Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Metodiky a postupy
MŠMT připravilo přehled informací pro školy a školská zařízení k novele zákoníku práce
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách
MŠMT: Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu (evaluace)
NPI ČR: Doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí pro učitele, ředitele, rodiče a žáky
Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků
Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (metodika pro školy a školská zařízení)
MŠMT vydalo metodickou příručka ke komunikaci se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole
MŠMT: Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících (manažerské shrnutí změn)
MŠMT: Metodický materiál k posouzení nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka
Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání
MŠMT: Metodika - Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole
Kamil Kopecký, Dominik Voráč, René Szotkowski: Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele)
Digitální kompetence pro všechny (metodická příručka pro předškolní a primární vzdělávání)
Příprava občanů k obraně státu (Příručka pro učitele základních a středních škol)
Metodické listy, tipy na aktivity v různých vzdělávacích oborech a další materiály v souvislosti s mezinárdním dnem Romů
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání (včetně podmínek pro přijímání uchazečů z Ukrajiny)
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
MŠMT: Informace pro ukrajinské uchazeče o studium na SŠ (AKTUALIZOVÁNO)
Stanovisko k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách
Stanovisko MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu (ve školní roce 2022/2023)
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina IV.
MŠMT: Informace pro školy o změnách týkajících se periodických lékařských prohlídek
Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě
MŠMT: Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách
Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 (aktualizováno)
Aktualizovaná metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.
ČŠI: Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností
MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení (ŠPZ) žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
Informace MŠMT ČR k připravované novele vyhlášky o školním stravování
MŠMT: Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Zapojme všechny – Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny
Metodický pokyn k zápisu skutečného majitele odborové organizace
MŠMT: Metodika vysvětlující ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023
Metodická podpora českých škol v zahraničí - Materiály pro vzdělávací oblast Český jazyk a literatura a ČLověk a jeho svět určené pro žáky 1. stupně
Bezplatná jazyková příprava podle vyhlášky č. 250/2022 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 13/2005 Sb.
INFORMACE K PROVEDENÍ NAVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V PŘÍLOZE Č. 1 NV Č. 341/2017 SB.
ČŠI: Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků
MŠMT: Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022
Jak si zajistit ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022
Odbor pro sociální začleňování: Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni (2021)
Odbor pro sociální začleňování: Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích (2022)
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka / ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПОСАДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství
MŠMT: Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog)
Jak naložit s finančním prostředky z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek?
MŠMT: IT správa – příručka ke správě ICT ve škole
SYPO: Digitální kompetence pro všechny. Metodická příručka pro předškolní a prvostupňové vzdělávání
MŠMT: Nové praktické materiály pro školy se začínajícími učiteli
SYPO: Metodické příručky pro školy se začínajícími učiteli
Metodiky ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele školy a školských zařízení, a vedoucích učitelů praktického vyučování
Materiál KÚ Kraje Vysočina k organizaci a průběhu konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy zřizované obcí. Všechny potřebné formuláře (14 ks)
ČŠI: Metodická podpora škol
Metodická příručka: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
MŠMT: Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
MŠMT: Doporučení pro Školská poradenská zařízení k přístupu k ukrajinským dětem
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ
Vydána metodika pro zřizovatele o odměňování ředitelek a ředitelů škol
Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu (včetně informací v ukrajinštině)
Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Nové metodické kabinety hledají aktivní učitele cizích jazyků, dějepisu a občanské nauky
MŠMT: Správní řízení krok za krokem – zápis k předškolnímu vzdělávání
Jak prokázat očkování ukrajinských dětí
Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
MŠMT: Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství
MŠMT: Metodická informace pro školská poradenská zařízení
MŠMT: Jak na organizaci adaptačních skupin
MŠMT: Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
E-kniha pro vás: Adaptační koordinátor na základní škole (metodická příručka)
Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny (včetně informací týkajících se očkování)
Metodické materiály pro rozvoj gramotností ve výuce v MŠ a ZŠ
Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení
MŠMT: Informace týkající se nezletilých cizinců bez doprovodu přicházejících z Ukrajiny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
MŠMT: Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky/ukrajinsky) – příručka pro rodiče ukrajinských dětí
Metodické kabinety přinášejí učitelům zdarma další praktické tipy do výuky
ČŠI: Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (aktualizace s účinností od 31. ledna 2022)
Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022
Předávání dat a součinnost s KHS při testování a trasování ve školách
Sdělení MŠMT a MZD k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních
Reporty ČŠI pro ředitele k hodnocení škol a školských zařízení
Žádost o udělení záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
Průvodce právní úpravou ŠPO a příspěvkové organizace
Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény
MŠMT vydalo metodický výklad k pojmu „digitální učební pomůcka“
Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie COVID-19 (např. černý kašel, spalničky, tetanus, záškrt, chřipka a pneumokokové nákazy, apod.)
Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19
Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení
Ztráta nebo poškození dokladu o vzdělání – vysvědčení
Doporučení ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
Doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
MŠMT: METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Doporučený učební plán a osnovy pro kurzy Instruktora základů lyžování a snowboardingu
METODICKÝ MATERIÁL MŠMT K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021
Doporučení MZČR pro školy k zahájení školního roku
Metodický návod pro zavedení oborů vzdělání L0+H do běžného režimu
Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny pro letní dětskou rekreaci 2021
Pedagogická doporučení k návratu žáků do základních uměleckých škol
Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol
Pedagogická doporučení k návratu žáků do škol
MŠMT: Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek
Metodika k dodatku k opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021 (úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání)
Metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob
MŠMT: Návrat žáků do škol - metodické doporučení (pedagogická část)
ČŠI: Metodické doporučení - Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků
MŠMT: 1. fáze otevírání škol a režimových opatření
MPSV připravilo aktualizované metodické doporučení k výkonu SPOD
MŠMT: Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví
MŠMT: Metodika k novému opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
VÚBP: Doporučení pro zajištění BOZP při práci z domova
Žádost o odlišnou organizaci školního roku
Manuál koučování pro ředitele
MŠMT: Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole
Metodika ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií v roce 2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky v roce 2021
Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest
MŠMT: Manuál COVID-19 testování ve školách (DRAFT)
MŠMT vydalo nové metodické příručky pro učitele českého jazyka, matematiky a ICT
MF ČR: Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
MŠMT: Navýšení prostředků na platy v regionálním školství územních samosprávných celků pro rok 2021 – vysvětlující materiál pro školy a školská zařízení
Metodický pokyn hlavní hygieničky české republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o ukončování karantén u rodinných kontaktů a intervalu trasování pro kontakty asymptomatických covid-19 pozitivních osob
MŠMT: Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence
Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR
MF ČR: Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele
MŠMT: Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence
Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí
Příspěvek České školní inspekce k metodické podpoře školního stravování
Metodický výklad MF ČR: Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání
Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem
Povinnost předškolního vzdělávání u dětí, které jsou žáky zahraničních škol v ČR
MŠMT: Řešení situace, kdy je celý nebo část pedagogického sboru v karanténě
Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do škol po nouzovém stavu v ČR
Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
MZ ČR: Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
Manuál k provozu škol od září
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020
Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu
Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020
Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020
Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020
Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání a absolutoria ve vyšší odborné škole a konzervatoři v roce 2020
Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 (verze 27. 5. 2020)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 kromě vybraných škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciálních (verze 27. 5. 2020)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020 (verze 27. 5. 2020)
Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (aktualizace 27.5.2020)
Metodika MŠMT ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020
Metodika MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
Metodika MŠMT ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu
Ministerstvo zdravotnictví: Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese
MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (aktualizace)
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a škol, které realizují jednoleté pomaturitní studium v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Informace MŠMT pro školská poradenská zařízení v období mimořádných opatření
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Najdete zde odpovědi na nejčastější otázky poskytovatelů, kteří se na MPSV obracejí v posledních dnech
SZÚ: Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli
ČSSZ doporučuje pojištěncům u žádostí o dávky nemocenského pojištění využívat směrem k zaměstnavatelům e-mail
Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru
ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí
Metodický pokyn – působení odborové organizace
DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU
V síti: Za školou - metodická podpora pro pedagogy
Desatero zásad při respiračních onemocněních
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Jak řešit výskyt vší ve školách?
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie
Sběr výkonových dat – informace a kontakty pro respondenty
Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2020
Formuláře jednotlivých výkazů pro rok 2020
Metodické pokyny pro vyplnění jednotlivých výkazů pro rok 2020
Metodika FKSP - 2020
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Informace pro zájemce o organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou dle vyhlášky č. 19/2014 Sb.
Doporučení ČŠI - zastupování dítěte ve věcech vzdělávání (aktualizace říjen 2019)
MŠMT: Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení
Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020
Informace k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí od školního roku 2019/2020
Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
Metodický pokyn k uvolňování odborových funkcionářů pro výkon funkce člena odborové organizace
Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
MŠMT: Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti (metodika)
Metodika hodnocení projektů v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020
Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení řízených příslušným odborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV: Odměňování vedoucích pracovníků mateřských škol
MŠMT: Metodický výklad k odměňování
MŠMT: Metodiky k reformě financování regionálního školství (metodiky jsou nově doplněné o PHAmax)
MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách
MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě
Semináře ke zpracování resortních výkonových výkazů a dat předávaných ze školních matrik s důrazem na změny financování regionálního školství-Prezentace k předávání dat ze školních matrik (výkazy M3, M8, M9 a M10)
Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání
Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách
Jak uspořádat písemnou zkoušku na počítači
Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019
Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: aktualizované přílohy - Alkohol, Návykové látky, Tabák
Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny
Metodický pokyn upravující postupy účtování o majetku
Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků
Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti
a Řešení pracovněprávních vztahů při poskytování podpůrných opatření
MŠMT: Pokyn náměstka ministra k zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních
Metodiky k reformě financování regionálního školství
o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Zápisy do mateřských škol: přehled doporučení pro rodiče a ředitelky a ředitele školek
Doporučená osnova plánu rozvoje sportu v obci dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
Stanovisko ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování
Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR
Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy MŠMT k řízení státních příspěvkových organizací, které zřizuje, vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání
Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2018
Metodický pokyn „sick days“
Metodická sdělení k opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018
Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a kpovinnému vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (AKTUALIZOVÁNO)
Ondřej Andrys: K metodické pomůcce pro ředitele škol – řešení stížností a podnětů
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách
Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství
Metodický návod pro vyplnění Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků-metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka
Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik
Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik
Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy
Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného VP Diplomovaná všeobecná sestra
Vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením
SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.)
Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti.
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích od školního roku 2016/2017
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016
Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení
Rizikové chování ve školním prostředí - Hazardní hraní
Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Informace církevním školám o postupu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016
Informace o postupu při založení nové školy
Metodický postup poskytování dotací v oblasti sportu pro období 2015 až 2018
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení ukazatelů školního stravování pomocí spotřebního koše
Videometodika Proč a jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)
o vyšší odborné škole – (výstup ze školní matriky)
o konzervatoři – (výstup ze školní matriky)
o střední škole – (výstup ze školní matriky)
o základní škole – (výstup ze školní matriky)
o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
o středisku výchovné péče
o speciálně pedagogickém centru
o středisku praktického vyučování
o základní umělecké škole
o pedagogicko-psychologické poradně
o školském ubytovacím zařízení
o jazykové škole
o činnosti zařízení školního stravování
o činnosti střediska volného času
o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
o ředitelství škol
o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální
o mateřské–základní škole při zdravotnickém zařízení
o školní družině – školním klubu
o mateřské škole
o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
Registr smluv - podrobný návod zveřejněný Ministerstvem vnitra ČR
Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv
Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání
Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení
Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příjemce dotací z dotačního programu „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže“
Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata Společného vzdělávání
Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování
Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů, darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku a dotací přijatých v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT
Metodický pokyn pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě
Informace pro školy o aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva dopravy pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní
Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2017
Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
Metodický pokyn ke svazkovým školám
Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů - výstup z centralizovaného rozvojového projektu za rok 2015
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci využití vlastních výpěstků ze školních zahrad/pozemků k přípravě pokrmů v provozovnách školního stravování
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
SHRNUTÍ OPATŘENÍ MŠMT PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Zastupování dítěte ve věcech týkajících se vzdělávání
Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými v rámci projektů operačních programů
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2016
Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce
Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2016
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za kalendářní rok 2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Informace ke spuštění dotazníkového šetření na mateřských a základních školách pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem
Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Metodický pokyn k odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Příloha - Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2015/2016 (konkretizace úkolů)
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Stanovisko MŠMT k přednostnímu přijímání předškoláků do mateřských škol (§ 34, odst. 4 ŠZ)
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce
Metodické doporučení pro tvorbu programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v artefiletice
Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních
Kvalitní škola - kritéria a indikátory hodnocení
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
Doporučení pro tvorbu školního řádu
Metodické materiály pro výuku první pomoci na školách
Metodický pokyn k provádění odborných technických kontrol tělocvičen, tělovýchovného nářadí a zařízení, venkovních hřišť a sportovišť
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2015
Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením - příklad dobré praxe
Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením
Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
Metodický pokyn ke zřízení třídy s upraveným vzdělávacím programem pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách
Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT z rozpočtu EU nebo FM
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů a dotací přijatých v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) příspěvkovými organizacemi
Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ - přílohy
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ
Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2014
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014-příloha 2
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014-příloha 1
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2014
Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2014 (PŘO) - přílohy
Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2014 (PŘO)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013-příloha 2
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013-příloha 1
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2013
DOPORUČENÍ K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti
Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.
Rizikové chování ve školním prostředí - Krádeže
Rizikové chování ve školním prostředí - Násilí
Rizikové chování ve školním prostředí - Tabák
Rizikové chování ve školním prostředí - Záškoláctví
Rizikové chování ve školním prostředí - Vandalismus
Rizikové chování ve školním prostředí - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
Rizikové chování ve školním prostředí - Homofobie
Rizikové chování ve školním prostředí - Kyberšikana
Rizikové chování ve školním prostředí - Šikana
Rizikové chování ve školním prostředí - Syndrom týraného dítěte - CAN
Rizikové chování ve školním prostředí - Alkohol u dětí školního věku
Rizikové chování ve školním prostředí - Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
Rizikové chování ve školním prostředí – Rizikové chování v dopravě
Rizikové chování ve školním prostředí - Návykové látky – drogy
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Seznámení s podklady rozhodnými pro vydání vyrozumění žadatelům o přezkoumání společné části maturitní zkoušky
Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014 - přílohy
Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 - Příloha č. 1 - Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (konkretizace úkolů)
Úplné znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s příjmy plynoucími PO zřizovaným MŠMT z prodeje nemovitého majetku ČR
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku OSS a PO v působnosti MŠMT
Čeština jako cílový jazyk(2. díl) - Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany
Čeština jako cílový jazyk (1. díl) - Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany
Sdělení MŠMT, kterým se zveřejňují kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014 - příloha
Sdělení MŠMT, kterým se zveřejňují kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24)
Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin
Metodický pokyn ke školní docházce žadatelů o azyl
Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení
Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení (č.j. 27 620/2005 - 20 ze dne 21.11.2005)
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 527/2008-23 ze dne 15.7.2008)
Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Úterý 03.10.2023, svátek má Bohumil


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.