Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Formy vzděláváníTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Popis řešené oblasti

Kromě obvyklé denní formy vzdělávání existuje poměrně široká škála dalších forem vzdělávání, díky kterým lze studovat střední a vyšší odbornou školu. Tyto formy umožňují studium také osobám, které by se jinak denní formy nemohly účastnit. Jedná se např. o již pracující osoby. Je nutné upozornit na fakt, že veškeré formy vzdělávání jsou si z hlediska výstupu, tedy získaného stupně vzdělání, rovny.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Popis jednotlivých forem vzdělání

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Rámcové vzdělávací programy stanoví mimo jiné formy vzděláváníZ 561/2004, § 4, odst. 1
  Školní vzdělávací program stanoví mimo jiné formy vzděláváníZ 561/2004, § 5, odst. 2
  Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví mimo jiné formy vzděláváníZ 561/2004, § 6, odst. 1
  Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání, vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocennéZ 561/2004, § 25, odst. 1
  Denní formou vzdělávání je myšlena výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního rokuZ 561/2004, § 25, odst. 2, písm. a)
  Večerní formou vzdělávání je myšlena výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodináchZ 561/2004, § 25, odst. 2, písm. b)
  Dálkovou formou vzdělávání je myšleno samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roceZ 561/2004, § 25, odst. 2, písm. c)
  Distanční formou vzdělávání je myšleno samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemiZ 561/2004, § 25, odst. 2, písm. d)
  Kombinovanou formou vzdělávání je myšleno střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené školským zákonemZ 561/2004, § 25, odst. 2, písm. e)
  Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní forměZ 561/2004, § 25, odst. 3
  Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi mimo jiné formu vzděláváníZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. c)
  Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok, kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programuZ 561/2004, § 60, odst. 3, písm. a)
  Při přijímání do jiné formy vzdělávání se postupuje obdobně jako při přijímání do denní formy vzděláváníZ 561/2004, § 60, odst. 21
  Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopaduZ 561/2004, § 60b, odst. 2
  Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 79, odst. 3
  Ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rokZ 561/2004, § 94, odst. 3
  Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzděláváníV 13/2005, § 4, písm. f)
  Ředitel školy může stanovit pro jednotlivá kola přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání v rámci stanovených kritérií nejvyšší počet přijímaných uchazečůV 10/2005, § 2, odst. 6
  Konzultační hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minutV 10/2005, § 3, odst. 5
  Návrh vzdělávacího programu vyššího odborného vzdělávání obsahuje u každé formy vzdělávání přesné vymezení rozsahu a formy teoretické přípravy, konzultačních hodin, samostudia, případně dalších způsobů práce se studentyV 10/2005, § 12, písm. d)
  Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie a dále doklady uchazeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazenV 353/2016, § 18
  Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího počtu vyučovacích hodin po dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený ve školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní formě vzděláváníV 177/2009, § 14, odst. 2

  Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

  Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobemZ 561/2004, § 184a, odst. 1
  Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostemZ 561/2004, § 184a, odst. 2
  Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzděláváníZ 561/2004, § 184a, odst. 3
  Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy zákonem stanovené náležitostiZ 561/2004, § 184a, odst. 4
  Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změníZ 561/2004, § 184a, odst. 5

  Diskuzní fórum

  Formy vzdělávání

  Poznámka

  Sobota 30.09.2023, svátek má Jeroným
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jak se stavíte k nástupu umělé inteligence do oblasti vzdělávání?

  1. AI využívám a podporuji (3)
  2. AI využívám, ale nelíbí se mi to (0)
  3. AI nevyužívám (8)
  4. AI nevyužívám a chtěl(a) bych ji zakázat (1)
  5. Nemám na věc názor (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.