Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškouTýká se druhu škol:

SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Popis řešené oblasti

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018
 • Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017
 • Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací
 • Závěrečné zkoušky učňů – drama o několika dějstvích
 • Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017
 • Začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech
 • Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+
 • Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání
 • Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se SVP
 • Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014
 • Připravili jsme pro vás metodiku pro závěrečnou zkoušku ve školním roce 2023/2024
 • Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám šk.r. 2023/2024
 • Zveřejnění jednotného zadání závěrečných zkoušek
 • Soutěž samostatných odborných prací závěrečné zkoušky vstoupila do druhé dekády
 • Souhrnná zpráva ENIC-NARIC COVID 19 k závěrečným zkouškám na středních školách 2021 – stav březen
 • edu.cz: Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022
 • V informačním systému závěrečné zkoušky byla zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín
 • Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
 • Dodatek k opatření obecné povahy - úprava podmínek konání závěrečných zkoušek v roce 2021
 • Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání závěrečných zkoušek v roce 2021
 • MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám
 • Zveřejnění témat samostatné odborné práce závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021
 • Co ukázala zpětná vazba o výsledcích žáků při závěrečné zkoušce v roce 2020
 • Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách
 • Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu
 • Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020
 • Metodika MŠMT ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020
 • MŠMT: Schéma závěrečné zkoušky
 • MŠMT: Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Centrum zveřejnilo jednotná zadání závěrečné zkoušky pro červnový termín konání
 • Centrum spustilo nový web věnovaný závěrečné zkoušce
 • Společné získání maturity i výučního listu posvětí vláda
 • Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosinci 2019 jsou zveřejněna
 • Závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem zajistí CERMAT
 • Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.
 • Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v září 2019
 • Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2018/2019
 • Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky
 • Jak letos proběhly závěrečné zkoušky v učilištích
 • Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých
 • Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací
 • Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 byla zveřejněna
 • Česká školní inspekce hodnotí jednotné závěrečné zkoušky pozitivně
 • Závěrečné zkoušky učňů začínají 1. června
 • Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017
 • Česká školní inspekce oceňuje novou závěrečnou zkoušku
 • Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech
 • Tematická zpráva - Zpráva z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2016

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Vzory vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list (všechny varianty)

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušceZ 561/2004, § 72, odst. 1
Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listZ 561/2004, § 72, odst. 2
Vysvědčení o závěrečné zkoušce jsou opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzděláníZ 561/2004, § 72, odst. 4
Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činnostíZ 561/2004, § 73
Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcvikuZ 561/2004, § 74, odst. 1, písm. a)
Žák oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou pokračuje ve vzdělávání, i když nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně. Náhradní a opravné zkoušky závěrečné zkoušky se konají podle § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb.V 13/2005, § 4a
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Ze závažných organizačních důvodů může ředitel školy stanovit pořadí zkoušek odlišněV 47/2005, § 2, odst. 1
Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minutV 47/2005, § 2, odst. 2
Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění trvá praktická zkouška 2 až 4 týdny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodinV 47/2005, § 2, odst. 3
Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minutV 47/2005, § 2, odst. 4
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s ministerstvem. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisuV 47/2005, § 2, odst. 5
Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětůZ 561/2004, § 74, odst. 1, písm. b)
Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosujeV 47/2005, § 1, odst. 1
Pokud tak stanoví školní vzdělávací program, lze teoretickou zkoušku z odborných předmětů členit na dvě samostatně klasifikované zkoušky, popřípadě může být součástí této zkoušky písemné nebo grafické řešení zadaného úkoluV 47/2005, § 1, odst. 2
Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke každé zkoušce nejméně 15 minut a každá zkouška nejdéle 15 minut. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke zkoušce nejméně 15 minut a zkouška nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu písemné nebo grafické řešení úkolu, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minutV 47/2005, § 1, odst. 3
Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 3 až 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelem školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá nejdéle 240 minutV 47/2005, § 1, odst. 4
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školyV 47/2005, § 1, odst. 5
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzděláváníZ 561/2004, § 74, odst. 2
Ředitel školy stanoví v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem témata, obsah, formu a pojetí zkoušek a termíny jejich konáníZ 561/2004, § 74, odst. 3
Před zahájením ústní zkoušky, popřípadě praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školyZ 561/2004, § 74, odst. 4
Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka, praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacientaZ 561/2004, § 74, odst. 5
Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. V případě, že organizace či délka písemné nebo praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh zkouškyZ 561/2004, § 74, odst. 6
Za účelem jmenování předsedy zkušební komise a dalších členů této komise jsou stanovena zákonná pravidlaZ 561/2004, § 74, odst. 7
Předseda zkušební komise musí splňovat zákonem stanovená kritériaZ 561/2004, § 74, odst. 8
Předseda zkušební komise plní povinnosti stanovené mu zákonemZ 561/2004, § 74, odst. 9
Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komiseZ 561/2004, § 74, odst. 10
Zkušební komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel zkoušených žákůV 47/2005, § 3, odst. 1
Dalšími členy komise pro obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, jsou učitel odborných předmětů a přísedícíV 47/2005, § 3, odst. 2, písm. a)
Dalšími členy komise pro obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxeV 47/2005, § 3, odst. 2, písm. b)
Přísedícím se rozumí pedagogický pracovník vyučující týž nebo příbuzný předmětV 47/2005, § 3, odst. 3
Odborníkem z praxe se rozumí ten, kdo vykonává činnost související s daným nebo příbuzným oborem vzdělání, v němž se závěrečná zkouška konáV 47/2005, § 3, odst. 4
Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do 15. března příslušného školního rokuV 47/2005, § 3, odst. 5
Místopředsedou zkušební komise je jmenován pedagogický pracovník střední školy, ve které se zkoušky konají, který vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 letV 47/2005, § 3, odst. 6
Učitele odborného výcviku, který není zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, jmenuje ředitel školy po projednání s jeho zaměstnavatelemV 47/2005, § 3, odst. 7
V případě, že člen zkušební komise nemůže z vážných důvodů dlouhodobě vykonávat svou funkci, orgán, který ho jmenoval, jej odvolá a jmenuje nového člena komise. Při krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební komise při závěrečné zkoušce jej zastupuje místopředsedaV 47/2005, § 3, odst. 8
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástíZ 561/2004, § 75, odst. 1
Klasifikace jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se provádí podle vyhláškou stanovené stupnice prospěchuV 47/2005, § 4, odst. 1
V případě, že organizace a délka písemné nebo praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební komise při zkoušce, navrhuje klasifikaci této zkoušky zkušební komisi ten člen komise, který byl zkoušce přítomenV 47/2005, § 4, odst. 2
Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkouškyV 47/2005, § 4, odst. 3
Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle vyhláškou stanovené stupniceV 47/2005, § 4, odst. 4
Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky, s výjimkou případů, kdy je pořadí zkoušek ze závažných organizačních důvodů stanoveno odlišně. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončilV 47/2005, § 4, odst. 5
Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky, v opačném případě výsledek zkoušky potvrdíZ 561/2004, § 82, odst. 1
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné zkouškyZ 561/2004, § 82, odst. 3
Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkouškyZ 561/2004, § 82, odst. 4
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkouškuZ 561/2004, § 75, odst. 2
Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu odvíjejícího se od prvotního termínu závěrečných zkoušek. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního rokuV 47/2005, § 5, odst. 1
Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního rokuV 47/2005, § 5, odst. 2
Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisíV 47/2005, § 5, odst. 3
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšněZ 561/2004, § 75, odst. 3
Žák může závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školyZ 561/2004, § 75, odst. 4
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o pojetí, obsahu a průběhu závěrečných zkoušek, termínech jejich konání, stanovení předmětů, z nichž se závěrečná zkouška koná, složení zkušební komise, způsobu hodnocení žáků a o opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínuZ 561/2004, § 76
Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programuV 47/2005, § 6, odst. 1
Zkoušky se konají ve škole, kde se žáci vzdělávali. Praktická zkouška se může konat i na pracovištích jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost školy, a touto osobouV 47/2005, § 6, odst. 2
Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práceV 47/2005, § 6, odst. 3
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné témaV 47/2005, § 6, odst. 4
Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minutV 47/2005, § 6, odst. 5
Ředitel školy může žákovi, který již dříve získal střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem, uznat jednotlivou zkoušku úspěšně vykonané závěrečné zkoušky, pokud svým obsahem odpovídá zkoušce, kterou by měl žák konatV 47/2005, § 6, odst. 6
Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listV 47/2005, § 6, odst. 7
V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat za podmínek stanovených zákonem ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, uskutečňované v dané školeZ 561/2004, § 113, odst. 1
Na konání, organizaci, průběh a hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, se obdobně použijí ustanovení školského zákona upravující závěrečnou zkouškuZ 561/2004, § 113, odst. 3, písm. a)
Pokud se jedná o praktickou zkoušku z odborného výcviku nebo z odborných předmětů závěrečné zkoušky nebo o zkoušku maturitní zkoušky konanou formou praktické zkoušky, je podmínkou konání jednotlivé zkoušky absolvování praktického vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem. Absolvování praktického vyučování může ředitel školy zčásti nebo zcela prominout, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi v činnosti, která je předmětem praktického vyučováníZ 561/2004, § 113, odst. 5
Pro osobu, která získala profesní kvalifikaci, existuje zákony stanovená možnost k získání závěrečné zkoušky i bez vzdělávání ve školeZ 561/2004, § 113c
Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky podle školského zákonaZ 561/2004, § 113d
Dojde-li k výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení, zajistí právnická osoba, která vykonávala činnost školy, popřípadě její zřizovatel, žákům možnost pokračovat ve vzdělávání ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání a předá jim výsledky hodnocení za nedokončený školní rok. Pokud nebyla tímto způsobem zajištěna možnost uplatnění práva konat závěrečnou zkoušku, konají osoby, které splnily podmínky stanovené školským zákonem, závěrečnou zkoušku ve škole určené krajským úřademZ 561/2004, § 151, odst. 3
Ze státního rozpočtu lze poskytovat mimo jiné finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek konkrétním institucímZ 561/2004, § 163, odst. 1

Diskuzní fórum

Ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškou

Poznámka

Sobota 18.05.2024, svátek má Nataša


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.