Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Učebnice a učební textyTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Učebnice je školní učební pomůcka (většinou kniha) pro žáky a studenty, určená k výuce. Učebnice bývají dostupné nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic
 • Seznam učebnic, pro něž byly vydány doložky (MŠMT)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Rámcové vzdělávací programy jsou mimo jiné závazné pro tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a učebních textůZ 561/2004, § 3, odst. 1
  Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebniceZ 561/2004, § 16, odst. 7
  Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Učebnicím a učebním textům pro zdravotnické obory středních škol ministerstvo uděluje a odnímá schvalovací doložku v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 27, odst. 1
  Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, používat i další učebnice a učebních texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínekZ 561/2004, § 27, odst. 2
  Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložkaZ 561/2004, § 27, odst. 3
  Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního rokuZ 561/2004, § 27, odst. 3
  Žákům středních škol, kteří plní povinnou školní docházku, a žákům uvedeným v § 16 odst. 9 větě první, kteří se vzdělávají ve středních školách, jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle odstavce 1. Tyto učebnice a učební texty jsou žáci povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.Z 561/2004, § 27, odst. 4
  Ředitel střední školy zřizuje fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 10 % žáků střední školy, tyto učebnice a učební texty jsou bezplatně zapůjčovány žákům s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, žákům s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, žákům v hmotné nouzi, jakož i v dalších případech hodných zvláštního zřeteleZ 561/2004, § 27, odst. 5
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem mimo jiné podmínky pro poskytování učebnic a učebních textů žákům, kteří plní povinnou školní docházku odlišným způsobem, a pro zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního vzděláváníZ 561/2004, § 38, odst. 7
  Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice a učební texty, kterým byla udělena schvalovací doložkaZ 561/2004, § 41, odst. 2, písm. f)
  Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou zajištěny vhodné učebnic a učebních textů a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávatZ 561/2004, § 41, odst. 3, písm. d)
  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou mimo jiné učebnic a speciálních učebnicZ 561/2004, § 41, odst. 10
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, a to mimo jiné na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. a)
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. c)
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. d)
  Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky a žákovi, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, poskytuje mimo jiné učebnice a učební texty hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žákaV 48/2005, § 6, odst. 2
  Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, poskytuje mimo jiné učebnice a učební texty hrazené státem tato školaV 48/2005, § 6, odst. 3

  Diskuzní fórum

  Učebnice a učební texty

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.