Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Školská zařízení pro zájmové vzděláváníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Popis řešené oblasti

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MŠMT podpoří zájmové aktivity nadaných žáků
 • MŠMT podpoří sportování žáků v družinách
 • MPSV podpoří vznik dalších školních klubů
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – možnosti financování oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
 • Příklady dobré praxe ze školských zařízení pro zájmové vzdělávání
 • Možnosti dalšího rozvoje školních družin, školních klubů, středisek volného času a nestátních neziskových organizací
 • Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení
 • Stanovisko České školní inspekce – placené kroužky v mateřských školách
 • Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

  Školská zařízení obecně

  Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubechZ 561/2004, § 111, odst. 1
  Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žákůZ 561/2004, § 111, odst. 2
  Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minutZ 561/2004, § 111a, odst. 1
  Školní družina se organizačně člení na oddělení
  členění ostatních školských zařízení pro zájmové vzdělávání stanoví ředitelZ 561/2004, § 111a, odst. 2
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků v oddělení školní družinyZ 561/2004, § 111a, odst. 3
  Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na zájmové vzdělávání ve školní družině, a to nad výši stanovenou normativem. Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí a žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdravíZ 561/2004, § 111a, odst. 4
  Ministerstvo stanoví organizaci zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzděláváníZ 561/2004, § 112
  Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osobyZ 561/2004, § 118
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy školských zařízení a podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, kritéria pro zařazování nebo umisťování dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů vzdělávání a školských služeb, nebo ukončení umístění, o podmínkách, za nichž lze vzdělávání a školské služby poskytovat veřejnosti, a o podmínkách úhrady za školské služby a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchZ 561/2004, § 121, odst. 1
  Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti, účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osobyV 74/2005, § 1
  Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat vyhláškou stanovenými formamiV 74/2005, § 2
  Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou středisko volného času, školní klub a školní družinaV 74/2005, § 3

  Středisko volného času

  Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzděláváníV 74/2005, § 4, odst. 1
  Středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízenímV 74/2005, § 4, odst. 2
  Středisko má vyhláškou stanovené typyV 74/2005, § 4, odst. 3
  Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučováníV 74/2005, § 4, odst. 4
  Činnost střediska je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínkyV 74/2005, § 5, odst. 1
  O přijetí účastníka k činnosti střediska ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností nebo táborové činnosti a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, se rozhoduje na základě písemné přihláškyV 74/2005, § 5, odst. 2

  Školní klub

  Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika školV 74/2005, § 6, odst. 1
  Klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdninV 74/2005, § 6, odst. 2
  Činnost klubu se uskutečňuje především vyhláškou stanovenými formamiV 74/2005, § 6, odst. 3
  Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatořeV 74/2005, § 7, odst. 1
  Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družinyV 74/2005, § 7, odst. 2
  O přijetí účastníka k činnosti klubu ve vybraných formách se rozhoduje na základě písemné přihláškyV 74/2005, § 7, odst. 3
  Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálníchV 74/2005, § 8, odst. 1

  Skolní družina

  Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdninV 74/2005, § 8, odst. 2
  Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volnaV 74/2005, § 8, odst. 3
  Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházceV 74/2005, § 8, odst. 4
  Činnost družiny se uskutečňuje především vyhláškou stanovenými formamiV 74/2005, § 8, odst. 5
  Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučováníV 74/2005, § 8, odst. 6
  Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školyV 74/2005, § 9, odst. 1
  K pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. K pravidelné denní docházce nemohou být přijati žáci, kteří jsou přijati k činnosti klubuV 74/2005, § 9, odst. 2
  Činností vykonávaných družinou ve vybraných formách se mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družinyV 74/2005, § 9, odst. 3
  O přijetí účastníka k činnosti družiny ve vybraných formách se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družinyV 74/2005, § 9, odst. 4
  Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do odděleníV 74/2005, § 10, odst. 1
  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníkůV 74/2005, § 10, odst. 2
  Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postiženímV 74/2005, § 10, odst. 3
  Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnostV 74/2005, § 10, odst. 4

  Úplata za zájmové vzdělávání

  Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatuV 74/2005, § 11, odst. 1
  Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátekV 74/2005, § 11, odst. 2
  Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit za vyhláškou stanovených podmínekV 74/2005, § 11, odst. 3
  Dále může být úplata snížena i dalším účastníkůmV 74/2005, § 11, odst. 4
  Postup při stanovení výše úplaty ve středisku je dán vyhláškouV 74/2005, § 12
  Postup při stanovení výše úplaty v klubu je dán vyhláškouV 74/2005, § 13
  Postup při stanovení výše úplaty v družině je dán vyhláškouV 74/2005, § 14
  Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání způsob evidence účastníkůV 74/2005, § 15

  Diskuzní fórum

  Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.