Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Státní správa ve školství

Zákony

-Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
-Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
-Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
-Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
-Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
-Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
-Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
-Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
-Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
-Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
-Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
-Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
-Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
-Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
-Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
-Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
-Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
-Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
-Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
-Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
-Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
-Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
-Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
-Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
-Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
-Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
-Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

-Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
-Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
-Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhlášky

-Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
-Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
-Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
-Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
-Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
-Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
-Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
-Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
- Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
-Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
-Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Neděle 19.01.2020, svátek má Doubravka


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.