Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Obecně matrika školského zařízeníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Popis řešené oblasti

Školská zařízení vedou jako povinnou dokumentaci evidenci dětí, žáků nebo studentů - školní matriku

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

   Virtuální sborovna

   Virtuální šuplík

   Lexikon pedagogických termínů

   Co vyplývá z legislativy

   Odkaz na ustanovení právního předpisu

   (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
   Školská zařízení vedou jako povinnou dokumentaci evidenci dětí, žáků nebo studentů - školní matrikuZ 561/2004, § 28, odst. 1, písm. b)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republikyZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. a)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzděláváníZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. b)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzděláváníZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. c)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízeníZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. d)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzděláváZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. e)
   Školní matrika školského zařízení obsahuje jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojeníZ 561/2004, § 28, odst. 3, písm. f)
   Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonemZ 561/2004, § 28, odst. 4
   Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba sdružuje pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu školským zákonem údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou zákonem stanovených údajůZ 561/2004, § 28, odst. 5
   Školská zařízení předávají údaje z dokumentace a školních matrik a další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy ministerstvu, popřípadě jím zřízené právnické osoběZ 561/2004, § 28, odst. 5
   Neveřejná školská zařízení předávají tyto údaje v podobě statistických informací také krajskému úřadu, v případě škol zřizovaných obcí nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnostíZ 561/2004, § 28, odst. 5
   Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matrikyZ 561/2004, § 28, odst. 6
   Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisyZ 561/2004, § 28, odst. 10
   Školské zařízení vede školní matriku v elektronické nebo listinné forměV 364/2005, § 2
   Školská zařízení předávají podle stanoveného principu tzv. individuální a agregované údajeV 364/2005, § 3
   Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle stanovené vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracováníV 364/2005, § 3a
   Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 364/2005, § 4, odst. 1
   Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy k vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístupV 364/2005, § 4, odst. 2
   Popisy struktur individuálních údajů se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky se zveřejní nejpozději 6 měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajůV 364/2005, § 4, odst. 3
   Vzory formulářů agregovaných údajů se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datemV 364/2005, § 4, odst. 3
   Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 1
   Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 2
   Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 3
   Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol za každé jednotlivé odloučené pracoviště školní družiny, které splňují určité předpokladyV 364/2005, § 4a, odst. 4
   Zařízení školního stravování a domovy mládeže předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4V 364/2005, § 4a, odst. 5
   Individuální a agregované údaje jednotlivých školských zařízení se předávají způsobem, v termínech, formou a použitými prostředky na základě příloh vyhláškyV 364/2005, Příl. 1 a 2

   Diskuzní fórum

   Obecně matrika školského zařízení

   Poznámka

   Pro určité zjednodušení není v rámci problematiky věnován podrobný rozbor sběru a zpracování dat z matriky pro jednotlivé druhy škol. Jednalo by se o velmi rozsáhlý, avšak složitě pochopitelný a těžce uchopitelný rozbor. Problematika je řešena v rámci uvedení formulářů a výkazů zveřejňovaných MŠMT, což pro účely školy jednoznačně postačuje.

   Pátek 31.03.2023, svátek má Kvido
   

   Přihlášení

   Zapomněli jste heslo?
   Proč se registrovat? Registrovat
   Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

   jsme vždy ve spojení s Vámi

   Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

   Aktuální anketa

   Jaká postavení by podle Vás měla mít víceletá gymnázia?

   1. Měla by být státem podporována více než dnes (5)
   2. Měla by být státem podporována stejně jako dnes (2)
   3. Měla by být státem utlumena na cca 5 % populačního ročníku (3)
   4. Měla by být státem zcela zrušena (1)
   5. Nemám na věc jasný názor (0)


   Další ankety Vložit anketu

   Dnešní počasí v krajích ČR

   Počasí

   Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.