Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Základní pojmy spjaté se speciálními vzdělávacími potřebamiTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Popis řešené oblasti

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání
 • Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté
 • MŠMT: Připravované legislativní změny související s revizí („realitou”) společného vzdělávání
 • První rok společného vzdělávání – hlavní závěry 2. analýzy
 • Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017
 • Rok poté – dopady reformy společného vzdělávání
 • Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy
 • Ministr jednal o společném vzdělávání se zástupci poraden
 • MŠMT: Kolik peněz bylo utraceno za reklamy týkající se inkluze ze státního rozpočtu nebo z fondů EU?
 • Ministr jednal s eurokomisařkou Jourovou o revizi inkluze
 • Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (AKTUALIZOVÁNO)
 • Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura 2016/17
 • Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018
 • Vyjádření aliance Rodiče za inkluzi k návrhům na “zastavení či zrušení” tzv. inkluze
 • Průvodce zajišťováním inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání
 • Se společným vzděláváním poradí také Centra podpory
 • Ministr Štech na semináři Inkluze ve vzdělávání
 • Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • MŠMT - Analýza prvního roku implementace společného vzdělávání I
 • Ministr Štech k Analýze společného vzdělávání
 • Otevřený dopis náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje ministrovi školství ve věci speciálních škol a podpůrných opatření
 • MŠMT krajům: Cílem stávající právní úpravy § 16 školského zákona bylo zlepšit a finančně podpořit tzv. společné vzdělávání
 • Podpora inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti
 • Reakce MŠMT na otevřený dopis ASP ČR
 • Otevřený dopis Asociace speciálních pedagogů ČR: To, co je u nás označováno a propagováno jako „společné vzdělávání“, vychází ze souboru čistě ideologických tezí
 • Vláda schválila 400 mil. na podporu společného vzdělávání
 • Více než 360 milionů na podporu žáků se zdravotním postižením z evropských fondů
 • Nový projekt podpoří pedagogy v oblasti společného vzdělávání
 • Šablony pro školy a společné vzdělávání
 • Obce žádají 131 milionů korun na podporu inkluzivního vzdělávání
 • Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi? (Prezentace)
 • Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi? (Infografika)
 • Prohlášení Asociace speciálních pedagogů ČR k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016, po prvním pololetí školního roku 2016/2017
 • O výzvu na podporu žáků se zdravotním postižením byl zájem
 • Reakce: Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou?
 • Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy
 • Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016 - Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému
 • Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV
 • Šablony a společné vzdělávání
 • Prohlášení ze Salamanky
 • Společné vzdělávání - kompletní přehled problematiky garantovaný MŠMT
 • VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Národní institut pro další vzdělávání a společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 • Český rozhlas ke společnému vzdělávání
 • Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva
 • Novinky v předávání individuálních údajů ze školních matrik ZŠ pro podzim 2016
 • Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda
 • Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
 • Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata Společného vzdělávání
 • MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV
 • Zásady financování společného vzdělávání v kontextu nejčastěji kladených otázek vyplývajících z jednání s řediteli škol a s krajskými úřady
 • Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním
 • Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. září 2016
 • Infobalíček ke společnému vzdělávání
 • Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání
 • FAQ - Dotazy zodpovězené MŠMT k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.
 • FAQ - Často kladené otázky ke společnému vzdělávání: RVP ZV a § 16 odst. 9 školského zákona
 • ČOSIV: Co (ne)mění systém podpůrných opatření od září 2016
 • Hodnocení vlivu intervencí OPVK na inkluzívní vzdělávání
 • Most Signifiant Change – zhodnocení plánovaných i neplánovaných změn, které dětem a žákům se SVP přinesla intervence OP VK
 • Přehled dotačních a rozvojových programů z oblasti speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy
 • Průvodce ředitele společným vzděláváním
 • Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ - Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické
 • Harmonogram kroků ke společnému vzdělávání
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018
 • MŠMT přijalo další opatření ohledně plnění Rozsudku D. H.
 • Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání - analýza shrnující názory české veřejnosti na společné (inkluzivní) vzdělávání dětí s různými potřebami
 • Zavádění systémových opatření pro rozvoj společného vzdělávání v praxi škol
 • Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
 • Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2016
 • Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání
 • Role a uplatnění sociálního pedagoga na základních a středních školách (Studie proveditelnosti)
 • Diagnostika znevýhodnění se zlepšuje, stále ale zůstává nesystémová. Ukazují to nové funkce DataPAQ
 • Daniel Prokop: Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Jiří Pilař: Dopis členům Asociace speciálních pedagogů ČR
 • Evropská komise posiluje opatření na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání
 • Jiří Pilař: Dopis kolegům a kolegyním
 • ČOSIV: Doporučení k provozu speciálních škol
 • ČOSIV: MŠMT omezilo podporu doučování znevýhodněných dětí. A to narychlo a bez ohledu na negativní dopady na žáky i učitele
 • ČOSIV: Návod, jak přežít lockdown
 • Vedení ČMOS PŠ žádá o uzavření speciálních škol
 • ČOSIV: Doporučení k zajištění podpory při přechodu speciálních škol na distanční vzdělávání
 • ČOSIV: Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Školy ani učitele ministerstvo na inkluzi dostatečně nepřipravilo. Společné vzdělávání je navíc finančně závislé na penězích z EU
 • Společné vzdělávání: užiteční rady a tipy pro střední školy
 • Lukáš Bartoň: Usnesení Podvýboru pro regionálního školství, které žádá vládu o stažení kontroverzního návrhu vyhlášky o inkluzi
 • Otevřený dopis META, o. p. s., k novele inkluze
 • ČOSIV: Stanovisko k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Stanovisko České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání k novele školského zákona upravující vzdělávání distančním způsobem
 • Inkluze ve vzdělávání: Všichni znamená všichni
 • NPI ČR: Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zbyněk Němec a kol.: Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání
 • Vyjádření spolku Spolu, z. s. k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., podle které se ve školách zřízených pro děti s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální školství) od 1. ledna 2020 neposkytují některá podpůrná opatření
 • Společné vyjádření asociací poradenských pracovníků k novele § 16 zákona č. 561/2004Sb., v platném znění: Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou novelou a doporučujeme její odmítnutí
 • Jakub Hrkal: Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením
 • Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018
 • Otevřený dopis premiérovi ve věci novely vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Jaroslav Faltýn: Společné vzdělávání 3 roky poté-Prezentace z Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • MŠMT: Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – co se daří a jaké jsou hlavní bariéry?
 • MŠMT: Vyjádření ke stanovisku Veřejné ochránkyně práv reagující na Sdělení českých orgánů ohledně výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případě D. H. a ostatní proti ČR
 • Jana Straková, Jaroslava Simonová, Hana Friedlaenderová: Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci
 • Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy
 • Jitka Jarníková, Jan Tupý, Renata Votavová: Společné vzdělávání (podkladová studie pro revizi RVP)
 • MŠMT: Analýza implementace společného vzdělávání 2.
 • Ministr Plaga představil novinky ve společném vzdělávání
 • Radek Sárközi: Tento způsob inkluze zdá se mi poněkud nešťastným
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Novelizace inkluzivní vyhlášky č. 27/2016
 • Dopis Asociace speciálních pedagogů premiérovi Babišovi
 • Otevřený dopis Asociace speciálních pedagogů ministru školství R. Plagovi
 • Otevřený dopis rodičům výjimečných žáků aneb přínos inkluze českému školství pohledem letité kantorky
 • Otevřený dopis k návrhu novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Otevřený dopis Asociaci speciálních pedagogů a panu Pilařovi zvlášť
 • ČŠI: Decimace speciálního školství v posledních deseti let
 • Nová metodika zlepší výuku neslyšících
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Společné vzdělávání (inkluze)
 • Průzkum: Zhruba tři pětiny Čechů jsou proti povinné maturitě z matematiky a proti „inkluzi“
 • Pedagogická komora navrhla změny ve vyhlášce o inkluzi
 • Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
 • NÚV: Co dělat když (oblast inkluzivního vzdělávání)
 • FAQ k inkluzi: Speciálně pedagogická péče
 • FAQ k inkluzi: Plán pedagogické podpory
 • FAQ k inkluzi: Pedagogická intervence
 • FAQ k inkluzi: Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
 • Průzkum: Téměř třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání
 • Německé učitelské odbory požadují vysazení inkluze
 • Mapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů v MŠ a ZŠ
 • E-kniha pro vás: Kvalitní vzdělávání pro každého
 • Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (Stručné shrnutí)
 • Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením
 • Anketa: Postoj pedagogů k inkluzi na 1. stupni ZŠ
 • Jana Zapletalová reaguje na otevřený dopis: Nevtahujme, prosím politikaření do péče o děti
 • Stanovisko Asociace děkanů pedagogických fakult ČR k otevřenému dopisu pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku
 • Otevřený dopis zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku ministrovi školství
 • Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 • Data o inkluzi: asistenti mají o třetinu nižší platy než učitelé
 • Společné vzdělávání - Co dělat když
 • Společné vzdělávání: příklady dobré praxe
 • Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) v datech
 • Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL
 • Průvodce upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
 • NÚV – nejčastější otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání
 • Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu (Nadace Sirius)
 • Otázky a odpovědi pro rodiče v souvislosti se startem inkluze (ČOSIV)
 • Otázky a odpovědi pro učitele v souvislosti se startem inkluze (ČOSIV)
 • Řešení integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech (Eva Typlová Komárková)
 • Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením
 • Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatřeníZ 561/2004, § 16, odst. 1
  Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízenímZ 561/2004, § 16, odst. 1
  Podpůrná opatření spočívají v konkrétních krocích vedoucí k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentůZ 561/2004, § 16, odst. 2
  Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnostiZ 561/2004, § 16, odst. 3
  Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovatZ 561/2004, § 16, odst. 3
  Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzděláváníZ 561/2004, § 16, odst. 3
  Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpisZ 561/2004, § 16, odst. 3
  Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízeníZ 561/2004, § 16, odst. 4
  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studentaZ 561/2004, § 16, odst. 4
  Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žákaZ 561/2004, § 16, odst. 5
  Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytnéZ 561/2004, § 16, odst. 6
  Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studentaZ 561/2004, § 16, odst. 7
  Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studentaZ 561/2004, § 16, odst. 8
  Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studentaZ 561/2004, § 16, odst. 9
  Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny je v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřaduZ 561/2004, § 16, odst. 10
  Pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání žáků nadaných jsou upravena vyhláškouV 27/2016, § 1, odst. 1
  Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje, o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobemV 27/2016, § 1, odst. 2
  Podpůrná opatření jsou stanovena vyhláškouV 27/2016, § 2

  Diskuzní fórum

  Základní pojmy spjaté se speciálními vzdělávacími potřebami

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.