Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Soudní judikáty

Zajímají Vás situace, které nedokázala rozřešit stávající právní úprava? Služba nabízí řešení značně sporných záležitostí z oblasti vzdělávání.

Případ možné diskriminace dítěte se zdravotním postižením ze strany školy se vrací před obecné soudy

Ústavní soud

Šestnáctiletý mladík byl rozhodnutím o vydání předběžného opatření umístěn do zařízení ústavní výchovy. Soudy tím porušily řadu jeho práv

Ústavní soud

Mimořádné opatření omezilo přítomnost žáků na školách v době pandemie. Odůvodnění výjimek z povinnosti testování však bylo nedostatečné

Ústavní soud

Přes nezákonné odebrání dítěte z péče stěžovatelů je v jeho nejlepším zájmu zůstat u prarodičů, u kterých si zvyklo

Ústavní soud

Při změně dosavadního uspořádání péče o dítě nelze rezignovat na zjišťování názoru nezletilého

Ústavní soud

Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

Ústavní soud

Umístění dítěte do dětského domova pro neshody rozvedených rodičů neobstálo před Ústavním soudem

Ústavní soud

Při rozhodování o preadopční péči by soudy měly hodnotit stabilitu výchovného prostředí

Ústavní soud

K povinnosti soudů zvážit svěření dítěte do (asymetrické) střídavé péče a úloze znaleckých posudků

Ústavní soud

Paušální argumenty proti střídavé péči ze strany obecných soudů neobstojí. Je nutné vypořádat se s konkrétními okolnostmi, které jsou střídavé péči na překážku

Ústavní soud

Ústavní soud vyhověl stížnosti studentky vysoké školy ve sporu ohledně vyživovací povinnosti

Ústavní soud

Obecné soudy musejí opětovně posoudit podezření z diskriminace pedagožky obchodní akademie

Ústavní soud

Umístěním chlapce do zařízení ochranné výchovy pro neshody rodičů na jeho předávání bylo porušeno právo na rodinný život, ochranu dětí a zákaz jejich odloučení od rodičů

Ústavní soud

Rozsudek Nejvyššího správního soudu v cause ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o. versus MŠMT

Nejvyšší správní soud

Odůvodnění rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče ve světle práva na rodinný život

Ústavní soud

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení některých částí novely pandemického zákona

Ústavní soud

Není přestupkem, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas až za měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas

Nejvyšší správní soud

Úprava péče o nezletilé blížící se dospělosti by měla zásadně respektovat jejich postoj

Ústavní soud

Při rozhodování o styku nezletilého dítěte s prarodiči musí obecné soudy vzít v potaz nejlepší zájem dítěte (ústavně konformní výklad § 927 občanského zákoníku)

Ústavní soud

Soudy musí při rozhodování o střídavé péči či styku s dítětem vzít v potaz i specifika zaměstnání rodičů (např. práci na směny)

Ústavní soud

Samotná skutečnost, že má dítě nastoupit do první třídy, nepředstavuje automatickou a nezvratnou překážku jeho svěření do střídavé péče ani tehdy, když bydliště obou rodičů dělí větší vzdálenost

Ústavní soud

Odškodnění za pád na chodníku a podmínky vzniku odpovědnosti vlastníka komunikace

Ústavní soud

Samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče

Ústavní soud

K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem

Ústavní soud

K limitaci výše náhrady škody způsobené zaměstnancem

Ústavní soud

Přechodná ustanovení zákona č. 363/2019 Sb., reagující na změnu celkové částky rodičovského příspěvku v zákoně o státní sociální podpoře

Ústavní soud

Odškodnění za pracovní úraz ve světle principu rovnosti

Ústavní soud

K právu na soudní ochranu při přezkumu opatření obecné povahy podle pandemického zákona

Ústavní soud

Rozšířený senát NSS potvrdil stávající judikaturu k vydávání plošných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s celostátním dopadem

Nejvyšší správní soud

K aplikaci judikaturou vytvořeného požadavku na transparentnost losování u veřejných zakázek

Ústavní soud

Pokud zůstává zaměstnanec během přestávky zaměstnavateli k dispozici, náleží mu za tento čas odměna

Ústavní soud

Při rozhodování o rozsahu styku nezletilého dítěte s prarodiči nelze použít stejná kritéria, jako by šlo o jeho rodiče

Ústavní soud

Hodnota automobilu jednoho z rodičů není určujícím kritériem, od nějž by se mělo odvíjet stanovení rozsahu práv a povinností souvisejících se zajištěním styku s dítětem

Ústavní soud

Určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých a právo na zákonného soudce

Ústavní soud

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona, které posiluje roli školských poradenských zařízení ve vztahu k tzv. podpůrným opatřením

Ústavní soud

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy a uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí

Ústavní soud

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost proti předběžnému opatření v případu dívky, která nebyla očkovaná proti tetanu

Ústavní soud

Pravidla pro uznání cizozemského rozhodnutí o osvojení zůstávají beze změny

Ústavní soud

K zadržení dítěte ve smyslu Haagské úmluvy aneb nezletilé dítě své rodiče následuje v „dobrém i špatném“.

Ústavní soud

Při rozhodování o zpětném snížení výživného dětem nelze zasahovat do splatnosti dříve splatného dluhu na výživném v té části, ve které soud tuto výši výživného uznává pro dané období jako oprávněnou

Ústavní soud

Větší vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte nemůže za standardních okolností jít k tíži pouze jednomu z nich a nesmí být důvodem porušení práva dítěte na styk s oběma rodiči

Ústavní soud

Ústavní soud odmítl stížnost směřující proti restriktivním opatřením vydaným v souvislosti s nouzovým stavem - tvrzený zásah do práva na samosprávu kvůli omezení zasedání zastupitelstev

Ústavní soud

Ústavní soud odmítl stížnost směřující proti restriktivním opatřením vydaným v souvislosti s nouzovým stavem - zákaz osobní účasti žáků a studentů na výuce; údajné porušení pozitivních závazků státu při předcházení epidemie onemocnění Covid-19

Ústavní soud

Dluh dítěte vzniklý neproplacením jízdného v MHD

Ústavní soud

Nejlepší zájem dítěte jako faktor pro neuložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči a konkurující veřejný zájem na přiměřeném potrestání pachatele

Ústavní soud

Právo na druhou šanci: soudy nemohou odmítnout jmenovat někoho poručníkem jen z důvodu jeho zadlužení

Ústavní soud

Velká vzdálenost nemůže být jediným důvodem vylučujícím vhodnost střídavé péče: je nutno hodnotit celkový kontext případu

Ústavní soud

Soud odmítl návrh, který měl vrátit otcům právo být u porodu

Městský soud v Praze

Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat sporem o náhradu škody na zdraví dítěte po komplikovaném porodu

Ústavní soud

Skutečnost, že chovanec odmítá podstupovat léčebné procedury, nemůže být právní ani faktickou překážkou pro to, aby mu byla odpírána možnost zpochybňovat správnost původní diagnózy.

Ústavní soud

Právní úprava přídavku na dítě ve zvýšené míře je ústavně konformní

Ústavní soud

Styk dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, i v průběhu pracovního týdne, je zásadně v jeho nejlepším zájmu

Ústavní soud

Nejvyšší soud vyhověl dovolání žalobkyně a vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení spor o zákaz nošení hidžábu na střední zdravotnické škole

Nejvyšší soud

Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému

Ústavní soud

Zastoupení dítěte při soudním sporu týkajícím se dluhu z jízd načerno nesmí být pouhou formalitou

Ústavní soud

Rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu neuhrazení nákladů a jeho přezkum ve správním soudnictví

Ústavní soud

Další nález Ústavního soudu ke střídavé péči: při zvažování soudní úpravy péče o děti musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte

Ústavní soud

Další nález Ústavního soudu k právu dítěte být slyšeno

Ústavní soud

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona

Ústavní soud

Povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. může stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání kvalifikovaným odhadem; výši úhrady však musí oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Ústavní soud

K dokazování v řízení o prominutí zmeškání lhůty k návrhu na popření otcovství

Ústavní soud

V nejlepším zájmu dítěte je zpravidla péče a výchova ze strany obou rodičů

Ústavní soud

Porušení procesních práv nezletilé s majetkovými následky

Ústavní soud

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve věci omluvy a finanční satisfakce za nucený transport zdravého novorozence po domácím porodu do nemocnice

Ústavní soud

Obecné soudy by v rámci rozhodování o uložení pokuty za nerealizovaný styk měly zjistit a zohlednit postoj nezletilého dítěte

Ústavní soud

Náležité odůvodnění odlišného posouzení účelovosti ukončení podnikání rodiče povinného k výživě nezletilých dětí

Ústavní soud

Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o pěstounské péči

Ústavní soud

Okresní soud bude muset znovu posoudit (právní) následky nezaplacení úhrady za ubytování dívky na internátě

Ústavní soud

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen

Ústavní soud

Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

Ústavní soud

Osoba postižená pracovním úrazem nesmí doplatit na nepřehlednou transformaci svého zaměstnavatele

Ústavní soud

Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací

Ústavní soud

Stávající způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zakládá nerovnost mezi jejími pojištěnci a upřednostňuje „velké“ zaměstnavatele

Ústavní soud

Pokud musí rodič za účelem styku s dítětem překonat větší vzdálenost, je „fér“, aby negativa s tímto spojená nesli rovnoměrně oba rodiče

Ústavní soud

Rodiče, kterým bylo znemožněno kvůli nezákonnému rozhodnutí správních orgánů pojmenovat syna dle svého přání, mají šanci na odškodnění

Ústavní soud

Kritérium majetkové potenciality při stanovení výše výživného a právo na svobodnou volbu povolání

Ústavní soud

Právo na informace není neomezené, zastal se ÚS učitele, který nechtěl zveřejnit plat

Ústavní soud

V případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy musí soud zásadně zjišťovat názor dítěte

Ústavní soud

Obecné soudy nemohou při posuzování nároku na invalidní důchod pouze mechanicky přebírat závěry posudkových komisí

Ústavní soud

K právu dítěte být slyšeno ve své věci

Ústavní soud

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákonné úpravy v podobě tzv. „dluhové brzdy“ a „dluhového stropu“, týkající se hospodaření územních samosprávných celků

Ústavní soud

Nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě poplatníkem, který při výpočtu základu daně z příjmů uplatnil výdaje procentem z příjmů, nebyla protiústavní

Ústavní soud

Krajský soud bude muset znovu projednat žalobu dívky, která trpí závažným onemocněním: úkolem soudního přezkumu je právně posuzovat a vyvozovat, nikoli doplňovat a napravovat pochybení znaleckého posudku

Ústavní soud

Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky

Ústavní soud

Soudy by měly zjišťovat názor nezletilých i v řízení o předběžném opatření, kterým se prozatímně upravuje jejich styk s rodiči

Ústavní soud

Respekt k rodinnému životu a nejlepšímu zájmu dětí vězněných rodičů

Ústavní soud

Kdo odpovídá za dluhy nezletilých z jízd hromadnou dopravou bez jízdního dokladu?

Ústavní soud

Ústavní soud k úpravě osobního styku: i otec by měl mít možnost se svým dítětem strávit Štědrý den

Ústavní soud

Odvolací soud bude muset znovu posoudit existenci naléhavého právního zájmu stěžovatelky na určení neplatnosti jejího odvolání z funkce ředitelky mateřské školy

Ústavní soud

Zaměstnavatel jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím může za určitých podmínek odmítnout poskytnutí informací o platu zaměstnance (ústavně konformní výklad § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím)

Ústavní soud

V pochybnostech o existenci pracovněprávního vztahu musí soudy pečlivě dbát na dodržování garancí spravedlivého procesu a chránit uchazeče o zaměstnání jako slabší stranu

Ústavní soud

Trestní sankce a nejlepší zájem dítěte

Ústavní soud

Samotný výkon trestu odnětí svobody by neměl být automaticky považován za důvod upřít rodiči, který je ve vězení, styk s nezletilým dítětem

Ústavní soud

Ústavní soud shledal nedostatečnou náhradu újmy za dlouhodobé odebrání novorozeného dítěte od jeho matky

Ústavní soud

Domnělý biologický otec nemůže podle stávající právní úpravy žalobou zpochybnit otcovství „matrikového“ otce podle první domněnky (tj. manžela matky), měl by však mít možnost dosáhnout alespoň styku s dítětem

Ústavní soud

Ústavní soud k aplikaci čl. 13 písm. b) Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Ústavní soud

Pozůstalí rodiče mají právo na informace z trestního spisu, vedeného o vyšetřování úmrtí jejich dítěte

Ústavní soud

Při rozhodování o dluzích nezletilých z jízd načerno musejí soudy pečlivě zkoumat odpovědnost dítěte za porušení jednotlivých ustanovení smlouvy o přepravě a zohlednit zájem dítěte na tom, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky rdousícího charakteru

Ústavní soud

Posouzení výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce, aneb šedá je teorie, zelený strom života

Ústavní soud

Při řetězení pracovních poměrů je nutné chránit zájmy zaměstnance

Ústavní soud

Za tonutí dítěte v lomu potvrdil Nejvyšší soud učitelkám podmínky

Nejvyšší soud

Kritéria pro rozhodování o svěření dítěte do péče se analogicky uplatní i v případě rozhodování o styku

Ústavní soud

Ne vždy je střídavá péče v nejlepším zájmu dítěte

Ústavní soud

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru ve světle práva na spravedlivý proces-výpověď z pracovního poměru z důvodu jiné organizační změny podle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nadbytečnost) pedagogického pracovníka

Ústavní soud

Škola je povinna zajišťovat výuku náboženství

Nejvyšší správní soud

Pokud zákonný zástupce nehájí efektivně zájmy nezletilého účastníka řízení, měl by soud nezletilému ustanovit opatrovníka

Ústavní soud

Pokuta za nepředání dítěte druhému rodiči nemá být sankcí, ale nástrojem ke splnění povinnosti

Ústavní soud

Odmítnutí návrhu na zrušení tzv. inkluze ve školství

Ústavní soud

Při úpravě styku rodičů s dítětem platí zásada, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou

Ústavní soud

K podmínkám vzniku faktického pracovního poměru a vázanosti soudu právním názorem soudu vyšší instance

Ústavní soud

K výši náhrady škody způsobené pracovním úrazem

Ústavní soud ČR

K počátku běhu promlčecí lhůty u nároku na náhradu škody na zdraví

Ústavní soud ČR

Výpověď z pracovního poměru při neplnnění povinností stanovených při pracovní neschopnosti

Nejvyšší soud

K prokazování nepřímé diskriminace romských dětí při jejich umísťování do zvláštních škol

Ústavní soud ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve slovech „předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“

Ústavní soud ČR

Výchova dětí k samostatnosti a odpovědnost rodičů při jejich úrazu

Ústavní soud ČR

K otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí

Ústavní soud ČR

Zajištění objektivity vzdělávání (výuky)

Ústavní soud ČR

Zpoplatnění školní docházky do jiné než "místně příslušné" školy

Ústavní soud ČR

Právo na bezplatné vzdělání - vyhláška o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

Ústavní soud ČR

Studium na vysoké škole z hlediska základních práv a svobod

Ústavní soud ČR

Placené vzdělání na vyšších odborných školách

Ústavní soud ČR

Právo na bezplatné vzdělání (základní a střední školy)

Ústavní soud ČR

Pondělí 11.12.2023, svátek má Dana


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Účastnil/a jste se proběhlé stávky a případně jakým způsobem?

  1. Ano, aktivně (1)
  2. Ano, podporou stávkujících (0)
  3. Ne, ale stávkující jsem podporoval/a (1)
  4. Ne, se stávkou jsem nesouhlasil/a (1)
  5. Stávku jsem nezaznamenal/a (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.