Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Metodiky a postupy
MŠMT: Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga
ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA-PRŮVODCE PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU A METODICKÝ NÁVOD ZEJMÉNA PRO OBCE, KRAJE A ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OBCEMI A KRAJI
SVAZKOVÉ ŠKOLSTVÍ-PRŮVODCE PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU A METODICKÝ NÁVOD ZEJMÉNA PRO OBCE, A ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Standard konektivity a bezpečnosti škol
Rámcové požadavky na studijní programy - metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka
Metodické doručení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“
Úřad pro ochranu osobních údajů: Nová metodika k provozování kamerových systémů
MŠMT: Tři metodické materiály pro moderní digitální infrastrukturu škol
Převod stupňů prospěchu (známek) z ciziny
Průvodce strategickým a akčním plánováním ve vzdělávání
Připravili jsme pro vás metodiku pro závěrečnou zkoušku ve školním roce 2023/2024
Vyšla Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování
MŠMT: Financování regionálního školství územních samosprávných celků v roce 2024 – informace pro školy a školská zařízení
Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina účinného k 1. 9. 2024
SOFA: Nové metodiky pro učitele k rozvoji sociálně-emočních dovedností aneb učíme žáky pečovat o svůj wellbeing
Informace MŠMT k plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38 školského zákona
MŠMT: Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. 1. 2024
MŠMT: Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
MŠMT: Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024
MŠMT: Dílčí informace ke změnám od 1. ledna 2024 pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Ministerstvo financí: Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024
MŠMT: Jak hovořit s žáky o tragické události
Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2024
Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy (listopad 2023)
EDUin vydává průvodce pro zřizovatele. Kápézetka pomůže starostům a zastupitelům zorientovat se ve školské agendě
MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - Sebevražedné chování
Snídaňové kluby - Metodická kuchařka pro základní školy
MŠMT připravilo přehled informací pro školy a školská zařízení k novele zákoníku práce
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách
MŠMT: Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu (evaluace)
NPI ČR: Doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí pro učitele, ředitele, rodiče a žáky
Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků
Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (metodika pro školy a školská zařízení)
MŠMT vydalo metodickou příručka ke komunikaci se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole
MŠMT: Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících (manažerské shrnutí změn)
MŠMT: Metodický materiál k posouzení nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka
Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání
MŠMT: Metodika - Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole
Kamil Kopecký, Dominik Voráč, René Szotkowski: Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele)
Digitální kompetence pro všechny (metodická příručka pro předškolní a primární vzdělávání)
Příprava občanů k obraně státu (Příručka pro učitele základních a středních škol)
Metodické listy, tipy na aktivity v různých vzdělávacích oborech a další materiály v souvislosti s mezinárdním dnem Romů
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání (včetně podmínek pro přijímání uchazečů z Ukrajiny)
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
MŠMT: Informace pro ukrajinské uchazeče o studium na SŠ (AKTUALIZOVÁNO)
Stanovisko k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách
Stanovisko MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu (ve školní roce 2022/2023)
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina IV.
MŠMT: Informace pro školy o změnách týkajících se periodických lékařských prohlídek
Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě
MŠMT: Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách
Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 (aktualizováno)
Aktualizovaná metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.
ČŠI: Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností
MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení (ŠPZ) žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
Informace MŠMT ČR k připravované novele vyhlášky o školním stravování
MŠMT: Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Zapojme všechny – Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Metodický pokyn k zápisu skutečného majitele odborové organizace
MŠMT: Metodika vysvětlující ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023
Metodická podpora českých škol v zahraničí - Materiály pro vzdělávací oblast Český jazyk a literatura a ČLověk a jeho svět určené pro žáky 1. stupně
Bezplatná jazyková příprava podle vyhlášky č. 250/2022 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 13/2005 Sb.
INFORMACE K PROVEDENÍ NAVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V PŘÍLOZE Č. 1 NV Č. 341/2017 SB.
ČŠI: Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků
MŠMT: Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022
Jak si zajistit ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022
Odbor pro sociální začleňování: Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni (2021)
Odbor pro sociální začleňování: Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích (2022)
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka / ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПОСАДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství
MŠMT: Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog)
Jak naložit s finančním prostředky z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek?
MŠMT: IT správa – příručka ke správě ICT ve škole
SYPO: Digitální kompetence pro všechny. Metodická příručka pro předškolní a prvostupňové vzdělávání
MŠMT: Nové praktické materiály pro školy se začínajícími učiteli
SYPO: Metodické příručky pro školy se začínajícími učiteli
Metodiky ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele školy a školských zařízení, a vedoucích učitelů praktického vyučování
Materiál KÚ Kraje Vysočina k organizaci a průběhu konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy zřizované obcí. Všechny potřebné formuláře (14 ks)
ČŠI: Metodická podpora škol
Metodická příručka: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
MŠMT: Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
MŠMT: Doporučení pro Školská poradenská zařízení k přístupu k ukrajinským dětem
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ
Vydána metodika pro zřizovatele o odměňování ředitelek a ředitelů škol
Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu (včetně informací v ukrajinštině)
Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Nové metodické kabinety hledají aktivní učitele cizích jazyků, dějepisu a občanské nauky
MŠMT: Správní řízení krok za krokem – zápis k předškolnímu vzdělávání
Jak prokázat očkování ukrajinských dětí
Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství
MŠMT: Metodická informace pro školská poradenská zařízení
MŠMT: Jak na organizaci adaptačních skupin
MŠMT: Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
E-kniha pro vás: Adaptační koordinátor na základní škole (metodická příručka)
Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny (včetně informací týkajících se očkování)
Metodické materiály pro rozvoj gramotností ve výuce v MŠ a ZŠ
Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení
MŠMT: Informace týkající se nezletilých cizinců bez doprovodu přicházejících z Ukrajiny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
MŠMT: Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky/ukrajinsky) – příručka pro rodiče ukrajinských dětí
Metodické kabinety přinášejí učitelům zdarma další praktické tipy do výuky
ČŠI: Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (aktualizace s účinností od 31. ledna 2022)
Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022
Předávání dat a součinnost s KHS při testování a trasování ve školách
Sdělení MŠMT a MZD k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních
Reporty ČŠI pro ředitele k hodnocení škol a školských zařízení
Žádost o udělení záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
Průvodce právní úpravou ŠPO a příspěvkové organizace
Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény
MŠMT vydalo metodický výklad k pojmu „digitální učební pomůcka“
Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie COVID-19 (např. černý kašel, spalničky, tetanus, záškrt, chřipka a pneumokokové nákazy, apod.)
Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19
Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení
Ztráta nebo poškození dokladu o vzdělání – vysvědčení
Doporučení ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
Doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
MŠMT: METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Doporučený učební plán a osnovy pro kurzy Instruktora základů lyžování a snowboardingu
METODICKÝ MATERIÁL MŠMT K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021
Doporučení MZČR pro školy k zahájení školního roku
Metodický návod pro zavedení oborů vzdělání L0+H do běžného režimu
Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny pro letní dětskou rekreaci 2021
Pedagogická doporučení k návratu žáků do základních uměleckých škol
Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol
Pedagogická doporučení k návratu žáků do škol
MŠMT: Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek
Metodika k dodatku k opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021 (úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání)
Metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob
MŠMT: Návrat žáků do škol - metodické doporučení (pedagogická část)
ČŠI: Metodické doporučení - Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků
MŠMT: 1. fáze otevírání škol a režimových opatření
MPSV připravilo aktualizované metodické doporučení k výkonu SPOD
MŠMT: Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví
MŠMT: Metodika k novému opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
VÚBP: Doporučení pro zajištění BOZP při práci z domova
Žádost o odlišnou organizaci školního roku
Manuál koučování pro ředitele
MŠMT: Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole
Metodika ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií v roce 2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky v roce 2021
Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest
MŠMT: Manuál COVID-19 testování ve školách (DRAFT)
MŠMT vydalo nové metodické příručky pro učitele českého jazyka, matematiky a ICT
MF ČR: Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
MŠMT: Navýšení prostředků na platy v regionálním školství územních samosprávných celků pro rok 2021 – vysvětlující materiál pro školy a školská zařízení
Metodický pokyn hlavní hygieničky české republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o ukončování karantén u rodinných kontaktů a intervalu trasování pro kontakty asymptomatických covid-19 pozitivních osob
MŠMT: Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence
Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR
MF ČR: Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele
MŠMT: Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence
Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí
Příspěvek České školní inspekce k metodické podpoře školního stravování
Metodický výklad MF ČR: Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání
Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem
Povinnost předškolního vzdělávání u dětí, které jsou žáky zahraničních škol v ČR
MŠMT: Řešení situace, kdy je celý nebo část pedagogického sboru v karanténě
Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do škol po nouzovém stavu v ČR
Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
MZ ČR: Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
Manuál k provozu škol od září
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020
Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu
Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020
Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020
Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020
Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání a absolutoria ve vyšší odborné škole a konzervatoři v roce 2020
Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 (verze 27. 5. 2020)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 kromě vybraných škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciálních (verze 27. 5. 2020)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020 (verze 27. 5. 2020)
Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (aktualizace 27.5.2020)
Metodika MŠMT ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020
Metodika MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
Metodika MŠMT ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu
Ministerstvo zdravotnictví: Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese
MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (aktualizace)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a škol, které realizují jednoleté pomaturitní studium v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Informace MŠMT pro školská poradenská zařízení v období mimořádných opatření
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Najdete zde odpovědi na nejčastější otázky poskytovatelů, kteří se na MPSV obracejí v posledních dnech
SZÚ: Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli
ČSSZ doporučuje pojištěncům u žádostí o dávky nemocenského pojištění využívat směrem k zaměstnavatelům e-mail
Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru
ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí
Metodický pokyn – působení odborové organizace
DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU
V síti: Za školou - metodická podpora pro pedagogy
Desatero zásad při respiračních onemocněních
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Jak řešit výskyt vší ve školách?
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie
Sběr výkonových dat – informace a kontakty pro respondenty
Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2020
Formuláře jednotlivých výkazů pro rok 2020
Metodické pokyny pro vyplnění jednotlivých výkazů pro rok 2020
Metodika FKSP - 2020
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Informace pro zájemce o organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou dle vyhlášky č. 19/2014 Sb.
Doporučení ČŠI - zastupování dítěte ve věcech vzdělávání (aktualizace říjen 2019)
MŠMT: Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení
Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020
Informace k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí od školního roku 2019/2020
Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
Metodický pokyn k uvolňování odborových funkcionářů pro výkon funkce člena odborové organizace
Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
MŠMT: Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti (metodika)
Metodika hodnocení projektů v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020
Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení řízených příslušným odborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV: Odměňování vedoucích pracovníků mateřských škol
MŠMT: Metodický výklad k odměňování
MŠMT: Metodiky k reformě financování regionálního školství (metodiky jsou nově doplněné o PHAmax)
MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách
MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě
Semináře ke zpracování resortních výkonových výkazů a dat předávaných ze školních matrik s důrazem na změny financování regionálního školství-Prezentace k předávání dat ze školních matrik (výkazy M3, M8, M9 a M10)
Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání
Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách
Jak uspořádat písemnou zkoušku na počítači
Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019
Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: aktualizované přílohy - Alkohol, Návykové látky, Tabák
Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny
Metodický pokyn upravující postupy účtování o majetku
Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků
Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti
a Řešení pracovněprávních vztahů při poskytování podpůrných opatření
MŠMT: Pokyn náměstka ministra k zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních
Metodiky k reformě financování regionálního školství
o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Zápisy do mateřských škol: přehled doporučení pro rodiče a ředitelky a ředitele školek
Doporučená osnova plánu rozvoje sportu v obci dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
Stanovisko ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování
Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR
Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy MŠMT k řízení státních příspěvkových organizací, které zřizuje, vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání
Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2018
Metodický pokyn „sick days“
Metodická sdělení k opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018
Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a kpovinnému vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (AKTUALIZOVÁNO)
Ondřej Andrys: K metodické pomůcce pro ředitele škol – řešení stížností a podnětů
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách
Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství
Metodický návod pro vyplnění Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků-metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka
Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik
Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik
Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy
Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného VP Diplomovaná všeobecná sestra
Vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením
SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.)
Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti.
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích od školního roku 2016/2017
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016
Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení
Rizikové chování ve školním prostředí - Hazardní hraní
Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Informace církevním školám o postupu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016
Informace o postupu při založení nové školy
Metodický postup poskytování dotací v oblasti sportu pro období 2015 až 2018
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení ukazatelů školního stravování pomocí spotřebního koše
Videometodika Proč a jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)
o vyšší odborné škole – (výstup ze školní matriky)
o konzervatoři – (výstup ze školní matriky)
o střední škole – (výstup ze školní matriky)
o základní škole – (výstup ze školní matriky)
o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
o středisku výchovné péče
o speciálně pedagogickém centru
o středisku praktického vyučování
o základní umělecké škole
o pedagogicko-psychologické poradně
o školském ubytovacím zařízení
o jazykové škole
o činnosti zařízení školního stravování
o činnosti střediska volného času
o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
o ředitelství škol
o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální
o mateřské–základní škole při zdravotnickém zařízení
o školní družině – školním klubu
o mateřské škole
o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
Registr smluv - podrobný návod zveřejněný Ministerstvem vnitra ČR
Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv
Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání
Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení
Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příjemce dotací z dotačního programu „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže“
Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata Společného vzdělávání
Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování
Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů, darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku a dotací přijatých v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT
Metodický pokyn pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě
Informace pro školy o aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva dopravy pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní
Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2017
Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
Metodický pokyn ke svazkovým školám
Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů - výstup z centralizovaného rozvojového projektu za rok 2015
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci využití vlastních výpěstků ze školních zahrad/pozemků k přípravě pokrmů v provozovnách školního stravování
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
SHRNUTÍ OPATŘENÍ MŠMT PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Zastupování dítěte ve věcech týkajících se vzdělávání
Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými v rámci projektů operačních programů
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2016
Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2016
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za kalendářní rok 2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Informace ke spuštění dotazníkového šetření na mateřských a základních školách pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem
Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Metodický pokyn k odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Příloha - Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2015/2016 (konkretizace úkolů)
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Stanovisko MŠMT k přednostnímu přijímání předškoláků do mateřských škol (§ 34, odst. 4 ŠZ)
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce
Metodické doporučení pro tvorbu programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v artefiletice
Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních
Kvalitní škola - kritéria a indikátory hodnocení
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
Doporučení pro tvorbu školního řádu
Metodické materiály pro výuku první pomoci na školách
Metodický pokyn k provádění odborných technických kontrol tělocvičen, tělovýchovného nářadí a zařízení, venkovních hřišť a sportovišť
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2015
Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením - příklad dobré praxe
Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením
Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
Metodický pokyn ke zřízení třídy s upraveným vzdělávacím programem pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách
Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT z rozpočtu EU nebo FM
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů a dotací přijatých v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) příspěvkovými organizacemi
Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ - přílohy
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ
Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2014
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014-příloha 2
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014-příloha 1
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014
Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2014 (PŘO) - přílohy
Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2014 (PŘO)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013-příloha 2
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013-příloha 1
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013
DOPORUČENÍ K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti
Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.
Rizikové chování ve školním prostředí - Krádeže
Rizikové chování ve školním prostředí - Násilí
Rizikové chování ve školním prostředí - Tabák
Rizikové chování ve školním prostředí - Záškoláctví
Rizikové chování ve školním prostředí - Vandalismus
Rizikové chování ve školním prostředí - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
Rizikové chování ve školním prostředí - Homofobie
Rizikové chování ve školním prostředí - Kyberšikana
Rizikové chování ve školním prostředí - Šikana
Rizikové chování ve školním prostředí - Syndrom týraného dítěte - CAN
Rizikové chování ve školním prostředí - Alkohol u dětí školního věku
Rizikové chování ve školním prostředí - Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
Rizikové chování ve školním prostředí – Rizikové chování v dopravě
Rizikové chování ve školním prostředí - Návykové látky – drogy
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Seznámení s podklady rozhodnými pro vydání vyrozumění žadatelům o přezkoumání společné části maturitní zkoušky
Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014 - přílohy
Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 - Příloha č. 1 - Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (konkretizace úkolů)
Úplné znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s příjmy plynoucími PO zřizovaným MŠMT z prodeje nemovitého majetku ČR
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku OSS a PO v působnosti MŠMT
Čeština jako cílový jazyk(2. díl) - Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany
Čeština jako cílový jazyk (1. díl) - Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany
Sdělení MŠMT, kterým se zveřejňují kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014 - příloha
Sdělení MŠMT, kterým se zveřejňují kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24)
Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin
Metodický pokyn ke školní docházce žadatelů o azyl
Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení
Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení (č.j. 27 620/2005 - 20 ze dne 21.11.2005)
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 527/2008-23 ze dne 15.7.2008)
Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Pondělí 17.06.2024, svátek má Adolf


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (4)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (8)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (1)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (1)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.