Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení v průběhu vzděláváníTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Popis řešené oblasti

Komisionální zkouška se koná má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a při konání opravné zkoušky. Opravné zkoušky konají žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy a žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Žádost o komisionální přezkoušení - vzor 2
  • Žádost o komisionální přezkoušení - vzor
  • Žádost o povolení vykonání opravné závěrečné zkoušky - vzor
  • Pokyn ředitele školy ke konání komisionálních a opravných zkoušek - vzor

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka v průběhu individuálního vzdělávání, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka, byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žákaZ 561/2004, § 41, odst. 7
  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřaduZ 561/2004, § 52, odst. 4
  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkouškyZ 561/2004, § 53, odst. 1
  Opravné zkoušky na základní škole se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionálníZ 561/2004, § 53, odst. 2
  Žák základní školy, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníkuZ 561/2004, § 53, odst. 3
  V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektorZ 561/2004, § 53, odst. 4
  Žák základní školy, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníkuZ 561/2004, § 54, odst. 2
  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkouškyZ 561/2004, § 69, odst. 4
  Žák střední školy, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionálníZ 561/2004, § 69, odst. 7
  Žák střední školy, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročníkZ 561/2004, § 69, odst. 8
  Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka střední školy pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žákaZ 561/2004, § 69, odst. 9
  V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka střední školy týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření postupuje se podle zákonaZ 561/2004, § 69, odst. 10
  V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektorZ 561/2004, § 69, odst. 11
  Žák může konat absolutorium v konzervatoři, pokud úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a komisionální zkoušky z konkrétních předmětůZ 561/2004, § 90, odst. 3
  Žák, který ukončuje vzdělávání v konzervatoři absolutoriem bez předchozího konání maturitní zkoušky, koná v termínu stanoveném ředitelem školy závěrečnou komisionální zkoušku z předmětů podle odstavce 3 ve školním roce, v němž byla výuka těchto předmětů ukončena, nejpozději však do konce prvního pololetí následujícího školního roku. Neprospěl-li žák u závěrečné komisionální zkoušky, stanoví zkušební komise termín opravné zkoušky. Opravnou závěrečnou komisionální zkoušku může žák konat nejvýše dvakrát. Předsedu a členy zkušební komise pro závěrečnou komisionální zkoušku jmenuje ředitel školyZ 561/2004, § 90, odst. 4
  Zkušební komise může žákovi povolit odklad závěrečné komisionální zkoušky, popřípadě stanovit žákovi termín náhradní zkoušky, pokud se z vážných důvodů nemohl ke konání závěrečné komisionální zkoušky dostavit a do 3 pracovních dnů od konání zkoušky se písemně omluvil předsedovi zkušební komise. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominoutZ 561/2004, § 90, odst. 7
  Jestliže se žák nedostavil k závěrečné komisionální zkoušce bez řádné omluvy, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšněZ 561/2004, § 90, odst. 8

  Diskuzní fórum

  Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení v průběhu vzdělávání

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.