Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Změny a úpravy právních předpisů vzniklé legislativním procesem

modrá - předpisy ve schvalovacím procese

červená - předpisy, jejichž projednávání bylo pozastaveno anebo zrušeno

zelená - schválené předpisy

černá - aktuálně řešený předpis
Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Aktuálně řešený předpis

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace4. července 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem je na systémové úrovni jasně vymezit kompetence školského logopeda působícího ve školách a ve speciálně pedagogických centrech, upravit standardní činnosti speciálně pedagogických center poskytujících poradenství žákům s vadami řeči a začlenit do textu vyhlášky logopedické poradenské služby. Jedná se o legislativně-technickou úpravu, k níž ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády udělil výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace (RIA).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách a o školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách a o školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany
Datum autorizace20. června 2024
PředkladatelMinisterstvo obrany
Důvod předloženíNávrh vyhlášky o vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách a o školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18. června 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrhem dochází k doplnění dvou typů vzorů tiskopisů vysvědčení, které umožní školám efektivně využít kriteriální hodnocení výsledků vzdělávání žáka na konci pololetí.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace10. června 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je především digitalizace správního řízení udělování a prodlužování autorizací a evidence výsledků zkoušek, tedy zavedení povinného používání informačního systému. Návrhem dochází rovněž k úpravě procesu přidávání a odnímání autorizovaných zástupců autorizovaných osob, ke změně konceptu tzv. „úplné profesní kvalifikace“ a k dalším dílčím změnám.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Datum autorizace16. května 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrhem dochází k novelizaci vyhlášek č. 13/2005 Sb., č. 48/2005 Sb. a č. 250/2022 Sb. Novela postihuje tři základní témata: Jde jednak o úpravu jazykové podpory v přípravných třídách, v ZŠ a v SŠ, dále o stanovení tzv. kriteriálního hodnocení žáka přímo vyhláškou a také o rozšíření možnosti vytvářet třídy z žáků různých ročníků i na 2. stupeň ZŠ.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace26. dubna 2024
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíMinisterstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů a uvolnit v řadě případů rigidní nastavení právní úpravy se záměrem reagovat na aktuální potřeby moderního trhu práce. Návrhem zákona se podstatně zpružňují a zpřesňují pravidla pro dání výpovědi z pracovního poměru, kdy se např. mění běh výpovědní doby, délka výpovědní doby v některých specifických případech či dochází ke sloučení výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce. Dále se navrhuje výslovně uvést, že zaměstnanec má při neplatném rozvázání pracovního poměru rovněž právo na dovolenou a také se upravují podmínky zkušební doby, kdy se např. prodlužuje její maximální délka na 4, resp. 8 měsíců, lze ji dodatečně smluvně prodlužovat atd. Předmětný návrh též zpružňuje pravidla, pokud jde o zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Nově se umožňuje, aby zaměstnanec v pracovním poměru čerpající rodičovskou dovolenou mohl vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele stejně druhově vymezené práce, a zavádí se výjimka z pravidla „třikrát a dost“ pro případ, že jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Návrat na stejnou práci a pracoviště pak bude nově zaručen i zaměstnancům vracejícím se z rodičovské dovolené před dovršením 2 let věku dítěte. Návrhem se nově připouští písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem o tom, že si zaměstnanec bude sám rozvrhovat pracovní dobu, a to i při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Při vzniku mimořádné události, havárie či naléhavých opravných prací se pak umožňuje zkrátit nepřetržitý denní odpočinek až na 6 hodin. Rozvolnění představuje i úprava podmínek pro zaměstnance některých veřejnoprávních zaměstnavatelů, pokud jde o jejich členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; tuto změnu obecné právní úpravy je přitom nutné reflektovat i v zákoně o státní službě a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků. Dále se zpružňují pravidla pro doručování platového a mzdového výměru a navrhuje se doplnit úpravu přechodu nároku na mzdu nebo plat tak, aby přecházel na pozůstalého partnera za podmínek stejných, jako je tomu u pozůstalého manžela. Taktéž se zpřesňuje právní úprava zjišťování průměrného výdělku zaměstnance a sjednocuje se poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře s úpravou pro výkon služby v zahraničí podle zákona o zahraniční službě. Dále návrh upravuje, že součástí oznámení odborové organizace o působení u zaměstnavatele nemusí být prokázání splnění minimálního počtu členů v pracovním poměru a nově se upravuje povinnost prokázání minimálního počtu členů odborové organizace v pracovním poměru u zaměstnavatele pouze na žádost zaměstnavatele. Toto prokázání může odborová organizace učinit i prostřednictvím notářského osvědčení. A konečně se navrhuje, aby mladistvým od 14 let byl umožněn v období hlavních prázdnin výkon lehkých prací.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace1. března 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zejména nastavení systémových a jednotných pravidel fungování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. S tím souvisí také zakotvení způsobu určení spádovosti pedagogicko-psychologických poraden. Návrh dále zavádí možnost v případě potřeby pružně regulovat počet hodin výuky financovaný konkrétní škole ze státního rozpočtu, a to jeho zafixováním či jinou úpravou prostřednictvím nařízení vlády. Do návrhu se rovněž promítla snaha o snižování nerovností mezi školami, které jsou způsobeny nestejným zastoupením žáků se sociálním a ekonomickým znevýhodněním. Nově má být umožněno promítnout do financování škol veřejných zřizovatelů náročnost poskytovaného vzdělávání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh novelizace vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Datum autorizace8. ledna 2024
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky reaguje na změnu zákona č. 563/2004 Sb. a stanovuje délku některých studií v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zavádí specializovanou činnost v oblasti školské logopedie.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18. května 2023
PředkladatelMinisterstvo kultury
Důvod předloženíZměny v právní úpravě právnických osob zakládaných registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., změny v právní úpravě zvláštních práv, úředně ověřené výpisy z církevních rejstříků v elektronické podobě, zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25. října 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředmětná vyhláška specifikuje podpůrná opatření poskytovaná dětem a žákům pro naplnění jejich vzdělávacích možností a přístupu ke vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními. Novelou dochází ke změně Přílohy 1, která stanovuje obecná pravidla normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Pedagogičtí pracovníci představující tato podpůrná opatření jsou v praxi převážně zařazováni do nižších platových stupňů, než je nyní stanoveno, novela proto upravuje jejich platový stupeň z pátého na čtvrtý.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace11. října 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNovela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace20. června 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace21. června 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely vyhlášky se předkládá v souvislosti se změnou působnosti v síti diagnostických ústavů, kdy se upravuje přijímání dětí ve vztahu k jejich věku a plnění povinné školní docházky. Novela upravuje způsob přijímání dětí do diagnostických ústavů: rozšiřuje věkovou hranici u DÚ, které byly dosud určeny pro děti po ukončení povinné školní docházky, a to v souvislosti s častějšími požadavky OSPOD na umisťování dětí 8. a 9. ročníků ZŠ. Dále dochází k úpravě ve věci správního obvodu ORP Semily, který má být vyňat z působnosti DÚ v Hradci Králové a přidán do působnosti DÚ Liberec.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace8. února 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, schváleného usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332. Záměrem novely je zejména reforma doktorského studia, snížení administrativní zátěže a podpora elektronizace (zavedení Informačního systému vzdělávání – týká se vysokého i regionálního školství), podpora internacionalizace vysokého školství, komplexní řešení úpravy orgánů soukromé vysoké školy ad.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.10.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem návrhu je provedení některých změn či doplnění školského zákona, zejména nastavení systému pedagogické podpory prostřednictvím asistenta pedagoga v ZŠ, úprava přijímacího řízení na SŠ, zvýšení propustnosti mezi vysokým a vyšším odborných školstvím i mezi jednotlivými VOŠ či nová úprava praxe žáků a studentů v oblasti učitelství a zakotvení instituce provázejícího učitele při této praxi.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Andreje Babiše, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Stanislava Grospiče, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 894)
Datum autorizace25.6.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem předloženého návrhu je zakotvení národní instituce ochránce práv dětí (tzv. dětský ombudsman).
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Datum autorizace26.6.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředkládá se návrh systému dimenzování rozsahu nepedagogické práce ve středních školách, které realizují praktické vyučování v budovách, které jsou účelově spjaté s realizací praktického vyučování a jsou odlišné od místa poskytování vzdělávání dané střední školy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Předpis prochází legislativním předpisem

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Datum autorizace11.2.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky má za cíl konkretizovat některá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Výpis schválených předpisů

Novela zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace4. dubna 2024
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíHlavním cílem předložené novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím držitelům, kteří se nacházejí na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Druhým důležitým okruhem změn je umožnit osobám, které splní zákonem předvídané podmínky, získat zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou moci nadále pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný status a nadále žít v České republice podle standardních pravidel, jedná se tak o doplňkovou variantu vedle dočasné ochrany. Pro ostatní cizince bude i nadále k dispozici institut dočasné ochrany.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace14. března 2024
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNovelizace zákona o specifických zdravotních službách reaguje na aktuální potřebu sjednocení a implementaci odborných a aplikačních poznatků z praxe v částech zákona upravujících asistovanou reprodukci, léčbu krví a jejími složkami, genetické vyšetření, posudkovou péči a lékařské posudky, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, povolení k uznávání nemocí z povolání, lékařské ozáření, klinické audity, ochranné léčení, vymezení protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby a přestupky. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví reflektuje požadavky vyplývající mimo jiné z antibyrokratického balíčku. Přínosy novely zákona o ochraně veřejného zdraví spočívají zejména v odstranění nadbytečné administrativní zátěže dopadající na zaměstnavatele, osoby pořádající zotavovací akce, či rozšíření očkovacích kapacit díky rozšíření okruhu lékařů specializovaných oborů, kteří mohou provádět o očkování o skupiny lékařů, kteří mají v péči významné počet pacientů, kteří jsou indikování k očkování, zejména proti respiračním nákazám.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace16. listopadu 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíPředkládaný zákon přináší do oblasti základního důchodového pojištění zásadní parametrické úpravy a další reformní kroky, jejichž účelem je posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Návrh zákona přináší soubor těchto opatření: - zavedení mechanismu navazujícího hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití, - postupné parametrické úpravy směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů, - zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na 10 % průměrné mzdy a tomu odpovídající adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu, - mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění, - hodnocení úspěšně dokončeného doktorského studia jako náhradní doby pojištění, - snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod, - prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let, - nahrazení zvýšení starobního důchodu za vychované děti (tzv. výchovného) za první a druhé dítě novým typem ocenění za péči ve formě tzv. fiktivních vyměřovacích základů, - zavedení tzv. fiktivních vyměřovacích základů jako ocenění za péči o závislou osobu, - zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů (rodinný vyměřovací základ).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace5. ledna 2024
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíPředkládaná změna byla vynucena změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předkládanou změnou se uvede do souladu stav resortního a obecného školství, zejména oblast přijímacího řízení na střední školy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13. prosince 2023
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh vyhlášky byl vypracován v souvislosti s potřebou reflektovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravovanou elektronizaci jednotného systému přihlašování ke střednímu vzdělávání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22. listopadu 2023
PředkladatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace8. prosince 2023
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh zejména zakotvuje vznik Státní hygienické služby.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9. listopadu 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2024 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7. listopadu 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 na základě zmocnění podle § 6 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7. listopadu 2023
PředkladatelMinisterstvo obrany
Důvod předloženíMateriál se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023, a to v návaznosti na novelu školského zákona z důvodu digitalizace přijímacího řízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace31. října 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství upravuje maximální rozsah pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích. Dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Datum autorizace10. října 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíJde o prováděcí předpis navazující na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 551). Zmíněná novela mj. upravuje digitalizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a zároveň ruší dosavadní vyhlášku č. 353/2016 Sb. Navrhovaná vyhláška zejména stanoví termíny a lhůty související s přijímacím řízením.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 551)
Datum autorizace3. října 2023
PředkladatelÚřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je změna procesní úpravy přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání směřující k digitalizaci přijímacího řízení, kterou se má přijímací řízení zásadním způsobem zjednodušit, zrychlit a zpřehlednit. Předložený návrh tak reaguje na aktuální situaci, kdy průběh přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ukázal na nezbytnost řešení podoby přijímacího řízení v co nejkratší době, tedy již pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem551/0
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Datum autorizace13. září 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíPodle § 190a odst. 4 písm. a) novely č. 281/2023 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno stanovit výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro kalendářní rok. Výši paušální částky má Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovit podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
Datum autorizace6. září 2023
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh na stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu
Datum autorizace23. června 2023
PředkladatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Důvod předloženíNa základě zmocnění zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh jeho prováděcího právního předpisu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
Datum autorizace14. srpna 2023
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh vyhlášky je předkládán s ohledem na nástup populačně silných ročníků ke studiu na středních školách, a s tím související potřeby úpravy hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace26. července 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na novelu § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh reaguje na novelizované ustanovení § 123 školského zákona, dle něhož bude od 1. 1. 2024 stanovovat výši úplaty v MŠ, školních družinách a školních klubech zřizovatel. Nově se také stanovuje způsob výpočtu maximální výše této úplaty a rozšiřuje okruh osob osvobozených od úplaty.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
Datum autorizace7. června 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela doplňuje dvě další zkoušky, jimiž lze prokázat znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, a to zkoušku z českého jazyka konanou dle vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, a tzv. aprobační zkoušku konanou dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Novela dále provádí některé úpravy organizace zkoušky, které vyplynuly z praxe.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Datum autorizace7. června 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíJde o prováděcí předpis k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky především reflektuje terminologické změny, zpřehledňuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), zpřesňuje podmínky realizace tzv. doplňujícího pedagogického studia, zvyšuje minimální rozsah hodinové dotace studia pro některé specializované pozice ve školství a nově stanovuje podmínky uchovávání dokumentace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace3. května 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíVyhláška č. 250/2022 Sb. byla přijata v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a s tím související migrační vlnou. Zavedla systém jazykové podpory českého jazyka ve středních školách a zvýšila její dostupnost v základních školách, a to s platností na jeden školní rok, do 31. srpna 2023. Nyní je zřejmé, že migrační krize nadále pokračuje a brzké ukončení konfliktu je bohužel zatím nepravděpodobné. Proto se navrhuje prodloužit platnost zvláštních pravidel o jeden školní rok, tj. do 31. srpna 2024. Toto datum odpovídá i prodloužení platnosti zákona č. 67/2022 Sb. Navrhuje se také zajištění kontinuity jazykového vzdělávání pro žáky středních škol s dočasnou ochranou.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18. dubna 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíJde o legislativně-technické a věcné změny, které jednak vycházejí z praxe a jednak navazují na probíhající novelizaci zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tuto novelu zákona je v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. navržena úprava definice pedagogické činnosti a také úprava přílohy č. 1, kde má být nově zavedena samostatná pozice školského logopeda. Dále jsou navrženy úpravy ve věci přímé pedagogické činnosti učitelů či ředitelů zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Datum autorizace20. února 2023
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh vyhlášky je předkládán v souvislosti potřebou aktualizovat postup při nařizování izolací u nemocných s covid-19, a to tak, aby se již izolace nenařizovala obligatorně u všech nemocných, ale pouze u těch, u nichž pro tento postup budou na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik dány důvody.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25. října 2022
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNovelou vyhlášky č. 259/2012 Sb. je reagováno jednak na změny zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, (tzv. DEPO), jednak se v předložené novele vyhlášky č. 259/2012 Sb. zohledňují praktické zkušenosti veřejnoprávních původců získané mj. při elektronizaci výkonu spisové služby, jejichž cílem je přispět ke zjednodušení procesů spisové služby a snížení administrativní zátěže v oblasti formální úpravy dokumentů a zejména v oblasti převádění dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Datum autorizace22. února 2023
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh vyhlášky obsahuje mimořádnou aktualizaci průměrné ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17. března 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíJe nutné stanovit pravidlo pro výpočet rozsahu pedagogické práce pro velké školní družiny, protože dosavadní právní úprava umožňuje financovat pedagogickou práci pouze ve školních družinách s maximálním počtem 21 oddělení. V důsledku přibývajícího počtu žáků však nyní vznikají i větší družiny. Novela stanoví doplňující pravidlo pro výpočet rozsahu pedagogické práce pro velké školní družiny s více než 21 odděleními.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace17. března 2023
PředkladatelMinisterstvo spravedlnosti
Důvod předloženíNávrh zákona především reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. října 2020 ve věci International Commission of Jurists proti České republice, č. 148/2017.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace15. března 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby sjednocení postupu škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů pro vykazování a financování žáků vzdělávajících se podle § 38 a 41 školského zákona. Cílem novely je sjednotit dosud nejednotnou praxi vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce při vzdělávání žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí, v zahraniční škole na území ČR nebo v individuálním vzdělávání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
Datum autorizace15. března 2023
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády se předkládá z důvodu potřeby sjednocení postupu škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů pro vykazování a financování žáků vzdělávajících se podle § 38 a 41 školského zákona a v návaznosti na novelu vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je sjednotit dosud nejednotnou praxi vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce při vzdělávání žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí, v zahraniční škole na území ČR nebo v individuálním vzdělávání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2. prosince 2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2023 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2.11.2022
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNavrhuje se navýšení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2.11.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNařízení vlády provádí ustanovení § 6 odst. 1 větu první části za středníkem zákona č. 247/2014 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.10.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh reaguje na nestandardně vysoký růst cen potravin. Úplata za školní stravování je v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí určena výší finančního normativu stanoveného v rámci rozpětí finančních limitů v příloze č. 2 novelizované vyhlášky podle cen potravin v místě obvyklých. Finanční limity byly naposledy novelizovány od září 2021.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.10.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíDo katalogu prací se do platových tříd zcela nově navrhují zařadit práce týkající se oblasti nakládání s energiemi a práce spočívající v posuzování zdravotního stavu fyzických osob nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Dále se do platových tříd navrhují zařadit náročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v oblasti řízení o přestupcích a v oblasti sociálních služeb. V oblasti justice se nově navrhují zařadit do platových tříd náročnější práce v povolání Justiční pracovník. Dále se navrhují úpravy příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví tak, aby byly v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Do katalogu správních činností se nově doplňují správní činnosti týkající se oblasti sociální práce na úřadech práce, v oboru veterinární péče a krizového řízení. Nově se specifikují správní činnosti v oblasti azylové a migrační politiky. Mimo to se navrhují dílčí úpravy v katalogu bezpečnostních sborů spočívající v návrhu na rozšíření 6. tarifní třídy týkající se jednotlivých ředitelství v rámci Policejního prezidia ČR a ve vymezení územní působnosti a doplnění zdravotnických činností vykonávaných u Policie ČR
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.10.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády provádí sjednocení odpočtu let z dosažené praxe u zaměstnanců, kteří nesplňují požadované vzdělání pro platovou třídu, do které jsou zařazeni, nebo dosahují pouze nižšího z alternativně stanovených stupňů vzdělání, avšak získali vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dále zahrnuje doplnění manželských a rodinných poradců do okruhu zaměstnanců, kterým přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2. Návrh nařízení vlády také obsahuje založení práva akademických pracovníků státních vysokých škol na platový tarif podle přílohy č. 5, podle které byli dosud odměňováni výhradně pedagogičtí pracovníci, a zároveň v rozšíření počtu platových tříd v příslušné stupnici, vzhledem k vyšší složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací vykonávaných akademickými pracovníky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.
Datum autorizace21.10.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíúprava hodnoty jednoho bodu v rámci bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, ohodnocení chronického omemocnění bederní páteře (nové položky)
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Datum autorizace30.9.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu vyhlášky je odstranění aplikačních nedostatků u vstupních, periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování vstupních a periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik (dříve „rizik ohrožení zdraví“) a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
Datum autorizace 30.9.2022
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh na stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.8.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíReakce na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu. Návrh nařízení vlády je předkládán za účelem revize právního rámce pro stanovení požadavků na minimální teplotu na pracovišti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.8.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíReakce na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu. Návrh vyhlášky je předkládán za účelem úpravy teplotních parametrů pro vnitřní prostory.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Datum autorizace11.7.2022
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNávrh vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace29.7.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády provádí valorizaci platových tarifů stanovených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace19.6.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál se předkládá z důvodu potřeby revize v množství sdružovaných údajů, kdy již došlo významným způsobem k redukci předávaných údajů v důsledku snahy o snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení. Zároveň je však nezbytné sledovat nové údaje v souvislosti s reformou financování regionálního školství, zavedením povinného předškolního vzdělávání a evidováním poskytovaných podpůrných opatření.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (do připomínek)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.6.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíReakce na aktuální migrační krizi. Návrh novel vyhlášky se předkládá v souvislosti s vysokým počtem žáků z Ukrajiny v základních a středních školách.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě
Datum autorizace20.5.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíPředmětem tohoto návrhu je zákonné ukotvení jednorázového příspěvku na dítě. Hlavním smyslem navržené úpravy je okamžitá reakce, která zlepší situaci rodin s dětmi, ale také vytvoří časový prostor pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Datum autorizace1.6.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíStávající právní úprava daná zákonem č. 67/2022 Sb. reflektovala aktuální potřeby spojené s masivní vlnou příchozích a potřebou jejich adaptace. V souvislosti s dalším vývojem a politikou integrace s výhledem na začátek nového školního roku je proto žádoucí stanovit zvláštní postupy pro přístup ke vzdělávání těchto osob na našem území, čímž bude sekundárně zajištěno, že u dotčených osob bude možné zajistit naplnění jejich práva na vzdělání na rovnoprávném základě za principu integrace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Datum autorizace 21.3.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob a forma oznámení orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob a forma oznámení orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení izolace nebo karanténního opatření
Datum autorizace22.3.2022
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Důvod předloženíJde o návrh prováděcího právního předpisu k tzv. pandemickému zákonu po jeho novele, konkrétně o provedení § 8 odst. 1, kterým se zakládá oprávnění orgánům ochrany veřejného zdraví oznamovat fyzickým osobám nařízení izolace nebo karanténní opatření zjednodušeným způsobem ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku (telefonicky, skrze SMS nebo e-mail).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Datum autorizace18.3.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Datum autorizace17.3.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Datum autorizace 11.3.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o stanovení sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o stanovení sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace
Datum autorizace7.10.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíVzhledem k přijetí nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, návrh nařízení vlády stanoví výši poplatku za jednotlivé činnosti pověřené organizace a konkretizuje ji, neboť uvedený zákon uvádí jen nejvyšší možnou hranici stanovení výše poplatku. Návrhem nařízení vlády dojde k nahrazení vyhlášky č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády přebírá obsahem a rozsahem ustanovení vyhlášky s tím, že výše poplatků zůstává zachována
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Datum autorizace 10.3.2022
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19
Datum autorizace8.3.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh nové vyhlášky reflektuje potřebu zavedení jednotného systému pro epidemiologický dohled nad onemocněním covid-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Zavedením jednotného systému budou vytvořeny nezbytné podmínky pro multioborovou spolupráci v oblasti prevence vzniku a šíření dané nákazy a pro plnění povinností ukládaných Evropskou unií.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Datum autorizace8.3.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrženým zákonem se stanoví zvláštní postupy spojené s přístupem ke vzdělávání osob přicházejících na území České republiky v důsledku probíhajícího ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Datum autorizace 3.3.2022
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíSpeciální opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.2.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMŠMT reaguje předkládanou novelou na podněty ze strany soukromých a církevních škol a jejích zřizovatelů k možnosti osobní přítomnosti dětí při zápisu k základnímu vzdělávání. Cílem je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.2.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona navazuje na Programové prohlášení vlády, pokud jde o záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera, podpory začínajících učitelů a realizaci reformy profesní přípravy učitelů akcentující zejména jejich praktické dovednosti. Programový cíl posílit postavení ředitele se tímto návrhem naplňuje v mezích předmětu úpravy zákona o pedagogických pracovnících – v oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků a v oblasti zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace18.2.2022
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíMimořádná aktualizace průměrné ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Datum autorizace 2.2.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrhovaná novela vyhlášky upravuje stav, kdy po sloučení dvou diagnostických ústavů – Dětský diagnostický ústav Brno-Hlinky a Diagnostický ústav Brno-Veslařská – v jednu organizaci Diagnostický ústav Brno došlo ke změně územních obvodů vymezujících správní obvody krajů nebo obcí s rozšířenou působností, z nichž diagnostické ústavy přijímají děti, a současně stanoví území, ve kterých jsou rozmístěny dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy, do nichž diagnostické ústavy děti umísťují.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 20.1.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela vyhlášky oproti současnému stavu snižuje počet témat, které budou dlouhodobé záměry povinně obsahovat. Návrh dále mění termíny předkládání a způsob projednávání dlouhodobých záměrů. Zavádí se nový prvek přípravy strategických dokumentů povinná veřejná konzultace. Nově nastavené termíny přispějí k větší provázanosti dlouhodobých záměrů se strategickými cíli vzdělávací politiky ČR a dojde tak k racionalizaci jejich tvorby. Novelou vyhlášky dále dojde ke zjednodušení obsahu výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji a výroční zprávy o činnosti školy, a to redukcí témat, která mají být povinně ve výročních zprávách uvedena.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace21.1.2022
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíZrušení úpravy změn pravidelného a zvláštního očkování a souvisejících změn, které byly provedeny vyhláškou č. 466/2021 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
Datum autorizace18.1.2022
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrženým zákonem se dává řediteli školy pravomoc vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem v rozsahu až 10 dnů.
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Datum autorizace15.12.2021
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh zákona je předkládán za účelem prodloužení doby platnosti a účinnosti pandemického zákona a za účelem zohlednění aplikační a soudní rozhodovací praxe týkající se vydávání mimořádných opatření.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci
Datum autorizace23.7.2020
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci má za cíl reagovat na přijetí zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, který přinesl několik změn, které stanovují nová pravidla pro sběr údajů o úkonech orgánů veřejné moci.
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace8.12.2021
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a nově stanovuje maximální počet vedoucích učitelů odborného výcviku a zástupců ředitele školy pro odborný výcvik.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.11.2021
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíObsahem návrhu vyhlášky je pouze navýšení doby konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky o 10 minut (z jazyků) resp. 15 minut (z matematiky).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Datum autorizace19.11.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2021 na základě aktuální potřeby v oblasti materiálního zabezpečení zaměstnance při karanténě v souvislosti s opětovně se zhoršující trvající epidemií v roce 2021.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou
Datum autorizace20.3.2020
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh vyhlášky je předkládán k provedení § 8 a k provedení § 3 zákona č. …/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Datum autorizace 14.10.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíProvedení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 363/2021 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech a vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace5.11.2021
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem novel vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., je prostřednictvím zpřesnění definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků a studentů sjednotit principy systému financování středisek volného času a školních klubů bez ohledu na jejich zřizovatele. Bude tak vytvořen přehlednější a spravedlivější systém financování středisek volného času a školních klubů ve všech krajích České republiky, aniž by došlo ke snížení či navýšení celkových finančních prostředků ze státního rozpočtu na činnost těchto školských zařízení. Novelou vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, se dále navrhuje upravit tiskopisy „Vysvědčení o maturitní zkoušce – univerzální“ a „Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři“, kdy je třeba tyto tiskopisy dát do souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace4.11.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZvýšení platů veřejných a státních zaměstnanců paušálně o 1400 Kč.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
Datum autorizace11.10.2021
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNa základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Datum autorizace10.5.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíPředložený návrh nařízení vlády je transpozičním předpisem implementujícím do českého právního řádu směrnici Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu, s cílem odrážet cíle a obsah směrnice Rady 89/656/EHS, ve znění směrnice Komise (EU) 2019/1832.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace20.9.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíMimořádná aktualizace průměrné ceny benzinu automobilového 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 26.8.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády provádí dílčí, především technické, změny ve vymezení příkladů prací vykonávaných ve veřejných službách a správě v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a ve vymezení příkladů služebních činností v nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.7.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíCílem návrhu je nutnost personálně stabilizovat výkon hygienické služby. Návrh nařízení vlády zahrnuje zrušení zvláštní stupnice platových tarifů lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví, která se neosvědčila; dále návrh obsahuje změnu kvalifikace kontrolních činností hygienické služby v terénu pro účely poskytování zvláštního příplatku; návrh také obsahuje možnost služebního orgánu určit platový tarif v mimořádné výši na klíčovém služebním místě se stanoveným oborem služby Zdravotnictví a ochrana zdraví.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18.6.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2022 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
Datum autorizace17.6.2021
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh předmětné vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek na rok 2021 k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky reaguje na návrh zákona, kterým se mění zákon o požární ochraně a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027), respektive na rozčlenění staveb na jednotlivé kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, které tento návrh v novelizačním bodě č. 5 obsahuje.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.7.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíÚčelem návrhu je změna právní úpravy zvláštního příplatku poskytovaného pedagogickým pracovníkům v regionálním školství za výkon prací třídního učitele.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2.7.2021
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíV souvislosti s živelní pohromou v regionech Břeclav a Hodonín dne 24. června 2021 byla indikována nezbytnost rozšíření právní úpravy vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, také na osoby postižené živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen stav nebezpečí, aby jim mohl být poskytnut dar nebo sociální zápůjčka. Stávající právní úprava podmiňuje poskytnutí daru nebo zápůjčky vyhlášením stavu nouze.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Datum autorizace10.5.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíObsahem návrhu vyhlášky je úprava standardů kvality péče, požadavků na osvětlení jeslí do 12 dětí, požadavků na úklid prostor jeslí po činnostech, které nejsou poskytováním služby péče o dítě v jeslích, výživových norem pro děti od 1 do 3 let a úprava terminologie.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace12.2.2021
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíDůvodem předložení je povinnost členských států harmonizovat český právní řád s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, dále směrnici Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES a směrnici Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/983 do českého právního řádu zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty pro kadmium a jeho anorganické sloučeniny, beryllium a anorganické sloučeniny beryllia, kyselinu arseničnou a její soli, jakož i anorganické sloučeniny arsenu, formaldehyd a 4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin). Současně zavádí tzv. „skin notatice“ pro 4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin). Směrnice Komise (EU) 2019/1831 do českého právního řádu zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty pro anilin, chlormethan, trimethylamin, 2-fenylpropan (kumen), sek-butyl- acetát, 4-methylanilin, isobutyl-acetát, isoamylalkohol, n-butyl-acetát a trichlorid fosforylu. Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019 byla již částečně transponována do sedmé novely nařízení vlády, která nabyla účinnosti 24. listopadu 2020, kterou byly aktualizovány údaje týkající se bezpečnostních opatření a úrovní bezpečnosti podle skupiny biologického činitele (jedná se o úpravu požadavků na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení a požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů) včetně doplnění SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů.
MateriálOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Datum autorizace11.5.2021
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh vyhlášky obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění uvedeného v § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace21.4.2021
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s novelou školského zákona, ve kterém se zavedl nový typ zařízení školního stravování (výdejna lesní mateřské školy). Zároveň se upravují finanční limity na nákup potravin.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace8.4.2021
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předloženíPředkládaný návrh nařízení vlády především reaguje na výsledky auditní mise EK na školní projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (č. V/2017/011/CZ/ a INT/2017/005/CZ/) za školní roky 2015/2016 a 2016/2017. Návrh nařízení vlády upravuje mechanismus stanovení ceny porce, tedy výši dotace, snižuje administrativní zátěž škol (omezením dodávek mléčných výrobků pouze na neochucené) a provádí další změny technického rázu, které vychází ze zkušeností implementace projektu a jeho administrace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou a o změně nařízení č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou a o změně nařízení č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7.12.2020
PředkladatelNárodní sportovní agentura
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády. Zákonem č. 178/2019 Sb., o změně zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, byla příprava politiky státu v oblasti sportu, jakož i odpovědnost za její soustavné a systematické naplňování, vyňata z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a svěřena Národní sportovní agentuře. Jednou ze součástí státní politiky v oblasti sportu je odměňování sportovců za jejich vynikající sportovní výkony a reprezentaci České republiky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě
Datum autorizace8.2.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě se předkládá na základě aktuální potřeby řešit pokles přiímů zaměstnanců v důsledku nařízené karantény a v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2021
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě
Datum autorizace25.1.2021
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě se předkládá k řešení některých akutních potřeb v oblasti motivace zaměstnanců informovat příslušné orgány o kontaktech s infikovanými osobami s důsledky individuální karantény a k řešení eliminace poklesu příjmu zaměstnanců při trvající karanténě a v návaznosti na prodloužení nouzového stavu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.1.2021
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíÚprava poskytování tzv. stravenkového paušálu v případě, kdy je závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení stravování
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace8.1.2021
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíPlán vyhlášek na rok 2021
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace14.12.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředkládanou novelou MŠMT reaguje na podněty ze strany škol, samospráv, ale také veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte. MŠMT bylo k úpravám systému zavázáno také Usnesením vlády ČR ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Navrhovaná právní úprava je v souladu s opatřeními Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s úpravou podmínek pro vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách od roku 2021. Zároveň se doplňuje úprava limitu pro poskytování školních potřeb žákům 1. ročníků dle aktuálního záměru MŠMT.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.12.2020
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Realizuje především zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace2.12.2020
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2021
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19 a o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 27.11.2020
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíObsahem je úprava úhrady očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně příslušné očkovací látky, a to pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace27.11.2020
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíJedná se o materiál, který reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, hlavní částí návrhu pak je řešení otázky centralizace hygienické služby.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum autorizace27.11.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky upravuje podrobnosti průběhu a organizace vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavádí obory vzdělání, v nichž je možné v rámci studia maturitního oboru vzdělání kategorie L0 dosáhnout také stupeň vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 8.11.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíV důsledku opatření vlády, která omezují výuku na vysokých školách, je třeba upravit některé oblasti vysokoškolského vzdělávání tak, aby byla výuka omezena v co nejmenším rozsahu a vysoké školy tak mohly i za mimořádné situace vykonávat svoji primární funkci. Současně se návrh snaží předcházet legislativním úpravám ad hoc pro případy budoucích mimořádných či krizových situací.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace4.11.2020
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2021 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace29.10.2020
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíCílem návrhu je vhodně modifikovat a upřesnit rozsah preventivních prohlídek dětí a rozšířit všeobecnou preventivní prohlídku pro dospělé o doporučení pacientovi podrobit se ve vymezeném věku preventivnímu očnímu vyšetření.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Datum autorizace29.10.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPrvní rok realizace nové právní úpravy financování RgŠ v praxi ukázal, že je nezbytné upravit některá ustanovení vyhlášky o krajských normativech.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
Datum autorizace6.10.2020
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNa základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické činnosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické činnosti
Datum autorizace2.9.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíDůvodem předložení je provedení ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb. Vyhláškou se stanoví úroveň znalostí českého jazyka pro výkon činnosti soudních tlumočníků a překladatelů
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace14.9.2020
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNavrhovaná právní úprava reaguje na novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu vyhlášky je umožnit přispívat z FKSP také na nové produkty, tj. peněžitý příspěvek na stravování a účet dlouhodobých investic.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 8.9.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíV souvislosti s nejasnostmi při stanovení případné úplaty za školské poradenské služby je nutné upravit vyhlášku tak, aby odpovídala potřebám praxe školských poradenských zařízení neveřejných zřizovatelů. Záměrem předkladatele je tedy novelizace prováděcího právního předpisu tak, aby představoval logický celek při poskytování školských poradenských služeb a bylo jednoznačně stanoveno, které služby mohou školská poradenská zařízení neveřejných zřizovatelů poskytovat za úplatu. Předložený materiál představuje návrh novely výše uvedeného prováděcího právního předpisu, a to na základě potřeby upřesnění, které služby mohou školská poradenská zařízení neveřejných zřizovatelů poskytovat za úplatu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Datum autorizace4.9.2020
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál se předkládá v návaznosti na mimořádnou situaci na jaře 2020 a novelu školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. Návrh vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace4.9.2020
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíCílem předložení novely je transpozice směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833. Do novely byla transponována také část směrnice (EU) 2019/1833, konkrétně příloha V a VI uvedené směrnice a v rámci přílohy III také položka Koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (virus MERS).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace1.9.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je součástí opatření majících za cíl zefektivnit systém podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podstatou předkládaného návrhu změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je zahrnutí doby, kdy pedagogický pracovník poskytuje pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, k týdennímu rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace1.9.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál je předkládán na základě programového prohlášení vlády za účelem potřeby racionalizace inkluzívního vzdělávání a s tím souvisejícího zpřesnění účelnosti doporučování a poskytování podpůrných opatření z hlediska významu jejich dopadu na vzdělávání dětí, žáků a studentů. Novela směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Datum autorizace31.8.2020
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíV souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byla v březnu 2020 přijata řada opatření, a to i na úseku dávek nemocenského pojištění.Tato opatření platila až do 30. června 2020, tedy do skončení školního roku. Situace ohledně onemocnění COVID-19 však je v současné době taková, že toto onemocnění neustoupilo a lze předpokládat, že toto onemocnění bude nadále ještě po určitou dobu významně ovlivňovat situaci ohledně zabezpečení péče o malé a menší děti v důsledku uzavírání škol.Je proto potřebné přijmout další opatření na úseku nemocenského pojištění, pokud jde o poskytování ošetřovného. Navrhované úpravy jsou přitom vázány na školní rok 2020/2021, tj. končí dnem 30. června 2021.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7.8.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíV návaznosti na Parlamentem České republiky schválený zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahující komplexní úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky, je předkládána změna prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Do vyhlášky č. 177/2009 Sb. musí být promítnuta změna zákonné úpravy. Kromě změn přímo vyplývajících z novely školského zákona, např. vypuštění příslušných částí komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, rozšíření profilové části maturitní zkoušky o písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky, vypuštění funkce hodnotitele a úpravy protokolů maturitní zkoušky v návaznosti na změny v maturitní zkoušce, jsou zapracovány další dílčí úpravy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace20.7.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení V případě nutnosti přijmout protiepidemická mimořádná opatření, jaká byla přijata na jaře letošního roku, považuje MŠMT za nutné zakotvit ve školském zákoně co nejdříve pravidla, kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Návrh zákona reaguje na zcela mimořádnou krizovou situaci, která nastala ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kdy byla v důsledku vládou ČR vyhlášených krizových opatření zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Tato krizová situace ukázala, že je nezbytné pro případ uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání, tedy zejména kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku
Datum autorizace29.6.2020
PředkladatelNárodní sportovní agentura
Důvod předloženíRejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách. Národní sportovní agentura v souladu se zákonem č. 178/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“) vede od 1. června 2020 rejstřík, který do 31. května 2020 vedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Datum autorizace28.6.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíTranspozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text s významem pro EHP)
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace12.3.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrhuje se zrušení ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
Datum autorizace4.2.2020
PředkladatelČeská národní banka
Důvod předloženíNávrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
Datum autorizace23.4.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 v návaznosti na mimořádná opatření vlády zakazující osobní přítomnosti žáků ve školách. Z důvodu mimořádných opatření spojený s epidemií koronaviru SARS CoV-2 je nutné upravit některé organizační otázky spojené s přijímáním a ukončováním vzdělávání v základních, středních a vyšších odborných školách
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Datum autorizace23.4.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 v návaznosti na mimořádná opatření vlády zakazující osobní přítomnosti žáků ve školách. Vyhláška upravuje podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy, k ukončování vzdělání maturitní zkouškou a závěrečnou zkouškou v roce 2020, a to v návaznosti na zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
Datum autorizace22.4.2020
PředkladatelNárodní sportovní agentura
Důvod předložení Mimořádná opatření vlády, jejichž přijetí bylo v souvislosti s koronavirovou krizí nezbytné, spočívající, mimo jiné, v uzavření sportovišť a v přerušení činnosti sportovních organizací, přinesla sportovním organizacím zásadní dopady, které bez rychlých opatření státu, spočívajících v konkrétní aktivní pomoci státu sportovním organizacím při řešení této situace, mohou být fatální. V důsledku mimořádných opatření došlo k výpadkům plánovaných příjmů sportovních organizací, se kterými tyto organizace nemohly ve svých rozpočtech počítat a nepočítaly
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Datum autorizace16.4.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 v návaznosti na mimořádná opatření vlády zakazující osobní přítomnosti žáků ve školách. V důsledku těchto opatření vznikla potřeba upravit pravidla pro hodnocení druhého pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška speciálně upravuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 u základních a středních škol a konzervatoří.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Datum autorizace29.3.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona je dalším opatřením reagujícím na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, v tomto případě se jedná o řešení komplikací způsobených v oblasti vysokého školství. Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů má v jejich případě dopad na přijímací řízení, na přijímání a zápis studentů ke studiu, na konání státních a dalších zkoušek a na průběh akademického roku.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Datum autorizace23.3.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, konkrétně na nemožnost konání přijímacích zkoušek na střední školy, maturitních a závěrečných zkoušek v termínech stanovených školským zákonem. Proto se přistupuje k předložení zákona, který upraví pravidla přijímacího řízení a ukončování středního vzdělávání speciálně ve školním roce 2019/2020. Předkládaná právní úprava zachovává tam, kde je to možné, stávající systém přijímacího řízení a má za cíl urychlit proces přijímacího řízení a maturitní zkoušky, a to zejména tím, že se zkrátí některé lhůty; v případě maturitní zkoušky nadto odpadne písemná práce v případě maturity z českého a cizího jazyka v rámci společné části a také centrální hodnocení zkoušek Centrem.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18.2.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíDůvodem změny pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele je především potřeba zajištění efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v návaznosti na spuštění změny financování školství zřizovaného kraji, obcemi a svazky obcí, resp. potřeba legislativního omezení možnosti určitého zneužití nákladových prvků normativního financování pedagogické práce.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)
Datum autorizace7.2.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je, aby byly požadavky osobnostního posouzení žadatelů o svěření nezletilého dítěte do péče použity pro prověření všech žadatelů, včetně osob příbuzných či blízkých
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNovela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.12.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh má umožnit ukončovat střední vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání jak maturitní zkouškou, tak výučním listem
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace20.12.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení. Navrhuje se nahradit dosavadní dávku příspěvek při ukončení pěstounské péče a dávky pěstounské péče vyplácené po zletilosti osoby, která byla v pěstounské péči, zaopatřovacím příspěvkem. Navrhované změny se dotýkají též dohod o výkonu pěstounské péče, působnosti v oblasti inspekce standardů kvality u pověřených osob, financování nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ad.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace26.11.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2020
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh novely nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Datum autorizace27.11.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMŠMT navrhuje navýšení úrovně zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt na úroveň A2 del Společného evropského referenenčího rámce pro jazyky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.10.2019
PředkladatelMinisterstvo obrany
Důvod předloženíNávrh vyhlášky je předkládán na základě závěrů analýzy Ministerstva obrany uskutečněné s cílem zvýšit zájem o studium na vojenské střední škole, zatraktivnit podmínky tohoto studia pro absolventy základních škol a posílit motivaci žáků k dosahování dobrých studijních výsledků a přijetí vlastní odpovědnosti za úroveň získávané kvalifikace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace12.11.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předložení Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě a správních činností ve státní službě dochází v průběhu času ke změnám, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových tříd. Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou shromažďovány návrhy příslušných orgánů a organizací na doplnění nových prací a činností, na změnu jejich formulací nebo jejich zařazení do jiných platových tříd nebo na vypuštění těch, které se již nevykonávají. Po jejich pracovním posouzení byly s ohledem na přijatelnou efektivitu legislativního procesu tyto návrhy změn zapracovány do předkládaného materiálu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace5.11.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2020 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Datum autorizace2.9.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/958/EU o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy a nastavuje mechanismus předávání údajů o regulovaných povoláních.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace21.10.2019
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíCílem navrhovaného právního předpisu je optimalizovat parametry hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva odpovídaly aktuálním požadavkům na trh práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci. Cílem je také odstranění právně závadného stavu u státních podniků
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.9.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíHlavním důvodem předložení návrhu nařízení vlády je realizace zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Navrhuje se také začlenění nového titulu pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a úprava odpočtu praxe u některých státních zaměstnanců.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace12.9.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrhem se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. Změna terminologie si vyžádá rovněž změnu názvu zákona. Návrh zavádí také nový typ služby péče o dítě, a to v tzv. mikrojeslích, jedná se o jesle pro malý kolektiv do 4 dětí, služba bude zaměřena na nejmladší věkovou skupinu dětí a bude provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Návrhem se dále zavádí stabilní financování jeslí.
Návrh zákona již jednou mezirezortním připomínkovým řízením pod č. j. MPSV-2018/191495-51 prošel. V návaznosti na vypořádání připomínek vzešlých z tohoto připomínkového řízení však byly v návrhu učiněny změny v oblasti terminologie, financování služby péče o dítě v dětské skupině ze státního rozpočtu či zajištění požární ochrany. Z tohoto důvodu se opětovně předkládá do meziresortního připomínkového řízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
Datum autorizace9.9.2019
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předložení Na základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Datum autorizace3.6.2019
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předloženíCílem předloženého nařízení vlády je v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol vyřešit problematiku zvýšených nákladů při dodávání produktů do malých škol, dále problematiku nadbytečných obalů v projektu a v neposlední řadě také podpořit dodávku některých místních a regionálních mléčných produktů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace20.6.2019
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíÚčelem návrhu je ochrana dětí před riziky, která chemická látka obsažená v hračkách představuje. Snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zavádí Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole
Datum autorizace15.5.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela zavádí Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole a dále rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
Datum autorizace4.6.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh zákona má za cíl řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace29.5.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíVyhláška naplňuje zákonné zmocnění § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje organizaci školního roku, zejména termíny jarních prázdnin podle sídla školy v jednotlivých okresech a obvodech hlavního města Prahy pro období do konce školního roku 2021/2022.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Datum autorizace5.4.2019
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh vyhlášky reaguje na legislativní změnu spočívající v přijetí nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Toto nové nařízení vlády s účinností k 1. červenci 2019 redukuje celkový počet oborů státní služby tím, že některé stávající obory státní služby ruší a naopak zavádí obory státní služby nové.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Datum autorizace24.4.2019
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. Především realizuje přechod lékařů orgánu sociálního zabezpečení ze státní služby do pracovního poměru od 1. července 2019 na úseku odměňování a provádí některé dílčí věcně související změny v katalogu správních činností v oblasti posudkové činnosti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 458)
Datum autorizace10.4.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Datum autorizace10.4.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda v mateřských školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních financované ze státního rozpočtu. Návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ukončuje možnost přiznávat podpůrné opatření asistent pedagoga dětem, žákům a studentům vzdělávajících se ve speciálních mateřských, základních a středních školách a speciálních třídách u běžných škol těchto druhů zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně určuje pravidlo ukončení platnosti doporučení těchto podpůrných opatření ex lege k 31. 12. 2019. Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v oddělení školní družiny, které je tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Datum autorizace10.4.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) předkládá návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, kterým se stanoví pro základní školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, speciální školy a střední školy oboru vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) a Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu. Počet financovaných hodin se odvíjí od počtu a druhu zdravotního znevýhodnění žáků vzdělávajících se v dané třídě v závislosti na týdenním počtu hodin příslušného rámcového vzdělávacího programu. Dále MŠMT předkládá návrh novely nařízení č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Zároveň návrh upravuje pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy v souladu s parametry reformy financování regionálního školství.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace28.2.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředmětem navrhované změny je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 645/0 dne 13. 11. 2019
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Datum autorizace24.1.2019
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh novely rozpočtových pravidel a dalších souvisejících zákonů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Datum autorizace15.1.2019
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. Návrhem vyhlášky se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace8.1.2019
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíHlavním důvodem návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech. V oblastech týkajících se školství jsou navrhovány úpravy v oblasti podmínek pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, očkování dětí a v pracovnělékařských službách.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Datum autorizace14.12.2018
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíHlavním důvodem předložení návrhu na změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. je úprava dosavadního rozdělení prací podle míry ztěžujících podmínek vykonávaných některými skupinami zdravotnických pracovníků pro účely poskytování zvláštního příplatku v příloze č. 6 k citovanému nařízení vlády.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace28.11.2018
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2019
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Datum autorizace22.11.2018
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíV souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a stále častěji napadaným odškodňovacím schématem v České republice v případě odpovědnosti za tzv. povinná očkování, je nutno revidovat stávající odškodňovací mechanismus, kdy právní odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování nesli poskytovatelé zdravotních služeb na základě aplikace ustanovení § 421a občanského zákoníku z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Datum autorizace22.11.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely vyhlášky reaguje především na praktickou potřebu upravit některá její ustanovení, tak jak ukázala dosavadní praxe, a to zejména s cílem, aby při výběru kandidátů na pozici ředitele školy nebo školského zařízení bylo posíleno hledisko odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.8.2018
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2019 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb.
Datum autorizace15.11.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředkládaná právní úprava si klade za cíl upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření na základě poznatků z praktického fungování systému, snížení administrativní zátěže na straně škol a školských poradenských zařízení a zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Zpřesnění pravidel nastaví podmínky společného vzdělávání v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření – pomoci vyrovnat vzdělávací příležitosti všech dětí, žáků a studentů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace5.10.2018
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předložení1. zavedení nového typu malé dětské skupiny „mikrojeslí“, která je zaměřená na nejmladší věkovou skupinu dětí a která je provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby, 2. zavedení stabilního financování dětských skupin a nového typu malé dětské skupiny „mikrojesle“ ze státního rozpočtu za účelem zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády
Datum autorizace27.9.2018
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíDůvodem předložení je valorizace stupnic platových tarifů, zvýšení dolní hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, úprava zvláštních příplatků za výkon práce (činnosti) ve směnném režimu, dále úprava zařazení vybraných profesí zaměstnanců justice do platových tříd.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Datum autorizace 20.9.2018
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíustanovení § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Datum autorizace11.7.2018
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíKaždoroční technická vyhláška stanovuje konkrétní procentní podíly jednotlivých obcí na výnosech sdílených daní, které byly vypočteny podle zákona o rozpočtovém určení daní.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Datum autorizace25.7.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíDoplnění tiskopisů o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, tiskopisů o ukončení základního vzdělání a dalších. Návrh vyhlášky se předkládá zejména v souvislosti s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č 561/2004 Sb.(školský zákon) a s nařízením vlády č. 445/2016 Sb., které stanovuje obory vzdělání s povinnými třemi zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky, a doplňuje další tiskopisy o ukončení vzdělání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 241)
Datum autorizace20.7.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je vytvořit nástroje pro zlepšení podmínek ve sportu. Smyslem je vytvoření nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu a nastavení přehledných podmínek zajišťovacích transparentnost při poskytování podpory do sportu.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Datum autorizace4.7.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíZpřesnění a sjednocení pravidel přijímacího řízení a zejména uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předkládaná novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení zejména v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny reagují na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky do maturitních oborů vzdělání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace28.6.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí problémy fungování maturitní zkoušky posledních několika let a jejichž cílem je lépe či přesněji definovat pravidla konání maturitní zkoušky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace26.6.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby byl uveden do vzájemného souladu s vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a se současnou podobou Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání tak, aby představoval logický celek pro základní umělecké vzdělávání poskytované v základních uměleckých školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Dílčím cílem novely je zpřesnění formulací a upravení významu některých slov.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Datum autorizace24.5.2018
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím právním předpisem k 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace31.5.2018
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíTranspozice směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU. Směrnice zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty zejména pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou,kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 dichlorethylen. Dále umožňuje při hlubinné těžbě a ražení tunelů využít přechodného období pro účinnost limitních hodnot oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého, která končí nejpozději dne 21. srpna 2023.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 159)
Datum autorizace30.4.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je navýšit příspěvek za výkon specializovaných činností pedagogického pracovníka a zavést příplatek za výkon práce třídního učitele.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
Datum autorizace10.4.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá na základě Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018 a v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb., který ukládá vyhlášku vydat.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
Datum autorizace 17.5.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíHlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby změny financování regionálního školství v souladu s § 160 a násl. školského zákona a s tím související potřebou statistiky a průběžného monitorování v dané oblasti vzdělávání. Předávání údajů predikujících finanční nároky spojené s rozsahem poskytované výuky je zásadní pro funkčnost nově nastaveného systému financování ve vzdělávání dětí, žáků a studentů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace 17.5.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíHlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby změny financování regionálního školství v souladu s § 160 a násl. školského zákona a s tím související potřebou statistiky a průběžného monitorování v dané oblasti vzdělávání. Zejména průběžné předávání nezbytných údajů o finančních nárocích spojených s rozsahem poskytované výuky je zcela zásadní pro vyhodnocení funkčnosti financování nově nastaveného systému ve vzdělávání dětí, žáků a studentů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.3.2018
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády snižuje limitní hodnoty bisfenolu A a olova obsažených v hračkách a dále doplňuje limitní hodnotu fenolu, která v platné úpravě dosud nebyla obsažena.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace15.11.2017
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíÚčelem návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilost

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilost
Datum autorizace27.4.2018
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíCílem předkládaného návrhu nařízení vlády je úprava oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v návaznosti na změny provedené zákonem č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace26.4.2018
PředkladatelMinisterstvo spravedlnosti
Důvod předloženíCílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Datum autorizace29.3.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, umožní lépe oceňovat studenty, vědce, děti a mládež, sportovce a učitele působící v oblasti vzdělávání a sportu za jejich mimořádné činy a úspěchy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace20.4.2018
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh zákona reaguje na potřebu vyvolanou praxí, neboť správní orgány se stále častěji setkávají s námitkami tzv. systémové podjatosti, tj. podjatosti všech úředních osob zařazených do správního orgánu příslušného k vedení správního řízení, přičemž tyto bývají nejčastěji zdůvodněny zájmem všech úředních osob jakožto zaměstnanců státu, příp. územního samosprávného celku, jehož orgán řízení vede, na výsledku řízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 115)
Datum autorizace8.3.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je umožnit, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 115/0 dne 5. 3. 2018
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 5. 12. 2018
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace31.1.2018
PředkladatelMinisterstvo kultury
Důvod předloženíTranspozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 a adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563. Novela autorského zákona zavádějící výjimku z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících, spočívající v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl v upravených formátech přístupných osobám nevidomým či jinak zrakově postiženým, společně se stanovením pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Datum autorizace26.2.2018
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předloženíNa základě zkušenosti z prvního roku fungování projektu je třeba upravit mechanismus výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního mléka. Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) bude limity oznamovat poté, co je MZe stanoví. Další změny navrhované novelou jsou technického rázu a vychází z prvních zkušeností z implementace projektu ve školním roce 2017/2018.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace31.1.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíV nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou zatím uvedeny obory vzdělání, které nově zavedl zákon č. 201/2017 Sb. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zařazení oborů vzdělání Praktická sestra, Diplomovaná dětská sestra a Masér ve zdravotnictví do soustavy oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a označení oborů vzdělání Zdravotnický asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář za dobíhající v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace11.1.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPřijetím zákona č. 101/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dochází od roku 2019 k podstatným změnám v normativním financování škol a školských zýařízení zřizovaných krajem, obcí, nebo svazkem obcí. Cílem předkládané novely je uvedení vyhlášky do souladu s platným zněním zákona.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Datum autorizace6.12.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky navazuje na nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. Novela vyhlášky řeší tyto 3 oblasti: 1) V základních školách upravuje nejnižší průměrné počty žáků ve třídách tak, aby byly v souladu s výše uvedeným nařízením vlády stanovujícím hodnoty PHmax podle velikosti a organizace školy (včetně škol s výukou v jazyce národnostní menšiny). 2) Stanoví se hodnota PHmax pro přípravnou třídu základní školy (nelze ji stanovit ve výše uvedeném nařízení vlády, neboť přípravná třída neposkytuje stupeň vzdělání). 3) Stanoví se hodnota PHmax pro třídu přípravného stupně základní školy speciální (nelze ji stanovit ve výše uvedeném nařízení vlády ze stejného důvodu, jako u přípravné třídy).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace16.11.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNová úprava podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením obsažená v zákoně č. 327/2017 Sb., kterým se s účinností ode dne 1. ledna 2018 mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace6.12.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrhovaná právní úprava směřuje k novelizaci vyhlášky tak, aby plně odpovídala nové úpravě a aby financování mateřských škol probíhalo v souladu s novelou školského zákona. Dále jsou provedeny dílčí změny pro zpřesnění znění vyhlášky. Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) výše uvedených zřizovatelů. Dále jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní, celodenní a internátní. Norma je též nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace28.11.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2018
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
Datum autorizace19.10.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá z důvodu naplnění zmocnění daného § 10 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o znakové řeči. V současné době neexistuje vyhláška, která by stanovovala obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob garantovaných státem a bezplatně poskytovaných rodičům dětí, u nichž byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo hluchoslepota. Tento právní stav je v rozporu s výše uvedeným zákonem.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
Datum autorizace10.8.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředpis obsahuje seznam nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a způsoby nakládání s nimi v průběhu vzdělávání ve středních školách
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7.11.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela obsahuje doplnění ustanovení § 2 obsahující vymezení podmínek pro zřizování víceoborových tříd ve středních školách. V těchto oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků ve třídách s žáky 2 – 3 oborů vzdělání. Cílem je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, avšak ve kterých ať již z důvodu nízkého zájmu o studium, nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7.11.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se změny způsobu financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků státního rozpočtu. Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vytváří podmínky pro změnu systému financování regionálního školství v oblasti zájmového vzdělávání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
Datum autorizace7.11.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Datum autorizace7.11.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředmětem návrhu novely vyhlášky č. 176/2009 Sb. je zejména doplnění § 1, 3 a 5 vyhlášky č. 176/2009 Sb. v návaznosti na doplnění § 108 odst. 5 a 10 zákona č. 435/2004 Sb. o potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., kde bylo rozšířeno zmocnění k vydání vyhlášky, vyhlášené novelou č. 327/2017 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace4.8.2017
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíCílem předložení návrhu vyhlášky je, aby vybrané účetní jednotky mohly při inventuře jednotlivých položek v rámci položek C.I. a C.II. pasiv rozvahy s výjimkou položky C.I.3. provést zjednodušenou inventuru v rámci periodické inventarizace, jejímž předmětem je alespoň posouzení rozdílů mezi počátečním stavem a stavem k rozvahovému dni, tedy prokázání přírůstků a úbytků stavu jiných pasiv za účetní období. Tímto dochází ke zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek. Dále je navrhována možnost v případě požadavku na vyhotovení seznamů (např. seznam inventurních soupisů, seznam identifikátorů) zajistit tyto skutečnosti (seznamy) jiným průkazným způsobem, tedy aby nebyly vyhotoveny seznamy v případech, kdy příslušné skutečnosti lze dovodit z vnitřního předpisu nebo z jiné dokumentace, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
Datum autorizace2.11.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíZpřesnění pravidel nastaví podmínky pro využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření - pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. Podle provedené analýzy společného vzdělávání po prvním roce implementace je zřejmé, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Datum autorizace20.10.2017
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMinisterstvo financí předkládá návrh vyhlášky, která stanoví procentní podíly jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona. Vyhláška s účinností od 1. ledna 2018 je vydávána mimořádně, v návaznosti na změnu parametrů zákonem č. 260/2017 Sb. při propočtu procenta, kterým se každá obec podílí na zákonem daných procentních částech celostátního hrubého výnosu určených daní, aby se změna v praxi promítla již od 1. ledna 2018.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
Datum autorizace2.10.2017
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMinisterstvo financí jako každoročně předkládá návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného na následující rok.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace19.9.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády zvyšuje horní hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštních příplatků a též s účinností od 1. 11. 2017 valorizuje stupnice platových tarifů pro zaměstnance, jejichž platové tarify jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace7.9.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZa dobu účinnosti nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, nastala v podmínkách výkonu prací, správních činností a činností příslušníků bezpečnostních sborů řada změn, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových a tarifních tříd.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Datum autorizace15.8.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNavrhovaná právní úprava zpřesňuje stávající právní úpravu s cílem dosáhnout plnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Datum autorizace22.8.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíCílem návrhu nařízení vlády je valorizovat stupnice platových tarifů státních zaměstnanců a zvýšit horní hranici zvláštního příplatku
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zpracování osobních údajů
Datum autorizace 18.8.2017
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 138/0 dne 28. 3. 2018
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
Odkaz5
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 5. 12. 2018
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
Datum autorizace15.8.2017
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Důvod předložení Návrh byl připraven na základě zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 14. 7. 2017, a kde došlo na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu k zavedení režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a dále k zavedení potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení a provedení související změny zákona o zdravotních službách.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Datum autorizace14.7.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNa základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) došlo s účinností k 1. 9. 2016 k podstatné změně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k významnému rozsahu změn ve vzdělávacím systému, které byly spojeny se zaváděním podpůrných opatření, se navazující právní úprava v podobě vyhlášky č. 27/2016 Sb. nevyvarovala několika technických nedostatků, které je třeba pro lepší aplikovatelnost pravidel odstranit formou novelizace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Datum autorizace9.6.2017
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíUpřesňuje se posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce v návaznosti na novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.6.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předložení S účinností od 1. ledna 2018 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
Datum autorizace20.4.2017
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu je skutečnost, že znění vyhlášky je v současnosti neaktuální a neúplné a není zcela v souladu se školským zákonem a prováděcími předpisy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a některé další vyhlášky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Datum autorizace20.4.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení Navrhovaná právní úprava směřuje k novelizaci vyhlášek tak, aby plně odpovídaly nové úpravě. Ve vyhlášce o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky se u žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí upravuje způsob, kterým budou zákonní zástupci dokládat plnění povinné školní docházky; dále se vytváří předpoklady pro zpřístupnění plavání žákům základních škol. Ve vyhlášce o krajských normativech se upravuje normativ na individuálně předškolně vzdělávané dítě. Ve vyhlášce o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se provádí změny v návaznosti na změnu školského zákona a dále se upravují podmínky konání maturitní zkoušky osobami, které se vzdělávaly v zahraničí, a problematika uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce. Ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání se provádí úpravy v návaznosti na změnu školského zákona.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.3.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNavrhuje se zařadit do přílohy nařízení vlády chronické onemocnění bederní páteře z přetěžování, za splnění veškerých posudkových podmínek a upřesnit z hlediska poznatků z praxe v příloze nařízení vlády text kapitoly nemoci z povolání přenosné a parazitární.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.12.2016
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíCílem návrhu je úprava procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace16.2.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíCílem předloženého materiálu je zejména zmírnit výrazné rozdíly v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců podle jednotlivých stupnic a zjednodušit tak současnou komplikovanou právní úpravu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Datum autorizace20.1.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely nařízení vlády č. 445/2016 Sb. určuje na základě zmocnění školského zákona další obory vzdělání, ve kterých budou (dle variant předložených k rozhodnutí vládě) od 30. září roku 2021 resp.roku 2022 žáci konat povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky z matematiky (kromě českého jazyka a literatury a cizího jazyka).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace30.12.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky rozšiřuje okruh osob oprávněných k posuzování a schválení receptur dietního stravování, omezuje vybírání záloh na stravné maximálně na jeden měsíc dopředu a s účinností od 1. ledna 2018 upravuje minimální počet pracovních míst v zařízeních školního stravování, čímž bude zajištěno poskytování standardní kvality ze strany školních stravovacích služeb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Datum autorizace19.12.2016
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předložení Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace5.12.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2017
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace15.11.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavžený předpis má umožnit konat závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání v elektronické podobě a centrálního sběru výsledků ze závěrečných zkoušek dle jednotných zadání
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Datum autorizace11.10.2016
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíVzhledem k rozšíření soustavy předškolního vzdělávání a definici lesní mateřské školy je nutné stanovit hygienické požadavky na provoz lesních mateřských škol.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
Datum autorizace9.9.2016
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNa základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace1.9.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíS účinností od 1. ledna 2017: zvýšení sazby minimální mzdy; zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy; zrušení sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data
Datum autorizace22.8.2016
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (senátní tisk 307) zakotvuje v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. novou povinnost povinných subjektů zveřejňovat jako otevřená data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona č. 106/1999 Sb. každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo pro jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů. Na základě navrhovaného § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu informací povinně poskytovaných jako otevřená data.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.8.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 4 % a pedagogických pracovníků v průměru o 6 % s účinností od 1. září 2016
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Datum autorizace9.8.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíV návaznosti na ust. § 78 odst. 6 školského zákona se navrhuje stanovit obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem sppolečné části maturitní zkoušky, tj. ty obory vzdělání, které budou mít 3 povinné zkoušky ve společné části - český jazyk a literaturu, cizí jazyk a matematiku.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Datum autorizace12.7.2016
Předkladatel Ministerstvo financí
Důvod předloženíMinisterstvo financí je povinno stanovit každoročně k 1. září vyhláškou procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Datum autorizace18.7.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení Navrhovaná právní úprava směřuje zejména k novelizaci č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby plně odpovídala nové úpravě v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, zařazením lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení a nárokem dětí starších dvou let na přijetí do mateřské školy.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
Datum autorizace15.7.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNa základě novely školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) je předkládána vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh vyhlášky respektuje nové znění § 60 až 64 školského zákona, účinné od 1. 9. 2016. Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.6.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela vyhlášky navazuje na novelizaci některých ustanovení školského zákona, která se vztahují k maturitní zkoušce
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Datum autorizace4.4.2016
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíÚprava přílohy č. 1 a 4 ve vztahu ke stanovení počtu bodů pro určení výše odškodnění za příslušnou újmu na zdraví.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami
Datum autorizace3.6.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá na základě zákonného zmocnění k jejímu vydání vyplývajícího z § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Přijetí vyhlášky je stanoveno plánem legislativních úkolů na rok 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Datum autorizace 3.6.2016
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá na základě zákonného zmocnění k jejímu vydání vyplývajícího z § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Přijetí vyhlášky je stanoveno plánem legislativních úkolů na rok 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Datum autorizace 3.6.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády se předkládá na základě zákonného zmocnění k vydání vyplývajícího z § 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Přijetí nařízení vlády je stanoveno plánem legislativních úkolů na rok 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
Datum autorizace3.6.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá na základě zákonného zmocnění k jejímu vydání vyplývajícího z § 87 ods.t 1 písm. g) bodu 2 a § 87b odst. 4 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Přijetí vyhlášky je stanoveno plánem legislativních úkolů na rok 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Datum autorizace3.6.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády se předkládá na základě zákonného zmocnění k vydání vyplývajícího z § 44a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Přijetí nařízení vlády je stanoveno plánem legislativních úkolů na rok 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a některé další vyhlášky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Datum autorizace8.3.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrhovaná právní úprava směřuje zejména k novelizaci vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů tak, aby plně odpovídala nové úpravě a přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhuje se rovněž změna dalších právních předpisů, v nichž dochází k věcným či legislativně-technickým změnám vyplývajícím z novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Datum autorizace25.2.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíDne 19. března 2015 byl vydán zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úpravou ustanovení § 97 odst. 1 školského zákona byl změněn termín, do kterého se zapisují uchazeči o vyšší odborné vzdělávání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. S ohledem na změnu termínu zápisu uchazečů ve školském zákoně je nutné upravit termín konání posledního kola přijímacího řízení a nejzazší datum konání náhradního termínu přijímací zkoušky v prováděcím právním předpise – vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace19.2.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředmětem navrhované změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem 841/0 dne 17. 6. 2016
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 18. 1. 2017
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 13. 2. 2017 jako tisk 54/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace23.10.2015
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíTato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření (transpozice) a o ochranném léčení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb. a vyhlášky č. 131/2013 Sb.
Datum autorizace11.2.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíDůvodem návrhu novely vyhlášky je provedení novelizovaného ustanovení § 28 odst. 2 a 3 školského zákona. Nezbytnost právní úpravy vychází z požadavků evidovat a předávat údaje o dětech, žácích a studentech, kteří jsou vzděláváni podle § 16 školského zákona, a jimž jsou v souladu s ním poskytována podpůrná opatření. Návrh novely rozšiřuje okruh údajů stanovených vyhláškou č. 364/2005 Sb., které jsou školy a školská zařízení povinny předávat ministerstvu ze školních matrik a další dokumentace, o údaje o dětech, žácích a studentech, kteří jsou vzděláváni podle § 16 školského zákona, a jimž jsou v souladu s ním poskytována podpůrná opatření. Dále dochází ke zpřesnění výčtu již sledovaných údajů, zejména členění údajů o fyzických osobách podle pohlaví všude tam, kde jejich nové sledování nepřinese neúměrnou administrativní zátěž. Zároveň ministerstvo využívá této novely ke zrušení sledování některých údajů, které se jeví nadále jako zbytné a nadměrně zatěžující respondenty nebo lze obdobné údaje získat z jiných sledovaných ukazatelů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Datum autorizace26.10.2015
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíPředmětný návrh nově zakotvuje možnost ocenit vedle vynikajících výsledků výzkumných pracovníků, také činnost dalších osob, které sice nevytvářejí nové poznatky, ale rozšiřují stávající znalosti, dlouhodobě se, ať již v rámci své profese nebo soukromě, zajímají o oblast VaVaI, nejnovější vědecké či výzkumné poznatky, nové objevy, technologie a inovace, o kterých dále populárně naučně informují veřejnost, čímž výzkumným pracovníkům pomáhají šířit jejich výsledky nebo jinak přispívají svými výstupy k významnému rozvoji, propagaci a popularizaci VaVaI. Další změna spočívá v rozšíření možnosti udílení ocenění propagace či popularizace VaVaI vedle jednotlivých poskytovatelů také předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace21.1.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíTranspozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 964/0 dne 14. 11. 2016
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 3. 2. 2017
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem dne 13. 2. 2017 jako tisk 57/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.12.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předložení V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to dnem 1. 10. 2015, připravil odbor 52 návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Datum autorizace2.12.2015
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíProvedení některých ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace6.1.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPo novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není možné vzdělávat žáky odborných škol v rámci praktického vyučování v takovém rozsahu, který je potřebný. Žáci totiž nemohou používat chemické látky, s nimiž se musí prakticky seznámit, aby mohli být řádně připraveni na praxi. Návrh nařízení vlády směřuje k nápravě tohoto nežádoucího právního stavu. Návrh upravuje speciální pravidla vztahující se na mladistvé žáky škol při praktickém vyučování tak, aby tito směli nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo žíravé. Úprava se přebírá ze zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění do 30. 11. 2015). Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat v původním rozsahu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
Datum autorizace17.12.2015
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky Evropské unie s názvem „Ovoce a zelenina do škol“.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.10.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, jehož obsahem je navýšení podílu krajů na výnosu daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2016.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 416/0 dne 25. 2. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum23. 10. 2015
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem dne 6. 11. 2015 jako tisk 149/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkySenát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Datum autorizace8.12.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím právním předpisem k 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace5.10.2015
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., jsou změny vedoucí k postupnému naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usneseními vlády, a k upřesnění ustanovení ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., a to zejména v souvislosti s upřesněním účetní metody a vykazování repo obchodů, s upřesněním vykazování účtů státních finančních aktiv, účtů řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu a dále v souvislosti se změnami vyplývajícími z požadavků účetní praxe za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Datum autorizace5.10.2015
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu vyhlášky jsou změny legislativně technického charakteru související se zajištěním souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související se zajištěním souladu se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který především provádí dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Datum autorizace18.11.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2016

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace 25.11.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2016
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Datum autorizace18.11.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíStěžejním důvodem pro zpracování vyhlášky je provedení ustanovení § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá zejména z novelizace provedené zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nezbytnost právní úpravy vychází z potřeby nově upravit pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Prostřednictvím prováděcího předpisu dojde k systematickému rozčlenění podpůrných opatření podle jejich věcné i finanční náročnosti. Dále je navrhováno zpřesnění pravidel přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů. Právní úprava směřuje k provedení již vytvořených pojistek proti zneužívání podpůrných opatření, mimo jiné s ohledem na závazky, které Česká republika přijala.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu
Datum autorizace27.10.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády podrobněji upravuje průběh zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt. Stanoví zkušební řád, který tím, že se stává součástí právního předpisu, může být podkladem pro státní kontrolu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.10.2015
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu vyhlášky je zejména rozhodnutí vlády o navýšení přídělu do FKSP o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v roce 2017 a letech následujících. Rozhodnutí vlády bylo učiněno v souvislosti se sestavováním návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
Datum autorizace12.10.2015
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMF předkládá návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, v nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, v nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
Datum autorizace11.9.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá z důvodu vytvoření transparentního prostředí pro financování školních klubů jako součástí školy a kvůli nutnosti mít lepší přehled o využití a potřebách této podoby zájmového vzdělávání ve školách. Navrhovaná úprava umožní vést v rejstříku škol a školských zařízení údaj o nejvyšším povoleném počtu žáků pro školní klub.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.9.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZejména zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2015, resp. od 1. 1. 2016
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Datum autorizace7.11.2014
PředkladatelMinisterstvo spravedlnosti
Důvod předloženíNávrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2014. Předmětem návrhu jsou oblasti, které si zasluhují co možná nejrychlejší legislativní zásah, neboť u nich nelze čekat na posouzení praxí či výkladem soudu, aniž by zde hrozily nevratné následky, případně se u nich tyto důsledky v praxi již i zřetelně projevily. Řešení problémů, na které předkládaný návrh reaguje, nelze z důvodu jejich zvláště závažných negativních dopadů do právního postavení osob a jejich majetkové i nemajetkové sféry ponechat soudní praxi, neboť možnost soudního výkladu sama předpokládá vznik sporu a s ním souvisejících nákladů. Náklady na odstranění výkladových nejasností zákonného textu ve vyčtených případech nelze přenášet na účastníky soukromoprávních vztahů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2014, obsahují některá problematická ustanovení, která jsou způsobilá v krátkém čase po jeho účinnosti omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout právní postavení lidí i dalších uživatelů. Předkládaný návrh je reakcí Ministerstva spravedlnosti na nejnaléhavější podněty k novelizaci od dotčených resortů, svazů, profesních komor i veřejnosti. Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálunávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace23.9.2015
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNa základě plánu přípravy vyhlášek ústředních orgánů státní správy na rok 2015
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy
Datum autorizace26.8.2015
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíNávrh implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem do českého právního řádu
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace3.8.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání)
Datum autorizace8.7.2015
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíStanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace10.2.2015
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh novely rozpočtových pravidel, jejímž hlavním cílem je rozšířit výčet subjektů státní pokladny. Současně je navržena úprava přijímání úvěru Ministerstvem financí za Českou republiku od mezinárodních finančních institucí.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemNávrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 10. 7. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 10. 2. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem dne 14. 3. 2016 jako tisk 222/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace24.6.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNa základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) je předkládána technická novela vyhlášky č. 671/2004 Sb., která reaguje na změny vyplývající ze zákona č. 82/2015 Sb. Změny se týkají především postavení uchazečů při odvolání proti nepřijetí uchazeče v přijímacím řízení ke střednímu vzdělání ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a implementace novelizovaných ustanovení § 16 až 19 školského zákona. Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2015. Návrh vyhlášky dává do souladu postup při přijímání i při odvolání proti nepřijetí (případně přijetí) uchazeče v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, s judikaturou Nejvyššího správního soudu a návazně s upraveným zněním § 165 a § 183 školského zákona. Při přijímacím řízení bude na školách všech zřizovatelů postupováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další technické úpravy souvisejí s praktickým zajištěním přijímacího řízení ve školách. Návrh dále předpokládá uzpůsobení podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami navazující na legislativní změny § 16 až 19 školského zákona, upravené zákonem č. 82/2015 Sb., které nabývají účinnosti od 1. 9. 2016.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace23.6.2015
PředkladatelMinisterstvo kultury
Důvod předloženíV oblasti vzdělávání a vzdělávacích institucí mimo jiné novelizuje licencování užití autorských děl paměťovými a vzdělávacími institucemi – digitalizovaný obsah, kopírování apod. Dle stávající právní úpravy mohou paměťové a vzdělávací instituce (knihovny, muzea, školy aj.) digitalizovat obsahy k archivním a konzervačním i) účelům, a ii) zpřístupňovat na terminálech v knihovně digitální obsahy děl, která zakoupily. Nemohou však zpřístupňovat takto digitalizovaný obsah na internetu ani nemohou zpřístupňovat na terminálech obsah digitalizovaný jinou knihovnou v ČR. Platná právní úprava totiž obsahuje pouze relativně omezené zákonné licence umožňující knihovnám využívat potenciálu digitálních technologií. S výjimkou případů, na které se vztahují zákonné licence upravené autorským zákonem, je pro užití nad rámec takových zákonných licencí nutno sjednávat individuální licenční smlouvy s nositeli práv, popř. postupovat v souladu s příslušnou veřejnou licencí (např. licence Creative Commons), je-li konkrétní dílo či jiný předmět ochrany zpřístupňován veřejnosti pod takovou veřejnou licencí.
Záměrem MK je usnadnit licencování výše uvedených způsobů užití, resp. zajistit, aby pro paměťové a vzdělávací instituce mohla existovat tzv. rozšířená kolektivní správa pro takové licencování. Cílem je, aby uvedené činnosti mohly zmíněné instituce vykonávat v souladu s autorským právem a aby licencování takových činností bylo maximálně zjednodušeno (např. Národní knihovna by měla možnost zastupovat síť knihoven, obdobně např. MŠMT školy apod.) prostřednictvím kolektivních smluv uzavřených s KS. Na základě kolektivní smlouvy by mohly knihovny digitalizované obsahy sdílet mezi sebou, případně poskytovat elektronicky, školy pořizovat kopie autorských děl pro potřeby výuky v rozsahu větším, než jaký umožňují stávající zákonné licence.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 724/0 dne 17. 2. 2016
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum25. 11. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 13. 2. 2017 jako tisk 55/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.6.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem předkládané novely je naplnění zákonného zmocnění (novelizace § 81 odst. 6 a odst. 11 písm. a) školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Je stanovena minimální jazyková úroveň standardizované jazykové zkoušky, jež může být nahrazující zkouškou za zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (PČ MZ), pokud tak ředitel školy stanoví. Dále je stanoven termín pro zveřejnění informace o standardizovaných jazykových zkouškách, které ředitel školy může zohlednit při nahrazování zkoušek z cizího jazyka, ministerstvem a termín, dokdy musí žák požádat ředitele školy o nahrazení zkoušky PČ MZ standardizovanou zkouškou doloženou jazykovým certifikátem. Specifikuje se způsob evidence a hodnocení při náhradě zkoušky PČ MZ standardizovanou jazykovou zkouškou.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o státních zkouškách grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o státních zkouškách grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Datum autorizace4.6.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíSmyslem prováděcího právního předpisu je zajistit v kompetenci ministerstvem zřízené a k tomu pověřené právnické osoby praktickou realizaci zkoušek pro uchazeče ze středních škol a veřejnosti, a to na základě zmocnění ve školském zákoně. Návrh vyhlášky stanoví rozsah a obsah zkoušek a jejich zkušební řád, pravidla konání zkoušek, přihlašování ke zkouškám, pravidla hodnocení zkoušek a úplatu za zkoušky. Současně je novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace15.4.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh na vznik nového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Dvojjazyčné gymnázium se samostatným rámcovým vzdělávacím programem, který má v souladu s novelizovaným § 13 odst. 4 školského zákona stanoveny dva povinné vyučovací jazyky, vyplývá ze závěrů vyhodnocení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Datum autorizace17.4.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela vyhlášky upravuje stav, kdy správní obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto pro dívky po ukončení povinné školní docházky nenáleží do působnosti žádného diagnostického ústavu. Novelou se obvod obce Vysoké Mýto přidává do působnosti Diagnostického ústavu Praha 4 - Hodkovičky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace24.7.2014
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh má přispět k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití, především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených, a pokud možno ve strojově čitelných formátech nebo zavedením institutu dohody o umožnění trvalého přístupu k informacím.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemNávrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 30. 1. 2015.
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace23.3.2015
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace18.3.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely přináší zejména zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, úpravu systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou, úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky; dále zahrnuje zřízení Národní rady pro vzdělávání, rozšíření kompetencí a forem činnosti ČŠI, úpravu povinných údajů zapisovaných do rejstříku škol.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 611/0 dne 23. 9. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum9. 3. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 24. 3. 2016 jako tisk 237/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne26. 4. 2016
Prezident zákon podepsal dnePrezident zákon nepodepsal a 4. 5. 2016 vrátil zpět sněmovně.

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkyHlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 5. 2016 na 47. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zadávání veřejných zakázek
Datum autorizace22.4.2015
PředkladatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Důvod předloženíNávrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů. Návrhem jsou tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemNávrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 27. 10. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
3. čtení - datum 9. 3. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 14. 3. 2016 jako tisk 220/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkyNávrh zákona byl vrácen Senátem Poslanecké sněmovně

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace13.5.2013
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíHlavním cílem návrhu novely je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a kontrolním řádem upraveným zákonem č. 255/2012 Sb. Z platného znění zákona se tedy vypouští nedůvodné odchylky od správního a kontrolního řádu, mění se terminologie a zavádí se institut opatření obecné povahy.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru
Datum autorizace24.2.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNavrhovanou vyhláškou má být stanoven obsah a rozsah zkoušky z českého jazyka zásadně podmiňující přístup osob, které nejsou státními občany ČR, ke státní službě.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh novely vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Datum autorizace20.2.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPotřeba novelizace vyhlášky vyplývá z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (2011-2015), který požaduje: „terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v rámcovém vzdělávacím programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách“. Předkládaná novela dále zahrnuje změny, ke kterým došlo v organizaci mezinárodních jazykových zkoušek za poslední desetiletí, tj. větší standardizaci a modernizaci celého procesu organizace státních jazykových zkoušek. Celkově je zkušební řád přehlednější, přesnější a zaručuje spravedlivý průběh zkoušek ve všech školách. Zavádí se označení zkoušek dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace19.2.2015
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací v České republice. Tento systém je obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ze dne 7. září 2005, která byla novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU. Navrhovaná právní úprava zajišťuje kompatibilitu českého právního řádu s novou evropskou legislativou.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 581/0 dne 28. 8. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 2. 3. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 14. 3. 2016 jako tisk 225/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace27.3.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jejímž obsahem je především úprava pravomocí poskytovatelů dotací s cílem zrychlit proces čerpání prostředků z evropských fondů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 295/0 dne 3. 9. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 5. 12. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem 10. 12. 2014 jako tisk 5/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne 22. 1. 2015
Prezident zákon podepsal dne26. 1. 2015

PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi dne30. 1. 2015

POZNÁMKY

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2.4.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíMateriál obsahuje návrh novely tzv. malých rozpočtových pravidel, která upravuje pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, a to s cílem zjednodušit administrativu při čerpání prostředků z evropských fondů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 294/0 dne 3. 9. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 5. 12. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem10. 12. 2014 jako tisk 4/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne22. 1. 2015
Prezident zákon podepsal dne 26. 1. 2015

PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi dne30. 1. 2015

POZNÁMKY

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)
Datum autorizace26.1.2015
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíNávrh zákona nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace3.7.2014
PředkladatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Důvod předloženíPrimárním účelem navrhované novely je technická změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek. Předmětem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků účinného znění ZVZ a zrušení některých ustanovení ZVZ, která byla přijata v rámci novelizace ZVZ provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemNávrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 3. 9. 2014.
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum12. 12. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem16/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkySenát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Datum autorizace4.12.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíÚprava stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Datum autorizace8.12.2014
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je koncepční změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace3.12.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je rovněž strategické řízení podpory sportu, tak aby se podrobněji, či nově, vymezily koncepční dokumenty v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni samospráv. Návrh dále směřuje k přizpůsobení právní úpravy mezinárodním závazkům České republiky, k většímu zohlednění veřejné a zdravotní prospěšnosti sportu, jakož i přihlíží k potřebám sportovního prostředí. Z hlediska uplatňování veřejného zájmu je jedním z významných přínosů zákona zavedení zákonné reglementace pořádání významných sportovních akcí v České republice, aby se mimo jiné předcházelo neúčelnému vynakládání veřejných prostředků.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem jako tisk 590/0 dne 3. 9. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 22. 4. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2015

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Datum autorizace20.11.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíStanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2015
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace20.8.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál se předkládá mimo plán hlavních úkolů na 2. pololetí roku 2014 z důvodu aktuální potřeby korekce nadsazené minimální délky trvání doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace pro činnost speciálního pedagoga.
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace29.10.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíCílem předložení tohoto návrhu je uvedení zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na úseku bezpečnosti práce na pracovištích, především na staveništích, a dále z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 462/0 dne 15. 4. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 20. 1. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemPoslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 191/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dneZákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016
Prezident zákon podepsal dnePrezident zákon podepsal 11. 3. 2016

PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi dneSchválený zákon doručen k podpisu premiérovi 18. 3. 2016

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace10.10.2014
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíNa základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 489/0 dne 22. 5. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
3. čtení - datum15. 4. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.9.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíCílem předložené novely vyhlášky je zajištění souladu s konsolidační vyhláškou státu a zajištění informací potřebných pro sestavení účetních výkazů za ČR; legislativně technické změny v návaznosti na předkládání PKP a PAP; zajištění souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.; zajištění souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí; a zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.9.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předložení Obsahem novely vyhlášky jsou především: upřesnění účtování v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva; změny související se samostatným vykazováním pohledávek z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí apod.; změny související s upřesněním ustanovení ve vyhlášce č. 410/2009 Sb.; změny související se zajištěním souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí; změny související s některými úpravami pro zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách; a změny legislativně technického charakteru za účelem zvýšení právní jistoty.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
Datum autorizace12.9.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíCílem předložené vyhlášky je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování, a prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálunávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace12.9.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZvýšení stupnic platových tarifů a úprava zvláštního způsobu určení platového tarifu
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace10.9.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona reaguje na negativní praxi v regionálním školství, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní poměry na dobu určitou pouze na období školního vyučování školního roku.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemtisk 407/0 dne 19. 2. 2015
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 30. 9. 2015
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem19. 10. 2015

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Datum autorizace25.8.2014
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíVyhláška stanovuje zakázané práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám těhotným, kojícím, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a dále pak podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony
Datum autorizace21.8.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNovela zákona o vysokých školách upravuje zejména - Pravidla hodnocení kvality vysokých škol - Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace - Postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství - Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky - Přezkumné řízení ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem60/0 dne 13. 12. 2013
PředkladatelSkupina poslanců (Miroslav Grebeníček, Zuzka Bebarová-Rujbrová, Marta Semelová, Kateřina Konečná)
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum 27. 1. 2016
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemPoslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 193/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Datum autorizace21.8.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíHlavním cílem novely zákona je transpozice směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí návrhu je i nová úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jedná se zejména o velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku (např. malé spolky) a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Návrh zákona dále obsahuje i úpravy, které souvisejí s dokončením rekodifikace soukromého práva, a změny legislativně technického charakteru.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb.
Datum autorizace18.8.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál se předkládá mimo plán legislativních prací vlády na rok 2014 z důvodu potřeby umožnit školským stravovacím zařízením poskytovat dietní jídla strávníkům, u kterých posoudil odborný lékař, že jejich zdravotní stav vyžaduje stravování dle dietního režimu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace23.4.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení Novela školského zákona se týká především pravidel vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínek konání závěrečné zkoušky a postavení ředitelů veřejných škol a školských zařízení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 288/0 dne 2. 9. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Odkaz4
Odkaz5
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum11., 13. 2. 2015
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem jako tisk 41/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Datum autorizaceNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíPředkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 na základě aktuální potřeby. Aktualizace seznamu nemocí z povolání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Datum autorizace23.7.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíVyhláška je prováděcím právním předpisem vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Návrh vyhlášky upravuje hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, upravuje požadavky na venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, požadavky na šatnu, na hygienické zařízení a požadavky na úklid a nakládání s prádlem.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Datum autorizace14.4.2014
PředkladatelMinisterstvo zemědělství
Důvod předloženíCílem předkládaného materiálu je stanovit potřebné náležitosti k žádosti o dotace na doprovodná opatření a jejich administraci. Dále návrh nařízení vlády mění cílovou skupinu, protože doposud byl tento projekt zaměřen pouze na žáky prvních až pátých ročníků základních škol a nyní se navrhuje rozšířit cílovou skupinu o žáky přípravných tříd a o žáky šestého ročníku speciálních škol.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nové vyhlášky o některých dokladech o vzdělání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
Datum autorizace14.7.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNaplnění zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); úprava systemizace vzorů dokladů o vzdělání a vytvoření předpokladů pro snížení administrativy přijímacího řízení do středních škol na principu využití digitálních grafických QR kódů u vzorů dokladů o dosaženém stupni vzdělání.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.6.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNavrhuje se s účinností od 1. ledna 2015 zvýšit základní sazbu minimální měsíční mzdy z 8 500 Kč na 9 000 Kč a minimální hodinové mzdy z 50,60 Kč na 53,80 Kč; návazně valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.6.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíCílem předkládaného návrhu zákona je zejména systematické začlenění hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, nyní dočasně zařazené v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích jako celek, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazujících na tuto změnu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace13.6.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNovela zákona o zaměstnanosti sjednocuje poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy; dále dochází ke sjednocení rozhodné skutečnosti pro účely nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a úpravě oznamovací povinnosti této skupiny uchazečů o zaměstnání. Provedeny jsou též legislativně-technické úpravy některých částí textu odstraňující nedostatky předchozích novelizací resp. reagující na novelizace jiných právních předpisů.
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace11.6.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNaplnění zákonného zmocnění podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. a vyhlášky č. 111/2012 Sb.
Datum autorizace30.5.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPotřeba stanovit právním předpisem termíny jarních prázdnin počínaje školním rokem 2016/2017.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Datum autorizace10.12.2013
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíUsnesení vlády č. 607 ze dne 22. srpna 2012 - Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemNávrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Odkaz2
Odkaz3
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum18. 6. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslem30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 316/0
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkyPrezident republiky zákon vetoval.

Novelizace nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
Datum autorizace30.4.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíMateriál doplňuje do soustavy oborů vzdělání nový obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum, který k vydání připravilo Ministerstvo obrany a který byl projednán se zástupci MŠMT. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v novém oboru vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Na základě žádosti Ministerstva obrany bude možno obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany. Materiál akceptuje žádost Ministerstva obrany, aby u oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany bylo stanoveno zdravotní omezení nutné ke splnění podmínek pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován. Dále materiál stanovuje možnost pro úspěšné absolventy oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík dále pokračovat v oboru vzdělání nástavbového studia 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav a možnost pro úspěšné absolventy oboru vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor dále pokračovat v oboru vzdělání nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky Ministerstva obrany č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
Datum autorizace24.4.2014
PředkladatelMinisterstvo obrany
Důvod předloženíNávrh vyhlášky je předkládán se záměrem snížit nákladovost středního vzdělávání poskytovaného ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové a zvýšit motivaci žáků k dosahování lepších studijních výsledků a k získání požadované úrovně jazykové způsobilosti.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Datum autorizace22.4.2014
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíDůvodem novely nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti z hlediska plnění povinností ve vztahu k EUTOSTATU podle požadavků stanovených nařízením Komise (EU) č. 349/2011. Z tohoto důvodu byla do nařízení vlády vložena další Příloha č. 3, která zpřesňuje evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, jak požaduje nařízení Komise. V návrhu jsou zpřesněny i některé povinnosti zaměstnavatele v evidenci o úrazech vedené v knize úrazů, např. nová povinnost zaměstnavatele popsat úrazový děj. Dalším cílem novely je odstranění některých nedostatků, které ukázala praxe, např. redukce ohlášení pracovního úrazu, resp. zasílání Záznamu o úrazu, těm subjektům, u nichž se v praxi ukázalo být nadbytečným, duplicitním a administrativně zatěžujícím.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely státního občanství

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely státního občanství
Datum autorizace27.8.2013
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPovinnost vydat vyhlášku upravující organizaci zkoušek z českého jazyka a reálií vyplývá z ustanovení § 78 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
Datum autorizace13.9.2013
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Datum autorizace31.3.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPotřeba navýšení kapacity pobytových středisek výchovné péče příslušejících Praze a Středočeskému kraji. Návrem se mění územní obvod Dětského diagnostického ústavu Praha 4
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.9.2013
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíPředkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2013, který byl schválen usnesením vlády ze dne 6. února 2013 č. 84 a aktualizován usnesením vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 241.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 85/0 dne 16. 1. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum14. 5. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemPoslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne24. 6. 2014
Prezident zákon podepsal dne8. 7. 2014

PŘEDSEDA VLÁDY

Zákon vyhlášen dne ve sbírce číslo22. 7. 2014 (59/2014)
Sbírka zákonůOdkaz

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace24.4.2013
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíSnižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nové skutkové podstaty správních deliktů, sdílené zprostředkování zaměstnání
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 84/0 dne 16. 1. 2014
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum14. 5. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemPoslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne24. 6. 2014
Prezident zákon podepsal dne8. 7. 2014

PŘEDSEDA VLÁDY

Zákon vyhlášen dne ve sbírce číslo22. 7. 2014 (59/2014)
Sbírka zákonůOdkaz

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.11.2013
PředkladatelMinisterstvo kultury
Důvod předloženíTranspozice směrnice EP a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011 a transpozice směrnice EP a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 70/0 dne 20. 12. 2013
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum14. 5. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemPoslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Případné poznámkySenát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy

Novelizace zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace8.4.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh novely zákona reaguje na aktuální situaci, kdy ve školství pracuje vysoká část pedagogických pracovníků, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 206/0 dne 27. 5. 2014.
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum30. 7. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemdne 4. 8. 2014 pod číslem 328
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace10.10.2013
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíCílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 10/0 dne 27. 11. 2013
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum14. 2. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemjako tisk 235/0 dne 24. 2. 2014
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Prezident zákon podepsal dne25. 3. 2014

PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi dne28. 3. 2014
Zákon vyhlášen dne ve sbírce čísloZákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 60/2014 Sb.
Sbírka zákonůOdkaz

POZNÁMKY

Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluVládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace25.10.2013
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženípřijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 268
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 31/0 dne 29. 11. 2013
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1
Pozměňovací návrhy ve 2. čteníOdkaz1
3. čtení - datum14. 2. 2014
Hlasování ve 3. čteníOdkaz
Usnesení Poslanecké sněmovnyOdkaz

SENÁT

Návrh zákona rozeslán senátorům dne pod číslemjako tisk 238/0 dne 24. 2. 2014
Návrh zákona (Senátní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz
Usnesení SenátuOdkaz

PREZIDENT

Zákon doručen prezidentovi dne21. 3. 2014
Prezident zákon podepsal dne25. 3. 2014

PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi dne28. 3. 2014
Zákon vyhlášen dne ve sbírce čísloZákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 56/2014 Sb.
Sbírka zákonůOdkaz

POZNÁMKY

Výpis zrušených předpisů

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze
Datum autorizace9.8.2022
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíDůvodem předložení návrhu vyhlášky je reálný nedostatek zemního plynu a následně dalších fosilních paliv vzhledem k vojenské agresi Ruské federace, jakožto hlavního vnějšího dodavatele zemního plynu, vůči Ukrajině. Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR, a tedy vede k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií
Datum autorizace14.6.2022
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíJedná se o zásadní krok k plnění jednoho z hlavních cílů Programového prohlášení vlády - digitalizace státu. Zákon, který transformuje SZR a některé útvary ministerstva vnitra na samostatnou instituci - Digitální a informační agenturu
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona proti šíření teroristického obsahu online
Datum autorizace17.2.2022
PředkladatelMinisterstvo vnitra
Důvod předloženíNávrh zákona adaptuje právní řád ČR na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Jde především o určení příslušných vnitrostátních orgánů, které budou toto nařízení aplikovat, a o stanovení skutkových podstat přestupků spočívajících v porušení povinností daných tímto nařízením.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.3.2022
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíDůvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Komise (EU) 2020/2088, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách, směrnice Komise (EU) 2020/2089, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách, a směrnice Komise (EU) 2021/903, kterou se mění směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách. Obsahem návrhu je zákaz používat v hračkách látky atranol, chloratranol a methyl-okt-2-ynoát (ve větším než stopovém množství), podstatné rozšíření seznamu alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat, a speciální úprava limitů pro některé chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců, nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst; anilin na tomto seznamu dosud nebyl.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Datum autorizace20.5.2021
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíDůvodem předložení je, že materiál reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19 a na připravované bezprostředně použitelné nařízení Evropské unie tzv. Digital Green Certificate. Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19, prodělaly onemocnění COVID-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Andreje Babiše, Karla Raise, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Heleny Langšádlové, Vlastimila Válka, Jana Jakoba, Marcely Melkové, Zdeňka Podala, Petra Gazdíka, Dominika Feriho a Ondřeje Babky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1165)
Datum autorizace26.2.2021
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem předloženého návrhu je stanovit, že rámcové vzdělávací programy pro střední školství mají být upraveny tak, že v posledním pololetí středoškolského vzdělávání u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou je vzdělávání zaměřeno na předměty maturitní zkoušky a současně upravit délku trvání jednotlivých pololetí v posledním roce středoškolského studia u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 887)
Datum autorizace16.6.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem předloženého návrhu je především umožnit odebírání vysokoškolských titulů za podvádění při psaní závěrečné práce či při skládání závěrečné zkoušky a zakotvit možnost vyslovit neplatnost jmenování profesorem.
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
Datum autorizace1.7.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem předloženého návrhu je rozšířit stávající možnosti základního vzdělání, a to i formou distanční nebo kombinované výuky
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace29.7.2019
PředkladatelMinisterstvo spravedlnosti
Důvod předložení Návrhem se omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního (nikoliv protiprávního) jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. Obdobně se navrhuje limitovat vymáhání smluvních pokut. S ohledem na ochranu práv věřitelů se chce současně zavést ručení zákonného zástupce za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud tyto dluhy vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. V důsledku tak nebude možné, aby osoby vstupovaly do dospělosti s dluhy. V oblasti způsobilosti k protiprávnímu jednání se navrhuje učinit nezletilé mladší 15 let zásadně nezpůsobilé k náhradě škody, a to ohledem na jejich obecnou faktickou neschopnost škodu nahrazovat. Naopak se posiluje odpovědnost toho, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost. Návrh také změnou procesního předpisu sleduje znemožnění vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání (v případě tzv. fikcí uznání nároku) vůči nezletilému. Zároveň se doplňuje Ústavním soudem dovozená povinnost obsílat starší nezletilé, pokud jsou v řízení zastoupeni zákonnými zástupci. To vše s cílem posílit postavení nezletilého v občanském soudním řízení. Návrh dále obsahuje dílčí opatření k prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně. Ve variantě II se nad rámec uvedeného dále navrhuje změna koncepce nabývání svéprávnosti nezletilými. Cílem je upravit svéprávnost nezletilých tak, aby problematické situace zadlužení zásadně nemohly vznikat.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk č. 855)
Datum autorizace19.5.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je stanovit, že ve školním roce 2019/2020 mohou uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve střední škole konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a umožnit, aby uchazeč mohl proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole podat odvolání.
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Terezy Hyťhové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 856)
Datum autorizace19.5.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je změna úpravy základního vzdělávání tak, že žáci se souběžným postižením s více vadami, z nichž alespoň jedno postižení je mentálního charakteru, nebo s autismem, se budou moci vzdělávat v jiné základní škole, než základní škole speciální, na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, pokud s tím daná základní škola vysloví souhlas.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)
Datum autorizace6.2.2020
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je stanovit vysokým školám povinnost informovat příslušný orgán finanční správy a příslušný orgán správy sociálního zabezpečení o zápis studenta do studia, o přerušení studia a opětovném zápisu studenta do studia a o ukončení jeho studia.
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 159)
Datum autorizace30.4.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je navýšit příspěvek za výkon specializovaných činností pedagogického pracovníka a zavést příplatek za výkon práce třídního učitele.
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 159/0 dne 26. 4. 2018
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace6.1.2020
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předložení Navržená úprava školského zákona znamená jeho novelizaci takovým způsobem, aby bylo zajištěno účelné a efektivní čerpání prostředků státního rozpočtu ze strany ministerstva v zájmu skutečné inkluzivní podpory žáků. V rámci modelu řízení ŠPZ (zřízení právnické osoby při ŠPZ zřizovaných MŠMT) bude zajištěna možnost průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování podpůrných opatření. Současně dojde k vyrovnání nejednotnosti doporučených PO s maximálním zohledněním druhu zdravotního znevýhodnění žáka a míry jeho SVP při respektování struktury a personálních podmínek třídy, ve které je žák vzděláván.
Cílem nové právní úpravy je nastavení jednotného modelu řízení školských poradenských zařízení v krajích České republiky, redukce nejednotnosti a krajových rozdílů např. v počtu a druhu doporučovaných podpůrných opatření na jednoho žáka. Záměrem předkladatele je řízení přidělování finančních prostředků státního rozpočtu ze strany MŠMT na základě průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování podpůrných opatření.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace9.12.2019
PředkladatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zavedení institutu mistrovské zkoušky v ČR.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506)
Datum autorizace17.6.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je umožnit dosažení střední úrovně vzdělání i žákům, kteří úspěšně zakončí poslední ročník studia maturitního oboru, ale neuspějí u maturitní zkoušky. Současně je navrhováno ponechat v rámci společné části maturity výběr povinné maturitní zkoušky mezi cizím jazykem a matematikou, tedy zachovat dosavadní stav, a přesunout hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ze společné části maturity do profilové části s tím, že toto hodnocení bude v kompetenci škol.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 494)
Datum autorizace5.6.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zavedením institutu „volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost“ podpořit osobní růst pedagogických pracovníků, kteří jsou učiteli, využitelný pro jejich působení ve školství.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Terezy Hyťhové, Iva Pojezného, Martina Baxy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 470)
Datum autorizace3.5.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je opětovně zavést možnost pobytů v diagnostických ústavech pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci těchto dětí.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 436)
Datum autorizace1.4.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je uložit ředitelům škol povinnost zveřejňovat školní vzdělávací program, vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání a výroční zprávu o činnosti školy způsobem umožňujícím dálkový přístup, vztáhnout § 111a pouze na zařízení zřizovaná státem, krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí a zřizovat obligatorně školskou radu ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí či svazkem obcí, pouze tehdy, navrhne-li to kvalifikované množství těch, jejichž zájmy má školská rada zastupovat.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy Hyťhové, Jaroslava Foldyny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 389)
Datum autorizace6.2.2019
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je přidat k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišit úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace3.1.2019
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíCílem návrhu novely školského zákona je zabezpečení pravidelné stravy pro děti a žáky a zlepšení podmínek jejich pobytu ve škole. Vedlejším cílem je poskytnutí další pomoci rodinám.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka, Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 350)
Datum autorizace 10.12.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zavést bezplatné školní obědy pro děti v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a pro žáky na prvním stupni základních škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 309)
Datum autorizace 29.10.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předložení Cílem návrhu zákona je umožnit zřizovateli školy ovlivňovat záměry počtu přijímaných uchazečů v jím zřizovaných středních školách a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů.
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Kateřiny Valachové, Aleny Gajdůškové, Petra Dolínka, Lubomíra Zaorálka, Antonína Staňka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 186)
Datum autorizace31.5.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace22.5.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na Programové prohlášení vlády (usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 2018 č. 26), pokud jde o záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera a o zvýšení zapojení odborníků z praxe do výuky ve středním odborném vzdělávání. Programový cíl posílit postavení ředitele se tímto návrhem naplňuje v mezích předmětu úpravy zákona o pedagogických pracovnících – v oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků a v oblasti zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace14.3.2018
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředloženo na základě potřeby lépe připravit všechny zainteresované subjekty na nadcházející změny a upravit rozpočet MŠMT tak, aby mohl naplnit očekávání zvýšení kvality českého školství. Cílem této novely je posunutí účinnosti náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019 s tím, že fakticky budou školy a školská zařízení podle nového systému financovány od kalendářního roku 2020.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 102)
Datum autorizace22.2.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je odložit nabytí účinnosti reformy financování regionálního školství, přijaté zákonem č. 101/2017 Sb., o deset let.
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61)
Datum autorizace26.1.2018
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zrušit povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly pátého roku věku, v rozsahu jednoho školního roku.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Datum autorizace26.1.2018
PředkladatelMinisterstvo zdravotnictví
Důvod předloženíVyhláška stanoví náležitosti a vzory některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, a to podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace28.7.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředložený materiál sjednocuje režim výkonu odborné činnosti výchovného poradce se specializovanými činnostmi, doplňuje chybějící procedurální pravidla činnosti akreditační komise systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, chybějící způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka, a konečně zahrnuje i další drobná, formulační upřesnění nebo legislativně-technické úpravy některých ustanovení.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace23.5.2017
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíPředmětem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je provedení vládního návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 959) a dílčí úpravy směřující ke zlepšení pracovních podmínek učitelů-výchovných poradců a metodiků prevence zabezpečujících poskytování poradenských služeb ve školách, a to snížením rozsahu jejich přímé pedagogické činnosti podle § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol
Datum autorizace20.4.2017
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh vyhlášky se předkládá na základě zákonného zmocnění k jejímu vydání vyplývajícího z § 8 odst. 3 a § 10 písm. a) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
Datum autorizace1.3.2017
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíHlavním cílem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh poslanců Aleny Nohavové, Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Aleny Nohavové, Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)
Datum autorizace9.12.2016
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je podle navrhovatelů umožnit regulaci soukromých škol z hledisek kapacity i oborové potřebnosti, a to změnou podmínek jejich dotování tak, aby nastavené parametry lépe definovaly podporu pouze takovým soukromým školám, které představují buď svou nadstandartní kvalitou nebo svým odborným zaměřením lepší variantu ke „školám státním“ nebo doplnění chybějícího potřebného segmentu „státních škol“.
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem1. 12. 2016
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské, Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 977)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské, Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 977)
Datum autorizace8.12.2016
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je změnit praxi umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení nastolenou od 1. ledna 2014, kdy namísto diagnostických ústavů o umístění dítěte do konkrétního zařízení rozhodují soudy, zpět ke stavu platnému do konce roku 2013, kdy o umístění dítěte do konkrétního školského zařízení rozhodovaly diagnostické ústavy.
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem2. 12. 2016
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace2.8.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Niny Novákové, Jiřího Miholy, Heleny Válkové, Bohuslava Svobody, Petra Kořenka, Marka Černocha, Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Marka Bendy, Ondřeje Benešíka, Martiny Berdychové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 858)
Datum autorizace13.7.2016
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je rozšířit obecné cíle vzdělávání o plnění občanských a společenských povinností a upřesnit úroveň cíle v oblasti světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem 858/0 dne 4. 7. 2016
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace9.6.2016
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíNávrh mimo jiné řeší úpravu vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací, II. zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém (informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem financí) pro přípravu a realizaci rozpočtu a III. zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního rozpočtu na platy nebo služební platy, které odpovídají volným služebním místům odměňovaným podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, volným místům odměňovaným podle zákoníku práce.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Marty Semelové, Gabriely Hubáčkové a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 818)
Datum autorizace31.5.2016
PředkladatelSkupina poslanců
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je posunutím termínu účinnosti některých ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. oddálit změny inkluzivního vzdělávání o jeden rok.
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem818/0 dne 25. 5. 2016
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Datum autorizace24.5.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíNávrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je komplexní popis organizační stránky tohoto pojištění. Účelem navrhované změny je změna organizace systému. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání proto zachovává základní princip současného systému podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kterým je objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání.
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluPřijat úřadem vlády ke zpracování

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 743)
Datum autorizace24.3.2016
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zrušení požadavku podrobit se stanoveným pravidelným očkováním u dětí, které jsou vyslány na školu v přírodě nebo zotavovací akci.
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluVěcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Datum autorizace11.9.2015
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíVěcný záměr má stanovit rámce pro přípravu budoucí právní úpravy financování VaVaI, a to jak v oblastech, které jsou přímo regulovány evropskou legislativou, tak v oblastech, které náleží čistě do pravomoci členských států. Záměrem je nastavit takový rámec, který povede k zavedení těch nástrojů z přímo použitelných předpisů EU, které dosud ve stávajícím zákoně č. 130/2002 Sb. nemají procesní oporu, ke zjednodušení procesů poskytování účelové i institucionální podpory, k zavedení způsobů podpory, které napomohou udržitelnosti systému VaVaI, ke sjednocení roztříštěné státní správy v oblasti VaVaI.
MateriálOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace29.2.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíÚčelem návrhu zákona je provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích, a to v reakci na požadavky praxe, především sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“). Zároveň je přihlédnuto k možnosti přiměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace19.2.2016
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je předkládán v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky (usnesení Vlády České republiky ze dne 12. února 2014 č. 96), v němž se vláda mimo jiné zavázala zavést efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení. Zavedení kariérního systému učitelů je jednou ze tří priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Jde o první kategorii pedagogických pracovníků, pro niž byl kariérní systém připraven.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Vypořádání připomínekOdkaz
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem 959/0 dne 11. 11. 2016
PředkladatelVláda
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz
Pozměňovací návrhy výborůOdkaz1

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrhu poslankyň Marty Semelové, Aleny Nohavové a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (tisk č. 700)
Datum autorizace27.1.2016
Předkladatel Úřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je stanovit, že službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze do 5 let věku dítěte.
Stav materiáluSchválen vládou

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslem700/0 dne 22. 1. 2016
PředkladatelSkupina poslanců (Marta Semelová, Alena Nohavová, Hana Aulická Jírovcová)
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o odpadech

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)
Datum autorizace29.1.2016
PředkladatelMinisterstvo životního prostředí
Důvod předloženíMinisterstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o odpadech.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum autorizace14.1.2016
PředkladatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Důvod předloženíZ výsledků předchozího meziresortního připomínkového řízení vyplynula mj. potřeba níže uvedených dalších věcných změn návrhu zákona, které budou mít dopady na státní rozpočet. Materiál je proto zasílán nového meziresortního připomínkového řízení. Cílem návrhu zákona jsou mj. změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a trhu práce vůbec. Jedná se především o následující navrhovaná opatření.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Rozdílová tabulkaOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluPřipomínkové řízení ukončeno

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Ivo Pojezného, Květy Matušovské, Jana Klána a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace17.2.2015
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je novelizovat zákonem stanovenou výši a okruh příjemců takzvaného sociálního stipendia. Navrhuje se, aby se v případě tíživé sociální situace studenta zvýšila dosavadní částka sociálního stipendia z 1.620,- Kč na 2.400,- Kč.
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz
Stav materiáluV připomínkovém řízení

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace2.7.2014
PředkladatelMinisterstvo spravedlnosti
Důvod předloženíNávrh zákona stanoví podmínky pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku u veřejně prospěšných právnických osob
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících)

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 278)
Datum autorizace5.8.2014
PředkladatelÚřad vlády České republiky
Důvod předloženíCílem návrhu zákona je zavést do právního řádu České republiky nový typ školského zařízení, a to vzdělávací zařízení v zahraničí, a upravit jeho právní postavení, včetně vztahů se zastupitelskými úřady, a zakotvit titul pro jeho financování ze státního rozpočtu.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Návrh zákona rozeslán poslancům dne pod číslemjako tisk 278/0 dne 1. 8. 2014.
PředkladatelSkupina poslanců
Návrh zákona (Sněmovní tisk)Odkaz

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum autorizace29.5.2014
PředkladatelMinisterstvo financí
Důvod předloženíPlán legislativních prací vlády. Hlavním účelem navrhovaných změn je zefektivnit a zrychlit proces nakládání s majetkem státu, a to zejména cestou posílení role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu, v této prvé fázi konkrétně s nemovitými věcmi.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz
Přílohy materiáluOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Návrh nařízení vlády o odškodnění rehabilitovaných učitelů

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh nařízení vlády o odškodnění rehabilitovaných učitelů
Datum autorizace30.4.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh nařízení vlády se upravuje odškodnění učitelů, jejichž skončení pracovního nebo služebního poměru je považováno za neplatné dle § 21 zákona č. 87/1991 Sb.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace3.7.2014
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNávrh zákona měnící zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 306/1999 Sb., pokud jde o účelové určení prostředků státního rozpočtu poskytovaných na činnnost škol a školských zařízení neveřejných zřizovatelů. Současně se navrhuje pozměnit pojetí republikových normativů podle prve uvedeného zákona.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNovela vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Datum autorizace20.12.2013
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNa základě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Novelizace vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Předpis byl schválen

VLÁDA

Název materiáluNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Datum autorizace20.12.2013
PředkladatelMinisterstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Důvod předloženíNa základě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zprávaOdkaz
MateriálOdkaz
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněníOdkaz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

PREZIDENT

PŘEDSEDA VLÁDY

POZNÁMKY

Středa 24.07.2024, svátek má Kristýna


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.