Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Školská radaTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Popis řešené oblasti

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MŠMT: Opatření obecné povahy, kterým se prodlužuje funkční období členů školské rady
 • Ustavení a činnost školských rad na základních školách podle zákona č.561/2004 Sb.

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo volit a být voleni do školské radyZ 561/2004, § 22a, písm. a)
  V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté obdobíZ 561/2004, § 166, odst. 3
  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou raduZ 561/2004, § 167, odst. 1
  Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. V neveřejných školách plní úkoly zřizovatele ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst. 2
  Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školyZ 561/2004, § 167, odst. 3
  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské radyZ 561/2004, § 167, odst. 4
  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst. 5
  Funkční období členů školské rady je tři rokyZ 561/2004, § 167, odst. 6
  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské radyZ 561/2004, § 167, odst. 7
  Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období ze zákonem stanovených důvodů. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbáchZ 561/2004, § 167, odst. 8
  Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období nabytím zákonem stanovených podmínekZ 561/2004, § 167, odst. 9
  Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňováníZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. a)
  Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školyZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. b)
  Školská rada schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změnyZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. c)
  Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školáchZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. d)
  Školská rada podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školyZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. e)
  Školská rada projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodařeníZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. f)
  Školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekceZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. g)
  Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správyZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. h)
  Školská rada podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školyZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. i)
  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zákona o ochraně osobních údajů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčenoZ 561/2004, § 168, odst. 2
  O schválení dokumentů, ke kterým se vyjadřuje, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatelZ 561/2004, § 168, odst. 3
  Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkceZ 561/2004, § 168, odst. 4

  Diskuzní fórum

  Školská rada

  Poznámka

  Školská rada se nezřizuje u mateřských škol.

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.