Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Ostatní platné vnitřní předpisy v gesci MŠMT

Pokusné ověřování vzdělávání v osmiletém gymnáziu, které je součástí Německé školy v Praze s. r. o. ‒ zahraniční školy a gymnázia (do 31. 8. 2018) (č.j. 15711/2012-23)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2004 k zajištění elektronizace veřejných služeb v podobě zpracování a aktualizace životních situací podle Standardu ISVS č. 7/2001 v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 19562/2004-55)
Statut interního auditu MŠMT (č.j. 25403/2004-M1)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2005, kterým se vydává aktualizovaná Interní metodická strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství (č.j. 23272/2005-M1)
Metodický pokyn 1.náměstkyně ministra pro provádění průběžné a následné řídící kontroly (č.j. 137/2008-M1)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2008 k vyřizování stížností, petic a žádostí o informace a ostatních podání doručených MŠMT (č.j. 1751/2008-14)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2008, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program MŠMT (č.j. 4362/2008-M1)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2008, kterým se vydává Postup příspěvkových organizací, organizačních složek státu a MŠMT v případě zjištění závažné negativní skutečnosti (č.j. 12789/2008-M1)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2009, kterým se vydává Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 2772/2009-12)
Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu (č.j. 28048/2000-11)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2001 k postupu při udělování souhlasu s nakládáním s nemovitým majetkem převedeným MŠMT na kraje (č.j. 20661/2001-II/2)
Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 31286/2001-14)
Metodický pokyn MŠMT pro čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku, programové financování v působnosti státní správy, OPŘO a PŘO (č.j. 14659/2002-40)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002, kterým se upravuje předběžná řídící finanční kontrola a oprávnění příkazců operací, ve znění příkazu ministryně č. 1/2007 č.j. 288/2007-I/1 (č.j. 21501/2002-I/1)
Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k finančnímu zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží (č.j. 17920/2003-51)
Směrnice MŠMT pro provádění Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (č.j. 23377/2004-54)
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení jednotného postupu při přijímání zahraničních hostů a delegací (č.j. 22 222/2006-61)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 22/2007, kterým se stanoví součinnost útvarů MŠMT při kontrolách a auditech externích kontrolních orgánů na MŠMT (č.j. 13 677/2007-M1)
Směrnice upravující oběh účetních dokladů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 21328/2007-18)
Metodický pokyn I. náměstkyně MŠMT pro ostatní přímo řízené organizace poskytující ubytovací služby a stravovací služby, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 463/2010-15 (č.j. 22342/2007-40)
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám, vykonávajícím činnost středních škol z 31. 7. 2007, která se týká vydání 63 rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání středního vzdělávání
Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání ze dne 30. 7. 2007 (č.j. 12698/2007-23)
Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání ze dne 29. 5. 2008 (č.j. 6907/2008-23)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2008, kterým se stanoví zřízení a vedení valutové pokladny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 378/2008-18)
Metodický pokyn Státní tajemnice – I. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy k rozlišení výdajů na společné úkoly skupin a vlastní správu úřadu a na pohoštění v rámci správy úřadu a společných úkolů (č.j. 1824/2008-15)
Metodický pokyn Státní tajemnice - I.náměstkyně ministra školství, mládeže a tělových k uzavírání smluv mezi MŠMT a fyzickými nebo právnickými osobami(ve znění dodatku č. 1) (č.j. 9760/2008-15)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/2008, kterým se vydávají Zásady poskytování neinvestičních dotací a investičních dotací, které nejsou evidovány v Informačním systému programového financování, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění příkazu ministra č. 36/2012 (č.j. 9957/2008-18)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 25/2008, kterým se vydává Směrnice upravující vedení korunové pokladny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 17023/2008-18)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 27/2008, kterým se stanoví Zásady rozpočtování příjmů a výdajů v programu ISROS (č.j. 23172/2008-15)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2009 k zabezpečení jednotného postupu při vysílání osob do zahraničí (č.j. 804/2009-10)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2009, kterým se vydává Směrnice upravující cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění příkazu ministra č. 10/2012 (č.j.862/2009-18)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 25/2009, kterým se stanoví povinnost evidovat závazky a pohledávky MŠMT v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS (č.j. 11632/2009-18)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2010, kterým se vydává Směrnice upravující předběžnou řídící finanční kontrolu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od 1. 1. 2011 v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (č.j. 27100/2010-17)
Metodický pokyn státní tajemnice – náměstkyně ministra skupiny I k evidenci prostředků přijatých ze zahraničí (č.j. 14936/2011-18)
Směrnice o účtování majetku na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 29823/2011-18)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2012, kterým se vydává Směrnice upravující nakládání s majetkem České republiky v příslušnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT a stanoví povinnosti při oběhu dokladů (č.j. MSMT-1778/2012-K8)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2012, kterým se vydává Směrnice ke sjednocení postupu při naplňování modulu účelových dotací centrální evidence dotací (CEDR) v kapitole MŠMT (č.j. MSMT-10044/2012-18)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2012, kterým se schvalují a vydávají Resortní pravidla MŠMT pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek (č.j. MSMT-14440/2012-K6)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 23/2012 kterým se vydává Pokyn k rozpočtování a vykazovaní finančních prostředků kapitoly 333 MŠMT poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB (č.j. MSMT-17584/2012-18)
Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o zřízení komise k udělování oprávnění k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravě pracovníků s dětmi a mládeží (č.j. 15953/2003-51)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 40/2012, kterým se ruší Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2003 k ověřování odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (č.j. 15 951/2003-51) (č.j. MSMT-41676/2012-51)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2006, kterým se schvaluje postup při vedení rejstříku veřejných výzkumných institucí, zápisu do něj a dalších souvisejících činnostech (č.j. 36938/2005-34)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2006, kterým se schvaluje postup při povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a při dalších správních činnostech souvisejících s tímto výzkumem (č.j. 16674/2006-34)
Pokyn k jednotnému uplatňování zásad rehabilitace studentů vysokých škol (č.j. 1664/91-SM)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2000 ke zpracování a využití údajů z matrik studentů vysokých škol pro rozpočtové a statistické účely (č.j. 22490/2000-1)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 20/1999, ke zřízení Poradní skupiny pro otázky národnostního školství (č.j. 31766/99-22)
Neděle 26.01.2020, svátek má Zora


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.