Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Školní řádTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Školní řád je povinný dokument, který vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), z Listiny základních práv a svobod a dalších právních předpisů, jako je např. vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři anebo vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a jiných. Žák anebo student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu ve škole zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Příklad školního řádu

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Žáci a studenti jsou mimo jiné povinni dodržovat školní řád Z 561/2004, § 22, odst. 1, písm. b)
  Žáci a studenti jsou mimo jiné povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol v souladu se školním řádem Z 561/2004, § 22, odst. 1, písm. c)
  Školy vedou školní řád Z 561/2004, § 28, odst. 1, písm. g)
  Ředitel školy vydá školní řád Z 561/2004, § 30, odst. 1
  Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)
  Školní řád upravuje provoz a vnitřní režim školy Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. b)
  Školní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. c)
  Školní řád upravuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. d)
  Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Z 561/2004, § 30, odst. 2
  Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků Z 561/2004, § 30, odst. 3
  Při závažném zaviněném porušení povinností anebo při porušení školního anebo vnitřního řádu může být žák podmínečně vyloučen anebo vyloučen. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Při podmínečném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta na nejdéle jeden rok. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností anebo porušení školního anebo vnitřního řádu, může být ze školy či školského zařízení vyloučen (to nelze učinit u žáka, který plní povinnou školní docházku) Z 561/2004, § 31, odst. 2
  Zákonný zástupce žáka základní školy je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád Z 561/2004, § 50, odst. 1
  Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka střední školy ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád Z 561/2004, § 67, odst. 3
  Školní řád schvaluje školská rada Z 561/2004, § 168, odst. 1, písm. d)

  Specifikace pro mateřské školy

  Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řáduV 14/2005, § 1c, odst. 2

  Specifikace pro základní školy

  Pravidla hodnocení žáků základní školy jsou součástí školního řádu V 48/2005, § 14, odst. 2
  Pravidla hodnocení žáků základní školy obsahují zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení V 48/2005, § 14, odst. 2, písm. a)
  Pravidla hodnocení žáků základní školy obsahují kritéria pro hodnocení V 48/2005, § 14, odst. 2, písm. b)
  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi základní školy uložit napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele anebo důtku ředitele školy V 48/2005, § 17, odst. 3
  Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění žáků základní školy a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu V 48/2005, § 17, odst. 4

  Specifikace pro střední školy

  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu V 13/2005, § 4
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení V 13/2005, § 4, písm. a)
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy kritéria stupňů prospěchu V 13/2005, § 4, písm. b)
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy podrobnosti o komisionálních zkouškách V 13/2005, § 4, písm. c)
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu V 13/2005, § 4, písm. d)
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou V 13/2005, § 4, písm. e)
  Pravidla pro hodnocení žáků střední školy obsahují vždy průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání V 13/2005, § 4, písm. f)
  Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi střední školy podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtku třídního učitele, důtku učitele odborného výcviku, nebo důtku ředitele školy V 13/2005, § 10, odst. 3
  Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek žáků střední školy jsou součástí školního řádu V 13/2005, § 10, odst. 4

  Diskuzní fórum

  Školní řád

  Poznámka

  Školní řád je vydáván ve školách, nikoliv ve školských zařízeních.

  Sobota 18.05.2024, svátek má Nataša
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.