Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Zařízení školního stravováníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Popis řešené oblasti

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Stanovisko ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování
 • MŠMT přispěje žákům na školní obědy 30 milionů
 • Vyhlášení výsledků dotačního programu "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018"
 • Projekt Obědy do škol běží už v devíti krajích
 • Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018“
 • Informace Ministerstva zemědělství k podpoře dodavatelů regionálních potravin do školních jídelen
 • Příklady inspirativní praxe – školní stravování
 • OBĚDY ZDARMA V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ-ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, BARIÉR VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU, POSTOJŮ VEŘEJNOSTI A ZÚČASTNĚNÝCH AKTÉRŮ
 • MPSV uvolní na obědy pro děti z chudých rodin dalších 35 milionů korun
 • Vlastnosti školních obědů důležité pro občany v ČR
 • Stanovisko MŠMT k aplikaci "pamlskové" vyhlášky
 • Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování - Toxické elementy v pokrmech školních jídelen
 • Školní obedy vyhovují hygienickým mezím pro rtut a hliník, ale mají hodne niklu, casto kadmia a obcas i olova
 • Opatření na podporu zdravého životního stylu ve školách
 • MŠMT: Podpoříme zdravější stravování ve školách
 • Stanovisko MŠMT k "pamlskové" vyhlášce
 • "Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou
 • Přesun stravovacích služeb ve školních jídelnách do snížené sazby daně
 • MŠMT přispěje na školní obědy i v roce 2017
 • Pamlsková vyhláška omezí nabídku bufetů pouze pro žáky ZŠ
 • Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
 • METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
 • Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
 • Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení ukazatelů školního stravování pomocí spotřebního koše
 • MŠMT i v tomto školním roce přispěje některým dětem na obědy
 • Kolik živin mají ve skutečnosti školní obědy v ČR
 • Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
 • Výzva číslo 30_15_002 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
 • Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
 • Rádce školní jídelny 2 - objektivní vedení spotřebního koše
 • Rádce školní jídelny 1 - nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši
 • Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016
 • Seznam nutričních terapeutů pro dietní školní stravování - stav ke dni 5.11.2015
 • Francouzské školní jídelny
 • Informace pro zařízení školního stravování v souvislosti se školním rokem 2021/2022
 • Na stravu zdarma budou mít nově nárok i děti z MŠ
 • Dotační výzva pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2021
 • SZÚ: Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
 • SZÚ: Školní stravování - analýza systému a návrhy modernizace v rámci projektu
 • Co se zásobami potravin ve skladech jídelen
 • Změny zákona o DPH v praxi školní jídelny
 • Vyhlášení výsledků výzvy pro NNO "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020"
 • Nutriční doporučení MZ ČR pro školní jídelny: musíme to opravit
 • Italský den kuchyně v českých školních jídelnách 2019 – sůl v pokrmech hodnotíme stříbrnou medailí
 • Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“
 • Zdraví a školní obědy – jak dál? Blue print
 • Polovina dětí nedojídá školní oběd. Tuny jídla končí v koši
 • Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky
 • Doprojektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje ČR
 • Státní zdravotní ústav doporučil nutriční i jiné korekce ve školním stravování
 • V obsahu soli se školní obědy neliší od fast foodů
 • Obsah cukrů v jogurtech na trhu v ČR je překvapení
 • Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám
 • „Solit nebo nesolit –být či nebýt“, to je oč tu běží
 • Zdravotníci navrhují projekt "Nutriční plánování školních obědů"
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Bezplatné školní obědy
 • MŠMT přispěje dětem na školní obědy i v roce 2019
 • Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“
 • Cukry v „mléčných výrobcích“ verzus „nová pamlsková vyhláška“
 • AMSP ČR: Školní jídelny nekale konkurují restauracím
 • MŠMT: Ministři Plaga a Vojtěch zmírňují „pamlskovou vyhlášku“
 • Ombudsmanka proti dětem. Veganské jídlo do školek nepatří! Dětem dokonce škodí, potvrzuje odborník
 • Tematická zpráva - Kvalita školního stravování
 • Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání
 • Závěrečná zpráva "Studie obsahu nutrientů ve školních pokrmech"
 • Ministerstvo zemědělství podpoří zdravé stravování školáků, nově budou do škol moci dodávat i malé a střední mlékárny
 • Školy obelstily pamlskovou vyhlášku, roli bufetů převzaly jídelny
 • Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2017
 • Receptury pro dietní školní stravování – garance Státního zdravotního ústavu
 • Desatero školní kuchyně-Doporučení Skutečně zdravé školy pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách
 • Zdravá školní jídelna - aby jídelny vařily lépe a děti jedly zdravěji
 • Výsledky „Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“ pro rok 2016

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatuZ 561/2004, § 119
  Výdejna lesní mateřské školy je typem zařízení školního stravování, které může zajišťovat školní stravování pouze pro děti lesní mateřské školyZ 561/2004, § 119a, odst. 1
  Výdejnu lesní mateřské školy může zřídit pouze právnická osoba vykonávající činnost lesní mateřské školyZ 561/2004, § 119a, odst. 2
  Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace školního stravování, provozu zařízení školního stravování a rozsahu poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin strávníků a rozpětí finančních normativů na nákup potravinZ 561/2004, § 121, odst. 2
  Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služebV 107/2005, § 1, odst. 1
  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášceV 107/2005, § 1, odst. 2
  Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování anebo jiná osoba poskytující stravovací službyV 107/2005, § 2, odst. 1
  Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravováníV 107/2005, § 2, odst. 2
  Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řáduV 107/2005, § 2, odst. 3
  Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu, a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravováníV 107/2005, § 2, odst. 4
  Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut anebo lékař se specializovanou anebo zvláštní specializovanou způsobilostíV 107/2005, § 2, odst. 5
  Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravováníV 107/2005, § 2, odst. 6
  V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb jsou podle povahy zajišťovaných služeb obsaženy vyhláškou stanovené náležitostiV 107/2005, § 2, odst. 7
  Poskytuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem. To neplatí pro poskytování dietního stravováníV 107/2005, § 2, odst. 8
  Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování, nebo v provozovnách jiné osoby poskytující stravovací služby, s výjimkou konkrétního vyhláškou stanoveného případu. Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, zabezpečovat školní stravování mimo prostoryV 107/2005, § 2, odst. 9
  Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního rokuV 107/2005, § 2, odst. 10
  Zařízení školního stravování se člení na typy stanovené vyhláškouV 107/2005, § 3, odst. 1
  Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídelV 107/2005, § 3, odst. 2
  Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna. V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení vyhláškou stanovených podmínekV 107/2005, § 3, odst. 3
  Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejnaV 107/2005, § 3, odst. 4
  Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla, jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení vyhláškou stanovených podmínekV 107/2005, § 3, odst. 5
  Stravovací služby nad standardní rámec - jiné stravovací služby, poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeníchV 107/2005, § 3, odst. 6
  Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního stravováníV 107/2005, § 3, odst. 7
  Pro konkrétní situace a konkrétní strávníky je vyhláškou stanoven rozsah poskytovaných služebV 107/2005, § 4
  Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativuV 107/2005, § 5, odst. 1
  Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce podle cen potravin v místě obvyklýchV 107/2005, § 5, odst. 2
  Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžadujeV 107/2005, § 5, odst. 3
  Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem nebo studentem jinakV 107/2005, § 5, odst. 4
  Při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, se náklady na nákup potravin v kalendářním roce zvyšují na jednoho strávníka celkově o 400 KčV 107/2005, § 5, odst. 5
  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždyV 14/2005, § 4, odst. 1
  Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisemV 14/2005, § 4, odst. 2
  Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené přílohou vyhlášky, a které neobsahují sladidla vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem, neobsahují trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, nebo nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonuV 282/2016, § 2, odst. 1
  Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat nebo umísťovat reklamu na vyhláškou stanovené produktyV 282/2016, § 2, odst. 2
  Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené vyhláškou, lze nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních pouze ve vymezených případechV 282/2016, § 3

  Diskuzní fórum

  Zařízení školního stravování

  Poznámka

  Sobota 16.10.2021, svátek má Havel
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

  1. Spolu (0)
  2. PirSTAN (1)
  3. ANO (0)
  4. SPD (0)
  5. Některá jiná (0)
  6. Nedokážu odpovědět (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.