týden
235/2022
Částka 109 rozeslaná dne 12. 8. 2022
Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
234/2022
Částka 108 rozeslaná dne 12. 8. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 %
233/2022
Částka 108 rozeslaná dne 12. 8. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
232/2022
Částka 107 rozeslaná dne 9. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
231/2022
Částka 106 rozeslaná dne 9. 8. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.
230/2022
Částka 105 rozeslaná dne 9. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
229/2022
Částka 105 rozeslaná dne 9. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
228/2022
Částka 105 rozeslaná dne 9. 8. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
227/2022
Částka 104 rozeslaná dne 5. 8. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
226/2022
Částka 104 rozeslaná dne 5. 8. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
225/2022
Částka 104 rozeslaná dne 5. 8. 2022
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
30. týden
224/2022
Částka 103 rozeslaná dne 29. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
223/2022
Částka 102 rozeslaná dne 29. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
222/2022
Částka 101 rozeslaná dne 29. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
221/2022
Částka 101 rozeslaná dne 29. 7. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2022
Částka 100 rozeslaná dne 26. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
219/2022
Částka 99 rozeslaná dne 26. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.
29. týden
218/2022
Částka 98 rozeslaná dne 22. 7. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
217/2022
Částka 98 rozeslaná dne 22. 7. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
216/2022
Částka 97 rozeslaná dne 22. 7. 2022
215/2022
Částka 97 rozeslaná dne 22. 7. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
214/2022
Částka 97 rozeslaná dne 22. 7. 2022
Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
213/2022
Částka 96 rozeslaná dne 19. 7. 2022
Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
212/2022
Částka 96 rozeslaná dne 19. 7. 2022
Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022
28. týden
211/2022
Částka 95 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
210/2022
Částka 95 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
209/2022
Částka 94 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
208/2022
Částka 94 rozeslaná dne 13. 7. 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela
26. týden
207/2022
Částka 93 rozeslaná dne 1. 7. 2022
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
206/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
205/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
204/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
203/2022
Částka 92 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
202/2022
Částka 91 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 S
201/2022
Částka 91 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
200/2022
Částka 91 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
199/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
198/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
197/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
196/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
195/2022
Částka 90 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
194/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
193/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
192/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
191/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
190/2022
Částka 89 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
189/2022
Částka 88 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
188/2022
Částka 87 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství
187/2022
Částka 87 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
186/2022
Částka 87 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
185/2022
Částka 86 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
184/2022
Částka 86 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
184/2022
Částka 86 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
183/2022
Částka 85 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
182/2022
Částka 84 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
181/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
180/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
179/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
178/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
177/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
176/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
175/2022
Částka 83 rozeslaná dne 27. 6. 2022
Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
174/2022
Částka 82 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
173/2022
Částka 81 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les
172/2022
Částka 80 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
171/2022
Částka 79 rozeslaná dne 30. 6. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
25. týden
170/2022
Částka 78 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
169/2022
Částka 78 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
168/2022
Částka 78 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
167/2022
Částka 78 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.
166/2022
Částka 77 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
165/2022
Částka 76 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.
164/2022
Částka 76 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
163/2022
Částka 76 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.
162/2022
Částka 76 rozeslaná dne 24. 6. 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
161/2022
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
160/2022
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
159/2022
Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
158/2022
Částka 74 rozeslaná dne 22. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
24. týden
157/2022
Částka 73 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
156/2022
Částka 73 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
155/2022
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021
154/2022
Částka 72 rozeslaná dne 17. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
153/2022
Částka 71 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
152/2022
Částka 71 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
151/2022
Částka 70 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
150/2022
Částka 70 rozeslaná dne 14. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
149/2022
Částka 69 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
148/2022
Částka 69 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
147/2022
Částka 69 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
146/2022
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
145/2022
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
144/2022
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU
143/2022
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
142/2022
Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
22. týden
141/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 10. května 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 56/22 k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu podle § 258 odst. 2 (resp. § 265k odst. 2) trestního řádu
140/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
139/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
138/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
137/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
136/2022
Částka 67 rozeslaná dne 31. 5. 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
21. týden
135/2022
Částka 66 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
134/2022
Částka 65 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním Motocykl Jawa 250
133/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
132/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
131/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
130/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
129/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
128/2022
Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
127/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
126/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
125/2022
Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
124/2022
Částka 62 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
123/2022
Částka 62 rozeslaná dne 25. 5. 2022
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
20. týden
122/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
121/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
120/2022
Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
119/2022
Částka 60 rozeslaná dne 17. 5. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
118/2022
Částka 60 rozeslaná dne 17. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
117/2022
Částka 60 rozeslaná dne 17. 5. 2022
Vyhláška o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Mikulov po 5 000 Kč
19. týden
116/2022
Částka 59 rozeslaná dne 13. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
115/2022
Částka 58 rozeslaná dne 10. 5. 2022
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
114/2022
Částka 57 rozeslaná dne 10. 5. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
18. týden
113/2022
Částka 56 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti
112/2022
Částka 55 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Nařízení vlády Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
111/2022
Částka 55 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
110/2022
Částka 54 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
109/2022
Částka 53 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
108/2022
Částka 53 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
107/2022
Částka 53 rozeslaná dne 5. 5. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
17. týden
106/2022
Částka 52 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
105/2022
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
104/2022
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
103/2022
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
102/2022
Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
101/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
100/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
99/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
98/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
97/2022
Částka 50 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
96/2022
Částka 49 rozeslaná dne 29. 4. 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
95/2022
Částka 48 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
94/2022
Částka 48 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
93/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
92/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
91/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
90/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
89/2022
Částka 47 rozeslaná dne 26. 4. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
16. týden
88/2022
Částka 46 rozeslaná dne 22. 4. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
87/2022
Částka 46 rozeslaná dne 22. 4. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2026, 6,00%
86/2022
Částka 46 rozeslaná dne 22. 4. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %
85/2022
Částka 46 rozeslaná dne 22. 4. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00%
15. týden
84/2022
Částka 45 rozeslaná dne 13. 4. 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
83/2022
Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
82/2022
Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
81/2022
Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2022
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
14. týden
80/2022
Částka 43 rozeslaná dne 8. 4. 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
79/2022
Částka 43 rozeslaná dne 8. 4. 2022
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
78/2022
Částka 43 rozeslaná dne 8. 4. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
13. týden
77/2022
Částka 42 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
76/2022
Částka 42 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
75/2022
Částka 42 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
74/2022
Částka 41 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
73/2022
Částka 41 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
72/2022
Částka 40 rozeslaná dne 31. 3. 2022
Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
71/2022
Částka 39 rozeslaná dne 28. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
12. týden
70/2022
Částka 38 rozeslaná dne 24. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
69/2022
Částka 37 rozeslaná dne 24. 3. 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022
68/2022
Částka 37 rozeslaná dne 24. 3. 2022
Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
67/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
65/2022
Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
64/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
63/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
62/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
61/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
60/2022
Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
11. týden
59/2022
Částka 34 rozeslaná dne 16. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.
58/2022
Částka 33 rozeslaná dne 18. 3. 2022
Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
57/2022
Částka 32 rozeslaná dne 18. 3. 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
55/2022
Částka 31 rozeslaná dne 18. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
54/2022
Částka 30 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů
53/2022
Částka 30 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
52/2022
Částka 29 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
51/2022
Částka 29 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
50/2022
Částka 28 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
49/2022
Částka 28 rozeslaná dne 15. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
10. týden
48/2022
Částka 27 rozeslaná dne 11. 3. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
47/2022
Částka 27 rozeslaná dne 11. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
46/2022
Částka 26 rozeslaná dne 9. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
45/2022
Částka 25 rozeslaná dne 4. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
44/2022
Částka 24 rozeslaná dne 2. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
43/2022
Částka 24 rozeslaná dne 2. 3. 2022
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
42/2022
Částka 23 rozeslaná dne 7. 3. 2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
41/2022
Částka 23 rozeslaná dne 7. 3. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
8. týden
40/20222
Částka 22 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
39/2022
Částka 21 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Zákon, kterým semění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
38/2022
Částka 20 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
37/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
36/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
35/2022
Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
34/2022
Částka 18 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
33/2022
Částka 18 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
32/2022
Částka 18 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
31/2022
Částka 17 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
30/2022
Částka 17 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
29/2022
Částka 17 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2035, 3,50%
28/2022
Částka 17 rozeslaná dne 25. 2. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
27/2022
Částka 16 rozeslaná dne 21. 2. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
6. týden
26/2022
Částka 15 rozeslaná dne 6. 2. 2022
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
25/2022
Částka 14 rozeslaná dne 9. 2. 2022
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
5. týden
24/2022
Částka 13 rozeslaná dne 4. 2. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
23/2022
Částka 13 rozeslaná dne 4. 2. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
22/2022
Částka 13 rozeslaná dne 4. 2. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
21/2022
Částka 12 rozeslaná dne 31. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
4. týden
20/2022
Částka 11 rozeslaná dne 28. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
19/2022
Částka 11 rozeslaná dne 28. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
18/2022
Částka 11 rozeslaná dne 28. 1. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
17/2022
Částka 11 rozeslaná dne 28. 1. 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
16/2022
Částka 10 rozeslaná dne 28. 1. 2022
Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
15/2022
Částka 9 rozeslaná dne 26. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
14/2022
Částka 8 rozeslaná dne 26. 1. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
3. týden
13/2022
Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
12/2022
Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
11/2022
Částka 6 rozeslaná dne 21. 1. 2022
Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
10/2022
Částka 6 rozeslaná dne 21. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
9/2022
Částka 5 rozeslaná dne 19. 1. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
8/2022
Částka 5 rozeslaná dne 19. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
7/2022
Částka 4 rozeslaná dne 19. 1. 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022
6/2022
Částka 4 rozeslaná dne 19. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
5/2022
Částka 3 rozeslaná dne 19. 1. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
2. týden
4/2022
Částka 2 rozeslaná dne 14. 1. 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
1. týden
3/2022
Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
2/2022
Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
1/2022
Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2022
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2022
https://www.ucitelskaplatforma.cz/2022/01/16/ucitele-stanovme-kolik-procent-zamestnancu-musi-byt-v-karantene-aby-mohly-skoly-prejit-na-vyuku-z-domova/
52. týden
533/2021
Částka 231 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
532/2021
Částka 231 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
531/2021
Částka 231 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
530/2021
Částka 230 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
529/2021
Částka 230 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
528/2021
Částka 230 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
527/2021
Částka 229 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
526/2021
Částka 229 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
525/2021
Částka 229 rozeslaná dne 31. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
51. týden
524/2021
Částka 228 rozeslaná dne 22. 12. 2021
Usnesení vlády ČR č. 1191 o změně krizového opatření ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066, vyhlášeného pod č. 435/2021 Sb.
523/2021
Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika
522/2021
Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
521/2021
Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
520/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
519/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
518/2021
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
517/2021
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
516/2021
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
515/2021
Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
514/2021
Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
513/2021
Částka 223 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
512/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
511/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
510/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
509/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
508/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
507/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
506/2021
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
505/2021
Částka 221 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
504/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
503/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
502/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
501/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
500/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
499/2021
Částka 220 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
498/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
497/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
496/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
495/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
494/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce
493/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
492/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
491/2021
Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
490/2021
Částka 218 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
489/2021
Částka 218 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
488/2021
Částka 218 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
487/2021
Částka 218 rozeslaná dne 23. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
50. týden
486/2021
Částka 217 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021
485/2021
Částka 217 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
484/2021
Částka 216 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek
483/2021
Částka 216 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Vyhláška o následcích povinného očkování
482/2021
Částka 215 rozeslaná dne 17. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
481/2021
Částka 214 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
480/2021
Částka 214 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
479/2021
Částka 214 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
478/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
477/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022
476/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.
475/2021
Částka 213 rozeslaná dne 15. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
474/2021
Částka 212 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru
473/2021
Částka 212 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce
472/2021
Částka 212 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022
471/2021
Částka 211 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
470/2021
Částka 211 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
469/2021
Částka 211 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
468/2021
Částka 211 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
467/2021
Částka 210 rozeslaná dne 14. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.
49. týden
466/2021
Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
465/2021
Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
464/2021
Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
463/2021
Částka 208 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
462/2021
Částka 208 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
461/2021
Částka 207 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
460/2021
Částka 207 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
459/2021
Částka 206 rozeslaná dne 6. 12. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
458/2021
Částka 205 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
457/2021
Částka 205 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
456/2021
Částka 204 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
455/2021
Částka 204 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
454/2021
Částka 203 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci
453/2021
Částka 203 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
452/2021
Částka 203 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
451/2021
Částka 203 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
450/2021
Částka 202 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
449/2021
Částka 202 rozeslaná dne 10. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
448/2021
Částka 201 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
447/2021
Částka 201 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.
446/2021
Částka 200 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
445/2021
Částka 200 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
444/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
443/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
442/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
441/2021
Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
440/2021
Částka 198 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
439/2021
Částka 197 rozeslaná dne 29. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
438/2021
Částka 196 rozeslaná dne 26. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
437/2021
Částka 195 rozeslaná dne 8. 12. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
48. týden
436/2021
Částka 194 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
435/2021
Částka 194 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
434/2021
Částka 194 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021
433/2021
Částka 193 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
432/2021
Částka 193 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
431/2021
Částka 192 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
430/2021
Částka 192 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
429/2021
Částka 192 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
428/2021
Částka 191 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
427/2021
Částka 191 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
426/2021
Částka 191 rozeslaná dne 30. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
47. týden
425/2021
Částka 190 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
424/2021
Částka 190 rozeslaná dne 25. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
423/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
422/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
421/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
420/2021
Částka 189 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
419/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
418/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/ /2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
417/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
416/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
415/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
414/2021
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
413/2021
Částka 187 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
412/2021
Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Vyhláška o rozpočtové skladbě
411/2021
Částka 185 rozeslaná dne 23. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
46. týden
410/2021
Částka 184 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021
409/2021
Částka 184 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.
408/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu
407/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy
406/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
405/2021
Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
404/2021
Částka 182 rozeslaná dne 19. 11. 2021
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022
45. týden
403/2021
Částka 181 rozeslaná dne 12. 11. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
402/2021
Částka 180 rozeslaná dne 12. 11. 2021
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu
401/2021
Částka 180 rozeslaná dne 12. 11. 2021
Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
44. týden
400/2021
Částka 179 rozeslaná dne 4. 11. 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
399/2021
Částka 179 rozeslaná dne 4. 11. 2021
Vyhláška o úvěrových ukazatelích
398/2021
Částka 179 rozeslaná dne 4. 11. 2021
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999
43. týden
397/2021
Částka 178 rozeslaná dne 29. 10. 2021
Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány
396/2021
Částka 177 rozeslaná dne 29. 10. 2021
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
395/2021
Částka 176 rozeslaná dne 29. 10. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
42. týden
394/2021
Částka 175 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování
393/2021
Částka 175 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
392/2021
Částka 174 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
391/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
390/2021
Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
389/2021
Částka 172 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
388/2021
Částka 172 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
387/2021
Částka 172 rozeslaná dne 22. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
386/2021
Částka 171 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
385/2021
Částka 170 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
384/2021
Částka 170 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
383/2021
Částka 169 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
382/2021
Částka 168 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
381/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
380/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
379/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
378/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
377/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
376/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
375/2021
Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
374/2021
Částka 166 rozeslaná dne 18. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
41. týden
373/2021
Částka 165 rozeslaná dne 12. 10. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
372/2021
Částka 165 rozeslaná dne 12. 10. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
371/2021
Částka 164 rozeslaná dne 12. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
40. týden
370/2021
Částka 163 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI %
369/2021
Částka 163 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022-2028, FIX %
368/2021
Částka 163 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
367/2021
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
366/2021
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
365/2021
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
364/2021
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
363/2021
Částka 161 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2021
Částka 160 rozeslaná dne 8. 10. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
361/2021
Částka 159 rozeslaná dne 4. 10. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
360/2021
Částka 159 rozeslaná dne 4. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
359/2021
Částka 159 rozeslaná dne 4. 10. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
358/2021
Částka 158 rozeslaná dne 4. 10. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
39. týden
357/2021
Částka 157 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
356/2021
Částka 157 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
355/2021
Částka 156 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
354/2021
Částka 155 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
353/2021
Částka 155 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
352/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
351/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
350/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
349/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
348/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
347/2021
Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
38. týden
346/2021
Částka 153 rozeslaná dne 24. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
345/2021
Částka 152 rozeslaná dne 24. 9. 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
344/2021
Částka 151 rozeslaná dne 24. 9. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
343/2021
Částka 150 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021
342/2021
Částka 150 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
341/2021
Částka 149 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
340/2021
Částka 149 rozeslaná dne 21. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
37. týden
339/2021
Částka 148 rozeslaná dne 17. 9. 2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
338/2021
Částka 147 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Jihlava po 5 000 Kč
337/2021
Částka 147 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
336/2021
Částka 147 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
335/2021
Částka 146 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
334/2021
Částka 145 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
333/2021
Částka 145 rozeslaná dne 13. 9. 2021
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
36. týden
332/2021
Částka 144 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
331/2021
Částka 144 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
330/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
329/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
328/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
327/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
326/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
325/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon o elektronizaci zdravotnictví
324/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
323/2021
Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
35. týden
322/2021
Částka 142 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
321/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
320/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
319/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
318/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
317/2021
Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
316/2021
Částka 140 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
315/2021
Částka 139 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
314/2021
Částka 139 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
313/2021
Částka 138 rozeslaná dne 31. 8. 2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
34. týden
312/2021
Částka 137 rozeslaná dne 27. 8. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
311/2021
Částka 136 rozeslaná dne 27. 8. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
310/2021
Částka 135 rozeslaná dne 27. 8. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
309/2021
Částka 135 rozeslaná dne 27. 8. 2021
Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
308/2021
Částka 134 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
307/2021
Částka 134 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
306/2021
Částka 134 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
305/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
304/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
303/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
302/2021
Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
33. týden
301/2021
Částka 132 rozeslaná dne 18. 8. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
32. týden
300/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
299/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
297/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
296/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
295/2021
Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
294/2021
Částka 130 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily
293/2021
Částka 130 rozeslaná dne 13. 8. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského
31. týden
292/2021
Částka 129 rozeslaná dne 5. 8. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
291/2021
Částka 129 rozeslaná dne 5. 8. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
30. týden
290/2021
Částka 128 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
289/2021
Částka 128 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
288/2021
Částka 127 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
287/2021
Částka 127 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
286/2021
Částka 126 rozeslaná dne 30. 7. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
285/2021
Částka 125 rozeslaná dne 27. 7. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
284/2021
Částka 124 rozeslaná dne 29. 7. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
283/2021
Částka 124 rozeslaná dne 29. 7. 2021
Zákon stavební zákon
282/2021
Částka 123 rozeslaná dne 27. 7. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
281/2021
Částka 123 rozeslaná dne 27. 7. 2021
Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
280/2021
Částka 123 rozeslaná dne 27. 7. 2021
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
29. týden
279/2021
Částka 122 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
278/2021
Částka 122 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
277/2021
Částka 122 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
276/2021
Částka 121 rozeslaná dne 21. 7. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
275/2021
Částka 120 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
274/2021
Částka 120 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
273/2021
Částka 119 rozeslaná dne 23. 7. 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
272/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
271/2021
Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
270/2021
Částka 117 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
269/2021
Částka 117 rozeslaná dne 19. 7. 2021
Zákon o občanských průkazech
28. týden
268/2021
Částka 116 rozeslaná dne 14. 7. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
267/2021
Částka 116 rozeslaná dne 14. 7. 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
266/2021
Částka 116 rozeslaná dne 14. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
265/2021
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
264/2021
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
263/2021
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.
262/2021
Částka 114 rozeslaná dne 7. 7. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
261/2021
Částka 113 rozeslaná dne 9. 7. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
26. týden
260/2021
Částka 112 rozeslaná dne 1. 7. 2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
259/2021
Částka 111 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, CPI %
258/2021
Částka 111 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, FIX %
257/2021
Částka 110 rozeslaná dne 29. 6. 2021
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
256/2021
Částka 109 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
255/2021
Částka 109 rozeslaná dne 2. 7. 2021
Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
254/2021
Částka 108 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
253/2021
Částka 108 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
252/2021
Částka 108 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
251/2021
Částka 107 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
249/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
248/2021
Částka 106 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2021
Částka 105 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
246/2021
Částka 105 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
245/2021
Částka 105 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
244/2021
Částka 104 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
243/2021
Částka 103 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
242/2021
Částka 102 rozeslaná dne 30. 6. 2021
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
25. týden
241/2021
Částka 101 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
240/2021
Částka 100 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
239/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021
238/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
237/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
236/2021
Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
24. týden
235/2021
Částka 98 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
234/2021
Částka 97 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
233/2021
Částka 97 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
232/2021
Částka 96 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
231/2021
Částka 95 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
230/2021
Částka 95 rozeslaná dne 17. 6. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
23. týden
229/2021
Částka 94 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
228/2021
Částka 94 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
227/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
226/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
225/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
224/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
223/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
222/2021
Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
221/2021
Částka 92 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
220/2021
Částka 92 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
219/2021
Částka 92 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
218/2021
Částka 92 rozeslaná dne 9. 6. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
217/2021
Částka 91 rozeslaná dne 7. 6. 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
216/2021
Částka 91 rozeslaná dne 7. 6. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
215/2021
Částka 91 rozeslaná dne 7. 6. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
214/2021
Částka 91 rozeslaná dne 7. 6. 2021
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
22. týden
213/2021
Částka 90 rozeslaná dne 31. 5. 2021
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
212/2021
Částka 90 rozeslaná dne 31. 5. 2021
Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
211/2021
Částka 90 rozeslaná dne 31. 5. 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
210/2021
Částka 90 rozeslaná dne 31. 5. 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
21. týden
209/2021
Částka 89 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
208/2021
Částka 89 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
207/2021
Částka 88 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
206/2021
Částka 87 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
205/2021
Částka 86 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“
204/2021
Částka 86 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
203/2021
Částka 86 rozeslaná dne 26. 5. 2021
Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
20. týden
202/2021
Částka 85 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
201/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
200/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
199/2021
Částka 84 rozeslaná dne 21. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
198/2021
Částka 83 rozeslaná dne 18. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
197/2021
Částka 82 rozeslaná dne 17. 5. 2021
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
196/2021
Částka 82 rozeslaná dne 17. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
195/2021
Částka 82 rozeslaná dne 17. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
19. týden
194/2021
Částka 81 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
193/2021
Částka 81 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
192/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
191/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
190/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
189/2021
Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18. týden
188/2021
Částka 79 rozeslaná dne 7. 5. 2021
Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
187/2021
Částka 78 rozeslaná dne 7. 5. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
186/2021
Částka 78 rozeslaná dne 7. 5. 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
185/2021
Částka 77 rozeslaná dne 7. 5. 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč
184/2021
Částka 77 rozeslaná dne 7. 5. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
183/2021
Částka 76 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2021
Částka 76 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
181/2021
Částka 75 rozeslaná dne 5. 5. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
180/2021
Částka 75 rozeslaná dne 5. 5. 2021
Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
17. týden
179/2021
Částka 74 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
178/2021
Částka 74 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci
177/2021
Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
176/2021
Částka 72 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
175/2021
Částka 72 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
174/2021
Částka 71 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
173/2021
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
172/2021
Částka 69 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
171/2021
Částka 69 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
170/2021
Částka 69 rozeslaná dne 27. 4. 2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
169/2021
Částka 68 rozeslaná dne 23. 4. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
168/2021
Částka 68 rozeslaná dne 23. 4. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %
16. týden
167/2021
Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
166/2021
Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
165/2021
Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
15. týden
164/2021
Částka 66 rozeslaná dne 14. 4. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
163/2021
Částka 66 rozeslaná dne 14. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
162/2021
Částka 66 rozeslaná dne 14. 4. 2021
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
14. týden
161/2021
Částka 65 rozeslaná dne 9. 4. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
160/2021
Částka 65 rozeslaná dne 9. 4. 2021
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
159/2021
Částka 64 rozeslaná dne 8. 4. 2021
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
158/2021
Částka 64 rozeslaná dne 8. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
157/2021
Částka 63 rozeslaná dne 6. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
156/2021
Částka 62 rozeslaná dne 8. 4. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
13. týden
155/2021
Částka 61 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
154/2021
Částka 60 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
153/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
152/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
151/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
150/2021
Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
149/2021
Částka 58 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI %
148/2021
Částka 58 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %
147/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
146/2021
Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
145/2021
Částka 56 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
144/2021
Částka 56 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
143/2021
Částka 56 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
142/2021
Částka 56 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
141/2021
Částka 55 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
140/2021
Částka 55 rozeslaná dne 31. 3. 2021
Vyhláška o energetickém auditu
12. týden
139/2021
Částka 54 rozeslaná dne 22. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 312, kterým nařizuje přednostní zásobování poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové péče vybraným právnickým osobám pro výrobek - medicinální kyslík
138/2021
Částka 53 rozeslaná dne 23. 3. 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
137/2021
Částka 53 rozeslaná dne 23. 3. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
11. týden
136/2021
Částka 52 rozeslaná dne 19. 3. 2021
Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
135/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (prodloužení omezení vstupů do škol)
134/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády ČR č. 299 o omezení volného pohybu osob na území České republiky
133/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády ČR č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb
132/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády ČR č. 297 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče
131/2021
Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021
Usnesení vlády ČR č. 296 o nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení po dobu trvání nouzového stavu byly splněny podmínky
10. týden
130/2021
Částka 50 rozeslaná dne 15. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou starostové obcí)
129/2021
Částka 49 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Částka 49 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
128/2021
Částka 48 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
127/2021
Částka 48 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
126/2021
Částka 48 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
125/2021
Částka 47 rozeslaná dne 17. 3. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
124/2021
Částka 46 rozeslaná dne 10. 3. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
123/2021
Částka 46 rozeslaná dne 10. 3. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
Částka 46 rozeslaná dne 10. 3. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
9. týden
122/2021
Částka 45 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
121/2021
Částka 44 rozeslaná dne 5. 3. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
120/2021
Částka 43 rozeslaná dne 3. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
119/2021
Částka 42 rozeslaná dne 2. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.
118/2021
Částka 42 rozeslaná dne 2. 3. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
117/2021
Částka 42 rozeslaná dne 2. 3. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
116/2021
Částka 41 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
115/2021
Částka 40 rozeslaná dne 28. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
114/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 217 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodeje na tržištích
113/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 216 za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace omezuje volný pohyb osob na území ČR
112/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 212 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
111/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
110/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 210 o nařízení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra a schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez podmínky
109/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 209, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
108/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 208, kterým ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jak postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeníc
107/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 207 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky
106/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 206 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
105/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 205 o uložení subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření
104/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 204 o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
103/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy
102/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření
101/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 201 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče
100/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 200 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
99/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 199, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
98/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
97/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 197 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb
96/2021
Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
95/2021
Částka 38 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
94/2021
Částka 38 rozeslaná dne 26. 2. 2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
93/2021
Částka 37 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
92/2021
Částka 37 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
91/2021
Částka 36 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
90/2021
Částka 36 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
89/2021
Částka 36 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
88/2021
Částka 36 rozeslaná dne 1. 3. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
8. týden
87/2021
Částka 35 rozeslaná dne 25. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
86/2021
Částka 35 rozeslaná dne 25. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
85/2021
Částka 35 rozeslaná dne 25. 2. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
84/2021
Částka 34 rozeslaná dne 23. 2. 2021
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
83/2021
Částka 34 rozeslaná dne 23. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
82/2021
Částka 34 rozeslaná dne 23. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
81/2021
Částka 33 rozeslaná dne 23. 2. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
7. týden
80/2021
Částka 32 rozeslaná dne 19. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
79/2021
Částka 32 rozeslaná dne 19. 2. 2021
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
78/2021
Částka 31 rozeslaná dne 19. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
77/2021
Částka 31 rozeslaná dne 19. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
76/2021
Částka 30 rozeslaná dne 16. 2. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
75/2021
Částka 29 rozeslaná dne 15. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
74/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č.143, kterým ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jak postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních
73/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 141 o nařízení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra a schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez podmínky
72/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 140, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
71/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 137 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky
70/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 136 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky
69/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 135 o uložení subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření
68/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 134 o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
67/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 133 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy
66/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 132 poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení byly splněny podmínky
65/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 131 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče
64/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 130, kterým vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
63/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 129 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení
62/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 128, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
61/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 127 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
60/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č.126 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb
59/2021
Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
58/2021
Částka 27 rozeslaná dne 16. 2. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
57/2021
Částka 27 rozeslaná dne 16. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
6. týden
56/2021
Částka 26 rozeslaná dne 11. 2. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 121 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění
55/2021
Částka 25 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
54/2021
Částka 25 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
53/2021
Částka 25 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
52/2021
Částka 24 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
51/2021
Částka 24 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
50/2021
Částka 24 rozeslaná dne 12. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
49/2021
Částka 23 rozeslaná dne 10. 2. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
48/2021
Částka 22 rozeslaná dne 8. 2. 2021
Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
47/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
46/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
45/2021
Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
44/2021
Částka 20 rozeslaná dne 9. 2. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
5. týden
43/2021
Částka 19 rozeslaná dne 5. 2. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
42/2021
Částka 19 rozeslaná dne 5. 2. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %
41/2021
Částka 19 rozeslaná dne 5. 2. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
40/2021
Částka 18 rozeslaná dne 1. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
39/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
38/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
37/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon o evidenci skutečných majitelů
36/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
35/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
34/2021
Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
33/2021
Částka 16 rozeslaná dne 28. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 80 o omezení návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, v zařízeních domovů pro seniory
32/2021
Částka 16 rozeslaná dne 28. 1. 2021
Usnesení vlády ČR č. 79 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
31/2021
Částka 16 rozeslaná dne 28. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodeje na tržištích
30/2021
Částka 15 rozeslaná dne 1. 2. 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
29/2021
Částka 14 rozeslaná dne 1. 2. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
4. týden
28/2021
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
27/2021
Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
26/2021
Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
25/2021
Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
24/2021
Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2021
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
3. týden
23/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 57 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodeje na tržištích
22/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření vyhlášených pod č. 595/2020 Sb., č. 598/2020 Sb., č. 599/2020 Sb., č. 10/2021 Sb., č. 11/2021 Sb. a č. 12/2021 Sb.
21/2021
Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
20/2021
Částka 10 rozeslaná dne 20. 1. 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
19/2021
Částka 10 rozeslaná dne 20. 1. 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
18/2021
Částka 10 rozeslaná dne 20. 1. 2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
17/2021
Částka 9 rozeslaná dne 18. 1. 2021
Usnesení vlády ČR č. 54 o nařízení pohlížet na čestné prohlášení osob jako ako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek
16/2021
Částka 9 rozeslaná dne 18. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 53 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích
2. týden
15/2021
Částka 8 rozeslaná dne 15. 1. 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
14/2021
Částka 8 rozeslaná dne 15. 1. 2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
13/2021
Částka 8 rozeslaná dne 15. 1. 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
12/2021
Částka 7 rozeslaná dne 11. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 33 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území České republiky
11/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 14 o omezení návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, v zařízeních domovů pro seniory
10/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 13 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
9/2021
Částka 6 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2020 Sb., č. 598/2020 Sb. a č. 599/2020 Sb.
8/2021
Částka 5 rozeslaná dne 12. 1. 2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
7/2021
Částka 4 rozeslaná dne 12. 1. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
6/2021
Částka 3 rozeslaná dne 12. 1. 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1. týden
5/2021
Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky
4/2021
Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky
3/2021
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
2/2021
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
1/2021
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2021
Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.
53. týden
612/2020
Částka 248 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
611/2020
Částka 248 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
610/2020
Částka 247 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
609/2020
Částka 246 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
608/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
607/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
606/2020
Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
605/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
604/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
603/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
602/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
601/2020
Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
600/2020
Částka 243 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
599/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
598/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
597/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin
596/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích
595/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
594/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření
593/2020
Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
592/2020
Částka 241 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
591/2020
Částka 241 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
590/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
589/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
588/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
587/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
586/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
585/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
584/2020
Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
583/2020
Částka 239 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
582/2020
Částka 238 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
581/2020
Částka 238 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
580/2020
Částka 238 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
579/2020
Částka 238 rozeslaná dne 31. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
52. týden
578/2020
Částka 237 rozeslaná dne 21. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1370, kterým se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky
577/2020
Částka 236 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
576/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
575/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
574/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
573/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
572/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
571/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
570/2020
Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
569/2020
Částka 234 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
568/2020
Částka 233 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
567/2020
Částka 233 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
566/2020
Částka 233 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
565/2020
Částka 232 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
564/2020
Částka 231 rozeslaná dne 17. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek
563/2020
Částka 230 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
562/2020
Částka 230 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
561/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
560/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
559/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
558/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
557/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
556/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
555/2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.
554/2020
Částka 228 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
553/2020
Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
552/2020
Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
551/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
550/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
549/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
548/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
547/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
546/2020
Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
545/2020
Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
544/2020
Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
543/2020
Částka 223 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
542/2020
Částka 223 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o výrobcích s ukončenou životností
541/2020
Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2020
Zákon o odpadech
51. týden
539/2020
Částka 221 rozeslaná dne 18. 12. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
538/2020
Částka 221 rozeslaná dne 18. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
536/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1335 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol na vzdělávání a účastníků ve školní družině, ve školním klubu
535/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1334 o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou, o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou
534/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1333 o změně usnesení vlády ČR č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb
533/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek, o omezení činnosti nákupních center
532/2020
Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1325, kterým se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky
531/2020
Částka 219 rozeslaná dne 15. 12. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
530/2020
Částka 219 rozeslaná dne 15. 12. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
529/2020
Částka 219 rozeslaná dne 15. 12. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
528/2020
Částka 219 rozeslaná dne 15. 12. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
527/2020
Částka 218 rozeslaná dne 17. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
526/2020
Částka 218 rozeslaná dne 17. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
525/2020
Částka 217 rozeslaná dne 17. 12. 2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
50. týden
524/2020
Částka 216 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
523/2020
Částka 216 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Částka 216 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
522/2020
Částka 215 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
521/2020
Částka 215 rozeslaná dne 10. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
520/2020
Částka 214 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
519/2020
Částka 213 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
518/2020
Částka 213 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
517/2020
Částka 213 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
516/2020
Částka 212 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
515/2020
Částka 211 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
514/2020
Částka 211 rozeslaná dne 11. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
513/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1292 o zrušení usnesení vlády ČR č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
512/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek
511/2020
Částka 210 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center
510/2020
Částka 209 rozeslaná dne 9. 12. 2020
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
509/2020
Částka 208 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
508/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
507/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
506/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
505/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
504/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška o znalečném
503/2020
Částka 207 rozeslaná dne 7. 12. 2020
Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
49. týden
502/2020
Částka 206 rozeslaná dne 4. 12. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
501/2020
Částka 205 rozeslaná dne 4. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
500/2020
Částka 204 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1264 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravot. zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení
499/2020
Částka 204 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1263 o o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení
498/2020
Částka 204 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1262 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center
497/2020
Částka 203 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
496/2020
Částka 203 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
495/2020
Částka 203 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
494/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
493/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
492/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
491/2020
Částka 202 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
490/2020
Částka 201 rozeslaná dne 2. 12. 2020
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
489/2020
Částka 200 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
488/2020
Částka 200 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
487/2020
Částka 200 rozeslaná dne 30. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
48. týden
486/2020
Částka 199 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
485/2020
Částka 199 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
484/2020
Částka 198 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
483/2020
Částka 197 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, a č. 411/2020 Sb., o zajištění poskytování sociálních služeb v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
482/2020
Částka 196 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
481/2020
Částka 196 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
480/2020
Částka 195 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
479/2020
Částka 195 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
478/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1202, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
477/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1201 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích...
476/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1200 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.
475/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1199 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 29.11.2020 do 12.12.2020)
474/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1198 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 25.11.2020 do 29.11.2020)
473/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1197 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovací zařízení (od 23.11.2020 do 24.11.2020)
472/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1196 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 440/2020 Sb., č. 445/2020 Sb., č. 463/2020 Sb., č. 464/2020 Sb., č. 465/2020 Sb. a č. 446/2020 Sb.
471/2020
Částka 194 rozeslaná dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
470/2020
Částka 193 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
469/2020
Částka 193 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
468/2020
Částka 192 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
467/2020
Částka 192 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
466/2020
Částka 191 rozeslaná dne 27. 11. 2020
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
47. týden
465/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1192 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích, atd.
464/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1191 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a škol. výchovných a ubytovacích zařízení (od 18.11.2020 do 20.11.2020)
463/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1190 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod.
462/2020
Částka 190 rozeslaná dne 16. 11. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1185, kterým se ukládá subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury, nařizuje Krajským hygienickým stanicím změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby
46. týden
461/2020
Částka 189 rozeslaná dne 13. 11. 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
460/2020
Částka 189 rozeslaná dne 13. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
459/2020
Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
458/2020
Částka 187 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
457/2020
Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
456/2020
Částka 185 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
455/2020
Částka 184 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
454/2020
Částka 184 rozeslaná dne 23. 11. 2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
453/2020
Částka 183 rozeslaná dne 9. 11. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
45. týden
452/2020
Částka 182 rozeslaná dne 2. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
451/2020
Částka 181 rozeslaná dne 2. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
450/2020
Částka 181 rozeslaná dne 2. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
449/2020
Částka 181 rozeslaná dne 2. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
448/2020
Částka 181 rozeslaná dne 2. 11. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
44. týden
447/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1116 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích
446/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1115 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravot. zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení
445/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1114, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
444/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1113 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky, o omezení pohybu na veřejně přístupných místech, o omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, o omezení práva pokojně se shromažďovat
443/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času, škol. klubů a družin a školských výchovných a ubytovacích zařízení
442/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
441/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
440/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů
439/2020
Částka 180 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
438/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
437/2020
Částka 179 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
436/2020
Částka 178 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
435/2020
Částka 178 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
434/2020
Částka 177 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
433/2020
Částka 177 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
432/2020
Částka 176 rozeslaná dne 26. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1103 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodeje na tržištích
431/2020
Částka 176 rozeslaná dne 26. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat a doporučení home office zamětnancům
430/2020
Částka 175 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
429/2020
Částka 174 rozeslaná dne 23. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1085 o změně usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí osoby při porodu u všech poskytovatelů zdravotních služeb, a zákazu návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb
428/2020
Částka 173 rozeslaná dne 30. 10. 2020
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
43. týden
427/2020
Částka 172 rozeslaná dne 22. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
426/2020
Částka 171 rozeslaná dne 21. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1080 o omezeném provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, o omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni
425/2020
Částka 171 rozeslaná dne 21. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
424/2020
Částka 171 rozeslaná dne 21. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1078 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a o omezení práva pokojně se shromažďovat
423/2020
Částka 170 rozeslaná dne 22. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
422/2020
Částka 170 rozeslaná dne 22. 10. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
421/2020
Částka 169 rozeslaná dne 19. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1074, kterým se mění usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 - opětovné pololení praktického vyučování a praktické přípravy vybraných studijních a vzdělávacích oborů
42. týden
420/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1051 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu návštěvy
419/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, o možnosti cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky
418/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek a o nadále platných lékařských posudcích
417/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1048 o změně opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
416/2020
Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
415/2020
Částka 167 rozeslaná dne 16. 10. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
414/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1033 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, atd.
413/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
412/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
411/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
410/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1026 o uložení opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu
409/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
408/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, školských výchovných zařízení
407/2020
Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách a pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, a omezení provozu provozovny stravovacích služeb a klubů či provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
406/2020
Částka 165 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
405/2020
Částka 164 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
404/2020
Částka 163 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Zákon Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
403/2020
Částka 163 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
41. týden
402/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí osoby při porodu u všech poskytovatelů zdravotních služeb, a zákazu návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
401/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, základních uměleckých škol a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů
400/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob a omezení provozu provozovny stravovacích služeb a klubů, účasti na svatbě, pohřbu, oslavě, činnosti nákupních center, svobody pohybu a pobytu a práva pokojně se shromažďovat
399/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob, představení, provozu kasin, používání koupališť, ZOO, a omezení představení, sportovních akcí, účasti na bohoslužbě, provozu provozovny stravovacích služeb a klubů a činnosti nákupních center
398/2020
Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť omezili osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a omezili rozsah úředních hodin orgánů
397/2020
Částka 161 rozeslaná dne 13. 10. 2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
396/2020
Částka 160 rozeslaná dne 6. 10. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
395/2020
Částka 160 rozeslaná dne 6. 10. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
394/2020
Částka 160 rozeslaná dne 6. 10. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
393/2020
Částka 159 rozeslaná dne 6. 10. 2020
Vyhláška o digitální technické mapě kraje
40. týden
392/2020
Částka 158 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
391/2020
Částka 158 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
390/2020
Částka 157 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %
389/2020
Částka 157 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %
388/2020
Částka 156 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
387/2020
Částka 156 rozeslaná dne 30. 9. 2020
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
39. týden
386/2020
Částka 155 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
385/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
384/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
383/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
382/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
381/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
380/2020
Částka 154 rozeslaná dne 25. 9. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
379/2020
Částka 153 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
378/2020
Částka 152 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
377/2020
Částka 152 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
376/2020
Částka 152 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
375/2020
Částka 152 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč
374/2020
Částka 152 rozeslaná dne 22. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
38. týden
373/2020
Částka 151 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
372/2020
Částka 151 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
371/2020
Částka 150 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
370/2020
Částka 150 rozeslaná dne 17. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
37. týden
369/2020
Částka 149 rozeslaná dne 10. 9. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
368/2020
Částka 149 rozeslaná dne 10. 9. 2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
367/2020
Částka 149 rozeslaná dne 10. 9. 2020
Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
36. týden
366/2020
Částka 148 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
365/2020
Částka 148 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
364/2020
Částka 147 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
363/2020
Částka 147 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
362/2020
Částka 147 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
361/2020
Částka 147 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
360/2020
Částka 146 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
359/2020
Částka 146 rozeslaná dne 4. 9. 2020
Vyhláška o měření elektřiny
358/2020
Částka 145 rozeslaná dne 31. 8. 2020
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
358/2020
Částka 145 rozeslaná dne 31. 8. 2020
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
35. týden
357/2020
Částka 144 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
356/2020
Částka 144 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
355/2020
Částka 143 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
354/2020
Částka 142 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
353/2020
Částka 141 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020
Částka 141 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
351/2020
Částka 141 rozeslaná dne 28. 8. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %
350/2020
Částka 140 rozeslaná dne 24. 8. 2020
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
349/2020
Částka 140 rozeslaná dne 24. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
34. týden
348/2020
Částka 139 rozeslaná dne 20. 8. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
347/2020
Částka 139 rozeslaná dne 20. 8. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
33. týden
346/2020
Částka 138 rozeslaná dne 14. 8. 2020
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
345/2020
Částka 138 rozeslaná dne 14. 8. 2020
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
344/2020
Částka 138 rozeslaná dne 14. 8. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
343/2020
Částka 137 rozeslaná dne 14. 8. 2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
342/2020
Částka 136 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
341/2020
Částka 136 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
340/2020
Částka 136 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
339/2020
Částka 135 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
338/2020
Částka 135 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
337/2020
Částka 135 rozeslaná dne 11. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
32. týden
336/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
335/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
334/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
333/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
332/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
331/2020
Částka 134 rozeslaná dne 6. 8. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
31. týden
330/2020
Částka 133 rozeslaná dne 31. 7. 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
329/2020
Částka 133 rozeslaná dne 31. 7. 2020
Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
328/2020
Částka 133 rozeslaná dne 31. 7. 2020
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
327/2020
Částka 132 rozeslaná dne 29. 7. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
326/2020
Částka 132 rozeslaná dne 29. 7. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
30. týden
325/2020
Částka 131 rozeslaná dne 22. 7. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
324/2020
Částka 130 rozeslaná dne 22. 7. 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
29. týden
323/2020
Částka 129 rozeslaná dne 16. 7. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
322/2020
Částka 128 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
321/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
320/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
319/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
318/2020
Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
317/2020
Částka 126 rozeslaná dne 14. 7. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
316/2020
Částka 126 rozeslaná dne 14. 7. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
315/2020
Částka 126 rozeslaná dne 14. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
314/2020
Částka 125 rozeslaná dne 14. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
313/2020
Částka 124 rozeslaná dne 14. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
28. týden
312/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
311/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/2020
Částka 123 rozeslaná dne 8. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
27. týden
309/2020
Částka 122 rozeslaná dne 1. 7. 2020
Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
308/2020
Částka 122 rozeslaná dne 1. 7. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
307/2020
Částka 121 rozeslaná dne 1. 7. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
306/2020
Částka 120 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
305/2020
Částka 119 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
304/2020
Částka 118 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
303/2020
Částka 117 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
302/2020
Částka 116 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
301/2020
Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
300/2020
Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
299/2020
Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
298/2020
Částka 114 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
297/2020
Částka 114 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
296/2020
Částka 113 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
295/2020
Částka 113 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
294/2020
Částka 113 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
293/2020
Částka 112 rozeslaná dne 30. 6. 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
26. týden
292/2020
Částka 111 rozeslaná dne 24. 6. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
291/2020
Částka 111 rozeslaná dne 24. 6. 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
290/2020
Částka 111 rozeslaná dne 24. 6. 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
289/2020
Částka 111 rozeslaná dne 24. 6. 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
288/2020
Částka 111 rozeslaná dne 24. 6. 2020
Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
287/2020
Částka 110 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
286/2020
Částka 109 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
285/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
284/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
283/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
282/2020
Částka 108 rozeslaná dne 26. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
281/2020
Částka 107 rozeslaná dne 23. 6. 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
280/2020
Částka 107 rozeslaná dne 23. 6. 2020
Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
25. týden
279/2020
Částka 106 rozeslaná dne 19. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
278/2020
Částka 105 rozeslaná dne 19. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
277/2020
Částka 105 rozeslaná dne 19. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
276/2020
Částka 104 rozeslaná dne 19. 6. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky 2020-2026 IV, CPI %
275/2020
Částka 104 rozeslaná dne 19. 6. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
274/2020
Částka 103 rozeslaná dne 16. 6. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
273/2020
Částka 103 rozeslaná dne 16. 6. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
24. týden
272/2020
Částka 102 rozeslaná dne 11. 6. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
271/2020
Částka 102 rozeslaná dne 11. 6. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
270/2020
Částka 102 rozeslaná dne 11. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
269/2020
Částka 101 rozeslaná dne 11. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
23. týden
268/2020
Částka 100 rozeslaná dne 5. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
267/2020
Částka 99 rozeslaná dne 4. 6. 2020
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
266/2020
Částka 99 rozeslaná dne 4. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
265/2020
Částka 99 rozeslaná dne 4. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
264/2020
Částka 98 rozeslaná dne 5. 6. 2020
Vyhláška o energetické náročnosti budov
263/2020
Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
262/2020
Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
261/2020
Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
260/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
259/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
258/2020
Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
257/2020
Částka 95 rozeslaná dne 2. 6. 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
22. týden
256/2020
Částka 94 rozeslaná dne 27. 5. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
255/2020
Částka 94 rozeslaná dne 27. 5. 2020
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
254/2020
Částka 93 rozeslaná dne 27. 5. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
21. týden
253/2020
Částka 92 rozeslaná dne 22. 5. 2020
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
252/2020
Částka 92 rozeslaná dne 22. 5. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
251/2020
Částka 92 rozeslaná dne 22. 5. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
250/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
249/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
248/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
247/2020
Částka 91 rozeslaná dne 19. 5. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
20. týden
246/2020
Částka 90 rozeslaná dne 13. 5. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
245/2020
Částka 90 rozeslaná dne 13. 5. 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
244/2020
Částka 90 rozeslaná dne 13. 5. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
243/2020
Částka 90 rozeslaná dne 13. 5. 2020
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
242/2020
Částka 89 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
241/2020
Částka 89 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
240/2020
Částka 89 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
239/2020
Částka 88 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
238/2020
Částka 88 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
237/2020
Částka 88 rozeslaná dne 12. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
236/2020
Částka 87 rozeslaná dne 11. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci)
19. týden
235/2020
Částka 86 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (kterým se nařízení o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb dle usnesení č. 239 nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
234/2020
Částka 85 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
233/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
232/2020
Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
231/2020
Částka 83 rozeslaná dne 6. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
230/2020
Částka 83 rozeslaná dne 6. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
229/2020
Částka 83 rozeslaná dne 6. 5. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
228/2020
Částka 83 rozeslaná dne 6. 5. 2020
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
227/2020
Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404, vyhlášené pod č. 158/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům a některé další povinnosti a usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207, vyhlášeného pod č. 79/2020 Sb., kterým uložila k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol ve vybraných oborech vzdělání)
226/2020
Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
225/2020
Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
18. týden
224/2020
Částka 81 rozeslaná dne 1. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
223/2020
Částka 81 rozeslaná dne 1. 5. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
222/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
221/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
220/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
219/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
218/2020
Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
217/2020
Částka 79 rozeslaná dne 29. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
216/2020
Částka 78 rozeslaná dne 29. 4. 2020
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
215/2020
Částka 77 rozeslaná dne 29. 4. 2020
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
214/2020
Částka 77 rozeslaná dne 29. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
213/2020
Částka 76 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
212/2020
Částka 76 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
211/2020
Částka 75 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
209/2020
Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
208/2020
Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
207/2020
Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
206/2020
Částka 73 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
205/2020
Částka 73 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
204/2020
Částka 72 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
203/2020
Částka 72 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
202/2020
Částka 72 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
201/2020
Částka 71 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
200/2020
Částka 71 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
199/2020
Částka 71 rozeslaná dne 27. 4. 2020
Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
17. týden
198/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
197/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a další omezení)
196/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
195/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
194/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
193/2020
Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
192/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
191/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
190/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
189/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
188/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
187/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
186/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
185/2020
Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
184/2020
Částka 68 rozeslaná dne 21. 4. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %
183/2020
Částka 67 rozeslaná dne 21. 4. 2020
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
182/2020
Částka 67 rozeslaná dne 21. 4. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
181/2020
Částka 67 rozeslaná dne 21. 4. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
180/2020
Částka 67 rozeslaná dne 21. 4. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
16. týden
179/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu)
178/2020
Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (zrušení Usnesení vlády České republiky č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání)
177/2020
Částka 65 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
176/2020
Částka 64 rozeslaná dne 17. 4. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
175/2020
Částka 63 rozeslaná dne 16. 4. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %
174/2020
Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení)
173/2020
Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
172/2020
Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
171/2020
Částka 61 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
170/2020
Částka 61 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
169/2020
Částka 61 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
168/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
167/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
166/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
165/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
163/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
162/2020
Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
161/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
160/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
159/2020
Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
15. týden
158/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
157/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (ukončení zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání anebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)
156/2020
Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
155/2020
Částka 57 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
154/2020
Částka 57 rozeslaná dne 9. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
153/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření
152/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
151/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
150/2020
Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
149/2020
Částka 55 rozeslaná dne 8. 4. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
148/2020
Částka 55 rozeslaná dne 8. 4. 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
14. týden
147/2020
Částka 54 rozeslaná dne 2. 4. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
146/2020
Částka 54 rozeslaná dne 2. 4. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
145/2020
Částka 53 rozeslaná dne 1. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
144/2020
Částka 53 rozeslaná dne 1. 4. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
143/2020
Částka 52 rozeslaná dne 31. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
142/2020
Částka 51 rozeslaná dne 30. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
141/2020
Částka 51 rozeslaná dne 30. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
140/2020
Částka 51 rozeslaná dne 30. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
139/2020
Částka 50 rozeslaná dne 30. 3. 2020
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
138/2020
Částka 49 rozeslaná dne 30. 3. 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
13. týden
137/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
136/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
135/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
134/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
133/2020
Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
132/2020
Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
131/2020
Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
130/2020
Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 130/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
129/2020
Částka 46 rozeslaná dne 26. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
128/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 124/2020 S., o přijetí krizového opatření (k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů))
123/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 123/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (tj. za odeslání datových zpráv fyzickými nebo právnickými osobami))
122/2020
Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky č. 122/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (kterým ukládá územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním záznamů veřejnosti)
121/2020
Částka 44 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
120/2020
Částka 44 rozeslaná dne 23. 3. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
119/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
118/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
117/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
116/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
115/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
114/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
113/2020
Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
12. týden
112/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
111/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
110/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
109/2020
Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné)
108/2020
Částka 41 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107/2020
Částka 41 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
106/2020
Částka 41 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 41 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.
105/2020
Částka 40 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
104/2020
Částka 40 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
103/2020
Částka 39 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
102/2020
Částka 38 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
101/2020
Částka 38 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
100/2020
Částka 38 rozeslaná dne 18. 3. 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
99/2020
Částka 37 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98/2020
Částka 37 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97/2020
Částka 37 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
96/2020
Částka 37 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 37 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
95/2020
Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
94/2020
Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
93/2020
Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
92/2020
Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
91/2020
Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
11. týden
90/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost žákům a studentům posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na vybrané profese)
89/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (povinnost vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení)
88/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (doporučení zaměstnavatelům zadávat nejvyšší možnou měrou práci na dálku a podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance)
84/2020
Částka 35 rozeslaná dne 15. 3. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (úlevy v pracovněprávní legislativě-zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost formou čestného prohlášení, úlevy pracujícím cizincům, povolení ubytování ve školských uytovacích zařízeních)
83/2020
Částka