Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republikyTýká se druhu škol:

ZŠ,

Legislativní rámec

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Žák může plnit povinnou školní docházku v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Plnění povinné školní docházky v zahraničních školách na území ČR, č. j.: 22 589/2009-22
  • Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Seznam zahraničních škol s vydaným povolením k plnění povinné školní docházky

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Žák může plnit povinnou školní docházku v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roceZ 561/2004, § 38, odst. 1, písm. c)
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, případně formou individuální výuky , může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žákaZ 561/2004, § 38, odst. 3
Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli spádové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraniční škole, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školyZ 561/2004, § 38, odst. 4
Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky, poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žákaV 48/2005, § 6, odst. 2
Právní předpis stanoví náležitosti konání zkoušky v kmenové škole pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republikyV 48/2005, § 18b
Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen stanovený vzdělávací obsah, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčeníV 48/2005, § 18c, odst. 2
Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení z odpovídajícího vzdělávacího obsahu je na tomto vysvědčení v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě školy zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelemV 48/2005, § 18c, odst. 3
Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčeníV 48/2005, § 18c, odst. 4
Zákonný zástupce žáka oznamuje skutečnosti týkající se žáka, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škola není zároveň žákem kmenové školy anebo plní povinnou školní docházku způsobem formou individuální výuky (jestliže žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku jiným zákonem stanoveným způsobem) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku a dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka do 1 měsíce od uplynutí období 2 školních letV 48/2005, § 18e, odst. 5
Doklady o plnění povinné školní docházky žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole se uchovají 12 letV 48/2005, § 18f
Zkouška v kmenové škole je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školyV 48/2005, § 19, odst. 1
Komise je tříčlenná a tvoří ji právním předpisem stanovené osobyV 48/2005, § 19, odst. 2
Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška konáV 48/2005, § 19, odst. 3
Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. Pokud se zkouška koná na konci druhého pololetí devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v předešlých 2 letech vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 nebo § 18a odst. 1 za poslední 2 ročníky základního vzděláváníV 48/2005, § 19, odst. 4
Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchuV 48/2005, § 20, odst. 1
Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text: „Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona.“V 48/2005, § 20, odst. 2
Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně jako u žáků hodnocených v ČR. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo hodnocení na osvědčení vydaném podle § 18c odst. 3V 48/2005, § 20, odst. 3
O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školyV 48/2005, § 20, odst. 5
V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušeníV 48/2005, § 20, odst. 6

Diskuzní fórum

Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.