Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Ukončování vyššího odborného vzděláváníTýká se druhu škol:

VOŠ,

Legislativní rámec

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Popis řešené oblasti

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Metodika ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií v roce 2021
  • Opatření obecné povahy- úprava podmínek konání absolutorií v roce 2021

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom vyšší odborné školy - vzor

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.")Z 561/2004, § 101
Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolventská práce může být zpracována a obhajována společně několika studenty, i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě. Absolventská práce a její obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednostiZ 561/2004, § 102, odst. 1
Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roceZ 561/2004, § 102, odst. 2
Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v období v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky od 1. do 30. červnaV 10/2005, § 7, odst. 1, písm. a)
Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v období v případě vzdělávacího programu v délce studia 3,5 nebo 4,5 roku od 2. do 31. lednaV 10/2005, § 7, odst. 1, písm. b)
Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnůV 10/2005, § 8, odst. 1
Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minutV 10/2005, § 8, odst. 2
Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minutV 10/2005, § 8, odst. 3
Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20 minutV 10/2005, § 8, odst. 4
Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětůV 10/2005, § 8, odst. 5
Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studentaZ 561/2004, § 102, odst. 3
Zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Na ustanovení se použijí stejná pravidla jako v případě závěrečné zkouškyZ 561/2004, § 102, odst. 4
Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny vyhláškou stanovenými známkamiV 10/2005, § 9, odst. 1
Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práceV 10/2005, § 9, odst. 2
Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje vyhláškou stanovenými stupniV 10/2005, § 9, odst. 3
Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutoriumV 10/2005, § 9, odst. 4
Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisíZ 561/2004, § 102, odst. 5
Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoriaV 10/2005, § 7, odst. 2
Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkouškuZ 561/2004, § 102, odst. 6
Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoriaV 10/2005, § 7, odst. 3
Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 10/2005, § 7, odst. 4
Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium v případě vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit, v případě vzdělávacího programu v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšněZ 561/2004, § 102, odst. 7
Student může absolutorium vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být studentem školyZ 561/2004, § 102, odst. 8
Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad o přezkoumání jejího průběhu a výsledku. Při přezkoumání se postupuje obdobně jako v případě závěrečné či maturitní zkouškyZ 561/2004, § 102, odst. 9
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti mimo jiné podrobnější podmínky o ukončování vyššího odborného vzdělávání absolutoriemZ 561/2004, § 103

Diskuzní fórum

Ukončování vyššího odborného vzdělávání

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.