Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vnitroresortní předpisy MŠMT

Směrnice, opatření, příkazy, pokyny

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic
Sdělení MŠMT k žádostem SŠ a VOŠ o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
Výnos ministra č. 1/2023 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021
Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řízení státních příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání, které zřizuje, č. j. MSMT-30262/2019-1
Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy MŠMT k řízení státních příspěvkových organizací, které zřizuje, vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018
Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění Matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání
SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (Č. j. MSMT-38628/2016-1)
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky
Zrušení opatření k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P.
Opatření ministryně, kterým se mění RVP PV s účinností od 1.9.2016
Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016
Výnos ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2015 a Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy č. 24/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření organizačních složek státu v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření
Výnos ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření
Sdělení MŠMT k možnosti konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky podle § 81 odst. 5 školského zákona
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. MSMT-4385/2015-1), kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie
Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015 - podrobné schéma
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015
Příkaz ministra č. 30/2014, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do CSÚIS
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (13 710/2001-24)
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 (č.j. MSMT-4551/2014)
Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám (ze dne 28. 1. 2014, č.j. MSMT-44726/2013)
Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (ze dne 30. 1. 2014 č.j.: MSMT-3271/2014-1)
Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-45997/2013-1)
Výnos č. 10/2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky (č.j. 32193-2013-3)
Příkaz ministra č. 20/2013 ze dne 17. 12. 2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012 k zajištění organizace vyřizování žádostí žáků o přezkoumání výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení z konání didaktického testu a řešení dalších případů podání žádosti (č.j. 32193-2013-2)
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty (č.j. 21153/2000-35)
Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č.j. 10194/2002-14)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení (č.j. 32372/2004-21)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, ve znění příkazu ministryně č. 18/2007 (č.j. 16829/2005-23)
Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 20186/2005-44)
Směrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí, rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (24306/2005-44)
Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení (č.j. 27620/2005-20)
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 37014/2005-25)
Změna učebních dokumentů oborů vzdělání gymnázií s platností od 1. 9. 2006, ze dne 31. 7. 2006 (č.j. 18961/2006-23)
Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 18/2007, kterým se vydává statut akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a Pravidla pro finanční, materiální a organizační činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a kterým se mění Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 5/2005, č.j. 16 829/2005-23 (č.j. 8294/2007-23)
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 527/2008-23)
Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 10640/2008-23)
Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) (č.j. 16745/2008-22)
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24246/2008-6)
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012 (č.j. 37/2009-61)
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 1052/2009-20)

Vzdělávací programy

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2015
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P.
Opatření ministryně, kterým se mění RVP PV s účinností od 1.9.2016
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění opatření č.j. 27002/2005-22, Věstník MŠMT, sešit 10/2005, opatření č.j. 24 653/2006-24,Věstník MŠMT, sešit 8/2007 a opatření č.j. 15 523/2007-22 (č.j. 31504/2004-22)
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ve znění opravy textové chyby, č.j. 4002/2006-22, Věstník MŠMT, sešit 4/2006 (č.j. 32405/2004-22)
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20.8.2008, kterým se vydává rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů (č.j. 9009/2008-61-VÚP)
Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, ze dne 6. 5. 2009 (č.j. 9325/2009-23)
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č.j. 10896/2009-23)
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (č.j. 10898/2009-23)
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2010 o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání středního vzdělávání (č.j. 27797/2009-23)
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 (č.j. 1707/2010-2/VÚP)
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 (č.j. 1708/2010-2/VÚP)
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č.j. 10986/2009-23 ze dne 18.5.2009) (č.j. 35455/2011-23)
Vydání rámcových vzdělávacích programů (pro 4 obory vzdělání středních škol) (č.j. MSMT-11085/2012-23)

Pokusné programy a pokusná ověřování

Pokusné ověřování Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů
POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA UZNÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH CERTIFIKAČNÍCH STANDARDŮ ICT V RÁMCI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2023/2024
POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA UZNÁVÁNÍ ADVANCED PLACEMENT ZKOUŠEK V RÁMCI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2023/2024
VYHLÁŠENÍ DODATKU Č. 2 POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FORMOU KOMPLEXNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V SOŠ
Pokusné ověřování Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů
Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky
VYHLÁŠENÍ DODATKU Č. 1 POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FORMOU KOMPLEXNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE VE STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
Vyhlášení pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 - Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách
Vyhlášení dodatku č. 1 pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou
Vyhlášení dodatku pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání
Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách
Vyhlášení pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”)
Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s VL a středního vzdělání s MZ podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H, č. j. MSMT-45381/2020-2
Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020
Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách
Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky
Pokusné ověřování nového pojetí výuky vzdělávání vzdělávacího okruhu Informační technologie a průřezového tématu Člověk a digitální svět ve středním odborném vzdělávání
Pokusné ověřování nového pojetí výuky vzdělávání vzdělávacího okruhu Informační technologie a průřezového tématu Člověk a digitální svět ve středním odborném vzdělávání
Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“
DODATEK Č. 2 K POKUSNÉMU OVĚŘOVÁNÍ OBORŮ VZDĚLÁNÍ, VE KTERÝCH LZE DOSÁHNOUT STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Pokusné ověřování Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí
Dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou
Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2019/2020 (období od 1.1. – 31.8.2020)
Pokusné ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách
Pokusné ověřování učebních materiálů na podporu rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků MŠ, ZŠ a SŠ
Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů VOŠ ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra
Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2019/2020 (období od 1.9. – 31.12.2019)
Vyhlášení pokusného ověřování učebních materiálů na podporu rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků MŠ, ZŠ a SŠ
Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2018/2019 (2. etapa v roce 2019)
Vyhlášení pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách
Na školách se začnou pilotovat učební materiály pro informatiku
MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou ke dni 1. 9. 2018
Seznam VOŠ zdravotnických zařazených do pokusného ověřování
Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol… na start!
Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost
Dodatek č. 1 ke zkoušce Matematika+ od roku 2017
Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc“ pokračuje
Pokusné ověřování vzdělávání ve víceletém gymnáziu Německé školy v Praze
Ukončení programu MŠMT „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“
Informace o vyhlášení dodatku k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou - červen 2016
Prodloužení pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“
Informace o vyhlášení dodatku k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Zkouška Matematika+ od roku 2017
Soustavná podpora občanského vzdělávání na školách (Stabilizace role žákovských parlamentů v občanském vzdělávání formou pokusného ověřování)
Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů
Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+, č. j. MSMT-42192/2013-1
Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23
Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů
Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H
Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“
Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+, č. j. MSMT-42192/2013-1
Rozšíření Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů
Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23) - dodatek 3
Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23) - dodatek 2
Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23) - dodatek 1
Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23)
Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglické gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate, ve znění změny č.j. 30327/2003-23 (Věstník MŠMT, sešit 2/2004) (č.j. 28020/2001-23)
Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot S „Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných středních odborných školách a středních odborných učilištích“ (č.j. 8777/2006-23)
Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia (č.j. 19242/2007-23)
Vyhlášení pokusného ověřování oboru „Těžba a zpracování ropy a zemního plynu“, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice, Husova 675, 508 01 Hořice (5 let, ukončení v roce 2013) (č.j. 16374/2008-23)

Informace a doporučení

Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě
Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Informace o možnosti podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi, žáky-cizinci v mateřských, základních a středních školách prostřednictvím krajských center podpory při krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole
Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení
Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání
Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2016
Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2017
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2016
Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy
Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem
Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016
Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016
Doporučení MŠMT k vyplňování doložky o získání stupně základního vzdělání na vysvědčení
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2015
Sdělení MŠMT-ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 - příloha
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015
Informace MŠMT o změnách v souvislosti s pokusným ověřováním jednotné přijímací zkoušky, MŠMT č.j. 43902/2014-1
Informace církevním školám o postupu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014 - přílohy
Informace církevním školám o postupu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014
Právo svobody projevu ve školách - sdělení MŠMT - říjen 2014
Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2014
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2014
Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015
Významná historická výročí v letech 2014 – 2018 (č.j.: MSMT-16039/2014)
Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 14 160/2014-1)
Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu (č.j. 31433/2000-20)
Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č.j. 25884/2003-24)
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (č.j. 11691/2004-24)
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12382/2006-44 o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením (12382/2006-44)
Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání (č.j. 14821/2007-22)
Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství“ (č.j. 14712/2009-61)
Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (č.j. 13009/2011-23)

Pedagogičtí pracovníci a pracovněprávní vztahy ve školství

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků
Vzor kolektivní smlouvy (ze dne 23. 1. 2014 č.j.: MSMT-48303/2013)
Seznam profesních sdružení podle § 3 písm. g) bodu 4 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace (č.j. 14769/2004-54)
Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (č.j. 10300/2010-25)
Vzor kolektivní smlouvy (č.j. 251/2012-K8)

Vysoké školy

Úplné znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (k březnu 2016)
Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (k březnu 2016) č.j. MSMT-901/2016-2
Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů - výstup z centralizovaného rozvojového projektu za rok 2015
Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků
Statut Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol č.j. MSMT-43612/2015-1
Úplné znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (k 10/2015)
Změna Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (k 10/2015) č.j. MSMT-32086/2015-1
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů vysokých škol vzniklých v souvislosti se studiem ve studijním programu (22695-2014-1) - tabulka
Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů vysokých škol vzniklých v souvislosti se studiem ve studijním programu (22695-2014-1)
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI FONDU VZDĚLÁVACÍ POLITIKY NA PODPORU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA PŘÍPRAVU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Statut reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
Změna pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (13 271-2014-1)
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (1 318-2014-1)
Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám (2 435/2011-33)
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2014
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2013
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2012
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2011
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2010
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2009
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2008
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2007
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2006
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2005
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2004
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2003
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2002
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2001
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2000
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 1999
Statut Fondu rozvoje vysokých škol (č.j. SÚ 927/2003-30)
Statut Rady programů (společný dokument MŠMT a Rady VŠ) (č.j. 33360/2011-30)
Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 2435/2011-33)
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 2434/2011-33)
Pokyn MŠMT k předkládání výročních zpráv o hospodaření vysoké školy (č.j. MSMT-6026/2012-33)

Věda a výzkum

Sdělení MŠMT o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, ve znění sdělení č. 391/2010 Sb. a sdělení č. 6/2012 Sb. (č.j. 14595/2008-31)

Další vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace a rekvalifikace

Standard vzdělávacího programu pro práci s dětmi méně než tříletými v mateřských školách (20 hodin)
Informace MŠMT pro střední odborná učiliště, střední školy, střední odborné školy, vyšší odborné školy a vysoké školy o jejich povinnosti spolupracovat na žádost uznávacího orgánu v řízení o uznání odborné kvalifikace (č.j. 16361/2004-54)
Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 19.10.2007 (č.j. 27707/2007-12)

Výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních

Metodický pokyn MŠMT k postupu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy při opatřeních zásadní důležitosti (č.j. 32608/2002-24)
Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní individuální péči (č.j. 25133/2003-24)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (č.j. 10446/2006-24)
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, č.j. 142/2007-ODS-Org (142/2007-ODS-Org)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24)

Mládež a sport

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního zabezpečení
Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol (č.j. 14535/2002-22)

Sociální věci

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1996 k provedení novely § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (č.j. 23704/96-30)

Stipendia

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/1999 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol“, ve znění změny č.j. 33713/2000-33 (Věstník MŠMT, sešit 3/2001, včetně úplného znění) (č.j. 34984/99-33)
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ (č.j. 20527/2005-61)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007 k přiznávání Stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 23304/2007-10)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 38/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (č.j. 28222/2010-90)
Změna programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 11316/2008)
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se plošně mění výše stipendií přiznávaných podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 11316/2008-10)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 30/2008 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS II)“ (č.j. 25160/2008-10)

Správa majetku a účetnictví

Výnos č. 3/2013 upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2013, č.j.: MSMT-50209/2012-15
Příkaz ministra č. 8/2014, kterým se vydává směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu
Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích v působnosti MŠMT (č.j. 13219/2001-40)
Metodický pokyn pro státní organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se upravují náležitosti žádostí o schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., Ministerstvem financí při bezúplatném nabývání majetku státem a při nakládání s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů (č.j. 23175/2001-14)
Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 31286/2001-14)
Metodický pokyn k využívání ubytovací kapacity Domu zahraničních služeb MŠMT – ubytovna Dlouhá, Dlouhá 740/17, Praha 1 (čj. 27 613/2009-10(90))
Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č.j. 2371/2009-14)
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2012, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2012 (č.j. MSMT-1445/2012-18)
Pokyn státní tajemnice – náměstkyně ministra skupiny 1, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-25040/2012-18)
Pokyn státní tajemnice – náměstkyně ministra skupiny 1, kterým se stanoví zásady a vzorová směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-31465/2012-18)
Pokyn státní tajemnice - náměstkyně ministra skupiny I k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-34440/2012-16)
Pokyn státní tajemnice – náměstkyně ministra skupiny I k vypracování rozboru hospodaření organizačních složek státu v resortu Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy mimo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-38424/2012-16)
Příkaz ministra č. 38/2012, kterým se vydává Směrnice pro zadávání veřejných zakázek (č.j. MSMT-38922/2012-62)

Kontrola a statistika

Sdělení ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
Oznámení ČSÚ o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM) částka 101/2002 Sb.
Sdělení ČSÚ o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Různé

Směrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky (č.j. 22706/2003-23)
Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti ze dne 22. května 2007
Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové klasifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 10640/2008-23)
Sdělení ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
Úterý 25.06.2024, svátek má Ivan


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Měla by být v českých školách podporována umělá inteligence jakožto nástroj k podpoře výuky?

  1. Samozřejmě, bez omezení. (0)
  2. Ano, avšak s omezeními stanovenými v právních předpisech (1)
  3. Ano, ale jen v konkrétních případech (0)
  4. Ne, podporována by být neměla (0)
  5. Měla by být zakázána (0)
  6. Nemám na věc žádný názor (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.