Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vzdělávací program pro vyšší odborné vzděláváníTýká se druhu škol:

VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Popis řešené oblasti

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a obsah vzdělávání a další náležitosti stanovené školským zákonem. Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

   Virtuální sborovna

   Virtuální šuplík

   Lexikon pedagogických termínů

   Co vyplývá z legislativy

   Odkaz na ustanovení právního předpisu

   (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
   Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a obsah vzdělávání a jeho organizační uspořádání, profil absolventa vzdělávacího programu, vyučovací jazyk, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, jakož i podmínky pro vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky materiální, personální a organizační, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzděláváníZ 561/2004, § 6, odst. 1
   Akreditovaný vzdělávací program ředitel školy zveřejní na přístupném místě ve škole, do vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčenoZ 561/2004, § 6, odst. 2
   Akreditovaný vzdělávací program je závazný pro hodnocení vyšší odborné školy a výsledků vzdělávání studentů a dále podkladem pro stanovení výše finančních prostředkůZ 561/2004, § 6, odst. 3
   Akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
   Akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání stanoví nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnícíchZ 561/2004, § 26, odst. 3
   Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo, v případě vzdělávacího programu zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví a v případě vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních služeb s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra a v případě vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též s předchozím stanoviskem příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povoláníZ 561/2004, § 104, odst. 1
   Je-li vzdělávací program akreditován a zapsán pro příslušnou vyšší odbornou školu do školského rejstříku, lze ke vzdělávání v tomto programu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky a přiznávat označení absolventa vyšší odborné školyZ 561/2004, § 104, odst. 2
   Žádost o akreditaci vzdělávacího programu se podává ministerstvu. Ministerstvo žádost neprodleně postoupí Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání. Akreditační komise posoudí vzdělávací program z obsahového a odborného hlediska a do 120 dnů ode dne, kdy jí byla žádost doručena, sdělí ministerstvu stanoviskoZ 561/2004, § 105, odst. 1
   Ministerstvo rozhodne o akreditaci vzdělávacího programu do 30 dnů od obdržení stanoviska Akreditační komiseZ 561/2004, § 105, odst. 2
   Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže vzdělávací program nesplňuje náležitosti stanovené v obecném vymezení vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzděláváníZ 561/2004, § 105, odst. 3, písm. a)
   Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže vzdělávací program není z hlediska obsahu v souladu s cíli a zásadami stanovenými školským zákonemZ 561/2004, § 105, odst. 3, písm. b)
   Ministerstvo akreditaci neudělí v případě, že Akreditační komise vydala k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu nesouhlasné stanoviskoZ 561/2004, § 105, odst. 4
   Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah písemné žádosti o akreditaci vzdělávacího programu (Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání)Z 561/2004, § 105, odst. 5
   Akreditace vzdělávacího programu se uděluje na dobu rovnající se nejvýše dvojnásobku délky vzdělávání v denní formě studia. Platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. Na řízení o prodloužení platnosti akreditace se přiměřeně vztahují ustanovení týkající se žádosti o udělení akreditaceZ 561/2004, § 106, odst. 1
   Během uskutečňování akreditovaného vzdělávacího programu může vyšší odborná škola požádat o akreditaci změny vzdělávacího programuZ 561/2004, § 106, odst. 2
   Akreditace vzdělávacího programu zaniká výmazem příslušného oboru vzdělání ze školského rejstříkuZ 561/2004, § 106, odst. 3
   Akreditační komise vydává stanoviska k vzdělávacím programům v rámci řízení o akreditaci, a dále posuzuje i jiné záležitosti týkající se vyššího odborného vzdělávání, které jí předloží ministr školství, mládeže a tělovýchovyZ 561/2004, § 107, odst. 1
   Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, provede výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení v případě, že vyšší odborná škola nemá akreditován žádný vzdělávací programZ 561/2004, § 150, odst. 1, písm. g)
   Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací programV 10/2005, § 6, odst. 1
   Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi. Další přezkoušení není možné, s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení stanovil akreditovaný vzdělávací programV 10/2005, § 6, odst. 6

   Diskuzní fórum

   Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání

   Poznámka

   Neděle 19.05.2024, svátek má Ivo
   

   Přihlášení

   Zapomněli jste heslo?
   Proč se registrovat? Registrovat
   Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

   jsme vždy ve spojení s Vámi

   Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

   Aktuální anketa

   Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

   1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
   2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (0)
   3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
   4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
   5. Nemám na věc jasný názor (1)


   Další ankety Vložit anketu

   Dnešní počasí v krajích ČR

   Počasí

   Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.