Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Soupis zrušených vnitroresortních předpisů v gesci MŠMT

12. prosince 2019 - Č. j. MSMT-23343/2019-3 - Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení
 • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 30. ledna 2014 (Č. j.: MSMT-3271/2014-1)
1 . října 2019 - Věstník MŠMT 2019/6
 • 1. října 2019 - č.j.: 17878/2011-22 - Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školyvokrajových úsecích
13. prosince 2007 - Č.j. 26 721/2007-14 - Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 29 715/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Pokyn náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k úpravě pravidel pro povolení pokusného ověřování podle § 58 písm. a) školského zákona č. j. 30 061/2002-20, Věstník MŠMT sešit 2/2003
 • Sdělení MŠMT, kterým se upravuje struktura zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, č. j. 18 040/2004-M3, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení konzultačních středisek pro absolventy škol a mladistvé vstupující na trh práce č. j. 21 863/91-51
 • Metodika registrace vzdělávacího a výukového SW, č.j. 33 515/2002-II/3
 • Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro ostatní přímo řízené organizace poskytující ubytovací služby a stravovací služby č. j. 25 970/2003-I, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ č. j. 27 419/2004-55, Věstník MŠMT sešit 12/2004
 • Metodický pokyn k projektům v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 885/2004-551, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program „Projekty škol“ č.j. 27 277/2005-551
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ – aktualizace, č.j. 30 799/2005-55
1. ledna 2007 - Č.j.: 25 756/2006-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Opatření MŠMT k označování absolventů vyšší odborné školy č. j. 10 621/98-23, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. č. j. 24 049/2002-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních školách a zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT a MK sešit 4/1990
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jmenovaných do funkce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 34 000/97-42
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2002, kterým se schvaluje Směrnice upravující postup při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných skutečností na MŠMT, č.j. 18 877/2002-I/1/3
 • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji č. j. 12 843/2005-25, Věstník MŠMT sešit 4/2005
 • Informace MŠMT o zavedení žákovského jízdného č. j. 22 572/2004-24, Věstník MŠMT sešit 8/2004
 • Oznámení MŠMT o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením, č. j. 20 533/2001-44, V. v. ČR částka 7/2001
 • Vzorový návrh směrnice o účtování majetku č. j. 24 339/2001-44, Věstník MŠMT sešit 12/2001
 • Rozhodnutí MŠMT o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám č. j. 20 190/2003-45, Věstník MŠMT sešit 7/2003, ve znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 8/2003
 • Závazné zásady pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004 č. j. 30 318/2003-45, Věstník MŠMT sešit 2/2004, ve znění doplňku č. j. 23 437/2004-45, Věstník MŠMT sešit 9/2004
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2004 pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2004 č. j. 10 072/2004-45, Věstník MŠMT sešit 2/2004, ve znění doplňku č. j. 21 475/2004-45, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými orgány za rok 2004 a sdělení MŠMT k této směrnici, č. j. 19 767/2004-44, Věstník vlády ČR částka 3/2004
 • Směrnice upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v jím řízených a zřízených organizacích č. j. 29 550/2004-18
 • Informace MŠMT k výkladu Ministerstva financí k některým sporným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. j. 20 282/2004-40, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Směrnice MŠMT, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. č. j. 33 377/2004-45, Věstník vlády ČR 3/2005
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 č. j. 10 852/2005-45, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění změny č. j. 19 077/2005-45, Věstník MŠMT sešit 6/2005
 • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 č. j. 10 852/2005-45, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění změny č. j. 19 077/2005-45, Věstník MŠMT sešit 6/2005
 • Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy v oblasti sportu č. j. 18 242/2001-50, Věstník MŠMT sešit 1/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ projektu P III – Infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě (LAN) v budově školy č. j. 25 609/2003-56, Věstník MŠMT sešit 12/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovým programům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 947/2003-56, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn k pilotním projektům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 948/2003-56, Věstník MŠMT sešit 2/2004
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na zajištění připojení škol k internetu č. j. 25 395/2004-55, Věstník MŠMT sešit 11/2004
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ č. j. 27 670/2004-551, Věstník MŠMT sešit 1/2005
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT služeb ve vybraných školách č. j. 17 123/2005-55, Věstník MŠMT sešit 6/2005
1. srpna 2005 - Č. j. 24 904/2005-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením v oboru jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a, Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, reg. částka 4/1969 Ú. v.
 • Instrukce MŠ o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 9/1979, V. v. ČSR NV částka 5/1979
 • Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných školách č. j. 8 590/81-211, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V. v. ČSR NV částka 14/1981
 • Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20, publikováno v časopisu Tělesná výchova mládeže str. 83, ročník 1987-1988
 • Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993
 • Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993
 • Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994
 • Rozhodnutí MŠMT, kterým se jednoletý a dvouletý kurs s denní výukou ve Státním těsnopisném ústavu v Praze staví na úroveň studia ve střední škole za určitých podmínek č. j. 16 015/94-23
 • Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní vydání (Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 094/94-22, Věstník MŠMT sešit 8/1994
 • Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994
 • Pokyn MŠMT k praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování žáků základních a středních škol č. j. 22 749/94-22-23, Věstník MŠMT sešit 12/1994
 • Opatření MŠMT ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní školy v 1. pololetí č. j. 10 868/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1995
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro absolventy zvláštních škol č. j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Informace o tiskopisech závěrečných vysvědčení č. j. 25 518/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 120/96-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996
 • Informace o maturitních zkouškách v konzervatořích č. j. 13 187/96-25, Věstník MŠMT sešit 5/1996
 • Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při schvalování vzdělávacích programů pro základní školy č. j. 10 788/96-22, Věstník MŠMT sešit 6/1996
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č. j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT sešit 8/1996, ve znění dodatku pod č. j. 28 605/96-22
 • Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých příbuzných učebních oborů středních odborných učilišť č. j. 18 120/96-2, Věstník MŠMT sešit 10/1996
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v konzervatoři absolutoriem č. j. 28 531/96-71, ve znění jeho doplňku č. j. 21 279/97-71 a změny č. j. 30 547/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v učebnicích pro základní školy, Věstník MŠMT sešit 3/1997
 • Pokyn MŠMT k výjezdům základních a středních škol do zahraničí č. j. 16 741/97-20, Věstník MŠMT sešit 5/1997, ve znění změny č. j. 20 029/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998 a č. j. 26 680/99-22, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z vyučovacích odborných předmětů ve střední umělecké škole č. j. 36 944/97-23
 • Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním poskytovaným základní školou č. j. 30 000/97-70, Věstník MŠMT sešit 1/1998
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou a metodický pokyn k jeho provádění č. j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení č. j. 18 276/98-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky rómského etnika č. j. 35 252/97-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené č. j. 16 857/98-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998
 • Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. j. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním postižením č. j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 21 224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Pokyn MŠMT k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů a k postupu podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 11 860/98-20, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23
 • Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice č. j. 21 836/2000-11, Věstník MŠMT sešit 9/2000
 • Experimentální ověřování bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených č. j. 24 737/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000
 • Informace o spolupráci škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998
 • Hodnocení žáků pomocné školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník MŠMT sešit 12/1998
 • Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1999
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Pokyn MŠMT ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu č. j. 22 156/99-20, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol č. j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT sešit 2/2000
 • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000
 • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č. j. 25 484/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001
 • Směrnice MŠMT k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, k provádění změn v údajích vedených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 16 394/2001-21, V. v. ČR částka 4/2001
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 30 005/2000-VŘII/2, Věstník MŠMT sešit 4/2001
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Sdělení MŠMT k projektu „Školní mléko“ č. j. 12 833/2001-26, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Mimořádné opatření v uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka č. j. 13 288/2001-26, Věstník MŠMT sešit 7/2001
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním školám) č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č. j. 29 159/2001-26, Věstník MŠMT sešit 12/2001
 • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách č. j. 25 806/2001-22, Věstník MŠMT sešit 11/2001, ve znění změny ve Věstníku MŠMT sešitu 11/2002
 • Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje č. j. 30 015/2001-20, Věstník MŠMT sešit 2/2002, ve znění změny č. j. 21 909/2002-20, Věstník MŠMT sešit 7/2002
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 12 660/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 12 344/2002-II/2, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem, krajem a obcí č. j. 24 453/2001-23, Věstník MŠMT sešit 4/2002
 • Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin č. j. 17 749/2002-51, Věstník MŠMT sešit 7/2002
 • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002, V. v. částka 4/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu na proškolení učitelů v rámci projektu P 1 – Informační gramotnost č. j. 17 483/2002-27, Věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Metodický pokyn ke školní docházce žadatelů o azyl č. j. 10 149/2002-22, Věstník MŠMT sešit 6/2002
 • Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin č. j. 25 200/2002-24, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 29 356/2002-14, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003 č. j. 28 560/2002-22, Věstník MŠMT sešit 1/2003
 • Rozvojový program MŠMT „Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách“ č. j. 14 284/2003-22, Věstník MŠMT sešit 4/2003
 • Program Jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách (Program JAME) č. j. 16 417/2003-22, Věstník MŠMT sešit 5/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách č. j. 25 029/2002-22, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání č. j. 15 952/2003-51
 • Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou č. j. 15 989/2003-24, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Sdělení MŠMT k činnosti speciálních škol a speciálních školských zařízení při zdravotnických zařízeních č. j. 23 037/2003-24, Věstník MŠMT sešit 10/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost č. j. 18 090/2003-56, Věstník MŠMT sešit 8/2003
 • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2004 č. j. 25 352/2003-22, Věstník MŠMT sešit 11/2003
 • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovému programu na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách č. j. 27 083/2003-56, Věstník MŠMT sešit 12/2003
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 školského zákona č. j. 25 936/2003-22, Věstník MŠMT sešit 1/2004
 • Sdělení MŠMT o ukončení pokusného ověřování „Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol“ č. j. 10 849/2004-24, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole č. j. 15 699/2004-24, Věstník MŠMT sešit 4/2004
 • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 061/95-31, Věstník MŠMT sešit 8/1995
 • Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995
 • Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998
 • Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie č. j. 11 928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995
 • Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským vyučovacím jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995
 • Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 9/1996
 • Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. j. 23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997
 • Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 10/1997
 • Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 323/97-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání a informace MŠMT k němu č. j. 14 132/01-22, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání, č. j. 16 913/2003-22, Věstník MŠMT sešit 7/2003
 • Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol rozšířený o 1 vyučovací hodinu č. j. 19 903/2004-24, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004
 • Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství č. j. 5 618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982
 • Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 11/1989
 • Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42
 • Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků č. j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11
 • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000
 • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001
 • Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001
 • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30
 • Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998
 • Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994
 • Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14
 • Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 10 370/97-42
 • Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500
 • Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník MŠMT sešit 7-8/1993
 • Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 238/75-42, Věstník MŠ a MK sešit 1/1976
 • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických pracovníků č. j. 18 651/94-42
 • Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků č. j. 15 997/95-42
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995
 • Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996
 • Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů a České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI
 • Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro objekty a účelová zařízení vysokých škol, II. část, č. j. 14 861/99-33
 • Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31
 • Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 615/99-45, Věstník MŠMT sešit 6/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999
 • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000
 • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11
 • Soubor opatření k zajištění funkčnosti školského systému v příštích letech č. j. 20 362/2000-I/2/1
 • Technické podklady pro program úspor energie ve školství a metodický pokyn pro výběr řešení k jejich dosažení, III. část., č. j. 20 494/2000-16
 • Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu č. j. 12 175/2001-44, Věstník MŠMT sešit 4/2001
 • Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu č. j. 23 620/2002-60, věstník MŠMT sešit 9/2002
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 29 802/2002-51
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 26 315/2003-51
 • Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 6-7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986
 • Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní podřízené organizace č. j. 19 151/87-491
 • Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 527/93-33, Věstník MŠMT sešit 4/1993
15. listopadu 2004 - Č. j. 27 563/2004-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1995 k zadávání veřejných zakázek č. j. 17 013/95-41
 • Pravidla pro zařazení investičních akcí do rozpočtu MŠMT a pro provádění majetkových převodů do majetku státu č. j. 26 411/96-41
 • Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 27 592/2001-51, Věstník MŠMT sešit 2/2002
 • Zásady pro podporu dalších projektů konečných uživatelů v programu „Mládež“ z prostředků státního rozpočtu č. j. 12 414/2002-51
 • Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 29 802/2002-51
10. října 2003 - Č. j. 27 716/2003-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ, kterou se upravuje hospodaření školních hospodářství v působnosti národních výborů č. j. 11 384/81, Věstník MŠ a MK sešit 6/1981, V.v. ČSR NV částka 8/1981
 • Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a školních výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984
 • Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování ukončování studia pětiletých studijních oborů v konzervatoři maturitní zkouškou č. j. 28 532/96-71
 • Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50
 • Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku v tělovýchově a sportu Program 333 510 č. j. 11 561/2001-52
 • Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve sportovní reprezentaci Program 333 520 č. j. 11 562/2001-52
 • Metodický pokyn MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu č. j. 26 885/2001-52
1. ledna 2003 - Č. j. 29 356/2002-14 - Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 20 926/81-20, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V.v. ČSR NV částka 12/1981
 • Souhrnná informace o výuce a ověřování znalosti českého jazyka u cizinců, Věstník MŠMT sešit 4-5/1994
 • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 24 519/96-21, Věstník MŠMT sešit 1/1997, změny č. j. 32 042/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, doplňku č. j. 29 250/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000, a změny č. j. 31 455/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001, včetně úplného znění
 • Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze č. j. 11 576/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 30 567/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999 a změny č. j. 11 861/2001-23, včetně úplného znění
 • Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a učitelů předmětu praxe do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 12 191/98-26
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení z působnosti MŠMT na kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994
 • Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na vyjmenovaných školách č. j. 10 847/95-22
 • Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu s výukou podle programu International Baccalaureate č. j. 12 367/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 28 772/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění
 • Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů těmito zařízeními č. j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT sešit 7/1995
 • Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996
 • Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia, Věstník MŠMT sešit 9/1996
 • Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích regionálního školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování na středních školách č. j. 24 507/97-72 a č. j. 28 354/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997
 • Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 9/1997 o opatřeních v souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za úplatu č. j. 19 951/97-70, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Pokyn pro školské úřady a základní školy k zápisům do prvních tříd č. j . 10 062/98-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998
 • Metodický pokyn k zařazení problematiky vstupu ČR do NATO a členství v NATO do vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání učitelů č. j. 34 036/97-25, Věstník MŠMT sešit 2/1998
 • Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 11 981/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1998
 • Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG, Věstník MŠMT sešit 3/1998
 • Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40
 • Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog a na podporu činností směřujících k prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č.j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských zařízení č. j. 19 754/98-2
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení v z působnosti MŠMT na kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001
 • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j. 28 851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění
 • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999
 • Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999
 • Pokyny MŠMT k uplatňování požadavků na poskytování a čerpání státního rozpočtu na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku č.j. 30 997/99-40
 • Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 31 479/99-14, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 34 787/99-20, Věstník MŠMT sešit 1/2000
 • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství č. j. 20 371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000
5. března 2002 - Č. j. 12 660/2002-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Metodický návod k doporučené maximální výši zásob jedů a jiných látek škodlivých zdraví používaných při výuce chemie na středních školách č. j. 18 796/82-211, Věstník MŠ a MK sešit 7-8/1982
 • Metodický pokyn pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ve věci obhajob disertací č. j. 214/97-ČKVH, Věstník ČKVH sešit 4/1992
 • Pokyny MŠMT pro organizaci civilní obrany na školách a školských zařízeních č. j. 14 739/92-15, Věstník MŠMT sešit 10-12 1992
 • Zásady předsedy ČKVH k předkládání návrhů na čestné vědecké hodnosti doktora věd č. j. 97/93 ČKVH, Věstník ČKVH sešit 2/1993
 • Odpisy u organizací, které mění hospodářsko právní formu hospodaření z rozpočtového na příspěvkovou, Věstník MŠMT sešit 12/1994
 • Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy TALENT č. j. 14 342/95-51
 • Rozlišování učebních pomůcek a materiálů č. j. 19 062/96-40, Věstník MŠMT sešit 1/1997
 • Pokyn MŠMT pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany č. j. 19 720/96-10/3, ve znění změny č. j. 19 202/98-10/3
 • Zřizovací listina Komise pro vědecké hodnosti MŠMT č. j. 29 751/96-31
 • Prozatímní instrukce pro činnost při přípravě k obraně státu v resortu MŠMT č. j. 33 178/98-10/3.
5. února 2001 - Č. j. 11 134/2001-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Opatření MŠMT, kterým se upravuje rozsah a podmínky hospodářské, obchodní a obdobné činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti MŠMT ( mimo předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná podle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ) č. j. 21 500/91-40, Věstník MŠMT a MK sešit 9-10/1991
 • Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT sešit 8/1994
 • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování vyššího studia, jeho organizace, formy a obsahu jako pomaturitního studia č. j. 18 331/94-23, ve znění doplňku č. j. 27 052/94-23 a sdělení publikovaném ve Věstníku MŠMT sešitu 7/1997
 • Doporučení MŠMT k podpoře zájmové tělovýchovné činnosti na školách a školských zařízeních č. j. 21 472/94-50, Věstník MŠMT sešit 10/1994
 • Postup při přechodu z rozpočtové hospodářskoprávní formy organizace na příspěvkovou formu, Věstník MŠMT sešit 11/1994
 • Metodický pokyn MŠMT k usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích v resortu školství, Věstník MŠMT sešit 7/1995
 • Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti na vysokých školách a v ostatních přímo řízených organizacích č. j. 18 713/97-40-II, Věstník MŠMT sešit 6/1997
 • Souhlas MŠMT s uzavíráním pojistných smluv č. j. 26 870/95-40, Věstník MŠMT sešit 3/1996, ve znění publikovaném v sešitu 6/1997
 • Metodický pokyn MŠMT k poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením delimitovaným do kompetence MŠMT z bývalého Ministerstva hospodářství č. j. 27 437/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997
 • Pokyn MŠMT k hodnocení práce ředitelů škol a školských výchovných zařízení č. j. 11 639/98-25, Věstník MŠMT sešit 5/1998
 • Pokyn MŠMT k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, které jsou nedílnou součástí školy, č. j. 26 992/98-44, Věstník MŠMT sešit 11/1998
 • Metodický pokyn pro přípravu a pořizování investičního majetku a pro jeho financování v resortu MŠMT č. j. 13 538/98-40,33, Věstník MŠMT sešit 5/1998, ve znění pokynu č. j. 30 997/99-40
 • Pokyn MŠMT k zajištění správného vedení účetní evidence finančních darů poskytnutých žákům č. j. 27 036/98-44, Věstník MŠMT sešit 1/1999
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací rozpočtové sféry č. j. 20 231/99-40, Věstník MŠMT sešit 8/1999
 • Souhlas MŠMT se smluvním pojištěním č. j. 12 934/97-40, Věstník MŠMT sešit 6/1997, ve znění pokynu ve Věstníku MŠMT sešit 11/1999
 • Metodický pokyn k využití finančních prostředků z “jiných zdrojů” než je rozpočet kapitoly 333-MŠMT pro odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací regionálního školství č. j. 25 751/96-40, Věstník MŠMT sešit 11/1996, ve znění pokynu č. j. 27 418/99-43, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P č. j. 27 418/99-43, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením v tělovýchově (neinvestiční prostředky) č. j. 10 781/99-50
 • Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP u příspěvkových organizací č. j. 30 271/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí č. j. 29 958/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999
 • Normativy neinvestičních výdajů (NIV) regionálního školství pro rok 2000 č. j. 11 456/2000-19, Věstník MŠMT sešit 4/2000
 • Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu č. j. 16 891/2000-10, Věstník MŠMT sešit 6/2000
1. září 1999 - Č. j. 27 068/99-14 - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Instrukce MŠ pro zřizování specializovaných tříd pro děti s poruchou čtení a psaní a specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti na základních devítiletých školách č. j. 4151/72-201, Věstník MŠ a MK sešit 2/1972
 • Výnos o učebních plánech škol pro mládež vyžadující zvláštní péče poskytujících základní vzdělání č. j. 16 250/75-201
 • Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu Ministerstva školství č. j. 6 038/76-42, Věstník MŠ a MK sešit 3/1976
 • Směrnice MŠ o organizaci a studiu na konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze č. j. 21 000/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976
 • Směrnice MŠ o organizaci a studiu na odborné ladičské škole pro mládež s vadami zraku v Praze č. j. 21 201/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976. Metodický pokyn MŠMT k zařazení učitelů základních uměleckých škol a učitelů “praxe” do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT sešit 6/1994
 • Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při financování zahraničních aktivit č. j. 18 778/95-350
 • Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995. Pokyn MŠMT k realizaci nařízení vlády č. 70/1996 Sb. a č. 71/1996 Sb. č. j. 17 323/96-40,42
 • Hrazení nákladů na studium cizinců na vysokých školách v ČR č. j. 25 509/96-11
 • Pravidla pro úhradu cestovních náhrad vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za vysílání studentů a pracovníků vysokých škol v souvislosti s plněním mezinárodních smluv počínaje rokem 1997 č. j. 10 240/97-11, Věstník MŠMT sešit 12/1997
Pátek 29.09.2023, svátek má Michal


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak se stavíte k nástupu umělé inteligence do oblasti vzdělávání?

 1. AI využívám a podporuji (3)
 2. AI využívám, ale nelíbí se mi to (0)
 3. AI nevyužívám (8)
 4. AI nevyužívám a chtěl(a) bych ji zakázat (1)
 5. Nemám na věc názor (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.