Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Organizace školTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Popis řešené oblasti

Školy se podle jednotlivých druhů člení na organizační jednotky. Současně platí také pravidla, která stanovují nejvyšší a nejnižší počty dětí, žáků a studentů pro tyto organizační jednotky a také samotné školy.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Schéma vzdělávací soustavy ČR
 • Schéma vzdělávací soustavy ČR

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

  Organizace škol obecně

  Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídyZ 561/2004, § 23, odst. 1
  Vyšší odborná škola se organizačně člení na studijní skupinyZ 561/2004, § 23, odst. 1
  Konzervatoř a základní umělecká škola se organizačně člení na odděleníZ 561/2004, § 23, odst. 1
  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky se organizačně člení na kursyZ 561/2004, § 23, odst. 1
  Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba, výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh zřizovatele nebo právnické osoby, která vykonává činnost školy, ministerstvoZ 561/2004, § 23, odst. 2
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a odděleníZ 561/2004, § 23, odst. 3
  Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 až 162Z 561/2004, § 23, odst. 4
  Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdravíZ 561/2004, § 23, odst. 5

  Organizace mateřských škol

  Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníkůV 14/2005, § 1a, odst. 3
  Mateřská škola má nejméně 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou, 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídamiV 14/2005, § 2, odst. 1
  Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou, 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídamiV 14/2005, § 2, odst. 2
  Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětíV 14/2005, § 2, odst. 3
  Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětíV 14/2005, § 2, odst. 4
  Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti, to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5V 14/2005, § 2, odst. 5
  Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního rokuV 14/2005, § 2, odst. 6
  Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3 a 5 se započítává vždy pouze 1 dítěV 14/2005, § 2, odst. 7
  Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle odstavce 1V 14/2005, § 1e, odst. 3
  Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1V 14/2005, § 1e, odst. 4

  Organizace základních škol

  Školy, s výjimkou škol tvořených pouze třídami prvního stupně, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 tříduV 48/2005, § 4, odst. 1
  Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve tříděV 48/2005, § 4, odst. 2
  Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 tříduV 48/2005, § 4, odst. 3
  Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 tříduV 48/2005, § 4, odst. 4
  Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 tříduV 48/2005, § 4, odst. 5
  Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě, škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu. Tato ustanovení lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny, jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny výhodnějšíV 48/2005, § 4, odst. 6
  Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě. To platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního rokuV 48/2005, § 4, odst. 7
  Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se řídí zvláštním právním předpisemV 48/2005, § 4, odst. 8
  Do průměrného počtu žáků na třídu s více než jednou třídou pouze prvního stupně základní školy se nezapočítávají třídy, pro které stanoví tato vyhláška nebo jiný právní předpis snížené počty žáků z důvodu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiV 48/2005, § 4, odst. 9
  Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě základní školy je 15V 48/2005, § 7, odst. 1
  Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10. Ustanovení o nejnižším počtu žáků ve třídě se na třídu pro jazykovou přípravu nevztahují a počty tříd pro jazykovou přípravu a počty v nich vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků nezapočítávajíV 48/2005, § 11, odst. 1

  Organizace středních škol

  Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 60V 13/2005, § 2, odst. 1
  Ve školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30. Na tyto školy se nevztahuje ustanovení o nejnižším průměrném počtu žáků ve tříděV 13/2005, § 2, odst. 2
  Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě střední školy je 17V 13/2005, § 2, odst. 3
  Nejvyšší počet žáků ve třídě střední školy je 30V 13/2005, § 2, odst. 4
  Ředitel střední školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit stanovená kritériaV 13/2005, § 2, odst. 5
  Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku střední školy je stanoven zvláštním právním předpisem. Výuka se organizuje tak, aby vznikl co nejmenší počet skupin při dodržení stanovených zásad stanovených, přičemž je možné využívat i spojování výuky pro žáky více tříd, případně ročníkůV 13/2005, § 2, odst. 6
  Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. Průměrný nejnižší počet žáků ve skupině v jednom ročníku je 9 a nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníkuV 13/2005, § 2, odst. 7
  Žák, který je žákem oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, se započítává jako žák příslušného oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou, do celkového počtu žáků školy se započítává pouze jednouV 13/2005, § 2, odst. 8

  Organizace vyšších odborných škol

  Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10, nejvyšší počet studentů ve studijní skupině je 40V 10/2005, § 4, odst. 1
  Studijní skupiny v případech oborů vzdělání 82 - Umění a užité umění mohou mít nejnižší počet studentů ve studijní skupině 6V 10/2005, § 4, odst. 1
  V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů nebo v jiných odůvodněných případech dělit studijní skupiny na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupinyV 10/2005, § 4, odst. 2
  Při dělení studijních skupin a spojování studijních skupin a podskupin je ředitel školy povinen zohlednit právním předpisem stanovená pravidlaV 10/2005, § 4, odst. 3

  Organizace speciálních škol

  Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žákůV 27/2016, § 17, odst. 1
  Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupiněV 27/2016, § 17, odst. 2
  Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, a ve třídách, odděleních a studijních skupinách škol, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníciV 27/2016, § 17, odst. 3
  Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona. Omezení podle odstavců 1 a 2 se dále neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školyV 27/2016, § 17, odst. 4
  Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školyV 27/2016, § 17, odst. 5

  Diskuzní fórum

  Organizace škol

  Poznámka

  Čtvrtek 25.04.2024, svátek má Marek
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (6)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.