Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Teoretické a praktické vyučováníTýká se druhu škol:

SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Popis řešené oblasti

Vzdělávání ve střední škole se člení mimo jiné na teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • E-kniha pro vás: Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování
 • Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání
 • Střední odborné vzdělávání čekají novinky
 • Znovuzavedení praktické výuky do základních škol si přeje devět lidí z deseti
 • Rok řemesel pomohl k záchraně učňovského oboru
 • Vnímání řemesel (průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)
 • MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 • Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování
 • Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem
 • Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016
 • Začíná soutěž samostatných odborných prací učňů pro školní rok 2020/2021
 • Vzdělávání instruktorů praktického vyučování
 • Zpráva z průzkumu kvality středoškolských odborných praxí
 • Ministerstvo zemědělství dá školám 50 milionů korun

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Přerušení vzdělávání ve SŠ - vzor

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

Průřezová témata

Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin v případě odborného výcviku a odborné praxe v rámci praktického vyučování nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 65, odst. 1
Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konáníZ 561/2004, § 65, odst. 2
Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciZ 561/2004, § 65, odst. 3
Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachůZ 561/2004, § 65, odst. 4
Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po poroduZ 561/2004, § 66, odst. 6
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem mimo jiné podrobnosti o teoretickém a praktickém vyučování, dále náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučováníZ 561/2004, § 71
Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcvikuZ 561/2004, § 74, odst. 1, písm. a)
Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětůZ 561/2004, § 74, odst. 1, písm. b)
Pokud se jedná o praktickou zkoušku z odborného výcviku nebo z odborných předmětů závěrečné zkoušky nebo o zkoušku maturitní zkoušky konanou formou praktické zkoušky, je podmínkou konání jednotlivé zkoušky absolvování praktického vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem. Absolvování praktického vyučování může ředitel školy zčásti nebo zcela prominout, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi v činnosti, která je předmětem praktického vyučováníZ 561/2004, § 113, odst. 5
Školská účelová zařízení podle účelu, k němuž byla zřízena, mimo jiné zajišťují praktické vyučování a výchovu mimo vyučování nebo vytvářejí podmínky pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou činnostZ 561/2004, § 120
Žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje odměnu za produktivní činnost právnická osoba, která vykonává činnost školy, a to z prostředků získaných touto produktivní činností, výši této odměny stanoví ředitel školy podle rozsahu a kvality produktivní činnosti. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo studenti odbornou praxi u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upravíZ 561/2004, § 122, odst. 1
Ministerstvo vede v rejstříku škol a školských zařízení mimo jiné údaje o školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučováníZ 561/2004, § 143, odst. 2
Finanční prostředky ze státního rozpočtu může právnická osoba vykonávající činnost školy použít také tehdy, zajišťuje-li v souladu se školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem povinnou součást vzdělávání žáků u jiné fyzické nebo právnické osoby. Finanční prostředky lze použít na náhradu nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti na základě smlouvy, pokud byla náhrada nákladů v této smlouvě sjednánaZ 561/2004, § 160, odst. 2, písm. b)
Česká školní inspekce na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe v rámci inspekční činnosti vykonává zákonem stanovené činnostiZ 561/2004, § 174, odst. 2

Teoretické vyučování

Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8 hodin, nejdříve v 7 hodin, a končí nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin. V oborech vzdělání zaměřených na sportovní přípravu se začátek a konec teoretického vyučování stanoví v souladu s tréninkovými potřebami příslušného sportovního odvětvíV 13/2005, § 11, odst. 1
Zpravidla po druhé vyučovací hodině teoretického vyučování se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně 30 minutV 13/2005, § 11, odst. 2
V předmětech, které obsahují vybrané učivo, může být součástí teoretického vyučování cvičení. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací programV 13/2005, § 11, odst. 3

Praktické vyučování

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování obsahuje právním předpisem stanovené náležitostiV 13/2005, § 12
Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotuV 13/2005, § 13, odst. 1
V odborném výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den v prvním ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodinV 13/2005, § 13, odst. 2
Dopolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodinV 13/2005, § 13, odst. 3
Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo ve školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 15 až 25 minutV 13/2005, § 13, odst. 4
Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dneV 13/2005, § 13, odst. 5
Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo ve školském zařízení provádí učitel odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 6 žákůV 13/2005, § 13, odst. 6
Jestliže se odborný výcvik uskutečňuje v počtu alespoň 10 skupin podle § 2 odst. 6, může ředitel školy určit 1 zástupce ředitele školy pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele odborného výcviku. Jestliže se odborný výcvik uskutečňuje v počtu alespoň 20 skupin, může určit až 2 zástupce ředitele školy pro odborný výcvik nebo vedoucí učitele odborného výcviku a za každých dalších 20 skupin dalšího zástupce ředitele školy pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele odborného výcviku. Do počtu skupin podle věty první se započítává také jedna polovina všech skupin žáků, které vede instruktor podle odstavce 6, zaokrouhlená na celé číslo směrem dolů. Jestliže se odborný výcvik uskutečňuje v počtu 9 a méně skupin, nelze určit zástupce ředitele školy pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele odborného výcvikuV 13/2005, § 13, odst. 7
Cvičení je součástí praktického vyučování v předmětech, které posilují odborné vzdělávání a přípravu žáků. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v odborných učebnách, laboratořích a dílnách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací programV 13/2005, § 14
Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osobV 13/2005, § 15, odst. 1
Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně. Odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnechV 13/2005, § 15, odst. 2
Učební praxi, odbornou praxi a uměleckou praxi vyučuje učitel odborných a uměleckých odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorůV 13/2005, § 15, odst. 3
Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programuV 13/2005, § 15, odst. 4
Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, a to za vyhláškou stanovených podmínekNV 361/2007, § 12a

Diskuzní fórum

Teoretické a praktické vyučování

Poznámka

Neděle 19.05.2024, svátek má Ivo


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (0)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.