Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Učebnice a učební textyTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Učebnice je školní učební pomůcka (většinou kniha) pro žáky a studenty, určená k výuce. Učebnice bývají dostupné nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic
 • Seznam učebnic, pro něž byly vydány doložky (MŠMT)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Rámcové vzdělávací programy jsou mimo jiné závazné pro tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a učebních textůZ 561/2004, § 3, odst. 1
  Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebniceZ 561/2004, § 16, odst. 7
  Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Učebnicím a učebním textům pro zdravotnické obory středních škol ministerstvo uděluje a odnímá schvalovací doložku v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 27, odst. 1
  Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, používat i další učebnice a učebních texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínekZ 561/2004, § 27, odst. 2
  Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložkaZ 561/2004, § 27, odst. 3
  Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního rokuZ 561/2004, § 27, odst. 3
  Žákům středních škol, kteří plní povinnou školní docházku, a žákům uvedeným v § 16 odst. 9 větě první, kteří se vzdělávají ve středních školách, jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle odstavce 1. Tyto učebnice a učební texty jsou žáci povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.Z 561/2004, § 27, odst. 4
  Ředitel střední školy zřizuje fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 10 % žáků střední školy, tyto učebnice a učební texty jsou bezplatně zapůjčovány žákům s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, žákům s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, žákům v hmotné nouzi, jakož i v dalších případech hodných zvláštního zřeteleZ 561/2004, § 27, odst. 5
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem mimo jiné podmínky pro poskytování učebnic a učebních textů žákům, kteří plní povinnou školní docházku odlišným způsobem, a pro zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního vzděláváníZ 561/2004, § 38, odst. 7
  Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice a učební texty, kterým byla udělena schvalovací doložkaZ 561/2004, § 41, odst. 2, písm. f)
  Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou zajištěny vhodné učebnic a učebních textů a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávatZ 561/2004, § 41, odst. 3, písm. d)
  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou mimo jiné učebnic a speciálních učebnicZ 561/2004, § 41, odst. 10
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, a to mimo jiné na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. a)
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. c)
  Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatněZ 561/2004, § 160, odst. 1, písm. d)
  Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky a žákovi, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, poskytuje mimo jiné učebnice a učební texty hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žákaV 48/2005, § 6, odst. 2
  Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, poskytuje mimo jiné učebnice a učební texty hrazené státem tato školaV 48/2005, § 6, odst. 3

  Diskuzní fórum

  Učebnice a učební texty

  Poznámka

  Sobota 18.09.2021, svátek má Kryštof
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Oznámkujte končící vládu Andreje Babiše jako ve škole

  1. 1 (5)
  2. 2 (0)
  3. 3 (3)
  4. 4 (2)
  5. 5 (9)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.