Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Hodnocení výsledků vzdělávání studentůTýká se druhu škol:

VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Popis řešené oblasti

Každý student vyšší odborné školy je v průběhu svého vzdělávání hodnocen na základě stanovených pravidel.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Klasifikační řád VOŠ - příklad

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

  Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

  Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž student koná zkoušku, a předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, stanoví akreditovaný vzdělávací program. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V případě členění obsahu vzdělávání do jiných ucelených částí učiva než předmětů se vydává studentovi potvrzení o jejich absolvováníZ 561/2004, § 99, odst. 1
  Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročníkZ 561/2004, § 99, odst. 2
  V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího obdobíZ 561/2004, § 99, odst. 3

  Formy hodnocení

  Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména vyhláškou stanovené náležitostiV 10/2005, § 5, odst. 1
  Hodnocení se provádí vyhláškou stanovenými formamiV 10/2005, § 5, odst. 2
  Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisujeV 10/2005, § 5, odst. 3
  Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem "započteno", k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisujeV 10/2005, § 5, odst. 4
  Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtuV 10/2005, § 5, odst. 5
  Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiemV 10/2005, § 5, odst. 6
  Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanouV 10/2005, § 5, odst. 7
  Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny vyhláškou stanovenými známkamiV 10/2005, § 5, odst. 8
  V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtůV 10/2005, § 5, odst. 9
  Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpisV 10/2005, § 5, odst. 10
  Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihuV 10/2005, § 5, odst. 11
  Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se může v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem provádět také prostřednictvím kreditůV 10/2005, § 5, odst. 12

  Komisionální přezkoušení

  Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací programV 10/2005, § 6, odst. 1
  Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutnéV 10/2005, § 6, odst. 2
  Komisi jmenuje ředitel školyV 10/2005, § 6, odst. 3
  Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětuV 10/2005, § 6, odst. 4
  Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace studentaV 10/2005, § 6, odst. 5
  Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi. Další přezkoušení není možné, s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení stanovil akreditovaný vzdělávací programV 10/2005, § 6, odst. 6
  Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, případně se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednouV 10/2005, § 6, odst. 7
  Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školyV 10/2005, § 6, odst. 8
  Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu, formy zkoušky se mohou kombinovatV 10/2005, § 6, odst. 9
  Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení studenta, praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacientaV 10/2005, § 6, odst. 10

  Zmocnění

  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem mimo jiné pravidla pro hodnocení studentůZ 561/2004, § 103

  Diskuzní fórum

  Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.