Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vzdělávání cizincůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Česká republika poskytuje možnost vzdělávat se kromě českých občané a občanů Evropské unie také mnoha dětem, žákům a studentům z ostatních států světa.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ
 • Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí
 • Nová podpora žáků-cizinců po nástupu do základní školy
 • Soubor materiálů „Hezky česky II“
 • Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018
 • Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018
 • Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách
 • Bulletin NIDV - říjen 2017 - speciální vydání věnované vzdělávání žáků - cizinců
 • První celostátní konference ke vzdělávání žáků - cizinců
 • Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018
 • Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j. MSMT-24632/2016) ze dne 2.11.2016, č.j. MSMT-24632/2016-38
 • Stanovisko České školní inspekce-poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům
 • Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z cizího jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2
 • Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-24632/2016)
 • Letos je úspěšnost cizinců u zkoušek z češtiny 60 %
 • Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017
 • Nová metodika pro výuku žáků-cizinců
 • Informace o možnosti podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi, žáky-cizinci v mateřských, základních a středních školách prostřednictvím krajských center podpory při krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
 • Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016
 • Rozvojový program - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí 2016
 • Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 • Diskriminace do školy nepatří! Aneb rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí migrantů na vzdělání
 • Vyhlášení rozvojového programu - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí
 • Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - vyhlášení dotačního programu MŠMT
 • Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 • Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016
 • Jednou se zase setkáme, Sanam (e-kniha pro pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypy či bezpečného prostředí školy)
 • Hello Czech Republic - Doma v nové zemi (příručka pro pedagogy ZŠ a SŠ, kteří pracují s tématy uprchlictví, identita, předsudky, stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole)
 • Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy
 • Metodika práce s žáky-cizinci na základních školách
 • Analýza státního integračního programu pro azylanty
 • Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice
 • Jazyková příprava pro všechny děti které ji potřebují? Návrh METY k novele školského zákona přináší naději na změnu.
 • Počet ukrajinských dětí v českých školách se mírně zvýšil
 • Ministerstvo školství připravuje plošné testování zahraničních žáků z češtiny
 • Vytištěné učebnice češtiny jako druhého jazyka: Hezky česky I a Hezky česky II
 • Praktické desatero učitele pro jazykově senzitivní přístup ve třídě s žáky s OMJ
 • Nové online kurzy pro cizince, kde se naučí česky
 • Začleňování žáků-cizinců do výuky
 • Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-34587/2022-3 pro úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů
 • ŠMT určuje podmínky konání závěrečné zkoušky pro cizince
 • Postup při realizaci pohovoru, který je náhradou za jednotnou přijímací zkoušku na SŠ pro cizince
 • MŠMT: Žáci cizinci ve středních školách
 • Stručný průvodce pro vyučující: jak pracovat s cizojazyčnými dětmi
 • „Hrozí, že stovky a tisíce mladých lidí budou mimo školství i trh práce.“ Analytici popsali, jaká situace panuje kolem začleňování ukrajinských dětí do českých škol
 • Nově akreditované rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“
 • Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022
 • Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
 • Dětem cizinců brání ve studiu čeština, vzdělání často nedokončí
 • Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, verze k 11. 11. 2021
 • META, o.p.s.: Dvojjazyčné asistentky a asistenti pedagoga aneb jeden jazyk nestačí!
 • Učitelská platforma: Pro žáky s odlišným mateřským jazykem potřebujeme změnit podmínky přijímaček i maturit. Zbytečně se připravujeme o talenty
 • METODICKÝ MATERIÁL MŠMT K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021
 • Komentář METY k novelizaci vyhlášek týkajících se vzdělávání dětí a žáků cizinců
 • Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání
 • Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání
 • Proč je důležitá jazyková podpora dětí s OMJ v předškolním vzdělávání?
 • Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
 • MŠMT navrhlo změny v jazykové podpoře dětí cizinců ve školách
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021
 • META, o.p.s.: Jazyková příprava žáků bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka
 • META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem na ZŠ
 • Listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR
 • Výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020
 • E-kniha pro vás: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem
 • VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ A PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2020
 • Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020
 • Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Žáci s odlišným mateřským jazykem
 • Vyhlášení výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019
 • Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019
 • Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2)
 • FAQ: Problematika dětí, žáků – cizinců a dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem
 • NÚV: Cizinci - podpůrná opatření
 • Výukové materiály k tématu migrace
 • Výsledky DP Podpora aktivit integrace cizinců na rok 2017
 • Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy
 • INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ
 • Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem
 • Trvalý pobyt - webové stránky
 • Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - 2017
 • Webové stránky podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince
 • Informace pro cizince na webu MV ČR
 • Informace pro školy a studenty na webu MV ČR
 • Integrace žáků-cizinců do základních škol (video)
 • Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy
 • Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR
 • Výchova a vzdělávání dětí cizinců
 • Začleňování a vzdělávání dětí cizinců

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČRZ 561/2004, § 20, odst. 1
  Občané ze zemí mimo Evropskou unii mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republikyZ 561/2004, § 20, odst. 2, písm. a)
  Občané ze zemí mimo Evropskou unii mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatořeZ 561/2004, § 20, odst. 2, písm. b)
  Občané ze zemí mimo Evropskou unii mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republikyZ 561/2004, § 20, odst. 2, písm. c)
  Občané ze zemí mimo Evropskou unii mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochranyZ 561/2004, § 20, odst. 2, písm. d)
  Uvedené osoby mimo povinnou školní docházku se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisuZ 561/2004, § 20, odst. 3
  Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnostiZ 561/2004, § 20, odst. 4
  Krajský úřad zajistí pro dítě cizinců bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žákůZ 561/2004, § 20, odst. 5, písm. a) a odst. 6
  Krajský úřad zajistí pro dítě cizinců podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní školeZ 561/2004, § 20, odst. 5, písm. b)
  Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání dětí cizinců k jejich začlenění do základního vzděláváníZ 561/2004, § 20, odst. 7
  Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku (dále jen „jazyková příprava“), je poskytována ve škole zřízené obcí, krajem nebo svazkem obcí, která je na seznamu škol určených k poskytování jazykové přípravy (dále jen „seznam určených škol“). Škola je od 1. září zařazena na seznam určených škol tehdy, pokud je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %V 48/2005, § 10, odst. 1
  Není-li ve správním obvodu obce s rozšířenou působností žádná škola, která splňuje podmínky podle odstavce 1 věty druhé, zařadí krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem ve správním obvodu této obce s rozšířenou působností na seznam určených škol školu, která má pro poskytování jazykové přípravy cizinců nejvhodnější podmínky. Krajský úřad může ve spolupráci se zřizovateli namísto školy podle odstavce 1 věty druhé zařadit na seznam určených škol jinou školu, pokud má s jazykovou přípravou dlouhodobé zkušenosti nebo má pro jazykovou přípravu vytvořeny vhodnější podmínky než škola podle odstavce 1 věty druhéV 48/2005, § 10, odst. 2
  Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností musí být počet určených škol na základě příslušného ustanovení právního předpisuV 48/2005, § 10, odst. 3
  Krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem může na seznam určených škol zařadit školu od 1. září nebo od pozdějšího dne v průběhu školního roku v případě, že k naplnění podmínek podle odstavce 1 věty druhé dojde po 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku
  odstavec 2 platí obdobněV 48/2005, § 10, odst. 4
  Na žádost školy může ve výjimečných případech krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem a se souhlasem ministerstva zařadit na seznam určených škol školu, která nesplňuje podmínky podle odstavce 1 věty druhéV 48/2005, § 10, odst. 5
  Určená škola poskytuje jazykovou přípravu osobním způsobem. Krajský úřad stanoví, které z určených škol budou poskytovat jazykovou přípravu také distančním způsobemV 48/2005, § 10, odst. 6
  Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam určených škol včetně údaje, zda škola poskytuje jazykovou přípravu také distančním způsobem, a případně doplňující informace o tom, na jaké mateřské jazyky žáků a jaký věk žáků se škola specializujeV 48/2005, § 10, odst. 7
  Žák je zařazen do skupiny pro jazykovou přípravy na základě příslušných ustanovení vyhláškyV 48/2005, § 11
  Skupina pro jazykovou přípravu má vyhláškou stanovené parametryV 48/2005, § 11a
  Jazyková příprava se organizoje na základě pravidel stanovených vyhláškouV 48/2005, § 11b

  Diskuzní fórum

  Vzdělávání cizinců

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.