Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vysvědčení obecněTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Popis řešené oblasti

Školy od úrovně základní vydávají svým žákům a studentům vysvědčení.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
 • Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání
 • Edukační laboratoř: Pojednání o hodnocení slovním
 • Anketa: Známky, nebo slovní hodnocení? Takto by mělo ideálně vypadat
 • Učitelská platforma: Pro pololetní vysvědčení dáváme učitelům příklady slovní zpětné vazby
 • Opatření obecné povahy - prodloužení termínu pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení
 • NPI ČR: Jak psát slovní hodnocení a jaké jsou jeho (ne)výhody
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Vysvědčení v zahraničí i ČR
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Vysvědčení a hodnocení žáků
 • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Vysvědčení a hodnocení žáků
 • Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF
 • Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah platných tiskopisů vysvědčení, výpisů z vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriuZ 561/2004, § 28, odst. 7
  Na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo fyzické osoby, které byl doklad vydán, bylo-li jí rodné číslo přidělenoZ 561/2004, § 28, odst. 7
  Vysvědčení, diplomy o absolutoriu a výuční listy jsou opatřeny státním znakem České republiky a jsou veřejnou listinouZ 561/2004, § 28, odst. 7
  Na vysvědčení, výučním listu nebo na diplomu o absolutoriu není přípustné provádět opravy zápisuZ 561/2004, § 28, odst. 8
  Podpisy na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu musí být originálníZ 561/2004, § 28, odst. 8
  Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu. Za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 KčZ 561/2004, § 28, odst. 8
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriuZ 561/2004, § 28, odst. 8
  Školy vedou evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání, výučních listů a diplomů o absolutoriuZ 561/2004, § 28, odst. 9
  Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisyZ 561/2004, § 28, odst. 10
  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. Tyto tiskopisy se vyhotovují na listu, případně dvojlistu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mmV 3/2015, § 1, odst. 1 a 3
  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a studentů při dosažení základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou mimo náležitostí platící pro klasická vysvědčení dále opatřeny dalšími povinnými náležitostmi. Tyto tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mmV 3/2015, § 1, odst. 2 a 3
  Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „IZO“. Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která vykonává činnost školy, uvádí zkratkou „RED IZO“. Místo pro uvedení dosažené úrovně kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení se uvádí zkratkou „EQF“V 3/2015, § 1, odst. 4
  Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouško uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listemV 3/2015, § 1, odst. 5
  Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří vždy jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavilaV 3/2015, § 3
  Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se doložkou „Tento opis doslovně souhlasí s prvopisem“ spolu razítkem, jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školyV 3/2015, § 4, odst. 1
  Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se zaznamená v příslušné dokumentaci školyV 3/2015, § 4, odst. 2
  Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem „v. r.“. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka „L. S.“. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno popřípadě jména, příjmení a podpis ředitele školy a název právnické osoby, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisuV 3/2015, § 4, odst. 3
  Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis stanoveným postupem škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu vysvědčení předloží kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnictví a spisové službě nebo ověřené podle zákona o ověřováníV 3/2015, § 4, odst. 4
  Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, byla zničena, vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzeníV 3/2015, § 4, odst. 5
  Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisemV 3/2015, § 4, odst. 6
  Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhláškyV 3/2015, § 6

  Diskuzní fórum

  Vysvědčení obecně

  Poznámka

  Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb.

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.