Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Školská výchovná a ubytovací zařízeníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Popis řešené oblasti

Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

   Virtuální sborovna

   Virtuální šuplík

   Lexikon pedagogických termínů

   Co vyplývá z legislativy

   Odkaz na ustanovení právního předpisu

   (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
   Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučováníZ 561/2004, § 117, odst. 1, písm. a)
   Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena celodenní výchovu, ubytování a stravováníZ 561/2004, § 117, odst. 1, písm. b)
   Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzděláváníZ 561/2004, § 117, odst. 1, písm. c)
   Školská výchovná a ubytovací zařízení mohou provozovat svou činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdninZ 561/2004, § 117, odst. 2
   Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy školských zařízení a podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, kritéria pro zařazování nebo umisťování dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů vzdělávání a školských služeb, nebo ukončení umístění, o podmínkách, za nichž lze vzdělávání a školské služby poskytovat veřejnosti, a o podmínkách úhrady za školské služby a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchZ 561/2004, § 121, odst. 1
   Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení jsou domov mládeže, internát a škola v příroděV 108/2005, § 1
   Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školyV 108/2005, § 2, odst. 1
   Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činnostíV 108/2005, § 2, odst. 2
   Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina. Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3V 108/2005, § 3, odst. 1
   Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50V 108/2005, § 3, odst. 2
   Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postiženímV 108/2005, § 3, odst. 3
   Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věkuV 108/2005, § 3, odst. 4
   Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavuV 108/2005, § 4, odst. 1
   O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rokV 108/2005, § 4, odst. 2
   Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístupV 108/2005, § 4, odst. 3
   Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domovaV 108/2005, § 4, odst. 4
   Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud naplní vyhláškou stanovené parametryV 108/2005, § 4, odst. 5
   Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokojeV 108/2005, § 5, odst. 1
   Pokoje se zařazují do I. a II. kategorie. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie. Úplata za ubytování je stanovena vyhláškouV 108/2005, § 5, odst. 2
   Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel domova s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služebV 108/2005, § 5, odst. 3
   Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně snížíV 108/2005, § 5, odst. 4
   Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a dětem přípravného stupně základní školy speciální ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravováníV 108/2005, § 6
   Internát se člení na skupiny. Každou skupinu vede jeden vychovatel. Počet dětí a žáků se zdravotním postižením ve skupině je shodný s počtem dětí a žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto děti a žákyV 108/2005, § 7, odst. 1
   Děti a žáci se zdravotním postižením se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a do skupin se zařazují pokud možno odděleně podle třídV 108/2005, § 7, odst. 2
   Dětem a žákům se zdravotním postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu. Internát může dětem a žákům se zdravotním postižením zajistit léčebně preventivní a rehabilitační péčiV 108/2005, § 7, odst. 3
   V případě omezení nebo přerušení provozu internátu v důsledku nepředvídané události ředitel internátu zajistí dětem a žákům se zdravotním postižením odpovídající náhradní ubytování a informuje o tom jejich zákonné zástupce. Nebude-li možno zajistit dítěti nebo žákovi se zdravotním postižením náhradní ubytování, nebo nebude-li zákonný zástupce s náhradním ubytováním souhlasit, vyzve ředitel internátu zákonného zástupce k převzetí dítěte nebo nezletilého žáka do domácí péčeV 108/2005, § 7, odst. 4
   Při umísťování dítěte nebo žáka se zdravotním postižením do internátu přihlíží ředitel internátu ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavuV 108/2005, § 8, odst. 1
   O umístění dítěte nebo žáka do internátu rozhoduje ředitel internátu na základě přihlášky podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka. Zletilý žák nebo zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka podává přihlášku na každý školní rokV 108/2005, § 8, odst. 2
   Ředitel internátu písemně vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilého žáka o umístění nebo neumístění do internátuV 108/2005, § 8, odst. 3
   Internát se pro stanovení úplaty za ubytování žáků středních škol, kteří neplní školní docházku, člení na pokoje. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorieV 108/2005, § 9, odst. 1
   Úplata za ubytování žáka střední školy, který neplní povinnou školní docházku, na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko je stanovena vyhláškouV 108/2005, § 9, odst. 2
   Úplata za ubytování dítěte mateřské školy, přípravného stupně základní školy speciální a žáka plnícího povinnou školní docházku na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko činí nejvýše 500 KčV 108/2005, § 9, odst. 3
   Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě nebo žák ubytován. Vyúčtování provede ředitel internátu nejpozději do konce každého pololetíV 108/2005, § 9, odst. 4
   Od úplaty jsou osvobozeny osoby stanovené vyhláškouV 108/2005, § 9, odst. 5
   Škola v přírodě zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin dětí mateřských škol a žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzděláváníV 108/2005, § 10

   Diskuzní fórum

   Školská výchovná a ubytovací zařízení

   Poznámka

   Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
   

   Přihlášení

   Zapomněli jste heslo?
   Proč se registrovat? Registrovat
   Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

   jsme vždy ve spojení s Vámi

   Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

   Aktuální anketa

   Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

   1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
   2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
   3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
   4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
   5. Nemám na věc jasný názor (1)


   Další ankety Vložit anketu

   Dnešní počasí v krajích ČR

   Počasí

   Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.