Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Plnění povinné školní docházky v zahraničíTýká se druhu škol:

ZŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Každý žák, který je občanem České republiky, má možnost za pevně stanovených podmínek plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona
 • Evropské školy

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí - vzor
 • Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republikyZ 561/2004, § 38, odst. 1, písm. a)
Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republikyZ 561/2004, § 38, odst. 1, písm. b)
Žák může plnit povinnou školní docházku v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských školZ 561/2004, § 38, odst. 1, písm. d)
Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku ani jedním z uvedených způsobů, plní povinnou školní docházku formou individuální výukyZ 561/2004, § 38, odst. 2
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, případně formou individuální výuky , může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žákaZ 561/2004, § 38, odst. 3
Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli spádové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školyZ 561/2004, § 38, odst. 4
Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytuZ 561/2004, § 38, odst. 4
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo individuálním způsobem a současně je žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve spádové škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky, nekoná-li žák tyto zkoušky, nebo, nemá-li tuto školu, doloží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky žáka spádové škole způsobem stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb. Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů České republiky v zahraničíZ 561/2004, § 38, odst. 5
Smlouvu se žákem, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo individuálním způsobem lze uzavřít, pokud poskytovatel vzdělávání v zahraničí doloží předpoklady pro poskytování vzdělávání občanům České republiky po stránce personální a materiální. Smlouva obsahuje zákonem stanovené povinnostiZ 561/2004, § 38, odst. 6
Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a žákovi, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žákaV 48/2005, § 6, odst. 2
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a současně je žákem kmenové školy, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky. Zkouška se koná na základě právním předpisem stanovených podmínekV 48/2005, § 18, odst. 1
Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy hodnocení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Je-li hodnocení žáka vyhotoveno ve slovenském jazyce, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčeníV 48/2005, § 18, odst. 2
Pokud žák zkoušku nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením dokladu o této skutečnosti vydaného školou mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Je-li doklad o plnění povinné školní docházky žáka vyhotoven ve slovenském jazyce, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydáváV 48/2005, § 18, odst. 3
Plnění povinné školní docházky podle odstavce 3 lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň název a adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení vydáváV 48/2005, § 18, odst. 4
Žák, který konal zkoušky, je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky evidován v příslušném ročníku a třídě podle výsledků zkoušek. Ve školním roce, ve kterém žák zkoušky nekoná, je evidován podle svého věkuV 48/2005, § 18, odst. 5
Žák, který nekonal zkoušky, je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky evidován v příslušném ročníku a třídě podle svého věkuV 48/2005, § 18, odst. 6
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušekV 48/2005, § 18, odst. 7
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věkuV 48/2005, § 18, odst. 8
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčeníV 48/2005, § 18a, odst. 1
Pokud žák zkoušku nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydáváV 48/2005, § 18a, odst. 2
Žák, který konal zkoušky, je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky formou individuální výuky v zahraničí evidován v příslušném ročníku a třídě podle výsledků zkoušek. Ve školním roce, ve kterém žák zkoušky nekoná, je evidován podle svého věkuV 48/2005, § 18a, odst. 3
Žák, který nekonal zkoušky, je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky formou individuální výuky v zahraničí evidován v příslušném ročníku a třídě podle svého věkuV 48/2005, § 18a, odst. 4
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušekV 48/2005, § 18a, odst. 5
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věkuV 48/2005, § 18a, odst. 6
Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže jsou splněny právním předpisem stanovené předpokladyV 48/2005, § 18c, odst. 1
Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení z odpovídajícího vzdělávacího obsahu je na tomto vysvědčení v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě školy zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelemV 48/2005, § 18c, odst. 3
Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčeníV 48/2005, § 18c, odst. 4
Žák je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky evidován v příslušném ročníku a třídě podle svého věkuV 48/2005, § 18d, odst. 1
Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčenímV 48/2005, § 18d, odst. 2
Pokud žák plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky nabo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škola není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu oznámí a doloží vyhláškou stanovené náležitostiV 48/2005, § 18e, odst. 1
Plnění povinné školní docházky ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím průběh plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy a školní rok nebo roky, za které se čestné prohlášení vydáváV 48/2005, § 18e, odst. 2
Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem formou individuální výuky (jestliže žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku jiným zákonem stanoveným způsobem) a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu oznámí a doloží vyhláškou stanovené náležitostiV 48/2005, § 18e, odst. 3
Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, zařadí ředitel školy žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Škola oznámí ministerstvu přijetí takového žákaV 48/2005, § 18e, odst. 4
Zákonný zástupce žáka oznamuje skutečnosti týkající se žáka, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škola není zároveň žákem kmenové školy anebo plní povinnou školní docházku způsobem formou individuální výuky (jestliže žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku jiným zákonem stanoveným způsobem) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku a dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka do 1 měsíce od uplynutí období 2 školních letV 48/2005, § 18e, odst. 5
Doklady o plnění povinné školní docházky žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole se uchovají 12 letV 48/2005, § 18f
Zkouška v kmenové škole je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školyV 48/2005, § 19, odst. 1
Komise je tříčlenná a tvoří ji právním předpisem stanovené osobyV 48/2005, § 19, odst. 2
Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška konáV 48/2005, § 19, odst. 3
Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. Pokud se zkouška koná na konci druhého pololetí devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v předešlých 2 letech vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 nebo § 18a odst. 1 za poslední 2 ročníky základního vzděláváníV 48/2005, § 19, odst. 4
Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchuV 48/2005, § 20, odst. 1
Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text: „Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona.“V 48/2005, § 20, odst. 2
Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně jako u žáků v hodnocených ČR. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo hodnocení na osvědčení vydaném podle § 18c odst. 3V 48/2005, § 20, odst. 3
Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle ředitel této školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákoviV 48/2005, § 20, odst. 4
O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školyV 48/2005, § 20, odst. 5
V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušeníV 48/2005, § 20, odst. 6

Diskuzní fórum

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.