Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Kontrola Českou školní inspekcíTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Popis řešené oblasti

Česká školní inspekce je ústředním státním orgánem mimo jiné v oblasti kontroly škol a školských zařízení.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně
 • Česká školní inspekce provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu
 • Česká školní inspekce podepsala dohodu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
 • Výběrová řízení na služební místa ředitelů inspektorátů
 • Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost
 • Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání
 • Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností
 • ČŠI: K povinnosti vypracovávání domácích úkolů
 • Informační bulletin České školní inspekce 2016
 • Registr inspekčních zpráv ČŠI

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Tematická zpráva ČŠI - příklad
 • Protokol o kontrole - příklad
 • Inspekční zpráva školy - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkouZ 561/2004, § 173, odst. 1
Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekceZ 561/2004, § 173, odst. 2
V čele jednotlivých inspektorátů České školní inspekce je ředitel inspektorátuV 17/2005, § 1, odst. 1
Pracoviště České školní inspekce jsou označena nápisem Česká školní inspekce, názvem inspektorátu a státním znakem České republikyV 17/2005, § 1, odst. 2
MŠMT je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem České školní inspekceZ 561/2004, § 173, odst. 2
V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor. Jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní služběZ 561/2004, § 173, odst. 3
Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavyZ 561/2004, § 174, odst. 1
V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem ministerstva může podílet na zajišťování úkolů souvisejících s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z členství v mezinárodních organizacíchZ 561/2004, § 174, odst. 1
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka v rámci inspekční činnosti získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavyZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. a)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka v rámci inspekční činnosti zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. b)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe v rámci inspekční činnosti a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programemZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. c)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka v rámci inspekční činnosti vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služebZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. d)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka v rámci inspekční činnosti vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtuZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. e)
Pokud je místem, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka obydlí a není dán souhlas toho, kdo v něm bydlí, se vstupem do něj, inspekční činnost proběhne ve škole, kam byl žák přijat k plnění školní docházky. V tomto případě Česká školní inspekce termín inspekční činnosti se zákonným zástupcem žáka dohodne, je-li to možné. Inspekční činnost probíhá i v tomto případě za přítomnosti a součinnosti osoby, která žáka vzdělává podle § 41 odst. 3 písm. c)Z 561/2004, § 174, odst. 3
Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti kontroluje v tzv. zahraničních školách plnění povinností a podmínek stanovených zákonemZ 561/2004, § 174, odst. 4
Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního inspektoraZ 561/2004, § 174, odst. 5
Česká školní inspekce sestavuje návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce s využitím závěrů předchozích školních inspekcí, na základě požadavků ministerstva a s přihlédnutím k podnětům krajských úřadů, zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitelů škol a školských zařízení, a školských radV 17/2005, § 2, odst. 1
Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy každoročně v zákonem stanovených termínech návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rok, návrh kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb a výroční zprávu České školní inspekce za uplynulý školní rokV 17/2005, § 2, odst. 2
Inspekční činnost se provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce. V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravěZ 561/2004, § 174, odst. 6
Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu, pokud o to právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, požádá. Inspekční činnosti nelze na žádost právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, provést před uplynutím lhůty k odstranění případných nedostatků zjištěných předchozí inspekční činnostíZ 561/2004, § 174, odst. 7
Při výkonu inspekční činnosti jsou oprávněni být přítomni ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy a pověřený zástupce zřizovateleV 17/2005, § 2, odst. 3
Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňujeZ 561/2004, § 174, odst. 8
Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby. Tyto osoby mají zákonem stanovené předpoklady k výkonu své činnostiZ 561/2004, § 174, odst. 9
Vzor průkazu školního inspektora, vzor průkazu kontrolního pracovníka a jejich průkazy jsou uvedeny ve vyhlášceV 17/2005, § 3
Výstupem inspekční činnosti je inspekční zpráva, protokol o kontrole, tematická zpráva anebo výroční zpráva České školní inspekce. Závisí na vykonávané činnostiZ 561/2004, § 174, odst. 10
Pro inspekční zprávu jsou zákonem stanoveny jednoznačné podmínky obsahu, schvalování, připomínkování či uchováváníZ 561/2004, § 174, odst. 11
Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Tematická zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňujeZ 561/2004, § 174, odst. 12
Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok a zveřejňuje se každoročně v prosinciZ 561/2004, § 174, odst. 13
Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele školy nebo školského zařízení zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 174, odst. 14
Česká školní inspekce může v odůvodněných případech provádět inspekční činnost i formou elektronického zjišťování údajůZ 561/2004, § 174, odst. 15
Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizujeZ 561/2004, § 175, odst. 1
V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříkuZ 561/2004, § 175, odst. 2
Pro výkon činnosti České školní inspekce neplatí ustanovení o tom, že výkon kontroly může v odůvodněných případech převzít nadřízený správní orgán kontrolního orgánuZ 561/2004, § 175, odst. 3
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor průkazu, jímž školní inspektor a kontrolní pracovník prokazuje pověření ke kontrole v souladu s kontrolním řádemZ 561/2004, § 175, odst. 4
Česká školní inspekce může podávat zřizovatelům škol a školských zařízení návrhy na vyhlášení konkursuZ 561/2004, § 176

Diskuzní fórum

Kontrola Českou školní inspekcí

Poznámka

Sobota 01.04.2023, svátek má Hugo


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaká postavení by podle Vás měla mít víceletá gymnázia?

 1. Měla by být státem podporována více než dnes (5)
 2. Měla by být státem podporována stejně jako dnes (2)
 3. Měla by být státem utlumena na cca 5 % populačního ročníku (3)
 4. Měla by být státem zcela zrušena (1)
 5. Nemám na věc jasný názor (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.