Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Obecně matrika školyTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Popis řešené oblasti

Školy vedou jako povinnou dokumentaci evidenci dětí, žáků nebo studentů - školní matriku

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2017
 • Novinky v předávání individuálních údajů ze školních matrik ZŠ pro podzim 2016

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Školy vedou jako povinnou dokumentaci evidenci dětí, žáků nebo studentů - školní matrikuZ 561/2004, § 28, odst. 1, písm. b)
  Školní matrika školy obsahuje jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republikyZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. a)
  Školní matrika školy obsahuje údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzděláníZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. b)
  Školní matrika školy obsahuje obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školuZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. c)
  Školní matrika školy obsahuje datum zahájení vzdělávání ve školeZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. d)
  Školní matrika školy obsahuje údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazykZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. e)
  Školní matrika školy obsahuje údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízeníZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. f)
  Školní matrika školy obsahuje údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. g)
  Školní matrika školy obsahuje datum ukončení vzdělávání ve škole. Údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončenoZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. h)
  Školní matrika školy obsahuje jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojeníZ 561/2004, § 28, odst. 2, písm. i)
  Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Školy jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonemZ 561/2004, § 28, odst. 4
  Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba sdružuje pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu školským zákonem údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou zákonem stanovených údajůZ 561/2004, § 28, odst. 5
  Školy předávají údaje z dokumentace a školních matrik a další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy ministerstvu, popřípadě jím zřízené právnické osoběZ 561/2004, § 28, odst. 5
  Neveřejné školy předávají tyto údaje v podobě statistických informací také krajskému úřadu, v případě škol zřizovaných obcí nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnostíZ 561/2004, § 28, odst. 5
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matrikyZ 561/2004, § 28, odst. 6
  Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisyZ 561/2004, § 28, odst. 10
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studentaV 364/2005, § 1, písm. a)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzděláváníV 364/2005, § 1, písm. b)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny. Jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnostV 364/2005, § 1, písm. c)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarechV 364/2005, § 1, písm. d)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotíV 364/2005, § 1, písm. e)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházkuV 364/2005, § 1, písm. f)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodinV 364/2005, § 1, písm. g)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školyV 364/2005, § 1, písm. h)
  Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriuV 364/2005, § 1, písm. i)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydánoV 364/2005, § 1a, písm. a)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízenímV 364/2005, § 1a, písm. b)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzděláváníV 364/2005, § 1a, písm. c)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízeníV 364/2005, § 1a, písm. d)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánuV 364/2005, § 1a, písm. e)
  Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice, obsahují platnost doporučení školského poradenského zařízeníV 364/2005, § 1a, písm. f)
  Škola vede školní matriku v elektronické nebo listinné forměV 364/2005, § 2
  Školy předávají podle stanoveného principu tzv. individuální a agregované údajeV 364/2005, § 3
  Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle stanovené vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracováníV 364/2005, § 3a
  Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 364/2005, § 4, odst. 1
  Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy k vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 364/2005, § 4, odst. 2
  Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 364/2005, § 4, odst. 3
  Popisy struktur individuálních údajů se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajůV 364/2005, § 4, odst. 4
  Vzory formulářů agregovaných údajů se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datemV 364/2005, § 4, odst. 4
  Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajůV 364/2005, § 4, odst. 5
  Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 1
  Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 2
  Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 3
  Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školní družiny, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 4
  Zařízení školního stravování a domovy mládeže předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4V 364/2005, § 4a, odst. 5
  Individuální a agregované údaje jednotlivých druhů škol se předávají způsobem, v termínech, formou a použitými prostředky na základě příloh vyhláškyV 364/2005, Příl. 1 a 2

  Diskuzní fórum

  Obecně matrika školy

  Poznámka

  Pro určité zjednodušení není v rámci problematiky věnován podrobný rozbor sběru a zpracování dat z matriky pro jednotlivé druhy škol. Jednalo by se o velmi rozsáhlý, avšak složitě pochopitelný a těžce uchopitelný rozbor. Problematika je řešena v rámci uvedení formulářů a výkazů zveřejňovaných MŠMT, což pro účely školy jednoznačně postačuje.

  Pátek 31.03.2023, svátek má Kvido
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jaká postavení by podle Vás měla mít víceletá gymnázia?

  1. Měla by být státem podporována více než dnes (5)
  2. Měla by být státem podporována stejně jako dnes (2)
  3. Měla by být státem utlumena na cca 5 % populačního ročníku (3)
  4. Měla by být státem zcela zrušena (1)
  5. Nemám na věc jasný názor (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.