Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Soupis zrušených vnitroresortních předpisů v gesci MŠMT

12. prosince 2019 - Č. j. MSMT-23343/2019-3 - Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení
 • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 30. ledna 2014 (Č. j.: MSMT-3271/2014-1)
1 . října 2019 - Věstník MŠMT 2019/6
 • 1. října 2019 - č.j.: 17878/2011-22 - Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školyvokrajových úsecích
13. prosince 2007 - Č.j. 26 721/2007-14 - Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 29 715/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Pokyn náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k úpravě pravidel pro povolení pokusného ověřování podle § 58 písm. a) školského zákona č. j. 30 061/2002-20, Věstník MŠMT sešit 2/2003
 • Sdělení MŠMT, kterým se upravuje struktura zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, č. j. 18 040/2004-M3, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení konzultačních středisek pro absolventy škol a mladistvé vstupující na trh práce č. j. 21 863/91-51
 • Metodika registrace vzdělávacího a výukového SW, č.j. 33 515/2002-II/3
 • Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro ostatní přímo řízené organizace poskytující ubytovací služby a stravovací služby č. j. 25 970/2003-I, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ č. j. 27 419/2004-55, Věstník MŠMT sešit 12/2004
 • Metodický pokyn k projektům v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 885/2004-551, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program „Projekty škol“ č.j. 27 277/2005-551
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ – aktualizace, č.j. 30 799/2005-55
1. ledna 2007 - Č.j.: 25 756/2006-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Opatření MŠMT k označování absolventů vyšší odborné školy č. j. 10 621/98-23, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. č. j. 24 049/2002-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních školách a zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT a MK sešit 4/1990
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jmenovaných do funkce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 34 000/97-42
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2002, kterým se schvaluje Směrnice upravující postup při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných skutečností na MŠMT, č.j. 18 877/2002-I/1/3
 • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji č. j. 12 843/2005-25, Věstník MŠMT sešit 4/2005
 • Informace MŠMT o zavedení žákovského jízdného č. j. 22 572/2004-24, Věstník MŠMT sešit 8/2004
 • Oznámení MŠMT o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením, č. j. 20 533/2001-44, V. v. ČR částka 7/2001
 • Vzorový návrh směrnice o účtování majetku č. j. 24 339/2001-44, Věstník MŠMT sešit 12/2001
 • Rozhodnutí MŠMT o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám č. j. 20 190/2003-45, Věstník MŠMT sešit 7/2003, ve znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 8/2003
 • Závazné zásady pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004 č. j. 30 318/2003-45, Věstník MŠMT sešit 2/2004, ve znění doplňku č. j. 23 437/2004-45, Věstník MŠMT sešit 9/2004
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2004 pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2004 č. j. 10 072/2004-45, Věstník MŠMT sešit 2/2004, ve znění doplňku č. j. 21 475/2004-45, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými orgány za rok 2004 a sdělení MŠMT k této směrnici, č. j. 19 767/2004-44, Věstník vlády ČR částka 3/2004
 • Směrnice upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v jím řízených a zřízených organizacích č. j. 29 550/2004-18
 • Informace MŠMT k výkladu Ministerstva financí k některým sporným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. j. 20 282/2004-40, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Směrnice MŠMT, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. č. j. 33 377/2004-45, Věstník vlády ČR 3/2005
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 č. j. 10 852/2005-45, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění změny č. j. 19 077/2005-45, Věstník MŠMT sešit 6/2005
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 č. j. 10 852/2005-45, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění změny č. j. 19 077/2005-45, Věstník MŠMT sešit 6/2005
 • Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy v oblasti sportu č. j. 18 242/2001-50, Věstník MŠMT sešit 1/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ projektu P III – Infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě (LAN) v budově školy č. j. 25 609/2003-56, Věstník MŠMT sešit 12/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovým programům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 947/2003-56, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn k pilotním projektům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 948/2003-56, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na zajištění připojení škol k internetu č. j. 25 395/2004-55, Věstník MŠMT sešit 11/2004
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ č. j. 27 670/2004-551, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT služeb ve vybraných školách č. j. 17 123/2005-55, Věstník MŠMT sešit 6/2005
1. srpna 2005 - Č. j. 24 904/2005-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením v oboru jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a, Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, reg. částka 4/1969 Ú. v.
 • Instrukce MŠ o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 9/1979, V. v. ČSR NV částka 5/1979
 • Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných školách č. j. 8 590/81-211, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V. v. ČSR NV částka 14/1981
 • Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20, publikováno v časopisu Tělesná výchova mládeže str. 83, ročník 1987-1988
 • Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993
 • Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993
 • Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994
 • Rozhodnutí MŠMT, kterým se jednoletý a dvouletý kurs s denní výukou ve Státním těsnopisném ústavu v Praze staví na úroveň studia ve střední škole za určitých podmínek č. j. 16 015/94-23
 • Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní vydání (Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 094/94-22, Věstník MŠMT sešit 8/1994
 • Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994
 • Pokyn MŠMT k praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování žáků základních a středních škol č. j. 22 749/94-22-23, Věstník MŠMT sešit 12/1994
 • Opatření MŠMT ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní školy v 1. pololetí č. j. 10 868/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1995
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro absolventy zvláštních škol č. j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Informace o tiskopisech závěrečných vysvědčení č. j. 25 518/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 120/96-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996
 • Informace o maturitních zkouškách v konzervatořích č. j. 13 187/96-25, Věstník MŠMT sešit 5/1996
 • Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při schvalování vzdělávacích programů pro základní školy č. j. 10 788/96-22, Věstník MŠMT sešit 6/1996
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č. j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT sešit 8/1996, ve znění dodatku pod č. j. 28 605/96-22
 • Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých příbuzných učebních oborů středních odborných učilišť č. j. 18 120/96-2, Věstník MŠMT sešit 10/1996
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v konzervatoři absolutoriem č. j. 28 531/96-71, ve znění jeho doplňku č. j. 21 279/97-71 a změny č. j. 30 547/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v učebnicích pro základní školy, Věstník MŠMT sešit 3/1997
 • Pokyn MŠMT k výjezdům základních a středních škol do zahraničí č. j. 16 741/97-20, Věstník MŠMT sešit 5/1997, ve znění změny č. j. 20 029/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998 a č. j. 26 680/99-22, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z vyučovacích odborných předmětů ve střední umělecké škole č. j. 36 944/97-23
 • Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním poskytovaným základní školou č. j. 30 000/97-70, Věstník MŠMT sešit 1/1998
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou a metodický pokyn k jeho provádění č. j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení č. j. 18 276/98-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky rómského etnika č. j. 35 252/97-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené č. j. 16 857/98-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. j. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním postižením č. j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 21 224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Pokyn MŠMT k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů a k postupu podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 11 860/98-20, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23
 • Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice č. j. 21 836/2000-11, Věstník MŠMT sešit 9/2000
 • Experimentální ověřování bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených č. j. 24 737/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000
 • Informace o spolupráci škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998
 • Hodnocení žáků pomocné školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník MŠMT sešit 12/1998
 • Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1999
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Pokyn MŠMT ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu č. j. 22 156/99-20, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol č. j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT sešit 2/2000
 • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000
 • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č. j. 25 484/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001
 • Směrnice MŠMT k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, k provádění změn v údajích vedených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 16 394/2001-21, V. v. ČR částka 4/2001
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 30 005/2000-VŘII/2, Věstník MŠMT sešit 4/2001
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Sdělení MŠMT k projektu „Školní mléko“ č. j. 12 833/2001-26, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Mimořádné opatření v uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka č. j. 13 288/2001-26, Věstník MŠMT sešit 7/2001
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním školám) č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č. j. 29 159/2001-26, Věstník MŠMT sešit 12/2001
 • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách č. j. 25 806/2001-22, Věstník MŠMT sešit 11/2001, ve znění změny ve Věstníku MŠMT sešitu 11/2002
 • Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje č. j. 30 015/2001-20, Věstník MŠMT sešit 2/2002, ve znění změny č. j. 21 909/2002-20, Věstník MŠMT sešit 7/2002
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 12 660/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 12 344/2002-II/2, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem, krajem a obcí č. j. 24 453/2001-23, Věstník MŠMT sešit 4/2002
 • Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin č. j. 17 749/2002-51, Věstník MŠMT sešit 7/2002
 • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002, V. v. částka 4/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu na proškolení učitelů v rámci projektu P 1 – Informační gramotnost č. j. 17 483/2002-27, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Metodický pokyn ke školní docházce žadatelů o azyl č. j. 10 149/2002-22, Věstník MŠMT sešit 6/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin č. j. 25 200/2002-24, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 29 356/2002-14, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003 č. j. 28 560/2002-22, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Rozvojový program MŠMT „Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách“ č. j. 14 284/2003-22, Věstník MŠMT sešit 4/2003
 • Program Jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách (Program JAME) č. j. 16 417/2003-22, Věstník MŠMT sešit 5/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách č. j. 25 029/2002-22, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání č. j. 15 952/2003-51
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou č. j. 15 989/2003-24, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Sdělení MŠMT k činnosti speciálních škol a speciálních školských zařízení při zdravotnických zařízeních č. j. 23 037/2003-24, Věstník MŠMT sešit 10/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost č. j. 18 090/2003-56, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2004 č. j. 25 352/2003-22, Věstník MŠMT sešit 11/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovému programu na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách č. j. 27 083/2003-56, Věstník MŠMT sešit 12/2003
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 školského zákona č. j. 25 936/2003-22, Věstník MŠMT sešit 1/2004
 • Sdělení MŠMT o ukončení pokusného ověřování „Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol“ č. j. 10 849/2004-24, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole č. j. 15 699/2004-24, Věstník MŠMT sešit 4/2004
 • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 061/95-31, Věstník MŠMT sešit 8/1995
 • Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995
 • Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998
 • Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie č. j. 11 928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995
 • Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským vyučovacím jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 9/1996
 • Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. j. 23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997
 • Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 10/1997
 • Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 323/97-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání a informace MŠMT k němu č. j. 14 132/01-22, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání, č. j. 16 913/2003-22, Věstník MŠMT sešit 7/2003
 • Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol rozšířený o 1 vyučovací hodinu č. j. 19 903/2004-24, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství č. j. 5 618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982
 • Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 11/1989
 • Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42
 • Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků č. j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11
 • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000
 • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001
 • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30
 • Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998
 • Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994
 • Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14
 • Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 10 370/97-42
 • Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500
 • Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník MŠMT sešit 7-8/1993
 • Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 238/75-42, Věstník MŠ a MK sešit 1/1976
 • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických pracovníků č. j. 18 651/94-42
 • Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků č. j. 15 997/95-42
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995
 • Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996
 • Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů a České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI
 • Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro objekty a účelová zařízení vysokých škol, II. část, č. j. 14 861/99-33
 • Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31
 • Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 615/99-45, Věstník MŠMT sešit 6/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000
 • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11
 • Soubor opatření k zajištění funkčnosti školského systému v příštích letech č. j. 20 362/2000-I/2/1
 • Technické podklady pro program úspor energie ve školství a metodický pokyn pro výběr řešení k jejich dosažení, III. část., č. j. 20 494/2000-16
 • Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu č. j. 12 175/2001-44, Věstník MŠMT sešit 4/2001
 • Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu č. j. 23 620/2002-60, věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 29 802/2002-51
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 26 315/2003-51
 • Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 6-7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986
 • Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní podřízené organizace č. j. 19 151/87-491
 • Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 527/93-33, Věstník MŠMT sešit 4/1993
15. listopadu 2004 - Č. j. 27 563/2004-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1995 k zadávání veřejných zakázek č. j. 17 013/95-41
 • Pravidla pro zařazení investičních akcí do rozpočtu MŠMT a pro provádění majetkových převodů do majetku státu č. j. 26 411/96-41
 • Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 27 592/2001-51, Věstník MŠMT sešit 2/2002
 • Zásady pro podporu dalších projektů konečných uživatelů v programu „Mládež“ z prostředků státního rozpočtu č. j. 12 414/2002-51
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 29 802/2002-51
10. října 2003 - Č. j. 27 716/2003-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ, kterou se upravuje hospodaření školních hospodářství v působnosti národních výborů č. j. 11 384/81, Věstník MŠ a MK sešit 6/1981, V.v. ČSR NV částka 8/1981
 • Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a školních výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování ukončování studia pětiletých studijních oborů v konzervatoři maturitní zkouškou č. j. 28 532/96-71
 • Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50
 • Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku v tělovýchově a sportu Program 333 510 č. j. 11 561/2001-52
 • Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve sportovní reprezentaci Program 333 520 č. j. 11 562/2001-52
 • Metodický pokyn MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu č. j. 26 885/2001-52
1. ledna 2003 - Č. j. 29 356/2002-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 20 926/81-20, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V.v. ČSR NV částka 12/1981
 • Souhrnná informace o výuce a ověřování znalosti českého jazyka u cizinců, Věstník MŠMT sešit 4-5/1994
 • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 24 519/96-21, Věstník MŠMT sešit 1/1997, změny č. j. 32 042/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, doplňku č. j. 29 250/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000, a změny č. j. 31 455/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001, včetně úplného znění
 • Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze č. j. 11 576/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 30 567/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999 a změny č. j. 11 861/2001-23, včetně úplného znění
 • Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a učitelů předmětu praxe do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 12 191/98-26
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení z působnosti MŠMT na kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994
 • Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na vyjmenovaných školách č. j. 10 847/95-22
 • Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu s výukou podle programu International Baccalaureate č. j. 12 367/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 28 772/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění
 • Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů těmito zařízeními č. j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT sešit 7/1995
 • Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996
 • Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia, Věstník MŠMT sešit 9/1996
 • Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích regionálního školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování na středních školách č. j. 24 507/97-72 a č. j. 28 354/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997
 • Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 9/1997 o opatřeních v souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za úplatu č. j. 19 951/97-70, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Pokyn pro školské úřady a základní školy k zápisům do prvních tříd č. j . 10 062/98-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998
 • Metodický pokyn k zařazení problematiky vstupu ČR do NATO a členství v NATO do vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání učitelů č. j. 34 036/97-25, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 11 981/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1998
 • Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG, Věstník MŠMT sešit 3/1998
 • Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40
 • Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog a na podporu činností směřujících k prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č.j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských zařízení č. j. 19 754/98-2
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení v z působnosti MŠMT na kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j. 28 851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999
 • Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999
 • Pokyny MŠMT k uplatňování požadavků na poskytování a čerpání státního rozpočtu na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku č.j. 30 997/99-40
 • Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 31 479/99-14, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 34 787/99-20, Věstník MŠMT sešit 1/2000
 • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství č. j. 20 371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000
5. března 2002 - Č. j. 12 660/2002-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Metodický návod k doporučené maximální výši zásob jedů a jiných látek škodlivých zdraví používaných při výuce chemie na středních školách č. j. 18 796/82-211, Věstník MŠ a MK sešit 7-8/1982
 • Metodický pokyn pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ve věci obhajob disertací č. j. 214/97-ČKVH, Věstník ČKVH sešit 4/1992
 • Pokyny MŠMT pro organizaci civilní obrany na školách a školských zařízeních č. j. 14 739/92-15, Věstník MŠMT sešit 10-12 1992
 • Zásady předsedy ČKVH k předkládání návrhů na čestné vědecké hodnosti doktora věd č. j. 97/93 ČKVH, Věstník ČKVH sešit 2/1993
 • Odpisy u organizací, které mění hospodářsko právní formu hospodaření z rozpočtového na příspěvkovou, Věstník MŠMT sešit 12/1994
 • Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy TALENT č. j. 14 342/95-51
 • Rozlišování učebních pomůcek a materiálů č. j. 19 062/96-40, Věstník MŠMT sešit 1/1997
 • Pokyn MŠMT pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany č. j. 19 720/96-10/3, ve znění změny č. j. 19 202/98-10/3
 • Zřizovací listina Komise pro vědecké hodnosti MŠMT č. j. 29 751/96-31
 • Prozatímní instrukce pro činnost při přípravě k obraně státu v resortu MŠMT č. j. 33 178/98-10/3.
5. února 2001 - Č. j. 11 134/2001-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Opatření MŠMT, kterým se upravuje rozsah a podmínky hospodářské, obchodní a obdobné činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti MŠMT ( mimo předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná podle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ) č. j. 21 500/91-40, Věstník MŠMT a MK sešit 9-10/1991
 • Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT sešit 8/1994
 • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování vyššího studia, jeho organizace, formy a obsahu jako pomaturitního studia č. j. 18 331/94-23, ve znění doplňku č. j. 27 052/94-23 a sdělení publikovaném ve Věstníku MŠMT sešitu 7/1997
 • Doporučení MŠMT k podpoře zájmové tělovýchovné činnosti na školách a školských zařízeních č. j. 21 472/94-50, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Postup při přechodu z rozpočtové hospodářskoprávní formy organizace na příspěvkovou formu, Věstník MŠMT sešit 11/1994
 • Metodický pokyn MŠMT k usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích v resortu školství, Věstník MŠMT sešit 7/1995
 • Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti na vysokých školách a v ostatních přímo řízených organizacích č. j. 18 713/97-40-II, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Souhlas MŠMT s uzavíráním pojistných smluv č. j. 26 870/95-40, Věstník MŠMT sešit 3/1996, ve znění publikovaném v sešitu 6/1997
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením delimitovaným do kompetence MŠMT z bývalého Ministerstva hospodářství č. j. 27 437/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997
 • Pokyn MŠMT k hodnocení práce ředitelů škol a školských výchovných zařízení č. j. 11 639/98-25, Věstník MŠMT sešit 5/1998
 • Pokyn MŠMT k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, které jsou nedílnou součástí školy, č. j. 26 992/98-44, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn pro přípravu a pořizování investičního majetku a pro jeho financování v resortu MŠMT č. j. 13 538/98-40,33, Věstník MŠMT sešit 5/1998, ve znění pokynu č. j. 30 997/99-40
 • Pokyn MŠMT k zajištění správného vedení účetní evidence finančních darů poskytnutých žákům č. j. 27 036/98-44, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací rozpočtové sféry č. j. 20 231/99-40, Věstník MŠMT sešit 8/1999
 • Souhlas MŠMT se smluvním pojištěním č. j. 12 934/97-40, Věstník MŠMT sešit 6/1997, ve znění pokynu ve Věstníku MŠMT sešit 11/1999
 • Metodický pokyn k využití finančních prostředků z “jiných zdrojů” než je rozpočet kapitoly 333-MŠMT pro odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací regionálního školství č. j. 25 751/96-40, Věstník MŠMT sešit 11/1996, ve znění pokynu č. j. 27 418/99-43, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P č. j. 27 418/99-43, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením v tělovýchově (neinvestiční prostředky) č. j. 10 781/99-50
 • Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP u příspěvkových organizací č. j. 30 271/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí č. j. 29 958/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Normativy neinvestičních výdajů (NIV) regionálního školství pro rok 2000 č. j. 11 456/2000-19, Věstník MŠMT sešit 4/2000
 • Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu č. j. 16 891/2000-10, Věstník MŠMT sešit 6/2000
1. září 1999 - Č. j. 27 068/99-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ pro zřizování specializovaných tříd pro děti s poruchou čtení a psaní a specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti na základních devítiletých školách č. j. 4151/72-201, Věstník MŠ a MK sešit 2/1972
 • Výnos o učebních plánech škol pro mládež vyžadující zvláštní péče poskytujících základní vzdělání č. j. 16 250/75-201
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu Ministerstva školství č. j. 6 038/76-42, Věstník MŠ a MK sešit 3/1976
 • Směrnice MŠ o organizaci a studiu na konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze č. j. 21 000/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976
 • Směrnice MŠ o organizaci a studiu na odborné ladičské škole pro mládež s vadami zraku v Praze č. j. 21 201/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976. Metodický pokyn MŠMT k zařazení učitelů základních uměleckých škol a učitelů “praxe” do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT sešit 6/1994
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při financování zahraničních aktivit č. j. 18 778/95-350
 • Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995. Pokyn MŠMT k realizaci nařízení vlády č. 70/1996 Sb. a č. 71/1996 Sb. č. j. 17 323/96-40,42
 • Hrazení nákladů na studium cizinců na vysokých školách v ČR č. j. 25 509/96-11
 • Pravidla pro úhradu cestovních náhrad vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za vysílání studentů a pracovníků vysokých škol v souvislosti s plněním mezinárodních smluv počínaje rokem 1997 č. j. 10 240/97-11, Věstník MŠMT sešit 12/1997
Čtvrtek 25.04.2024, svátek má Marek


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

 1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (6)
 2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
 3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
 4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.