Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Popis řešené oblasti

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný význam pro celou společnost. Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3 až 10 %. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019
 • Náměstkyně Prudíková podpořila za MŠMT nadané děti
 • MŠMT zvýšilo podporu talentovaných žáků na sportovních gymnáziích
 • Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2018
 • MŠMT podpoří zájmové aktivity nadaných žáků
 • Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT
 • Upozornění na termín příjmu žádostí o dotaci - "Excelence SŠ 2017"
 • Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018
 • Vyhlášení RP Excelence ZŠ a SŠ 2017
 • Výzva k zasílání žádostí úspěšných SŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016
 • Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017
 • Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016
 • Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020
 • Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů
 • Tematická zpráva ČŠI - Umí školy pracovat s nadanými žáky?
 • Jsou nadaní, ale školy o nich neví. Aby zapadli mezi kamarády, maskují své schopnosti
 • V evidenci základních škol ubylo nadaných žáků
 • Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2022
 • Ministerstvo školství eviduje zhruba tisíc mimořádně nadaných žáků, podle odborníku je číslo daleko větší
 • Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020
 • VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020
 • VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2020
 • Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020
 • Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2019 z výzvy na podporu nadaných žáků ZŠ a SŠ
 • Systém podpory nadaných žáků získal ocenění
 • TIM3-5 - test pro identifikaci nadaných žáků v matematice
 • Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
 • PEPOUŠův nápadník
 • Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi - seznam
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza případových studií nadaných
 • Aktivní podpora vzdělávací cesty nadaných žáků ve školách
 • Příručka pro práci s nadanými žáky
 • Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách
 • Edukace nadaných dětí a žáků
 • Krok za krokem s nadaným žákem - Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
 • Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
 • Vzdělávání nadaných dětí a žáků - Přehled základních dokumentů
 • Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání (Mgr. Petra Tužilová)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentůZ 561/2004, § 17, odst. 1
  K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětůZ 561/2004, § 17, odst. 2
  Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzděláváníZ 561/2004, § 17, odst. 2
  Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující lékař“). Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.Z 561/2004, § 17, odst. 3
  Střediska volného času se podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žákůZ 561/2004, § 111, odst. 2
  Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostechV 27/2016, § 27, odst. 1
  Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostechV 27/2016, § 27, odst. 2
  Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytneV 27/2016, § 27, odst. 3
  Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětechV 27/2016, § 27, odst. 4
  Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníkuV 27/2016, § 27, odst. 5
  Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhuV 27/2016, § 27, odst. 6

  Diskuzní fórum

  Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

  Poznámka

  Neděle 19.05.2024, svátek má Ivo
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (0)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.