Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Organizace předškolního vzděláváníTýká se druhu škol:

MŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Popis řešené oblasti

Předškolní vzdělávání má zákonem pevně stanovené organizační náležitosti.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ
 • Informace o povinném předškolním vzdělávání
 • MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání
 • Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
 • Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017
 • Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obvodů pro MŠ
 • Garance místa v mateřské škole už od září 2017
 • Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole
 • Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let
 • Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách
 • Přijímání dětí do mateřské školy a správní řád
 • Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu (ve školní roce 2022/2023)
 • Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy
 • Konzultace k zápisům do mateřských a základních škol
 • MŠMT: Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022
 • Informace o zápisech dětí do předškolního vzděláván
 • Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
 • Pedagogická komora nabídla premiérovi komplexní řešení péče o dvouleté děti
 • Ministr Plaga podpoří návrh na zrušení „školky pro dvouleté děti“
 • Očkování pro přijetí do mateřských škol v roce 2017

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Vzor – výzva k nahlédnutí do spisu
 • Vzor - nepřijetí k předškolnímu vzdělání
 • Vzor - přijetí k předškolnímu vzdělávání s 3 měsíční zkušební dobou
 • Vzor – přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Obsah a organizace předškolního vzdělávání - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinakZ 561/2004, § 34, odst. 1
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklýmZ 561/2004, § 34, odst. 2
Na proces zápisu dítěte do MŠ se vztahuje správní řádZ 561/2004, § 183, odst. 1
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole v souladu se zákonem stanovenými podmínkamiZ 561/2004, § 183, odst. 2
O procesu zápisu dítěte do mateřské školy vede škola spisZ 500/2004, § 17
Žádost o zápis do mateřské školy musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádemZ 500/2004, § 37
O zahájení řízení ve věci zápisu do mateřské školy musí škola informovat na základě správního řáduZ 500/2004, § 47
O přijetí či nepřijetí do mateřské školy musí škola vydat rozhodnutíZ 500/2004, § 67-70
Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy musí škola vydat do 30 dnůZ 500/2004, § 71
Škola vydá o výsledcích přijetí a nepřijetí dětí do mateřské školy rozhodnutíZ 500/2004, § 72
Proti rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy se lze odvolat, a to podle správního řáduZ 500/2004, § 81-93
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříkuZ 561/2004, § 34, odst. 3
Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěteZ 561/2004, § 34, odst. 4
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisemZ 561/2004, § 34, odst. 5
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaciZ 258/2000, § 50
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékařeZ 561/2004, § 34, odst. 6
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního rokuZ 561/2004, § 34, odst. 7
Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují některá z obvyklých ustanovení. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 34, odst. 8
Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbouZ 561/2004, § 34, odst. 9
Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízeníZ 561/2004, § 34, odst. 10
V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětíZ 561/2004, § 34, odst. 11
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdnyZ 561/2004, § 35, odst. 1, písm. a)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školyZ 561/2004, § 35, odst. 1, písm. b)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízeníZ 561/2004, § 35, odst. 1, písm. c)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhradyZ 561/2004, § 35, odst. 1, písm. d)
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinnéZ 561/2004, § 35, odst. 2
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti mimo jiné o organizaci předškolního vzděláváníZ 561/2004, § 35, odst. 3
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního rokuV 14/2005, § 1a, odst. 1
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházkyV 14/2005, § 1a, odst. 2
Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníkůV 14/2005, § 1a, odst. 3
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školyV 14/2005, § 1a, odst. 4
Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti, které se vzdělávají pravidelně kratší dobu, než odpovídá obvyklému provozu, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody, o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající doběV 14/2005, § 1a, odst. 5
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podporaV 14/2005, § 1a, odst. 6

Diskuzní fórum

Organizace předškolního vzdělávání

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.